सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ

दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत नाही!

तसं त्यांचं भेटणं नेहमीचंच होतं, पण या वेळेस त्याने जरा जास्तच आग्रह केलेला. घरी कोणी येईल म्हणून ती नाही म्हणत असताना पण त्याने लाडी गोडी लावून तिला मनवलच होतं. आज तो येणार म्हणून ती खास त्याच्यासाठी तयार झाली होती. त्याला आवडतं ते सगळं आठवणीने तिने तयार ठेवलं होतं.

त्याला चोपडी कापडं आवडतात म्हणून तिने खास मागे ऑनलाईन मागवून घेतलेली पिवळी रेशमी साडी आणि वरती दोनच बटणांचा स्लिव्हलेस असा शिवून घेतलेला भडक लाल ब्लाउज घातला होता. लवकर उठून शाम्पूने केस पण धुवून, बांधून ठेवले होते, जणू त्यातील सुगंध त्याच्यासाठी तिला राखून ठेवायचा होता.

बेलचा आवाज ऐकताच तिने आपली बेंबी आणि स्तनांचा खालील फुगवटा दिसेल अशाप्रकारे साडी आणि ब्लाउज सेट करून घेतलं, केसांचा अंबाडा सोडून ते ओले केस पाठीवर रुळते केले.

परत बेलच्या आवाजाने तिची तंद्री भंग झाली. ती जागेवरून ओरडली.

“दरवाजा उघडा आहे.”

त्याने आत येताच त्याने दरवाजा लावून घेतला, आणि सरळ तिच्या वासाने तो किचनमध्ये शिरला. किचन ओट्याजवळ पाठमोरी उभी तिची आकृती बघून त्याने हातातील गिफ्ट खाली ठेवलं आणि लागलीच जाऊन तिला मागून मिठी मारली. तिच्या मानेवरील केस बाजूला करून त्याने तो सुगंध छातीत भरून घेतला आणि हळूच त्याचे ओठ तिच्या मानेवर ठेवले.

“सोनाली, खुश केलंस बघ आज. “

“ओह्ह, लवकर आलास.”

“हो मॅडम, राहवत नाही तुमच्याशिवाय.”

“अच्छा, मग इकडे येतोस का राहायला?”

“मनातलं कसं ओळखता तुम्ही, सोनाली मॅडम?”

“गप्प, आगावू कुठला!!!”

त्याच्या मिठीत नैतिक अनैतिक सगळ्या सामाजिक भावनांना ती जणू दूर लोटून देत असे. शरीर माझं आहे. जशी पोटाला भूक लागते तशी शरीराला पण लागतेच ना? मग मी असं मन भरलं तर कशाला अडचण आहे? आणीं तसंही तो काही कुठला रोमिओ नव्हता. तिच्या भावनांना समजावून घेत हळुवार तिच्या शरीरातून हृदयापर्यंत पोहोचणारा तिचा एक रसिक होता.

आता त्याने तिच्या मानेवर चाटायला सुरुवात केली होती.

“अरे झालास का सुरू?”

“किती हॉट दिसताय आज तुम्ही!!”

“ओह्ह! म्हणजे आधी नव्हते का दिसत?”

“श्श्श!! काही म्हणायचं नाही माझ्या सुलूला.”

“घ्या!! ही सुलू कोण आता?”

“तुम्ही आणि कोण?”

“मी तर सोनाली आहे.”

“ते नवऱ्यासाठी, माझ्यासाठी सुलू!!”

“हे काय भलतचं खुळ भरलंय आज? सुलू-बिलू काही नाही, सोनालीच ठीक आहे.”

“बर, सोनाली मॅडम.”

असं म्हणत त्याने तिच्या सर्वांगावर हात फिरवत तिच्या स्तनांवर हात ठेवला आणि तिच्या त्या सिल्क ब्लाउजमधून डोकावणारे ते मऊ मऊ स्तन कुस्करत, तो तिला किस करत होता.

“चल सरक बाजूला. मला नव्हतं भेटायचं आज. पण किती उतावळा झाला होतास तू.”

“भेटायचं नव्हतं का?”

“नाही. पण एवढी कसली घाई झाली आज तुला?”

“आता काय सुरू आहे.”

“पावसाळा.”

“हो. मग पाऊस पडला की थंडी वाजते ना?”

“अच्छा म्हणून गरम व्हायला आलास का?”

“हो. तसं समज. आणि कुत्री काय करतात बर आता?”

“शी!! म्हणजे तू कुत्रा आहेस का?”

“हो मग आता माझ्या सोनालीला कुत्र्यासारखं घ्यायचं म्हणल्यावर मला तसंच व्हावं लागेल ना?”

“गप्प बर तू. काही पण म्हणजे काही पण बोलतोस.”

“बर बाबा ठीक आहे. बोलत नाही. करतो.”

असं म्हणत त्याने हळूच त्याची पॅन्ट खाली करून त्याचे मलूल लिंग बाहेर काढून ठेवले आणि तिची साडी मागून वर केली व तिच्या सट्ट नितंबाच्या वर अडकवली. तिचे ते गोरपान मऊसूत लोण्याचे गोळे हाताने कुस्करत तो ‘आय लव यू सोनाली’ चा जप करत होता आणि तीही त्याला हुंकार भरत प्रतिसाद देत होती.

आता त्यानं त्याचं मलूल पडलेले लिंग तिच्या दोन्ही नितंबाच्या मध्ये अडकवलं, हळूच कातडी मागे करून त्याचं बोंड तिच्या छिद्रावर ठेवलं. तिच्या तोंडात बोट घालून ओलं करून घेतलं आणि तो ओलावा त्याच्या लिंगावर ओतला.

तिच्या त्या भोकावरच्या सुरकुत्यांना त्याचं लिंग स्पर्शताच त्याला झिणझिण्या आल्या आणि ते कडक होत उभं राहलं.

“वेडा, कुठे घालतोय?”

“अजून कुठे? जरा सराव करतोय मॅडम. आणि तसंही, तुम्हाला भेटायचं नव्हतं ना आम्हाला सोनाली मॅडम?”

“नाही, बिलकुल नाही. वेडा आहेस तू.”

“अच्छा मग साडीच्या आतील पॅन्टी कुणासाठी काढून ठेवली बर तुम्ही?”

“इश्श!! तुला माहीत आहे नं सगळं. आता बोलतच उभा राहणार आहेस की काही…”

तिचं वाक्य पूर्ण होण्याच्या आतच त्याने तिची साडी फेडायला घेतली. तिने त्याला सावरत त्याच्या ओठांवर ओठ ठेकवत मनभरून चुंबने घेतली. मग त्याला मागे ओढत ‘बेडरूममध्ये चल’ म्हणून खूनावलं.

बेडरूममध्ये जाताच त्याने सोनालीला बेडवर लोटलं आणि त्याचं शर्ट काढत तिच्याकडे बघत उभा राहिला. त्याला तसं उतावीळ झालेलं बघताच तिने अर्धवट फेडलेली साडी त्याच्याकडे बघतच फेडली आणि गादीवर बेडशीटसारखी पसरवली.

आता ती फक्त त्या लाल ब्लाउजवर आणि खाली पूर्ण नग्न होती. एका लेकराची आई असून पण तिचं सौंदर्य अप्सरेला लाजवेल असं होतं, किंबहुना अजून वाढलं होतं, सगळ्याच बाबतीत. तिचे समोर लोंबणारे मऊ मऊ स्तन, खाली थोडीफार चरबटलेली कंबर, त्यात पहुडलेली तिची बेंबी, कंबेभोवती दोन दोन इंच बाहेर आलेल्या गोऱ्यापान रसभरीत मांड्या आणि दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये तिची ती लाल लाल फट!!

तिला बघून त्याला काहीच सुचेना झालं. त्याने बाजूला असलेली तेलाची बाटली हातात घेऊन लिंगावर तेलाची धार ओतत तो तिच्याकडे बघत हसला.

आता तिने तिचं ब्लाउज मोकळं केलं आणि तो तिच्या समोर बसून तिचे थान तोंडात घेऊन चोखत होता. एक अख्खं तोंडात आणि दुसरं हातात या अवस्थेत त्याने तिची गोरीपान थानं लाल लाल करून टाकली. तिचे निप्पल दातात पकडून त्यांना तो करकचून चावत होता आणि मध्येच दोन्ही थानं हातावर झेलल्यासारखी करून तिला चेकाळत होता.

आता तो तिच्या मागून जाऊन बसला आणि तिच्या कानात पुटपुटला,

“तयार आहेस ना सुलू?”

“सोनाली तयार आहे बाबा, सुलूचं नाही माहीत.”

“बर सोनाली मॅडम, घ्या नं आम्हाला आत.”

त्याच्या डोक्यात काय चाललंय याची कल्पना आल्याने सोनाली बेडवरच बसल्या बसल्या खुश झाली. तिच्या सर्वांगावर जणू शहरे उठले. आधी घुडघ्यांवर बसून तिने तिच्या हातांवर खूप सारी थुंकी घेऊन तिच्या पाकळ्यांवर चोळली. मोकळे केस जमा करून पाठीवर ठेवले आणि दोन्ही हात समोर ठेवत, आपले ढुंगण थोडंसं उचलून घेत ती समोर वाकली.

तिचा अधिरपणा पाहून तो जाम खुश झाला. त्याने खिशात आणलेलं डॉटेड कंडोम काढून हातात घेतलं आणि त्याने तिच्या तोंडात ते गोल रब्बर घातलं. तिच्या पाठीवर किस करत करत तिच्या फटीवर त्याने ओठ टेकवले आणि एक बोट खोल आत घालत त्याने चोखायला सुरुवात केली.

त्याच्या अचानक हल्ल्याने ती बावरली आणि तिच्या तोंडातील ती रिंग तिने मनापासून चोखली. तिच्या मांड्या फाकलेल्या असल्याने तिच्या मोकळ्या पाकळ्या तो दातांमध्ये पकडून मनसोक्त चोखत होता. आता त्याला राहवेना तिच्या नितंबावर एक सटकन आवाज काढत त्याने तिचं तोंड वळवत एक जोरदार चुंबन घेतलं आणि ते कंडोम आपल्या मुखात घेऊन हातात घेतलं.

तिच्या लाळेने भिजून निघालेल ते रब्बर उकलून त्याने लिंगावर चढवलं आणि त्याचं ते जबरदस्त तापलेलं लिंग तिच्या योनिच्या पाकळ्यांवर ठेवलं तिचे केस हातात पकडून तिचं तोंड उचलून घेत तो बोलला.

“तयार आहेस ना, माझी सोनाली राणी.”

“होऽऽ येस्सऽऽऽ माझ्या राजाऽऽ”

“आह्ह्हऽऽ”

“उम्म्मऽऽ स्स्स्स्सऽऽऽ “

तिचे केस जोरात मागे ओढत, त्याचं कडक लिंग एकाच झटक्यात त्याने सर्रकन आत सरकवलं आणि त्याच्या मांड्या तिच्या मांडयांवर घासल्या. तशी ‘अह्ह्ह’ करून जोरात ओरडत सोनाली मनसोक्त हसली. त्याने परत मागे होत त्याचं लिंग बाहेर काढून परत एक जोरदार दणका देत एकदम खोल घुसवलं.

आता तिच्या तिच्यातून फक्त हुंकार निघत होते. त्या अवस्थेत तो दणका एवढा आत बसला होता की, तिने डोळे बंद करून घेतले. आता तो तिचे केस ओढत जोरजोरात तिला मागे-पुढे करत झवायला लागला. मध्येच तिचं नाव घेऊन तो चावट बोलायचा आणि तिलापण बोलायला लावायचा.

“काय करतोय आपण, सोनाली?”

“आह्हऽऽ आपण आगाऊपणा करतोय.”

“कसा करतोय बर?”

“कुत्र्यासारखा करतोय ना, राजा.”

“आह्हऽऽऽ माझी सुलू.”

“ना! सोना…”

त्याने एकदम कचकन दणका दिला आणि ती म्हणाली,

“बर बाबा, सुलू तर सुलू. पण दमाने कर रे, राजा.”

“उम्म्मऽऽऽ माझी सुलूऽऽऽ”

“हो रे राजा, तुझी सुलू.”

आता तिचे दोन्ही हात मागे तिच्या पाठीवर पकडत तो तिला सटसट कचकावत, तिच्या मांड्यांवर त्याच्या मांड्या आदळत असल्याने, रूममध्ये तिच्या आवाजात तो आवाज मिसळत वेगळंच वातावरण तयार झालं होतं.

बेडवर पसरलेली तिची ती रेशमी साडी तिच्या अंगावर चोळत तो तिला मागे पुढे ओढत होता. त्याच्या झटक्यांनी तिचं अख्खं शरीर हलत होतं. पूर्णपणे स्वतःला विसरून ती त्याच्यात सामावून गेली होती. मध्येच ती साडी हाताच्या मुठींमध्ये आवळत तर मध्येच त्याला मागे लोटत ती भान हरपून त्या भावनांच्या कामसागरात तरंगत होती.

आता तिचा कामबिंदू जवळ आल्याने जोरजोरात तिचे नितंब हलवत ती त्याला अजून आत घालून घ्यायला बघत होती. त्याने तिचे दोन्ही मऊसूत गोळे बाजूला ओढून धरत खपकन दोन तीन वेळेस जबरदस्त दणके दिले, तशी ती ‘मी आलेऽऽ’ म्हणत जोरदार फळली.

आता त्याने तिला सरळ झोपवलं आणि तिच्या तोंडात तोंड घालून लाळ भरभरून किस केलं. जागीच उभं राहून त्यानं त्याचं ते उभं आडवं आडदांड वाढलेलं लिंग तिच्या मुखात सारलं.

तिने त्याला बाहेर काढून कंडोम काढून फेकलं आणि त्यावर जिभ फिरवून त्याला तोंडात ओढलं. तिने त्याचं मनसोक्त रसपान केलं. घशातून ओढत, ओठांनी दाबत चोखत असल्याने तो जास्त वेळ टिकू शकला नाही आणि त्याच्या घट्ट विर्याच्या पिचकाऱ्यांनी तिचं तोंड भरून तो मोकळा झाला.

त्याच्या वीर्याने चिकट झालेलं ते लिंग गालावर ठेवून, एका वेगळ्याच सकाळची अनुभूती झाल्याने, त्याच्याकडे बघत ती हसत होती. एवढ्या वेळेच्या आगाऊपणाने कंबर दुखल्याने तिच्या मिठीत झोपण्यासाठी आतुर झाल्याने त्याने तिला बेडवर झोपवलं आणि तिची साडी दोघांच्या अंगावर ओढून घेत ‘आय लव यु, सुलू’ म्हणत तिच्या मिठीत त्याने स्वतःला सामावून घेतलं.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!