वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती.

मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून तिच्या टेबलकडे गेलो व तिला मी आवाज दिला, “वैशू कशी आहेस?” तिने माझ्याकडे पहिले व तिला आश्चर्याचा धक्का बसला. ती मला म्हणाली, “अरे राज तू इकडे कसा काय?”

मी तिला म्हणालो कि माझे काम असते नाशिकला मी येत असतो. मी तिला विचारले, “तू इकडे कशी काय?” ती म्हणाली, “सांगते नंतर आधी कॉफी घेऊ. किती दिवसांनी भेटला आहेस.” आम्ही कॉफी ऑर्डर केली व गप्पा चालू झाल्या. मी माझ्या कामाबद्दल तिला सांगत होतो.

मी तिला विचारले कि तू इकडे शिफ्ट झालीस का? त्यावर तिने मला सांगितले कि तिने नवऱ्याला सोडून दिला आहे. लग्न होऊन अवघे ६ महिने झाले होते. मला फार वाईट वाटले मी विषय बदलला.

मला तिने विचारले कि तू नाशिकला आल्यावर कोठे राहतोस? मी शक्यतो लॉजवर राहायचो ते मी तिला सांगितले. मग ती म्हणाली, “लॉज बीज काही नको तू माझ्या घरी राहू शकतो.”

मी तिला म्हणालो कि अग वैशू मी २-३ दिवस राहणार आहे. ती म्हणाली कि २-३ महिने राहिलास तरी काही हरकत नाही. मी तिला हो म्हणालो व आम्ही दोघे कॉफी शॉप मधून बाहेर पडलो.

वैशू दिसायला फार सुंदर होती. ती मला आधी पासूनच आवडायची. मी पण तिला आवडत होतो पण फार गडबडीत वैशालीचे लग्न झाले. त्यामुळे मी तिला किंवा ती मला प्रपोस करायच्या आत फार उशीर झाला होता.

मी तिच्या घरी गेलो. बसलो. ती मला म्हणाली, राज तू फ्रेश हो. मी पण फ्रेश होते. तिने मला गेस्ट रूम दाखवली. मी लगेच रूम मध्ये गेलो व मस्त कपडे काढून बाथरूम मध्ये गरम पाण्यानी शॉवर घेतला. मी फ्रेश झालो व बॉक्सर व टी शर्ट वर हॉल मध्ये आलो.

वैशाली बहुतेक फ्रेश होतं असावी. बायकांना वेळ लागतोच. मी टी.व्ही. चा रिमोट घेतला व काहीतरी पाहावा म्हणालो, तोच वैशालीच्या रूमचा दरवाजा उघडला. मी पहिले तर वैशाली मलमलच्या गाऊनवर हॉल मध्ये केस पुसत येत होती.

तिचा कमनीय बांधा गाऊन मधून स्पष्ट दिसत होता. तिचे भरगच्च वक्षाची उभारी दिसून येत होती. तिचे लांबसडक काळेभोर केस मागे नितंबापर्यंत लांब होते. मी तिच्या रूपाकडे पाहत राहिलो.

ती आली व माझ्या मांडीवर बसली. मला स्वप्न वाटावे परंतु हे सत्य होते. तिने तिची मान झटकन फिरवली तसे तिचे ओले केस माझ्या चेहऱ्यावर आपटले. तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्यासमोर होता. तिचे ओठ माझ्या ओठांच्या जवळ होते.

तिने दीर्घ श्वास घेतला व माझ्या ओठांवर ओठ टेकवले व माझ्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागली. मी सातव्या आस्मानात होतो. तिने माझा ओठ चावला व मी पटकन भानावर आलो.

मी तिला कस्कन आवळले व तिच्या रसरशीत गुलाबी ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या तोंडात जीभ फिरवू लागलो. आमचे ओठ एकमेकांच्या तोंडात जाईल तेवढे घालण्याचा प्रयत्न करत होतो.

तिच्या अंगातून अत्तराचा मंद मदहोश करणारा सुगंध येत होता. मी चेतावत होतो. तशीच तिला उचलून मी तिला सोफ्यावर उताणे केले. मी तिच्यावर आलो व तिच्या चेहऱ्याचे चुंबन घेऊ लागलो.

तिची सतेज उजळ चेहऱ्याचे चुंबन घेत मी तिच्या मानेवर आलो. मी तिचे कान तोंडात घेऊन कानातून जीभ फिरवत होतो. ती गरम झाली होती मी तिचा गाऊन काढला तर ती आतून पूर्ण नग्न होती.

ती सगळी तयारी करून आली होती. मी तिच्या वक्ष स्थळाकडे पहिले गोल गरगरीत तिचे वक्ष व त्यावर गुलाबी मनुके ठेवल्यासारखे तिचे निप्पल पाहून मी अनावर झालो. मी वेळ ना घालवता तिचे वक्ष चाटू लागलो. दोन्ही हातात बसतील एवढे तिचे वक्ष मी तोंडात घेतले व चावू लागलो.

मी त्याला मनसोक्त चोखल्यावर तिने मला ढकलले. ती म्हणाली आता माझी पाळी. तिने माझा टी शर्ट काढला व माझ्या छातीवर तोंड लावले. मी जसे तिचे वक्ष तोंडात घेतले होते तसे तिने माझ्या भरदार छातीचे चुंबन घेण्यास सुरवात केली.

तिने माझी बॉक्सर पटकन खाली खेचली. माझे लिंग तिच्या सहवासात आल्याने ताठ झाले होते. तिने ते पटकन हातात घेतले व तिच्या तोंडात घेतले. तिच्या तोंडात गेल्या गेल्या माझे लिंग गरम लाळेत भिजून गेले. ती वेड्यासारखे त्याला चोखत होती. माझ्यातला हैवान जागा झाला होता.

माझे लिंग मोठे असल्याने ते तिच्या तोंडात मावत नव्हते. तिची ताकत कमी पडत होती, मग मी तिच्या केसात हाथ घालून तिचे डोके पकडले व माझे लिंग तिच्या तोंडात घालू लागलो. तिच्या घशापर्यंत माझे लिंग जात होते.

ती बेभान झाली होती. ती वेड्यासारखे लिंग तोंडात घेऊन मजा लुटत होती. तिने माझ्या नितंबाना घट्ट पकडले होते व मला ती स्वतःकडे जोरात खेचत होती. माझ्या तोंडातून सिस्कारे निघत होते.

“आई लव्ह यू वैशू,” मी तिला म्हणालो, “वैशू मी तुला मनसोक्त भोगणार आहे.” तिने तोंडात लिंग ठेवूनच मला मानेनी होकार दिला. मी तिला म्हणालो, “वैशू मला सेक्स करताना घाण सवय आहे.”

परत तिने हातानेच काई असा इशारा केला. माझे लिंग ती एवढ्या आवडीने चोखत होती कि तोंडातून बाहेर काढायला पण तिला आवडत नव्हते. मी तिला म्हणालो, “मला सेक्स करताना घाण घाण शब्द बोलायची सवय आहे.”

तिने या वेळेस तोंडातून लिंग बाहेर काढले व म्हणाली, “इथून पुढे तुला जसे मला जसे भोगायचे आहे तसे तू मला भोग. चांगले किंवा वाईट कसेहि. मी संपूर्ण तुझीच आहे.” माझ्यातला हैवान बाहेर आला. मी तिला म्हणालो, “मग ये आता माझ्या पध्दतीने भोगतो.”

मी उभा होतो. तिला मी उभे केले व तिला काही कळायच्या आत मी माझे दोन्ही हात वळवून तिच्या कमरेला पकडून तिला उलटी केले व तिच्या कमरेला घट्ट माझ्या बाहुपाशात आवळले. ती उलटी झाली होती. आम्ही दोघे उभे होतो. तिचे तोंड खाली होते.

मी तिला म्हणालो, “वैशू तू माझा लवडा तोंडात घे. मी तुझी पुच्ची चाटतो.” तिने माझा मांड्याना पकडले व पटकन माझा लवडा तोंडात घेतला. आता तिची पुच्ची माझ्या तोंडा समोर होती.

मी तिच्या पुच्चीत माझी जीभ घातली तस तिने तिचे पाय अजून फाकवले. आता तिची पुच्ची अजून जास्त स्पष्ट दिसत होती. मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीत जोरात घुसवले व तिची पुच्ची चाटू लागलो. एक पण केस तिच्या पुच्चीवर नव्हता.

मी तिला सोफ्यावर ६९ पोझ मध्ये घेतले व ती माझ्यावर होती. तिची गुलाबी पुच्ची मी चाटू लागलो तशी ती बेभान होतं होती. “आह… आह… राज. फार मस्त वाटत आहे. राज. चाट माझी पुच्ची… राज.” माझा लवडा ती चोखत होती. तिचे तोंड खाली वर करत होती.

”राज तुझा लवडा फार भारी आहे. राज आज मला फार आनंद होतं आहे. राज लव्ह यू राज.” मी पण तिची पुच्ची चाटत होतो. मी तिला आता माझ्या तोंडावर बसण्यास सांगितले. तोंडावर बसल्याने तिच्या पुच्चीत तोंड घालू शकत होतो.

मी तिला उठण्यास सांगितले व तिला उचलून समोरच्या सोफा कम खुर्चीवर बसवले. आता तिचे पाय फाकवुन मी तिच्या पुच्चीत माझे तोंड घातले. तिच्या पुच्चीच्या गुलाबी पाकळ्या मी चाटत होतो. तिचा दाना मी जिभेनी चाटत होतो.

आता माझे स्वतःवरचे कंट्रोल सुटले होते. तिच्या पुच्चीचा मदहोश वास त्यात लागणारी तुरट चव मला चेतावत होती. मी अनावर झालो होतो. मी तिचे दोन्ही पाय तिच्या मांड्याना घट्ट पकडून फाकवले.

ती आता माझ्या हातात लॉक झाली होती. किती प्रयत्न केला तरी ती माझ्या ताकती समोर तिचे काही एक चालत नव्हते. आता मला तिच्या पुच्चीच्या आतील गुलाबी पांढरा गर दिसत होता. तिच्या पुच्चीच्या आतील गर मी चाटू लागलो.

ती बेभान झाली होती. काम वासना दोघांच्या अंगात सरसरत होती. मी बेभानपणे तिची पुच्ची चाटू लागलो. मला ती बाजूला सरकवण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत होती. ती ‘बस बस’ म्हणत होती. मी ऐकत नव्हतो.

ती ओरडली, “राज बस नाहीतर मला लघवी होईल. माझा राजा मी नाही कंट्रोल करू शकत.” हे ऐकून मी तिचे पाय अजून जास्त फाकवले. मी अजून जास्त तिच्या जोराने तिच्या मांड्या फाकवल्या व त्वेषाने तिची पुच्ची चाटू लागलो.

ती ओरडू लागली मी जोराने पुच्ची चाटू लागलो तशी ती हतबल झाली व तिच्या पुच्चीतून गरम पाण्याचा फवारा उडाला. माझ्या तोंडात तिची पुच्ची असल्याने तिच्या पुच्चीत फवारा सरळ माझ्या तोंडात गेला.

ती माझ्या तोंडातच मुतली. मी जेवढे आत घेता येईल तेवढे घेतले व माझे तोंड बाजूला काढले. तिच्या मुताचा फवारा माझ्या तोंडावर, अंगावर व सोफ्यावर उडाला. मला त्याची चव हवीहवीशी वाटत होती. तिची पुच्ची मुतल्या नंतर भिजून गेली होती.

मी न राहावता ती सगळी चाटून साफ केली व तिला तसेच पाय फाकवुन ठेवले. मी उठलो आणि तिला किस करताना खारट तुरट चव जाणवत होती. मी माझा लंड तिच्या भोकावर ठेवला व हळूच तिच्या पुच्चीत घातला.

ती आनंदाने विव्हळली, “आई ग… आह… आह… ऊ… केवढा मोठा लवडा आहे राज… आज माझी पुच्ची फाटून जाईल यार…”

मी उभा राहून तिला झवायला सुरु केले. दोन हात तिच्या खांद्यावर ठेवून मी तिला झवण्यास सुरु केले. माझा लंड पूर्ण तिच्या पुच्चीत गेला नव्हता. मी तिला तिच्या गुढग्यात हात घालून उचलले.

आता मी उभा होतो व ती माझ्या हातात होती. तिची पुच्ची बरोबर माझ्या लवड्यावर होती. मी तिला उचलून झवण्यास सुरवात केली. पूर्ण ताकतिने मी तिला उभा राहून झवू लागलो. माझा पूर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत गेला होता.

वैशाली परमोच्च सुखाचा आनंद लुटत होती. तिने माझ्या गळ्यात हात घालून पकडून ठेवले होते. मी उभा राहून झवल्यावर ती हवेत होती. मी तिला खाली झोपवले व तिला विचारले कि तेलाची बाटली आहे आहे का? तिने शेजारच्या बेडरूम मधून तेलाची बाटली आणली.

मी तिला गुढग्यावर घोडी करून बसवले. तिला सांगितले कि मी आता तुझी गांड झवणार. तिने होकार दिला तसा मी तिचा बोचा हातात घेतला व तिचा बोचा दोन्ही हातात पकडून अंगठ्यानी फाकवले. तिचा गांडीचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. गुलाबी लाल. त्याला अंजीरसारख्या रेशमी रेषा होत्या.

मला राहवले नाही. मी तिच्या गांडीच्या भोकाला माझे नाक लावले. वाह काय गंध होता. मी बेधुंद झालो .मी फार वेळ त्या भोकाचा वास घेत राहिलो. तिच्या भोकाला मी जिभेनी चाटू लागलो. मला खडबडीत जाणवत होते व वेगळी मजा येत होती चाटताना.

मी माझी जीभ तिच्या गांडीच्या भोकात घालण्याचा प्रयत्न करत होतो. तिच्या तोंडातून सिस्कारे बाहेर पडत होते. “आह… फक… आह… आह… आह… फार मजा येतेय राज…” तिचा बोचा फाकवुन मला तिची गांड जिभेनी झवायची होती पण जीभ आत जात नव्हती.

तिचे भोक चाटून झाल्यावर मी तिच्या गाडीच्या भोकावर तेल टाकले व बोटानी घासले. घासत घासत मी तेल टाकत होतो व हळूच तिच्या बोच्यात बोट घातले तशी ती दचकली, “राज मी कधीच पाठीमागून झवून घेतले नाही त्रास तर नाही ना होणार?” मी म्हणालो, “नाही ग वैशू. काहीच त्रास नाही होणार असे झवतो तुला.”

तिला थोडा त्रास होतं होता. तिची पहिलीच वेळ होती. मी तिच्या भोकात बोट घालून तेल सोडले म्हणजे तिच्या गांडीत माझा लंड जाण्याचा मार्ग मी तेलाने भरवला. आता मी माझ्या लवड्यावर तेल टाकले व माझा लवडा तेलाने भरावला.

शेजारी वाटी होती मी त्या वाटीत तेल काढले व मी माझा लवडा तिच्या गांडीच्या भोकावर ठेवला. आता ती गुढग्यावर बोचा वर करून बसली होती. मी दोन्ही गुढग्यावर बाक काढून तिच्या गांडीवर माझा लंड ठेवला व तिची कंबरं पकडून आत हळूहळू आत घालण्याचा प्रयत्न करू लागलो तशी ती किंचाळली.

मी माझ्या लवड्याचा पुढचा भाग तिच्या गांडीत घातला व हळूच बाहेर कडून वाटीत बुडवला.. माझा लंड तेलाने भरला होता. मी लगेच तसाच माझा लंड परत तिच्या बोच्यात घातला.

आता पहिल्या पेक्षा किंचित आत गेला होता. तिची गांड टाईट होती. मी परत काढला व परत वाटीत बुडवला आणि या वेळेस मी तिच्या गांडीत जोरात धक्का दिला. माझा लंड तिच्या गांडीत गेला होता.

तिची अवस्था फार वाईट झाली होती. तिच्या डोळ्यात पाणी आले व ती कण्हत होती, “राज नको राज फार दुखत आहे. राज पुढुनच जात नव्हते मागून कसे जाणार? राज नको. दुसरा काहीतरी करू.” मी तिला समजावले कि थोडा त्रास सहन कर मग मजा बघ.

आता मी अजून तेल माझ्या लवड्यावर सोडले व हळूहळू आत बाहेर करू लागलो. तिच्या बोच्यात तेल गेल्याने सहज माझा लवडा तिच्या गांडीत जाऊ लागला.

आता मी तिची कंबरं पकडून तिचा बोचा झवायला सुरवात केली. मी तिला जोर जोरात दणके देत होतो. “वैशू लव्ह यु… वैशू तुझ्यात जी मजा आहे ती कोणताच नाही बाळा… मी तुला असेच झवून काढीन… वैशू लव्ह यू… फक यु वैशू…” मी तिला झवत होतो तिचे बॉल चोळत होतो. मी तिला वेड्यासारखा झवत होतो.

मला बायकांची गांड झवायला फार आवडते. त्या गांड झवताना जशा कण्हतात त्यामुळे त्यांना एक वेगळा आनंद मिळत असतो. मी तिची गांड मारत होतो. तिच्या गांडीवर फटके देत होतो. ती आनंदाने मदमस्त झाली होती.

मी दणके देत देत माझ्या लवड्यातून पाणी गळणार तेवढ्यात मी माझा लंड बाहेर काढला व तिला सरळ केले. एका हातात त्याचे केस पकडून माझा लंड तिच्या तोंडासमोर केला. ती आ वासून माझे वीर्य तिच्या तोंडात घ्यायच्या तयारीने होती.

मी माझा लंड हलवायला सुरवात केली तसे माझ्या लवड्यातून वीर्याचा फवारा तिच्या तोंडात उडाला. मी माझे वीर्य तिच्या तोंडात व तोंडावर उडवले. ती तृप्त झाली. आम्ही दोघे हि दमलो होतो. मी व ती सोफ्यावर पडलॊ. मी तिला जवळ घेतले.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!