मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली होती.
तिच्या छातीवरून व पृष्ठभागावरून तसे साफ दिसून पण येत होते. ३२ साईजच्या चवळीच्या शेंगेसारख्या बारीक कंबरेमुळे छातीवरील ३६ चे मांसल दुधाळ मस्त टपोरे गोळे व ३८ चे मटक्यासारखे गोलाकार नितंब अधिकच मोठे व उठून दिसायची. ते सांभाळणे मंजुळाला पण खूपच कठीण जायचे.
गावातील बायका ब्रा नाही घालत त्यामुळे तर ती जेव्हा चालायची तेंव्हा तर तिचे वक्ष व नितंब असे काही हलायचे की एखाद्या नामर्दाचा किंवा म्हातार्‍याच्या पॅन्टमध्ये पण तंबू उभा राहिल. पण इतकं यौवन खजिना मंजुळाकडे असून पण ती यौवन सुखासाठी आसूसलेलीच होती.
त्याच कारण म्हणजे तिचा नवरा एक नंबरचा व्यसनी. दारू शिवाय त्याला काही दिसायचं नाही. दिवस रात्र दारूच्या नशेत पडून रहायचा. नशेमुळे महिना महिना तो मंजुळाला हात लावायचा नाही व लावला तरी नशेत दोनच धक्क्यात आऊट व्हायचा. मंजुळा तशीच तहानलेली तडफडत पडून रहायची.
व्यसनी नवरा कामधंदा करत नसल्याने मंजुळा गावातील इतर बायकांसोबत गावच्या पाटलाच्या शेतात रोजंदारी वर जायची.
पाटील हा श्रीमंत पण रंगेल माणूस होता. बाईचा खूप नाद होता त्याला. शेतात येणार्‍या प्रत्येक बाईवर तो डोळा ठेवून असायचा. मंजुळा पण त्यातून सुटली नाही. काम करताना तिच्या विस्कटलेल्या कपड्यातून दिसणारं तिचं मदमस्त अंग निरखत रहायचा. नेहमी लगट करायचा प्रयत्न करायचा. पैसे देताना विनाकारण हात पकडायचा.
पाटलाने आपल्या पैसा व ताकदीच्या जोरावर गावातील अनेक बायकांना आपल्या सोबत झोपवलं होतं. पण मंजुळा अतृप्त असली तरी पतिव्रता होती. तिला पाटलाच्या चाळ्यांचा खूप राग यायचा पण पोटाचा प्रश्न असल्याने ती काही करू शकत नव्हती.
मंजुळाच्या मादक मुसमुसलेल्या सौंदर्यामुळे पाटील तिच्या मागे वेडा झाला होता. पण खूप प्रयत्न करून पण मंजुळा काही त्याच्या हाती येत नव्हती.
या दरम्यान पाटलाचे मात्र मंजुळासोबतचे चाळे खूप वाढले होते. आता तर तो तिला कुठेही स्पर्श करू लागला होता. चान्स मिळे तेंव्हा तिच्या गांडीवर हात मारी, कधी छातीवर गोळे हातांनी घोसळे. मंजुळा बिचारी कशीबशी सुटका करून घेऊन जायची. पण शरीर सुखासाठी आतुरलेल्या मंजुळाला मात्र तो स्पर्श हवाहवासा वाटू लागला.
तिचे मन तिला विरोध करत होते पण शरीराला मात्र त्या अस्सल पुरुषी स्पर्शाची चटक लागली होती. तिला माहीत होतं की हे चुकीचं आहे पण तिचं शरीर मात्र तिच्या मनाला जुमानत नव्हतं. तिचा विरोध हळूहळू कमी होतं होता. पण तिच्या या अप्रत्यक्ष होकारामुळे पाटलाचं धाडस खूप वाढले होते.
तो आता मनसोक्तपणे तिची छाती कुस्करू लागला होता. पण अजून पण मंजुळा त्याच्या अंथरुणावर काही येत नव्हती. असे बरेच दिवस गेले. काही दिवसांनी मंजुळा कामावर आली नाही. अजून २-३ दिवस झाले तरी आलीच नाही. म्हणून पाटलाने इतर बायकांच्याकडे चौकशी केली. तर त्यांनी सांगितले की मंजुळा खूप आजारी आहे.
पाटलाला आयतीच संधी सापडली होती. तो कामाचे पैसे देण्याच्या निमित्ताने तिच्या घरी गेला. तिचं घर खूप लहान होतं फक्त २ खोल्याचं. बाहेरच्या खोलीत तिचा नवरा दारू पिऊन पूर्ण शुद्ध हरपून पडला होता. आतमध्ये मंजुळा झोपली होती. मंजुळा सासू सासरे यांना सोडून वेगळे राहत होती त्यामुळे घरी ती व नवरा दोघेच असत.
पाटील आतमध्ये गेला व तिला खेटून बसला व विचारपूस करू लागला.
“खूप जास्त ताप आहे का?”
असे विचारतच त्याने ताप बघायचा निमित्ताने तिच्या हातावर हात ठेवला. तसा मंजुळा हात मागे घेऊन सोडवायचा प्रयत्न करू लागली. पण पाटलाने आपली पुरुषी पकड घट्ट पकडून होता.
“खूपच गरम झालंय की अंग.”
असे म्हणून त्याने आपला हात तिच्या हातावरून ढकलत तिच्या मानेपर्यंत नेला.
तो आपला हात माने वरून फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने मंजुळाच्या मनात पण लाव्हा पेटवा होता. तिने ओळखले होते की आज काही या चांडाळाच्या हातून आपली सुटका नाही. पुढे काय होणार आहे हे विचार करूनच तिचं अंग अंग शहारले होते. तिच्या वक्ष स्थळावरील मनुके नुसते विचारानेच शहारले होते.
खूप दिवस सुकून कोमेजलेल्या रोपावर आज पावसाचा वर्षाव होणार होता. मनातून ती खूप आनंदून गेली होती. आता पाटलाने आपला हात तसाच खाली नेला व झंपर वरूनच तिच्या कबूतरावर हलकेच हात फिरवू लागला. आत ब्रा नव्हती त्यामुळे तिच्या ऊन्मत ऊरोज व त्यावरील मनुक्यांचा व त्यावरील ताठरतेचा स्पर्श सरळ सरळ जाणवत होता.
आजवर इतक्या जणींना आपल्या खाली झोपवलेल्या पाटलाला ‘पाखरू जाळ्यात सापडल्याचा’ लगेच अंदाज आला.
त्याला तर पंच पक्कान्नांची मेजवानी मिळाली होती. पण त्याने हे जेवन अधीशासारखे खाऊन तोंड भाजून घेण्यापेक्षा हळूहळू पण मनभरून खायचं ठरवलं. त्याने आपला हात तसाच तिच्या थानावर ठेवला होता. मंजुळा फक्त तोंडाने विरोध दर्शवत होती.
“काय करताय पाटील? नवरा आहे बाहेर. काढा ना हात.”
ती हलकेच म्हणाली पण स्वत: त्याचा हात बाजूला करायची तसदी मात्र घेतली नाही.
“त्यो व्हय. त्यो गेला कधीच कोम्यात. दिस मावळल्याशिवाय काय उठायचा न्हाय.”
अजून पाटील हात तसाच ठेवून होता. त्याच्या वजनदार मर्दानी हात छातीवर घेऊन तिला खूप बरं वाटत होतं. पण बराच वेळ हाताची हालचाल नाही झाली म्हणून ती आतून कळवळली. त्याच्याकडून मोठ्या मोठ्या कलिंगड व संपूर्ण शरीराचे मर्दन करून घ्यायला ती आतुर झाली होती. तोंडातून हलकेच म्हणत होती,
“काढा की हात असं करू नका.”
पण अजून हात तसाच होता.
आता मात्र मंजुळाला राहवेना शेवटी ती बोललीच,
”पाटील निसतं धरून काय बसलाय कुस्करा की.”
मग काय पाटलाला हेच तर हवं होतं. तो मंद हसला व एखाद्या हरिणीवर सिंह जसा तुटून पडतो तसा तो आपल्या शिकारीवर तुटून पडला. तो तिच्यावर पडून सर्वांगाचे मुके घेत होता. मंजुळाने पण पूर्णपणे त्याला आपल्या मिठीत जखडलं होतं. आता तो तिच्या तोंडात तोंड घालून चुंबन घेत होता. कधी तिचे ओठ तर कधी कान चावत होता.
मंजुळाला हा अनुभव नवीन होता. तिच्या नवर्‍याने असं कधीच केलं नव्हतं. या नवीन अनुभवाने ती अधिकच चवताळली होती. तिच्या अंगातली तापाची जागा आता जवानीच्या गर्मीने घेतलेली होती. तिने आपलं सर्वस्व पाटलाला दिलं होतं. पाटील तिचा यथोचित भोग घेत होता. रानटीपणे पाटील तिच्या गालाचा ओठांचा मानेचा चावा घेत होता. तिच्या कबुतरांचा तर त्याने अक्षरश: चोळामोळा केला होता. मंजुळा वेदनेने कळवळली.
“आआहहहहहहहहह.. आआआऊच.. पाटील जरा दमानं.. आहहहहहहहहह.. मेले.. एए..”
पण तरी त्याला हवं ते करू देत होती. कारण वेदनेच्या त्रासावर तृप्तीचा आनंद भारी पडत होता.
पाटलाने आपला मोर्चा आता अजून खाली वळवला. तिच्या झंपरची बटणं काढून कोंबून ठेवलेल्या कबुतरांना मोकळं केलं. ती बिचारी कबुतरे ब्लाऊजमधून तर सुटली पण पाटलाच्या हातांनी त्यांना असं काही जखडून चोळलं की तिचे गोरेपान वक्ष लाल भडक झाले.
तिला उभे करत ब्लाऊज व साडी काढून टाकली. आता ती फक्त परकर वर होती. त्याने गपकन तिचा एक स्तन तोंडात भरला व चावा घेतला. अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे थरथरून ती बिलगली,
“आआआईईईईईई… गगगगगगग… आहहहहहह… चावू नका ना.. दुखतंय की..”
पाटील मात्र आपल्या मस्तीत मस्त होता. त्याने परकरची नाडी सोडली तसा तो घसरून तिच्या पायात गेला. ती आता फक्त चड्डीवर होती. त्याने तसच चड्डीवरून तिची पुच्ची जोरात दाबली. ती अजून शहारली.
मग थोड्या वेळाने चड्डीपण काढली व पूर्ण नागडी केलं. व एक बोट पुच्चीमध्ये घुसवली. ती वेदनेनी विव्हळू लागली होती. पाटलाला जाणवलं की तिची पुच्ची पूर्ण ओली झाली आहे. त्याने तिला खाली झोपवलं व आपले पण सगळे कपडे काढून टाकले. त्याचा सोटा पाहून मंजुळा आश्चर्याने म्हणाली,
“आआई ग. एवढा मोठा.”
तसा तिच्या नवर्‍याचा पण मोठाच होता. पण पाटलाचा एवढा लांब व जाड लवडा तिने कधी पाहिला नव्हतं. तो आत घुसल्या घुसल्या तिच्या छकुलीची काय अवस्था होणार याची तिला चांगली कल्पना होती.
तो हसत हसत तिच्याकडे गेला व सरळ तिच्या पुच्चीत तोंड घातलं. गावरान पाखरुसाठी हे अनपेक्षित असतं. पण यात तिला सुख जबरदस्त मिळत होतं. ती खूप उत्साही झाली व त्याचं डोकं स्वत:च्या पुच्चीवर दाबू लागली व आपला एक हात त्याच्या लवडा पकडून खेळू लागली.
तो दाब सहन न झाल्याने पाटील उठला व लंड तिच्या तोंडात देऊ लागला. पण तिने या अगोदर कधी घेतलं नव्हत.
“शीईईईईईई.. हे कोण घेत का तोंडात? घाण.”
पण पाटलाने जबरदस्ती तोंडात कोंबलच. आधी विरोध करू लागली पण नंतर तिला त्याची चव लागली व विरोध बंद झाला.
थोडा वेळ चोखून झाल्यावर ती म्हणाली,
“आता सहन होत नाही.”
ती पाय अजून फाकवून म्हणाली,
“घाला ना आता आत. बास आता वरवर. चांगली झवून काढा आता मला. घुसवा तुमचा सोटा आत. शांत करा मला.”
मग पाटलाने तिला खाली झोपवलं व आपण वरती आला व तिच्या छकुलीचा अंदाज घेऊन लंड ठेवून एक जोरदार घाव घातला. तशी मंजुळा ओरडली,
“आईईईईई… गगगगगग… मेले.. ग.. आहहहहहहहह… किती मोठा आहे.. आहहहहहहहह.. मेले!”
“अजून तर अर्धा पण नाही गेला अन इतकी रडतीस. सगळा गेल्यावर काय होणार तुझं.” पाटील म्हणाला.
“मग घुसवा की अखंड. मला किती बी त्रास हुदे, मी किती बी ओरडू दे, तुम्ही थांबू नका. जोरात झवा. फाडून टाका आज माझी पुच्ची. आआआहहहहह जोरात!”
तिच्या या बोलण्याने तो जास्त चेकाळला. व अजून जोरात दणका दिला.
“आहहहह.. आईईईईईई.. फाडून टाकली ग बाई… आहहह… जोरात आहहहहहह..”
खाली पाटील धक्के लावतच होता.
जवळ जवळ अर्था तास त्यांची झवाझवी चालू होती. मग पाटलाचा स्पीड अजून वाढला. मंजुळा पण पाणी सोडायला आली होती. ती त्याला घट्ट पकडून होती. तिची नखे त्याच्या पाठीत घुसली होती. पाटीलचा वेग अजून वाढला. तो शहारू लागला मंजुळाने पण आपली पकड अजून घट्ट केली व ओरडली,
“आऊच. मी गेले.”
पाटीलपण आपल्या फुल स्पीडमध्ये येत तिच्या पुच्ची मध्येच पाणी सोडून दोघंही शांत झाले.
त्यानंतर चान्स मिळेल तसा पाटील तिचा उपभोग घ्यायची आणि ती सुद्धा त्याला आपला भोग द्यायला आतुर असायची.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!