काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप मध्ये.

तिच्या चेहऱ्यावर वर वेगळंच तेज होत. तिला बघताच झवायची इच्छा झाली. घर फायनल केल आणि जुन्या घरी येऊन मी तीचा विचार करून लवडा हलवून मोकळा झालो तरीही झोपतांना तिची बॉल गांड माझ्या नजरेपुढून जातच नव्हती.

काहीच दिवसात आम्ही राहायला आलो काकूशी माझं चांगल पटायला लागलं. हसत खेळत कधी मी तिच्या गांडीला हलकासा हात लावयचो तर कधी ती बाजूने जातांना बॉल लावत निघायची.

ती माझं मन समजयला लागली. तिच्या पुच्चीची खाज मी सुद्धा ओळखू लागलो. मला काही हव नको, ती विचारतांना डबल मिनिंगनी विचारायची. मी पण डोळा मारत तीला तसच उत्तर द्यायचो. असं करतांना आम्हाला मजा यायची मनात धक्क पण व्हायचं.

एक दिवशी घरी कोणी नसतांना माझा सिडी प्लेअर मध्ये न लागणाऱ्या सिडी मी काकूकडे घेऊन गेलो. त्यात बीपीची सिडी पण मुद्दाम ठेवली. पण घरी जाताच ती टी.व्ही. च्या मागे असलेल्या वायरीशी काही तरी करत होती.

मी म्हटलं, “काय झालं?” तर ती म्हणे, “अरे बघ न केबल दिसत नाहीय. केबलवाला म्हटला, वायरी चेक करा. पण मला काय कळत यातलं. बघ रे जरा.” मी टीव्ही च्या मागे हात घालून बघू लागलो तर केबल निघालेली होती. सिडी प्लेअर लावतांना बहुतेक ती निघाली असेल.

मी काकूंना, “ही वायर पकडा,” म्हटलं आणि खाली बसून काकूने वायर पकडली. मी उभा राहून टीव्हीच्या मागे केबल बसवत होतो माझा लवडा काकूच्या खांद्याला पूर्ण चिपकला होता. बर्मुड्यात असल्याने तो उभा होऊ लागला. काकूला सुद्धा जाणवत होता.

हळूहळू मी काकूच्या मानेपर्यंत लवडा नेला. तो आता गालाला लागत होता आणि माझा बर्मुड्याचा तंबू झालेला काकूच्या लक्ष्यात आला. काकू बघायला मान फिरवत माझा लवडा वरून ओठांना लावत होती. मी सुद्धा टाइमपास करत थांबा काकू झालंच म्हणून सांगत होतो.

“कर रे बाबा लवकर. नाही तर माझा तोल जाईल,” म्हणतं काकू लवड्याची मजा घेऊ लागली. मी केबल लावली दोघेही दूर झालो पण माझा लवडा कडकच होता. तिच्या लक्ष्यात आलं, हा मला झवायच्या नादात दिसतोय. तशीच तिने सिडी चेक कर मी आलीच म्हणून आत गेली.

मी बीपीच्या सिडी काकू आल्यावर लावायला बाजूला ठेवल्या. काकू आतून गाऊनवर आली. काकू घरी कोणी नसल्यावर आणि झोपतांना गाऊन घालायची. मी बीपीची सिडी लावली. एक बाई भला मोठाला लवडा तोंडात घेतांना दिसली.

आम्ही दोघांनी बघताच मी गडबडून बंद केला. पण काकू माझ्याकडे बघत होती. ‘काय होत हे? कुठं मिळाली तुला असली सिडी? आणि इथे कशाला लावलीस?’ असे भरपूर प्रश्न सुरु झाले.

मी म्हटलो, “अग काकू चुकून आणण्यात आली ती. मला नव्हतं माहीत असं काही असेल. सॉरी. कोणाला बोलू नकोस.” आणि सिडी घेऊन वर गेलो जिथे मी भाड्याने राहत असलेल्या खोलीत.

दोन तीन दिवस आम्ही बोललो नाही. पण एकदा दोन दिवस पाणी आलेलं नव्हतं तर सांगायला काकू आली. मी खिडकीत उभा राहून काकूला बघून लवडा हलवत होतो. खिडकीतून दिवसा बाहेरुन आतलं दिसत नव्हतं. पण जवळ उभ असेल तर थोडं दिसायचं. मी तीला बघून हलवतोय तीला दिसलं आणि मला दार उघडायल लावलं.

मी चड्डीत लवडा कोंबला दार उघडल टीव्हीवर बीपी सुरु होती बंद केली. पण सिडी प्लेअर सुरूच होता. काकूने विचारलं, “काय करत होता मी आली तेव्हा.” मी म्हटलं, “काहीच नाही टीव्ही बघत होतो.”

“पण टीव्ही बंद का केलास मी आली तर?” माझ्या चड्डीकडे बघून म्हणाली, “काय हे वयाने मोठा झालास तर ह्याला का मोठा केला.”

टीव्ही लावताच बीपी सुरु झाली काकूच्या लक्ष्यात आलं म्हणे, “तुज वय आहे हे चालायचंच?” आणि दार लावून आत आली. मला बेड वर बसवलं. टीव्ही बघत म्हणाली, “तुझा केवढा आहे? याच्या लंडा एवढा कि कमी?”

मी शॉकच झालो काकू काय बोलताय. “सॉरी. मी कंट्रोल नाही करू शकलो. तुम्ही आल्यावर म्हटलं तुम्हाला बघूनच हलवू. टी.व्ही. वर खूपदा झालं. तर पाणी निघतच नव्हतं.”

पुढं सरकून काकूने हात ओढला बाजूला बसवलं. “हे बघ आपलं जे काही आहे ते आपलं आहे. कोणाला कळणार नाही याच लक्ष ठेव.” मी ‘हुम्म्म’ करत होकार दिला. “पँट काढ बघू दे,” असं म्हणतं तिने माझा बर्मुडा खाली ओढला.

माझ्या चड्डीत लवडा जरा चिमला होता. तीही खाली करत काकू माझ्याकडे बघून हसली आणि “मला बघून हलव,” म्हणाली. मी कातड मागे केल. काकूंचे हावभाव बघण्यासारखे होते आणि मुठीत घेऊन हलवू लागलो.

काकूने पदर बाजूला केला ब्लाउज काढू लागली. पांढरी ब्रा वर केली. काळे निप्पल मोठाले आणि कडक बॉल बघून मी थांबलो आणि हात लावला. काकू आता गरम होत होती. मी गुढग्यावर बसून चोकू लागलो. ती फुसकारत होती.

तिने साडी गुढग्यापर्यंत वर केली. मी चोकता चोकता ब्राची हुक काढली. काकू आता फक्त साडीत होती. मी काकूला उभ केल. साडी वर करून काळी निकर बघितली. अंगावर खूप सारे केस होते. निकर बाजूला केली. केसाळ पुच्चीला सलाम केला आणि सरळ जिभेने चाटू लागलो. काकू पाणी सोडू लागली.

मी साडी काढली. नांगडी काकु माझ्यापुढे मेजवानी घेऊन होती. मन तृप्त झालं बघून. काकूला पलटवून तिच्या गांडीत तोंड खुपसल. खाली वाकून काकू मस्त रिस्पॉन्स देऊ लागली.

तिचे दोन्ही भोक चाटण्यात मजा येतं होती. सोबतच बोट पण घालत होतो. तर ती गरम झालेली गांडीच्या भोकाला आजूबाजूला असलेले तिचे केस मला अजून मादकता देत होते.

मी बनियान काढली काकूला गादी वर ढकललं आणि तिच्या बॉलला लवडा घासू लागलो. काकू तोंड खाली करून सुपाडा चोकू लागली. मी वर सरकून तिच्या तोंडात लवडा घातला. तिने आवडीने चाटत मला सुखी केल.

काकूंची पुच्ची जरा टाईट वाटली. काका या झवाडीला कधीच हात लावत नाही. मी बोट घालून चाटून ओली केली. पुच्ची आता मधाळ झालेली होती. काकूने तोंडात घेऊन ओला झालेला लवडा आता झवायला तयार होता.

मी खाली आलो. काकूंचे पाय फाकवले. काकू, “टाक न लवकर. झव मला पचापच,” म्हणतं होती. मी काकूच्या पुच्चीला लवडा ठेवला आणि आत घातला. काकू ओरडली, “मदरचोद, मारतोस का लवड्या.” काकूच्या तोंडून शिव्या मला मेडल प्रमाणे वाटत होते.

मी झवायला सुरु केल. काकू आता जोमात आली. “गांड उचलून आत पर्यंत घाल न भोसडीच्या. झव मला झव जोरात,” म्हणतं होती. मी पण अश्या वातावरणामुळे जोरात शॉट देऊ लागलो. काकूंच कहाळण वाढू लागलं. आमच्या झवण्यात मजा देऊ लागले.

“काकू, आता वर ये.” म्हटलो तर काकू लगेच लवडा तोंडात घेऊन चाटू लागली आणि मला खाली झोपवून तिची गांड माझा तोंडाला घासू लागली. “घे चाट माझी गांड. चाट लवड्या. पुच्ची खा माझी,” असं ओरडू लागली. मी पण तिच्या गांडीचा पुच्चीचा वास घेऊन चाटू लागलो.

नंतर ती माझ्या लवड्यावर बसली. दोन्ही हात पकडून वर खाली होऊ लागली. आम्ही दोघेही मनसोक्त झवायची मजा घेत होतो. काकूला कुत्री बनवली. काकू झडली पण मी अजून बाकी होतो. काकू म्हणे, “माझ्या आतच पाड पाणी.”

मी काकूच्या आत पडून तिच्या गांडीला चिक पुसून बाजूला पडलो. काकू लवडा चाटून चीक साफ करत बाजूला झोपली. किस करत काकू माझ्या लवड्याशी खेळत होती.

त्या दिवशी आम्ही खूप वेळा झवलो. मजा केली. आता इच्छा कोणाची असो, आम्ही झवायची साखळी नियमित ठेवलीय. काकूंचे ऑपरेशन झालेले होते म्हणून आत पडायची मजाच वेगळी.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!