उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत होतो. गाठीला पैसा असला कि माणसाचा रुबाब काही औरच असतो हे मात्र नक्की.

मी उनाडक्या जरी करत असलो तरी मी नियमित व्यायाम पण करत होतो आणि त्याच मुळे माझी तब्येत खूपच चांगली होती. धिप्पाडच्या धिप्पाड छाती, मजबूत देह, पिळदार शरीरयष्टी आणि बघताच क्षणी समोरचा चड्डीत मुतेल अशी एकंदरीत पर्सनॅलिटी यामुळे मी सगळ्या गावात फेमस होतो.

असा कोणता नाद नव्हता जो मला नव्हता म्हणून विचारा. दारू असेल, सिगारेट असेल, मावा असेल, गांजा असेल, गुटखा असेल कि बाई असेल. सगळे नाद मी केले होते आणि आज देखील करत आहे.

बाकी सगळे ठीक आहे मी काही तरी कसे तरी अड्जस्ट करू शकत होतो. पण बाई मात्र मला नियमितपणे लागत असेच आणि माझे असे काही नसे कि मला खूप देखणी किंवा खूप ब्रँडेड स्त्री पाहिजे असे काही नाही. फक्त ती गळ्याच्या खाली मात्र कमालीची मादक असली पाहिजे हि माझी अट असे. मग ती कोणी का असेना मला त्याचा काही फरक पडत नसे.

माझी शेती जशी होती तसेच ती शेती करण्यासाठी माझ्याकडे खूप मजूर पण होते. उसाच्या शेतीला काम खूप लागते. विशेषतः पाणी घालणे तर खूपच कष्टदायक आणि जिकिरीचे काम. त्यासाठी मी खूप लोक कामाला ठेवले होते. त्यात जसे पुरुष होते तसे महिला देखील होत्या.

आमच्या एका मजुराचे नाव होते दीपक. दीपक खूप वर्ष माझ्याकडे कामाला होता. वयस्कर झालेला दीपक मला जड होत होता कारण तो नीट काम करत नसे. मी त्याला काढून टाकायच्या विचारात असतानाच तो एकदा मला म्हणाला, “मालक माझी भाची आपल्याकडे कामाला लावा म्हणून माझ्या मागे लागली आहे. तुम्ही म्हणत असाल तर तिला उद्या तुम्हाला भेटायला लावू का?”

मी त्याला होकार दिला आणि दुसऱ्याच दिवशी मी दुपारी शेतातल्या घरात आराम करत असताना एक मुलगी माझ्याकडे आली. ती साधारण पंचिवस वर्षाची असेल. दिसायला सावळी पण कमालीची रेखीव, सरळ नाक, केस मागे ओढून बांधलेले, नाकात नथ, नऊ वारी साडी अशी काही घट्ट बांधली होती कि त्यातून तिच्या भरगच्च मांड्याचे दर्शन कसे नीट होत होते. तिच्या छातिचे ते गोळे कमालीचे मांसल होते. तिच्या नऊवारित गोलाकार पण कमालीच्या गोलाकार नितंबाचे दर्शन मला होत होते.

तिला बघताच मी जागचा उठलो. तिने मला नमस्कार केला आणि ती मला म्हणाली, “माझे नाव सखू आहे. दीपक मामा ने काल माझ्याबद्दल तुम्हाला सांगितले असेलच.”

तिची माहिती घेऊन मी तिला लगेचच कामावर ठेवून घेतले. दीपकची ओळख न देता देखील मी तिला ठेवून घेतले असतेच अशी कमालीची मादक फिगर होती तिची! तिला बघून माझ्या मिठीत घेऊन तिला करकचुन दाबावे असेच मला वाटून गेले क्षणभर. तिची फिगर नाही म्हटले तरी ३६-२४-३६ अशीच असणार याचा अंदाज मी मनोमन बांधून ठेवला होता.

तिचे काम चालू झाले आणि सखूला मी शेतात पाणी घालण्यासाठी म्हणून तिला माझ्या जवळच ठेवून घेतले. तिला मी सगळे काम नीट समजावून सांगितले. तिच्या बोलण्यातून ती चालू आहे हे मी तेव्हाच ओळखले होते. तिचे एकूण हावभाव बघता ती लवकरच माझ्या तडाख्यात सापडेल असे मला वाटू लागले होते. मी योग्य वेळेची वाट बघत होतो.

तिची परिस्थिती फार काही चांगली नव्हती. त्यामुळे मी तिला पगारा व्यततीरिक्त अधून मधून पैसे देत असे. तिने अगदी पहिल्या पासून त्याला नकार न देता ती ते घेत असे. त्या वरूनच मी ती चालू असणारच हे मी ओळखले होते. तिचे काम चालू होते आणि माझे तिला पैसे देणे चालू होतेच. त्या दिवशी ती माझ्या घरीच काम करत होती आणि मी तिच्याकडे रोखून बघत होतो.

कितीही केले तरी ती मजूर होती त्यामुळे ती स्वतःहून काही बोलणे अशक्य होते. तिच्याकडे बघून मी माझा सोटा चोळत होतो. बघता बघता माझा सोटा कमालीचा कडक झाला आणि तरीही मी त्याला चोळणे काही थांबवले नव्हते. तिचे लक्ष माझ्याकडे गेले. तिने माझा सोटा मोठा झालेला बघितला. ती काही बोलली नाही. ती माझ्या सोट्याकडे रोखून बघत गालातल्या गालात हसू लागली.

माझ्यासाठी तो इशाराच होता. मी जागचा उठणार आणि तिला माझ्याकडे ओढणार तोच दीपक आला आणि माझा डाव फसला. तेव्हापासून तर मी तिच्याकडे खाऊ कि गिळू अश्या नजरेनेच बघू लागलो होतो. ती पण माझ्याकडे हळूच चोरटा पण कमालीचा मादक कटाक्ष टाकून मला खुणावू लागली होती. तिला मला आता काहीही करून उपभोगायचे होते. मी काय करता येईल याचा विचार करू लागलो.

त्या दिवशी शेतात पाणी घालत होते सगळे. त्यात सखू पण होतीच. मी तिच्याच मागे गेलो होतो. तीचे माझ्याकडे काही लक्ष नव्हते. त्यामुळे ती तिच्याच कामात मग्न होती. ती पाणी घालत घालत बाकी मजुरांपासून एकटी पडली होती ते मी बघितले. तीच योग्य वेळ आहे हे मी समजले आणि झटकन उसाच्या फडात शिरलो. दान दान पावले टाकत मी सखूच्या मागे जाऊन उभा राहिलो.

ती खाली बसून काम करत होती. तिचा तो मदमस्त देह बघून माझ्या डोळ्यात वासना निर्माण झाली. तिची ती गोलाकार गांड मागून मला कमालीची मादक दिसत होती. तिचा पदर बाजूला झाला असल्याने एका बाजूने तिची छाती उघडी पडली होती आणि त्यातून तिच्या भरदार छातीचे दर्शन मला अगदी आरामात होत होते. ते बघून तर माझा सोटा कमालीचा कडक झाला.

मी तिच्यावर मागून झडप मारली. मी अचानक तिला असे मिठीत घेतल्याने तिला पण समजेना कि नेमके काय होत आहे ते. तिला मी दिसलोच नाही. त्यामुळे ती ओरडू लागली. ती ओरडू लागताच मी तिचे तोंड माझ्या हाताने जोरात दाबून ठेवले आणि तिला माझ्याकडे तोंड करून खाली जमिनीवर पाडले. मला बघताच तिचा आवाज बंद झाला. शेवटी तिला पण तेच पाहिजे होते जे मला पाहिजे होते.

तीला मी खाली पडताच तिच्या तोंडात मी माझे तोंड दिले आणि तिच्यावर मी चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. माझे चुंबन चालू होताच ती पण मग माझ्या कुशीत विसावली आणि तिने तिला माझ्या स्वाधीन केले. तिच्या छातीचा थोडा बाजूला झालेला पदर मी माझ्या हाताने पूर्णपणे बाजूला करून फेकून दिला आणि तिची छाती मोकळी केली. तिची ती भारदस्त छाती बघून मी लाळ घोटू लागलो.

तिच्या ब्लाउज ची बटणे एक एक करत मी काढून तिच्या आत लपेलले तिचे ते दोन्ही कबुतरे मी बाहेर काढली आणि त्यांच्यावर तुटून पडलो. तिची छाती मी माझ्या हाताने प्रचंड ताकदीने दाबून काढत होतो. तिचे ते गोलाकार उरोज मी जसे जोरजोरात दाबत होतो, तसे मला तिच्या छातीचे उभार अजून जास्त उठून दिसत होते.

तिचे निप्पल्स मी तोंडात घेतले आणि जोरजोरात चाऊन काढू लागलो. अस्सल गावरान कोंबडी होती ती! त्यामुळे तिला कसे पण रेमटले तर चालणार होते. त्यामुळे तिच्या छातीचा मी दाबून दाबून चोता केला होता. एव्हाना तिने माझ्या सोट्याला तिच्या हातात पकडले होते आणि तीने त्याला हलवायला चालू देखील केले होते.

मी माझी पॅन्ट झटकन काढली आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. माझे ते भलेमोठे हत्यार तिने तिच्या तोंडात घेऊन त्याला चोखायला चालू करताच मी पुरा वेडा झालो. ती एकसारखी माझ्या सोट्याला चोक चोक चोकत होती. खूप वेळ चोकून चोकून तिने त्याला ओला चिंब केला होता. त्याचा आकार इतका कडक झाला होता कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या. तिचा तो बेभानपणा बघून मी पण बेभान झालो होतो.

तिला मी मग खाली पाडले. तिची नऊ वारी साडी एका बाजूने खालून वर केली आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा कोंबला. एकाच हिसड्यात माझा सोटा तिच्या योनीत जाताच मी जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करत हलवू लागलो. माझा देह जसा धिप्पाड होता तसेच माझे दणके प्रचंड ताकदीचे होते. काच काच करत मी तिच्यावर उडत होतो.

खूप वेळ तिला ठोक ठोक ठोकून झाले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे मी माझी सखूला ठोकायची इच्छा त्या दिवशी पूर्ण केलीच आणि त्या नंतर मी तिला नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो. सखूला तेव्हा पासून मी शेतातल्या घर कामासाठी म्हणूनच ठेवून घेतले आणि तिला पाहिजे तेव्हा मनसोक्तपणे ठोक ठोक ठोकून तिचा उपभोग घेत आहे.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!