मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला.

आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या चेहर्‍यावर आनंद ओसंडून वाहू लागला. तिने मला आलिंगन दिले. आई तिच्या खोलीत गेली आणि येताना पैसे घेऊन आली. आईने मला पैसे दिले आणि म्हणाली, “आधी मिठाई घेऊन ये. मग तुला आणखी गोड देणार आहे, जे तू पूर्वी कधीही खाल्ले नाहीस. जा पटकन.”

मी थोड्याच वेळात मिठाईचा बॉक्स घेऊन परतलो. आई अधिकच आकर्षक दिसत होती. तिने आपले केस मोकळे सोडले होते. चाळीस वर्षाची असूनही आई तिशीतल्या सारखी सुंदर होती. कुठल्याही प्रसधना शिवायही तिचे सौंदर्य खुलून दिसत होते.

आईने बॉक्स घेतला आणि देवा पुढे ठेवला. मग मला म्हणाली, “आता मी ताटं वाढते, तोवर तू कपडे बदलून ये.”

मी पाच मिनिटात फ्रेश झालो. ट्रॅक पॅन्ट आणि टी-शर्ट घालून हॉलमध्ये आलो. आईने ताटं वाढली होती. नेहमी आई मला वाढते आणि स्वत: जेवायला माझ्या समोर बसते. पण आज तिचे ताट मा‍झ्या शेजारी वाढले होते. मी ताटावर बसलो आणि जेवू लागलो.

आईने माझ्यासाठी श्रीखंड केले होते. आईने मग मला आपल्या हाताने श्रीखंड भरवले. मला माझे लहानपण आठवले. जेवण झाल्यावर मी हात धुतले आणि माझ्या खोलीत जाणार तेवढ्यात आईने मला थांबवले.

“इथेच थांब. मी म्हणाले होते की तुला आज स्पेशल गोड देणार आहे. मी आवरते आणि मग तुला गोड देते.”

मी तिथेच खुर्चीवर बसलो. आईने टेबल आवरले आणि हात स्वच्छ धुतले. आईने मी आणलेला मिठाईचा बॉक्स आणला आणि मला एक तुकडा भरविला. मीही आईला एक तुकडा भरविला. मी आईला विचारले, “अगं, स्पेशल गोड कुठे आहे? तू देणार होतीस ना?”

आई खोडकरपणे हसली आणि म्हणाली, “आता स्पेशल गोडच देणार आहे.”

तिने मिठाईचा एक मोठा तुकडा आपल्या ओठात धरला आणि तोंड माझ्या तोंडाजवळ आणले.

मला काहीच कळत नव्हते. मग आईने तो तुकडा परत आपल्या हातात घेतला आणि म्हणाली, “मी तुला माझ्या तोंडाने भरवणार आहे. हीच माझी स्पेशल गोड डिश.”

एवढे बोलून तिने तो तुकडा पुन्हा आपल्या तोंडात धरला आणि तोंड परत माझ्या तोंडाजवळ आणले.

मी घाबरलो. माझ्या तोंडाचे पाणी पळाले. मी काहीच हालचाल करत नाही हे पाहून आईने माझ्या मानेभोवती हात टाकले आणि माझे तोंड तिच्या तोंडाजवळ आणले. मी पटकन तोंड उघडले आणि मिठाईचा तुकडा माझ्या तोंडात ओढला.

आईने मग आपल्या जि‍भेने माझे तोंड उघडले आणि जीभ माझ्या तोंडात दिली. मी नकळत तिची जीभ चोखू लागलो. मला एकदम भान आले आणि मी आईपासून दूर सरकलो.

“आई, हे काय करतेस? हे पाप नाही का? मी तुझा मुलगा आहे.”

“मुलगा तर आहेसच. पण जवान मर्दपण आहेस आणि मी एक स्त्री आहे. तुझे बाबा गेल्यावर मला काहीच सुख मिळाले नाही. मी याच दिवसाची वाट पाहत होते. तू माझी शारीरिक भूक भागव. मनात आणले असते तर मी हे सुख बाहेर ही शोधू शकले असते. पण मी असे केले नाही. मला तू हवा आहेस.”

एवढे बोलून तिने माझ्या ओठावर आपले ओठ टेकले आणि मला चुंबू लागली.

मी आता गरम व्हायला लागलो होतो आणि हा माझा पहिलाच अनुभव होता. माझा लंड उठायला लागला. मी रात्री चड्डी कधीच घालत नसे. लंड उठायला लागल्यावर माझ्या ट्रॅक पॅन्टचा तंबू व्हायला लागला. आईने माझे ओठ चोखता चोखता आपला हात खाली आणला आणि पॅन्टवरून माझा लंड हातात घेतला. आई हळुवारपणे हाताने लंड कुरवाळायला लागली.

मी आणखीच तापलो. आईने मग दुसऱ्या हाताने आपली नाइटी समोरून उघडली. तिचे टंच स्तन तिच्या ब्रामधून दिसू लागले. आईने माझा हात आपल्या उजव्या स्तनावर ठेवला आणि दाबून धरला. मी नकळत तिचा उजवा स्तन दाबायला लागलो.

आईने मग माझी पॅन्ट खसकन खाली ओढली आणि माझा लंड एकदम आपल्या कैदेतून सुटला. आई प्रेमाने माझा लंड कुरवाळायला लागली. तिचा मुलायम हात माझ्या लंडावरून फिरू लागला. तिचा हात वर पासून खाल पर्यंत फिरत होता. मध्येच तिने माझ्या गोट्या हातात घेतल्या आणि हलकेच दाबल्या. माझ्या शरीरातून वीज चमकून गेल्याचा भास झाला.

आईने आपले चुंबने चालूच ठेवले होती. मी मग आईचा डावा स्तन ही हातात घेतला आणि जोराने मर्दन करायला लागलो. आई सित्कारू लागली. तिच्या तोंडातून गरम वाफा येऊ लागल्या. माझा धीर सुटत चालला होता. माझा लंड थरथरू लागला होता, उड्या मारू लागला होता. आईने आपला हात फिरावण्याचा वेग अजून वाढवला. काही कळायच्या आत माझ्या वीर्याची पिचकारी सुटली. चिळकांड्या उडायला लागल्या.

आईचा हात माझ्या वीर्याने माखला. माझा उत्साह एकदम गेला. मी निराश झालो आणि मान खाली घालून उभा राहिलो. आईने माझी अवस्था ओळखली. तिने आपला हात बाजूला पडलेल्या फडक्याला पुसला.

माझे तोंड वर केले आणि म्हणाली, “अरे, असा निराश काय होतोस? हा तुझा पहिलाच अनुभव नं? मग असे व्हायचेच. एकदा सवय झाली की मग काही प्रॉब्लेम येणार नाही. भिऊ नकोस. आपण आता बेडरूममध्ये जाऊ आणि निवांत मजा करू.”

मग आईने मला आपल्या बेडरूममध्ये नेले आणि म्हणाली, “तू छानपैकी ह्या पलंगावर पाय खाली ठेवून बस. पुढचे मी बघते.”

मी आईने सांगितल्याप्रमाणे जमिनीवर पाय ठेवून पलंगावर बसलो.

“आता तुझा टी-शर्ट काढून टाक.”

मी टी-शर्ट काढून टाकला आणि पूर्ण नग्न अवस्थेत आपल्या जन्मदाती समोर बसलो.

आता लाज-लज्जा सगळी संपली होती. आईने मग आपली नाइटी काढून टाकली. अर्धनग्न अवस्थेत आई माझ्यासमोर उभी राहिली. ती माझ्या जवळ आली. आपले हात माझ्या छातीवरून फिरवले. नखांनी माझ्या निप्पल्सवर ओरखडले.

मग ती माझ्यासमोर गुडघ्यावर बसली आणि माझे पाय दोन बाजूला फाकवले. माझा लंड हातात घेतला आणि परत त्यावरून हात फिरवू लागली. थोड्या वेळाने तिने लंड वर उचलला आणि माझ्या गोट्यावरून आपली लालचुटुक जीभ फिरवू लागली. गोट्या जेव्हा पूर्ण ओल्या झाल्या तेव्हा तिने लंड खाली केला आणि लंडाचे टोक आपल्या ओठात घेतले. माझ्या लंडाच्या भोकावरून जीभ फिरवायला लागली.

थोडा वेळ माझे लंडाचे भोक चोखल्यावर तिने थोडा थोडा करून माझा पूर्ण लंड आपल्या तोंडात घेतला आणि चोखू लागली. मी टक लावून तिच्याकडे पाहत होतो. आईने वर पाहिले आणि मला पकडले. ती डोळ्यातून हसली आणि लंड जास्त जोरात चोखू लागली.

माझा लंडाची आता हालचाल सुरू झाली होती. लंड परत उठायला लागला होता. आईला हे जाणवले. मग तिने आपले तोंड बाजूला केले आणि म्हणाली, “आता तू परत तयार होतो आहेस. आता खरी मजा येईल.”

आई जमिनीवरून उठली आणि माझ्या शेजारी बसली. आपले हात माझ्या गळ्यात टाकले आणि माझे जोरात चुंबन घेतले.

मी नुसताच बसून होतो हे पाहून आई म्हणाली, “आता मी तुला तयार केले की नाही, तसे तू मला तयार कर.”

“तयार करू म्हणजे काय करू? मला तर काहीच माहीत नाही.”

आईने आधी आपली ब्रा काढून टाकली. तिचे मदमस्त उरोज माझ्या नजरेला पडले. मी प्रथमच एकबाईचे स्तन पाहत होतो. माझे डोळे विस्फारले. मी टक लावून आईच्या स्तनांना पाहत होतो.

“आता मी आडवी होते. तू आपल्या हातांनी माझे उरोज जोरात दाब, कणीक तिंबतात तसे उरोज रगड़. ही काळी बोंडे आपला चिमटीत धरून कुस्कर. मधेच माझी बोंडे आपल्या तोंडाने चोख.”

आई पलंगावर आडवी झाली. मी तिच्या बाजूला एका हातावर भार देऊन आडवा झालो आणि एका हाताने एक एक करून तिचे उरोज रगडू लागलो.

“अरे दोन्ही हात वापर ना. दोन्ही हातांनी माझे दोन्ही उरोज कुस्कर.”

मी उठून आईच्या छाती जवळ बसलो आणि तिने सांगितल्या प्रमाणे तिचे स्तन जोर जोरात दाबायला लागलो. आईने आपले डोळे मिटून घेतले आणि ती विव्हळू लागली. ती हुंकार देत होती, सित्कारत होती. अत्यानंदाने तिची मान दोन्ही बाजूला हलत होती.

“बोंडे कुस्कर की. एक बोंड कुस्कर आणि दुसरे चोख.” आई सित्कारली.

मी लगेच एका हाताच्या चिमटीत तिचे एक बोंड पकडले आणि जोरात कुस्करले. खाली वाकलो आणि तिचे दुसरे बोंड माझ्या तोंडात घेतले आणि चोखू लागलो. आईला हे सगळे सहन होत नसावे, कारण ती जोरात ओरडू लागली.

“आहाऽऽऽहा, आईऽऽऽग, मेले रेऽऽऽ किती बरे वाटते. असेच चालू ठेव रे, मला स्वर्गसुख दे. मला पार कुस्करून टाक, चिरडून टाक.”

माझा जोर वाढला आणि मी आईचे स्तनमर्दन आणखी जोरात करायला लागलो. आईचे ओरडणे वाढले. जवळ जवळ दहा मिनिटे आईला असे कुस्करल्यानंतर आईने आपली चड्डी काढून टाकली आणि आपले पाय फाकवले.

तिने माझा हात तिच्या गुप्तभागावर नेला आणि म्हणाली, “मा‍झ्या सोन्या,माझ्या चिरेवरून, पुच्चीवरून, तुझी राकट बोटे फिरव ना. किती दिवसात तिला कोणी स्पर्श केला नाहीये. खास तुझ्यासाठी माझी पुच्ची मी तुळतुळीत करून घेतली आहे.”

मी आईच्या पुच्चीच्या पाकळ्यांवरून माझी बोटे फिरवायला सुरवात केली. एका हाताने तिचे स्तन दाबत होतो. आईने आपले डोके थोड़े वर केले आणि परत माझे ओठ आपल्या तोंडात घेतले आणि चोखू लागली. मग आपली जीभ माझ्या तोंडात घातली. मीही तिची जीभ चोखू लागलो.

आईने आपले पाय जास्त फाकवले. मी तिची पुच्ची जोरात मळू लागलो. आईने तिचा एक हात तिच्या पुच्चीजवळ आणला आणि पुच्चीच्या पाकळ्या विलग केल्या.

आईची पुच्ची बुळबुळीत लागत होती. मी नकळत आईच्या भोकात माझे बोट घातले आणि ती सित्कारली, “आऽऽहाहा, मस्तच. बोट अजून आत घाल ना आणि आत बाहेर कर. जोरात कर रे, मा‍झ्या राजा.”

मी माझे बोट जोर जोरात आत बाहेर करू लागलो. मी आईला विचारले, “आई, तिथे सगळे ओलसर झाले आहे. तुला लागले तर नाही ना?”

आई कसेबसे म्हणाली, “नाही रे राजा, अजिबात काही लागले नाही. आता माझे रस पाझरायला लागले आहेत. आता मीसुद्धा तयार झाले आहे. आता तू मला झव.”

मी विचारले, “झव म्हणजे?”

आई म्हणाली, “मी पाय वर उचलते. तू माझ्या पायांच्या मध्ये बस आणि तुझा लंड माझ्या पुच्चीत घाल. सगळा लंड आत गेला की कंबर जोरात हलव.”

मी आईच्या पायांच्या मध्ये गुडघ्यावर बसलो. माझा लंड आता पूर्ण ताठ झाला होता, अगदी लोखंडासारखा. मी माझा लंड आईच्या पुच्ची जवळ आणला. आईने एका हाताने आपल्या पुच्चीचे ओठ बाजूला केले आणि दुसऱ्या हाताने माझा लंड तिच्या भोकाजवळ आणला.

“आता थोडा धक्का दे आणि लंड आत घालायला सुरवात कर.”

मी थोडा जोर लावला आणि रेटा द्यायला सुरवात केली. आधी माझ्या लंडाचे टोक आत गेले. मी अजून जोर लावला आणि माझा लंड तिच्या बुळबुळीत पुच्चीत पूर्णपणे घुसला.

आई अत्यानंदाने चित्कारली, “आहाऽऽऽरे माझ्या राजा, माझ्या लाडक्या, माझ्या सोन्या, काय छान वाटते रे! ही माझी पुच्ची खूप दिवसापासून भुकेली होती. आता तुला आत घेऊन तिची भूक, तिची आग शांत होईल. असाच झवत रहा रे. तुझा लंड मागे-पुढे हलव.”

मलाही आता चेव चढला होता. मी जोर जोरात आईला फटके मारू लागलो. आई आपले नितंब आणि कंबर हलवून मला प्रोत्साहित करायला लागली.

पाच दहा मिनिटे आईला फटके दिल्यावर मला थोड़े दमल्यासारखे वाटले. म्हणून मी थोडा थांबलो. मी आईवर आडवा झालो आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत खोलवर खुपसला.

माझी छाती आईच्या स्तनांवर दाबली गेली होती. माझे तोंड आईच्या तोंडाजवळ आले होते. आईने आपल्या हाताने मला घट्ट मिठी मारली आणि माझे ओठ आपल्या तोंडात घेतले. मी माझी जीभ आईच्या तोंडात दिली. आई माझी जीभ चोखू लागली.

पाच एक मिनिटे अशा अवस्थेत गेल्यावर आईने माझे तोंड सोडले आणि म्हणाली, “तुझे हत्यार असेच आत दाबून ठेव आणि नुसता वर-खाली हाल, म्हणजे तुलाही आरामदायक असेल आणि मलाही खूप आनंद मिळेल.”

आईने सांगितल्याप्रमाणे मी माझा लंड जोरात आईच्या पुच्चीत दाबून ठेवला आणि नुसती कंबर वर-खाली करायला लागलो. यातही एक मस्त सुख होते. वर-खाली होतानाच मी आईला विचारले, “मघाशी जेवण झाल्यावर माझ्यातून पाणी निघाले तसे परत निघायला लागले तर?”

आई हसली आणि म्हणाली, “थोड्या वेळाने तू पाणी सोडणार आहेसच तर सरळ आत आपले वीर्य सोड. माझ्या पुच्चीला न्हावू घाल, तिला शांत कर, तिला तृप्त कर. ती फार दिवसांची भुकेली आहे.”

मी मान डोलावली आणि परत आईला चुंबू लागलो. थोड्या वेळाने जाणवले की आईच्या पुच्चीतून खूपच रस पाझरायला लागले आहे.

“आई, तुझ्या खालून खूपच पाणी यायला लागले आहे. तुला बरे नाही का?”

“अरे, एवढा मला झवतो आहेस, तर सरळ ‘पुच्ची’ म्हणायला का लाजतोस? ते असुदे. मला काहीही झाले नाही. तू इतका चांगला चेपतो आहेस की, मी सुद्धा झडले आहे. मी अगदी तृप्त आहे. आता तू लवकर पाणी सोड म्हणजे आपले काम झाले.”

मी माझ्या शरीराचा भर माझ्या कोपरावर दिला आणि थोडासा उठलो. मग आईचे उरोज दोन्ही हातांनी दाबायला सुरुवात केली. मान थोडी खाली वाकवून परत आईला चुंबू लागलो.

मी माझा फटके मारायचा वेग वाढवला. माझा लंड आईच्या पुच्चीतून आत-बाहेर होत होता. आता मस्तपैकी ‘पचक-पचक’ असा आवाज व्हायला लागला होता. ह्या आवाजाने माझा उत्साह अजून वाढला.

पाच-दहा मिनिटे आईला आशा प्रकारे झवल्यावर मला लक्षात आले की आता मी झडायला तयार आहे. माझा लंड एकदम थरथरू लागला. मी जोरात म्हणालो, “आई, आता पाणी सुटणार गं.”

मग परत मी आईचे ओठ माझ्या तोंडात घेतले आणि तिचे उरोज जोरात दाबले. आईने मला परत घट्ट मिठी मारली. माझ्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या आईच्या पुच्चीत उडायला लागल्या. मी जवळ जवळ पाच एक मिनिटे वीर्य सोडत होतो. जेव्हा माझा लंड पूर्ण रिकामा झाला तेव्हा मी श्वास सोडला, माझा लंड आईच्या पुच्चीतून बाहेर काढला आणि आई शेजारी पडलो.

आई उठून बसली आणि माझ्याकडे बघून फारच गोड हसली. मग खाली वाकून माझे दीर्घ चुंबन घेतले आणि आपला हात माझ्या लंडा वरून मोठ्या प्रेमाने फिरवला.

“डार्लिंग, सोन्या, काय मस्त झवलास रे! आज खूप वर्षांनी मला शरीर सुख मिळाले. फार, फार बरे वाटते आहे. ह्यापुढे मला असाच झवशील ना?”

“हो गं आई. तू म्हणशील तसेच करीन. बाबांच्या माघारी तू खूप कष्ट घेऊन मला मोठे केलेस. मला तुला खूप सुखी पाहायचे आहे.”

मग आईने मला परत आपल्या मिठीत घेतले आणि म्हणाली. “आता खूप रात्र झाली आहे. आता झोपूया. तू इथेच माझ्या जवळ झोप. सकाळी आपण परत मजा करू. आता कपडे ही घालू नकोस. मीपण नागडीच झोपते.”

मी आईच्या बाजूला तोंड केले आणि आईच्या स्तनांवर माझे डोके ठेवले. आईने मला परत आपल्या मिठीत घेतले आणि थोपटायला लागली. मी थोड्याच वेळात शांत झोपी गेलो.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

error: नका ना दाजी असं छळू!!