सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली.

तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी आम्हाला साडीत कॉलेजला यावे लागायचे. साडीमध्ये माझे ३६चे स्तन, २६ची कंबर आणि ३८चे नितंब मी झाकले जाईल याची नेहमी काळजी घेत असे.

तशी मी दिसायला सावळीच आहे. पण चेहऱ्याचा आकार आणि ठेवण छान असल्या कारणाने मी सुंदर दिसत असे. तशी मी फारशी कडक स्वभावाची नाही. मला तसे राहायला आवडत नाही. पण मुल आणि मुलींसमोर तसे राहून कसे चालणार म्हणून मी कडक स्वभाव दाखवायाल सुरुवात केली होती.

मला आता या नोकरीत ६ महिने झाले होते. सुरुवातीला मला जो वर्ग देण्यात आला होता तो तसा कमी मुलांचा पण वयात आलेल्या मुलांचा होता. मी गंभीर राहण्याचा नेहमी प्रयत्न करायचे. काही विनोदही होणार नाही याची काळजी मी नेहमी घ्यायची.

मुलाची नजर माझ्या आतल्या गोष्टींवर पडणार नाही याची काळजी मी नेहमी घ्यायची. आणि म्हणून साडी नेसातांना कमीत कमी अवयव दिसतील याची काळजी घ्यायची. पण साडीच्या बाजूने दिसणारे माझे पोट आणि आंबे हे लोकांसाठी आकर्षण असायचे.

मी नेहमी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचे. परंतु एक दिवस मी ज्याचा विचारही केला नव्हता ते झाले. ते दिवस पावसाळ्याचे होते. मला रात्री झोपायला उशीर झाला म्हणून मला सकाळी उशीराच जाग आली.

माझे कॉलेज नेहमी ७.३०ला असायचे. पण त्या दिवशी मी ७ वाजता उठले. जेव्हा घड्याळात मी पहिले तेव्हा मला झटकाच लागला आणि आता लवकर आवरून पाळायचे येव्हढेच माझ्या डोक्यात होते.

मी बाथरूम वरून लगेच अंघोळ करायला गेले. रात्री घातलेला माझा गाऊन मी पटकन काढला आणि पटकन नंगी झाली. रात्री मी ब्रा आणि चड्डी घालत नसल्याने ते काढण्याचे कष्ट माझे वाचले.

मी पटकन गिजर मध्येले गरम पाणी बादलीत सोडले. आणि तशीत नंगी उभी राहून बदली भरायची वाट पाहू लागली. दोन दिवसंपूर्वी स्वच्च केलेल्या माझ्या बुल्लीवरून हात फिरवत मी स्वतःला उशिरा उठल्याबद्दल शिव्या घालू लागले.

तेवढ्यात बदली भरली आणि मी तशीच नंगी मांडी घालून खाली बसले आणि पटापट सगळ्या अंगाला साबण लाऊन आंघोळ करायला सुरुवात केली. तसे मला कितीही उशीर झाला तरीही मी माझ्या योनीला साबण लाऊन स्वच्छ अंघोळ करत असते.

पटापट अंघोळ करून मी तशीच ओल्या अंगाने उठले आणि मग माझ्या लक्षात आले कि मी घाईत टॉवेल आणला होता पण ब्रा आणि पँटीच आणली नव्हती. मी विचार केला कि जाऊंदे असेही उशीर झाला आहे आणि रात्री जशी घालत नाही तशीच दिवसही घालणार नाही. असे म्हणून मी टॉवेल अंगाला गुंडाळला आणि बाथरूम मधून बाहेर आली.

बाहेर येताच ती थंड हवा माझ्या टॉवेल मधून घुसून माझ्या पुच्चीशी खेळू लागली आणि माझे मनुके उभे करून गेली. पण माझ्याकडे रोमांटीक व्हायला वेळ कुठे होता? मी पटकन माझ्या रूम मध्ये गेली.

घरात आई, बाबा, आणि भाऊ झोपले होते. कोणाच्या लक्षात येण्यागोदर मी माझ्या रूम मध्ये गेले. कपाटातून साडी आणि पेटीकोट काढला. पावसाळा असल्या कारणाने माझे ब्रा आणि पँटी ओले होते. मी शेवटी त्यांचा नाद सोडला आणि पटकन साडी नेसली. आणि पटकन घराबाहेर पडली.

गाडीवरून जातांना गार हवेने माझे मनुके मोठे होत होते आणि जेव्हा खड्डा यायचा तेव्हा ते बिचारे आतून माझ्या ब्लाउजला घासायचे. माझी अवस्था तर दुर्लक्ष पण न होयेना आणि सोसवेना पण नाही अशी झाली होती.

मी कॉलेजला पोहोचली. चांगलाच उशीर झाला होता. मी पटकन वर्गात जाण्याचा निर्णय घेतला. इतरवेळेस मी लेडीज रूम मध्ये जाऊन फ्रेश होते आणि मग वर्गात जाते. पण आज उशीर झाल्याकारणाने मी वर्गात गेली. बाहेरचा गारवा आणि हलकासा पाऊस यामुळे मी थोडी विचित्र दिसत असणार असे मला जाणवले पण आज माझ्यासाठी ते महत्त्वाचे नव्हते.

मी वर्गात गेले. आणि पाहते तर काय कि फक्त एकाच मुलगा आला आहे. ओह. माझ्या मनात विचार आला, ‘मी एवढी धावत पळत काय फक्त या एका मुलासाठी आली आहे का?’

“काय रे सुनील बाकीचे कुठे आहे?” मी त्याला प्रश्न विचारले.

“अहो मँडम पावसाळा आहे, म्हणून कोणी आलेले नाही. कदाचित आजून गोधडीत गरम होत असतील.” त्याने माझ्याकडे पाहत उत्तर दिले.

“बर बर, आज पुढचे शिकू.” मी त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत म्हणाले.

“आज नको ना मँडम, आज आपण गप्पा मारुया.” तो माझ्या आंब्यांकडे पाहत म्हणाला.

कदाचित मानुक्यांचा ताठरपणा साडीवरून दिसत होता.

“अजिबात नाही, वर्गात काय गप्पा मारायला येतो का? पुस्तक उघड.” मी ओरडले आणि थोडा उंच असलेल्या स्टेजवर जाऊन बसले.

माझ्यासमोर टेबल होता त्याच्या खालच्या दांडीवर मी पाय ठेवला आणि पुस्तक उघडण्यात मग्न झाले. मी त्याला शिकवत होती. तेव्हढ्यात त्याचा पेन खाली पडला आणि तो खाली तो उचलायला वाकला. पेन उचलायला त्याला थोडा वेळ लागत होता.

मी पुस्तकात वाचायची आणि त्याच्याकडे बघून त्याच्याशी बोलत होती. त्याने पेन उचलला आणि माझ्याकडे लक्ष द्यायला लागला. पण थोड्या वेळाने त्याचा पेन परत पडला. मी रागावून त्याला म्हणाली, “काय रे काय सारखा तुझा पेन खाली पडत आहे?”

यावर तो म्हणाला, “काय करू मँडम त्या पेनचे लक्ष दुसरीकडेच आहे.”

मला काही कळले नाही. मी त्या कडे लक्ष न देता शिकवणे सुरु केले.

थोड्या वेळाने मी त्याला एक प्रश्न दिला आणि सोडवायला सांगितला. मी त्या नंतर पुस्तकात पाहून वाचायला लागली. थोड्यावेळाने मला परत त्याचा पेन पडल्याचा आवाज आला. मी जेव्हा पुस्तकातून तिरक्या नजरेने पहिले तेव्हा तो जागेवर मला दिसला नाही. मी थोडे लक्ष दिले आणि मला तो बेंचच्या खालून माझ्याकडे पाहत असतांना जाणवला.

मला वाटले कि हा असा माझ्याकडे का पाहत आहे. म्हणून मी थोडा विचार केला आणि माझ्या पायातून डोक्यापर्यंत करंट बसला, ओह्ह नो हा तर साडी खालून माझ्या मांड्याकडे पाहत आहे आणि मी नेमकी आज नीकर पण नाही घातली.

काही क्षण मी जागीच गोठून गेली. काय करावे मला काही सुचत नव्हते. याचा मघापासून पडणारा पेन आणि त्याचा बोलण्याचा अर्थ माझ्या लक्षात यायला लागला. म्हणजे हा मघापासून माझ्या मांसल मांड्या बघत आहे. ओह्ह नाही!

मी ताबडतोब टेबलच्या दंड्यावाचे माझे पाय खाली घ्यायला लागली पण माझ्या मनात विचार आला कि जर मी असे केले तर याला कळेल आणि जर असे झाले तर हा घाण बोलून किंवा छेड काढून त्रासही देऊ शकतो. याला न कळता काही तरी केले पाहिजे.

मी विचारांच्या भोवर्यात फसले होते. मी माझ्या दोनीही मांड्या दाबून धरल्या होत्या. कारण मला त्याला आजून पुढे माझी योनी दाखवायची नव्हती. मी पुस्तकाकडे पाहून काय करू असा विचार करू लागले.

तो खालून माझी मांडी पाहत आहे आणि मी दुर्लक्ष करत आहे या विचाराने माझी हृदय जोरात ठोके मारत होते. साडीच्या त्या खालच्या भागात गार हवा सुद्धा वाहायला लागली होती. माझ्या मनात कोणते भाव तयार होत आहे हेच मला काळात नव्हते.

एका बाजूंला हवेचा तिथे होणारा स्पर्श आणि दुसरीकडे माझा विद्यार्थी माझ्या मांड्या पाहत आहे. काय करू तेच काळात नव्हते. तेवढ्यात माझ्या विचारांची साखळी तुटली आणि मला अचानक पायावर काहीतरी वळवळत असलेले जाणवले.

मी घाबरले. मला वाटले कि झुरळ किंवा कोणता किडा तर साडीत तर नाही ना घुसला, आणि जर तसे झाले तर मला काहीच करता येणार नाही, म्हणून मी पटकन टेबलाखाली लक्ष दिले. आणि मी जे पहिले त्याने तर माझे तोंडचे पाणीच पाळले.

तो किडा नसून सुनीलचा स्पर्श होता. तो त्याच्या जागेवरून माझ्या टेबल खाली आला होता आणि साडीच्या खालून मांडीवर स्पर्श करत होता. आणि त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे मी आत्ता पर्यंत त्याला दिसू नये म्हणून माझ्या मांड्या दाबून धरल्या होत्या त्या आता भीतीने आणि हालचालीने अचानक उघडल्या गेल्या होत्या. आणि जे नको तेच झाले!

पाय उघडले गेल्याने माझी चमकत असलेली, २ दिवसांपूर्वी केस काढलेली, फुगीर, योनी उघडी झाली होती. तिची गुलाबी चीर त्याच्या समोर होती. पाय उघडल्या गेल्याने तो साडीच्या आजून आत शिरला.

आता तर मी पाय बंद पण करू शकत नव्हते. मी अडकले होते. उभे राहणे पण अवघड होते कारण समोर टेबल होता. ‘अग आई, मी आता काय करू.’ मी मनातल्या मनात म्हणू लागले. मी आज नीकर का नाही घातली म्हणून स्वतःला बोलू लागले. इकडे माझी चीर पाहून त्याच्या तोंडाला पाणी सुटू लागले होते. मी घाबरले होते.

“सुनील बाहेर हो, असे नको करू प्लीज.” मी घाबरलेल्या आवाजात म्हणू लागली.

पण तो काहीच बोलला नाही आणि साडीत पुढे सरकू लागला. मी साडीवरूनच त्याचे डोके ढकलायला लागली. पण ते अवघड जात होते, साडी सिल्कची असल्याने त्याचे डोके माझ्या हातातून सरकत होते. मला कळत नव्हते मी काय करू.

“सुनील नको,” मी हे म्हणताच होती कि तेव्हढ्यात त्याचा मुलायम स्पर्श माझ्या भेगेवर मला जाणवायला लागला. “अहहह्ह्ह नकोकोकोssssss” माझ्या तोंडातून आवाज आला.

आता सुनील थांबणारा नव्हता. ज्या पुचीला मी सकाळी साबण लाऊन धुतली तिच्या चीरेवरून सुनील बोट फिरवत होता. मी तोंडातून आवाज करू लागली. “सुनील थांब अहह.”

या सर्व प्रकारामुळे माझे मनुके पण उभे राहायला लागले होते. काय करू काही काळात नव्हते. वेगवेगळी भावना मनात तयार होत होती. सुनील आता माझ्या चीरीची मालिश करायला लागला होता.

“ओह. थांब ना रे सुनील प्लीस न.” माझे शरीर वेगळे पद्धतीने मला संदेश देत होते. पण माझे मन मला नाही म्हणत होते.

तेव्हढ्यात सुनीलने त्याचे एक बोट माझ्या गुलाबी भोकात घातले. आणि आत बाहेर करायला लागला. “आआआ नक्कोकोकोकोकोकोकोको” तो बोट हलवायला लागला.

आता मला काळात नव्हते कि त्याला थांबू का नको. करत ते भारी वाटत होते. पण माझ्या मनाने मला सांगितले कि निशा हा तुझा विद्यार्थी आहे आणि तेव्हा माझा प्रतिकार पुन्हा सुरु झाला. ३-४ मिनिटे त्याने माझ्या पुच्चीत बोट आत आणि बाहेर केली.

“मँडम, तुमचा चिक्कू तर ओला झाला आहे.” सुनील म्हणाला.

मी लाजले. “हे बघ सुनील झाले ते झाले मी तुला काहीही करणार नाही, बाहेर निघ प्लीज, तू माझा विद्यार्थी आहे.” मी म्हणाले पण सुनील ऐकणाऱ्यातला नव्हता.

मला आता काहीतरी मऊ आणि ओल वाटायला लागले. अरे नाही, सुनील माझी पपई सारखी बुल्ली चाटायला लागला होता. मला असे कधीही जाणवले नाही जसे तेव्हा जाणवायला लागले होते.

“ओह्ह्ह्ह नको न. सुनील सोड न रे. आई ग. उम्म्म्मम्म्म्मम्म्म.”

आता माझ्या शरीराला ते हवे होते. मन अजूनही नको म्हणत होते पण माझा प्रतिकार कमी व्हायला लागला होता. मी खुर्चीवर बसून शांततेत माझी पुच्ची चाटून घेत होती आणि सुनील त्याच्या मँडमची पुच्ची टेबल खालून साडीत घुसून चोखत होता.

“ओह्छ्छह्ह” मी वेडी होत चालली होती पण दाखवत नव्हती. पण माझ्या शरीराने ते सत्य समोर आणले आणि माझे पाणी निघायला लागले.

मी निर्लाज्जासारखी माझ्या विद्यार्थ्यासमोर साडी आणि परकर मध्ये मुतायला लागली. ते पाणी माझ्या भोकातून बाहेर आले. माझ्या मांड्या आवळल्या गेल्या. माझ्या मांड्या आणि परकर ओला झाला.

बराच वेळ माझ्या बुल्लीतून पाणी गेल्यावर मी थोडी शांत झाली. आज पर्यंत मी अशी कधीच मुताली नावाती. मी तशीच पडून होती.

आता सुनील साडीच्या बाहेर आला. मला वाटले कि सगळे संपले असेल. पण तो माझ्या बाजूला आला आणि त्याने माले खाली जमिनीवर बसवले. माझा प्रतिकार कमी झाला होता. मी आता थोडी दमले पण होते. त्याने माझी साडी काढली.

“अरे हे काय? हे बघ जे झाले ते झाले. आता हे काय करत आहे? कोणी आले तर?” मी म्हणाले.

“मँडम, अजून तास सुटायला वेळ आहे आणि दारावाजापन बंद आहे,” हे म्हणून सुनीलने माझी साडी काढून टेबलवर फेकली.

आता मी ब्लाउज आणि पेटीकोट मध्ये होती. त्याने मला झोपवले. ‘आता हा काय करणार?’ हा प्रश्न माझ्या मनात होता.

तेव्हढ्यात त्याने मला विचार करायला संधीही न देता पटकन माझा परकर वर केला. मला जरी वेगळे वाटले तरीही मी प्रतिकार केले नाही. आता त्याच्यासमोर त्याची निशा मँडम ब्लाउज आणि परकर कमरेपर्यंत वर अशी स्टेज वर झोपली होती.

माझ्या ढुंगनाला खालची गार फारशी लागत होतो. ब्लाउज मधून माझे निप्पल दिसत होते. हे पाहून तो अजून वेडा झाला. त्याचा लवडा त्याने बाहेर काढूनच ठेवला होता. वेळ वाया जाऊन न देता त्याने लगेच माझ्या चीरीच्या फाकेत त्याचे लवाडा घुसवला.

मला काहीतरी मांसल कडक माझ्यात घुसलेले जाणवले. मी थोडी ओरडली. पण त्याची गाडी सुरु झाली होती. तो जोरात ठोकत होता. आणि मी ठोकून घेत होती. माझे पाय बाजूला पसरलेले होते, मध्येच मी दोन्ही पाय हवेत उचलून धरायची. तो माझे बॉल दाबत होता. त्याने माझे ब्लाउज खोलले आणि माझ्या मानुक्याला चोखत माझी कवळी योनी त्याच्या लंडाने ठोकत होता.

“अरे सुनील मी जरी तुझी मँडम असली तरी मी नाजूक आहे रे, हळू कर अह्छ्छ्ह ओह्छ्छ्ह” मी हळू आवाजात म्हणाली.

माझा ताबा माझ्यावारचा सुटत चालला होता. मी ओरडायला लागली होती. तो पण जोरात माझी बुर मारायला लागला आणि मी परत मुतायला लागली.

तो आता थांबला आणि माझ्यावर पडून राहिला. माझे बॉल चोखत. तो बाजूला झाला. आणि जेव्हा मी उठून पहिले तेव्हा त्याचा पांढरा चिक माझ्या बुल्लीतून बाहेर येत होता. मी समजले कि याने त्याचे वीर्य माझ्या आत टाकले.

मी पटकन उठले. ब्लाउज घातले. साडी नेसली. तो अजून पण चावट नजरेने माझ्याकडे पाहत होता. मी त्याच्याकडे पाहत नव्हती.

तो म्हणाला, “मँडम खरच तुमचे चूतचे फळ खूप रसिले आहे. मला आजुन पण तुम्हला नागडी करून झावायची इच्छा होत आहे हो.”

मी थोडी हसली. कितीही झाले तरीही मी स्री आहे न. मी म्हणाले, “अरे सुनील रात्री मी उशीवर घासायचे, आज तू मला खरे घासणे काय असते ते सांगितले.” मी लाजले आणि लगेच बाहेर पडले.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!