मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत नोकरी करू लागलो. मला पगार पण खूप चांगला होता.

लगेचच मग माझ्या घरच्यांनी माझ्यासाठी मुली बघायला चालू केले देखील. मी पहिल्याच मुलीला पसंत केले देखील. कारण ती अशी काही देखणी होती दिसायला कि काही विचारू नका. तिचे नाव सुनीता होते. ती एका चांगल्या मोठ्या घरातील मुलगी होती आणि त्यामुळे तिचे रहाणीमान पण तसेच उंची होते. तिचा तो त्या दिवशीचा ड्रेस मला आज पण आठवतो.

जेव्हा तिला मी पहिल्यांदा बघायला गेलो होतो तेव्हा तिने सलवार कमीज घातले होते. त्यातून तिच्या छातीचे उभार असे काही दिसत होते कि माझे सगळे लक्ष हे तिच्या छातीकडे लागून राहिले होते. त्यातून देखील तिचे निप्पल्स बाहेर आलेले दिसत असल्याने तिची छाती जशी बाहेरून दिसते त्या पेक्षा आतून जास्त मादक असणार हे मी केव्हाच ओळखले होते.

तिने लेगिन्स अशी काही घट्ट घातली होती कि ती कोणत्याही क्षणी फाडून तिच्या त्या गच्च मांड्या बाहेर येतील कि काय, असे मला वाटले. ती चहा देण्यासाठी खाली वाकली आणि तिच्या छातीची फट मला दिसताच मी तिच्या प्रेमात पडलो. मी होकार दिला आणि आमचे लग्न झाले पण! लग्नात तिच्या खूप मैत्रिणी आल्या होत्या आणि त्या पण एकसे एक देखण्या आणि मादक होत्या.

लग्न झाल्यावर मात्र मला समजले कि जसे दिसते तसे नसते. कारण जी सुनीता मला लग्नाच्या आधी दिसली होती त्याच्या बरोबर उलट खरे तर प्रत्यक्षात होती. तिला अजिबात सेक्स मध्ये रस नव्हता. ती खुपच निरस मुलगी होती आणि त्यामुळे माझे आणि तिचे काही केल्या पटेना झाले होते. पण मी काही करू शकत नव्हतो आणि म्हणून मी फक्त आला दिवस पुढे ढकलायचे काम करत होतो.

दिवस जातील तसे आमच्यातील संवाद पण कमी होतं होताच पण त्याच बरोबर ती अशी कधी बेढब झाली होती कि तिच्याकडे बघवत पण नव्हते. त्यामुळे मी तर तिच्या जवळ झोपायचे पण बंद केले होते.

एकदा मी घरी उशिरा आलो आणी त्याच वेळी कोणी तरी आमच्या घरी आल्याचे मला समजले. बघतो तर काय ती तर माझ्या बायकोची मैत्रिण मोना होती. मोना आमच्या लग्नात आली होती आणि त्यामुळे मला ती माहित होती. तिचे पण लग्न झाले होते पण ती वेगळी राहत होती. तिला बघून मी आधी तर क्षणभर तिला बघतच राहलो आणि कारण होते तेच फिगर.

तिला मी जशी माझ्या लग्नात बघितली होती ती आज पण अगदी तशीच दिसत होती. काय कमालीचे तिने स्वत:ला मेंटेन केल होते. तिची छाती असेल कि तिची कंबर, तिचे पोट असेल कि तिची गांड सगळेच कसे अगदी शेप मध्ये होते आणि त्यामुळे मी तिला बघून माझ्या सोट्याला उठण्या पासून रोखू शकलो नाही.

तिच्याशी मी खूप गप्पा मारल्या आणि मला असे समजले कि तिला आमच्या इकडेच कुठे तरी जॉब मिळालेला होता आणि माझ्या बायकोने तिला आमच्याकडेच रहायला सांगीतले होते. त्यामुळे ती आता आमच्याकडेच राहणार होती आणि ते पण कायमची. मी का कोणास ठाऊक पण मनोमन खूपच खुष झालो होतो. जणू काही तिला मी ठोकणारच होतो असे मला वाटत होते.

तिचे रुटीन चालू झाले. तिच्याशी मी रोज गप्पा मारत असे. तिला माझे बोलणे आवडत असल्याने ती पण माझ्याशी खूपच जवळीक करून गप्पा मारत असे. मी मात्र तिच्या शरीराला रोखून बघायचा एक पण चान्स सोडत नसे. ती काय करते आणि काय नाही यावर माझी सतत बारीक नजर असे. तिच्या बेडरूम मध्ये पण मी कधी कधी हळूच डोकावून बघत असे.

त्या दिवशी मला रात्री झोप येत नव्हती आणि त्यामुळे मी एकटाच उठलो आणि बाहेर येऊन निवांत गार वाऱ्यात दारू पीत बसलो होतो. मी मनात मोनाला जसे आठवू लागलो तसे माझा सोटा कडक होऊ लागल्याचे मला समजू लागले. माझ्या भावना अनावर झाल्या आणि मी माझ्या पॅन्ट मध्ये हात घातला आणि माझा सोटा हळूहळू करत हलवू लागलो.

बघता बघता त्याचा आकार खूपच मोठा झाला आणि त्यामुळे मी त्याला माझ्या पॅन्ट मधून बाहेर काढला आणि जोर जोरात मागे पुढे करत त्याला हलवू लागलो. खूप वेळ मी हे करत होतो आणि त्याच वेळी मला माझ्या मागे कोणी तरी आल्याचे समजले. मी मागे वळून बघितलं तर मागे मोना होती. तिला बघून मी माझा सोटा झटकन माझ्या पॅन्ट मध्ये घालू लागलो.

पण एव्हाना तिने मी काय करत होतो ते बघितलं होते आणि ती माझ्याजवळ येऊन बसली आणि मला म्हणाली “अरे काय अरे लग्न झाले आहे ना तुझे? तरी पण तू अजून का मूठ मारत आहेस?”

“तुला तर माहित आहेच सगळे. ती बघ कधीच झोपली आहे आणि हे रोजच होते. आजच मी फक्त मूठ मारत आहे. हाच काय तो फरक.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे पण तुझ्या या भल्या मोठ्या सोट्याची जागा तुझ्या हातात नाही तर योनित आहे. त्यात घाल ना तू. असा सोटा असेल तर कोणीपण त्याला अगदी आरामात एन्जॉय करेल.”

“तिला तर ते समजत नाही आणि बाकी कोणाला समजून काही होणार नाही.” मी असे म्हणताच ती माझ्याजवळ आली आणि मला म्हणाली “ते का म्हणून? का नाही बाकीच्याना समजणार?” असे म्हणून तिने माझा सोटा मला काही समजायच्या आतच बाहेर काढला आणि ती त्याला तिच्या हातात घेऊन बसली. खूप दिवसानी माझ्या सोट्याला कोण्या स्त्रीचा स्पर्श झाला होता आणि त्यामुळे तो खूपच मोठा होऊ लागला होता.

ती त्याला तिच्या हाताने वर खाली आणि मागे पुढे करत हलवू लागली. जसे जसे ती त्याला हलवू लागली तसा तसा तो खूपच जास्त कडक झाला. ती मग खाली बसली आणि तिने त्याला तिच्या तोंडात घेतला व ती त्याला चोकू लागली. ती असे काही त्याला चोखत होती कि, तिच्या थुंकीने एक तर तो ओला झाला होता आणि त्यामुळे ती तोंड अगदी सर सर करत आरामात वर खाली होतं होते.

तिच्या केसांना मी माझ्या हाताने दाबून माझ्या सोट्यावर तिचे तोंड अधिकाधिक ताकदीने दाबू लागलो होतो. खूप वेळ तिने माझे ओरल केले आणि तिला मग मी बाजूला केले.

तिला मी सोफ्यावर बसवले. तिची निळ्या रंगाची असलेली ती शॉर्ट काढली आणि तिला मी पूर्ण नग्न केले. तिची योनि खूपच सुंदर आणि सेक्सी होती. तिचे पाय फाकवुन मी माझे तोंड त्यात घातले आणि तिची योनि मी चाटू लागलो. तिच्या योनिवरून सर सर करत मी माझी जीभ जशी फिरवू लागलो तशी ती कमालीची बेभान झाली आणि ती तिच्या कंबर वर उचलून उचलून मला प्रतिसाद पण देत होती.

तिची योनि चाटत असतानाच मी तिच्या छातीला माझ्या हाताने जोर जोरात दाबू लागलो होतो. दाबून दाबून मी तिची छाती खूपच मोठी केली होती. तिची योनि आता ओली चिंब झाली आहे हे बघून मी मग बाजूला झालो आणि माझा सोटा मी माझ्या हातात घेतला. त्याला थोडी मी थुंकी लावली आणि हळूहळू करत तिच्या योनित मी त्याला कोंबू लागलो. तिची योनि खूप घट्ट होती.

तिला मी एकच जोरात हिसडा दिला आणि माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनित गेला. तो पूर्ण आत जाताच मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत तिच्यावर उडू लागलो. ‘काच काच काच काच’ करत मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. ठोकत असतानाच मी तिचे छातीचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकून काढत होतो. तिचे निप्पल्स खूपच कडक झाले होते.

खूप वेळ तिला मी ठोकले आणि मी माझा सोटा बाहेर काढला. तिने तो लगेच तिच्या तोंडात घेऊन त्याला ती चोकू लागताच त्यातून ‘सर सर’ करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला. तिचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने माखले. तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघं शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिला ठोकून काढू लागलो होतो

त्या दिवशी मी कधी नाही ते मूठ मारत बसलो होतो आणि त्याच वेळी नशीबाने मोना तिथे आली. त्यामुळेच आमचे सूत जमू शकले. ती पण उपाशीच होती आणि तिला पण घरच्या घरी सगळे मिळू लागले असल्याने ती आणि मी दोघं पण खूपच खुष होतो.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!