सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी त्यांना बघायच्या कारणाने मुद्दाम भेटायला जायचो

एके दिवशी मला फोन आला आणि सांगितलं की घरी लवकर जा, काकूंची तब्येत अचानक बिघडलीय. मी तसाच त्यांच्या घरी गेलो ती ‘आत ये’ म्हणून म्हणाली. ती हळूहळू काहीतरी दुखत असल्यासारखे चालत होती. मी दरवाजा लावला आणि तिच्या मागे मागे आत बेडरूममध्ये गेलो. ती जाऊन तिच्या बेडवर झोपली.

मी तिला विचारल्यावर तिने सांगितलं की थोडा ब्लडप्रेशर वाढला होता गोळी घेतली आहे. मी तिच्या बेडच्या बाजूलाच खुर्चीवर बसलो होतो. तिने मला तिचे पाय दाबायला सांगितले. खुर्चीवरून शक्य नसल्याने मी बेडवर तिच्या बाजूला असणाऱ्या जागेवर जाऊन पाय दाबू लागलो.

पाय दाबताना माझी नजर तिच्या मांड्यावर गेली. तिच्या मांड्या हालत होत्या. ते पाहून मला पहिल्यांदाच तिच्या बद्दल आकर्षण निर्माण झालं. तिने पातळ लाईट कलरचा नायलॉनचा गाऊन घातल्यामुळे मला तिच्या शरीराचा पूर्ण अंदाज येत होता. मी पाय दाबत असताना तीच शरीर न्याहाळत होतो. केस मोकळे सुटलेले, मोठे मोठे गोल स्तन.

आत ब्रा घातल्या नसल्याने ते त्यांच्या दोन्ही काखेत लोंबल्यासारखे आणि त्याच्यावर असलेले मोठे मोठे टपोरे मनुके स्पष्ट कळत होते. त्याच्या खाली तीच शेपमध्ये असलेले शरीर पोटापासून कमरेपर्यंत मादक दिसत होतं. तिच्या शरीराचा अंदाज लावला तर ४०-३४-३६ साईज असणार. हो तिचे स्तन खूप मोठे होते, एखाद्या कलमी आंब्यासारखे. ते पाहून मा‍झ्या तोंडाला पाणीच सुटलं.

ती डोळे बंद करून पडली होती. मी तिच्या पायाजवळच होतो. ते हलणार्‍या मांड्या पाहून मला त्याला हात लावायचा मोह झाला, तिचा गाऊन गुडघ्यापर्यंतच होता मी माझा हात तिच्या गुडघ्यापर्यंत घेऊन गेलो. मी खूप घाबरलो होतो. माझा गरम गरम श्वास बाहेर पडत होता.

मी हिंमत करून हळूहळू गुडघ्यावरून गाऊन सरकवत हळूच मांडी दाबत वर जात होतो. तिच्या मांड्या खूप नरम आणि गोऱ्या गोर्‍या होत्या. मी अजून हिंमत करणार तेवढ्यात तिने डोळे उघडले. मी तेव्हा अजून घाबरलो आणि ती काय बोलणार आता म्हणून तिच्याकडे बघत राहिलो.

“आता बरं वाटतंय मला थोडं. पण थोडं घाबरल्यासारखं होतंय अजून, म्हणून थोडा वेळ तू थांबशील का?” ती हसत म्हणाली.

मी सुटलो म्हणून ‘हो’ बोललो आणि मोठा श्वास घेतला.

आता माझी थोडी भीती कमी झाली होती. “मी किचनमधून पाणी आणतो” म्हणून तिथून उठलो आणि सरळ बाथरूममध्ये गेलो आणि चैन खोलली तर माझा लंड चिकट होऊन ओला झाला होता. मी लगेच माझी अंडरवेअर काढून बाथरूममध्येच लपवून ठेवली आणि वरची हाफ पॅन्ट घालून परत जाऊन बेडवर बसलो. आता माझी हिंमत खूपच वाढली होती. परत पाय दाबू लागलो तर काकूने थांबवलं.

“आता बरं वाटतंय तुझा अभ्यास असेल तू जा ठीक आहे मी.”

मी हे ऐकताच नाराज झालो. मला जायचं नव्हतं मी लगेच म्हणालो,

“नाही. काकांनी तुझी काळजी घ्यायला सांगितली आहे. ती जबाबदारी माझी आहे. मग मी नाही जाऊ शकत.”

“हो का माझा राजा, बरं मग आता माझी सेवा करू नको. एक काम कर इथेच मा‍झ्या बाजूला पडून राहा म्हणजे तुला पण आराम आणि मी पण थोडा वेळ झोपेन.”

आता मला ती वेळ वाया घालवायची नव्हती. मी लगेच हो बोलून तिच्या बाजूला पडलो. आमच्यात एका हाताच अंतर होतं. काकू अगोदर झोपली होती तशीच झोपून होती. ती झोपेत खूप मादक दिसत होती.

थोड्या वेळानंतर काकू झोपली, ह्याची खात्री करून घेतली आणि मी पण झोपेचं नाटक करून हालचाल करत तिला जाऊन चिटकलो. मी तिच्याकडे तोंड करून कुशीवर झोपलो आणि माझं पण नशीब चांगलं लगेच काकू पण कूस बदलून झोपली.

आता आम्ही एकमेकांकडे तोंड करून झोपलो होतो. किंचित डोळे उघडून मी काकूकडे पाहिलं. त्यांचा उजवा हात डोक्याखाली होता. मला ती अजून खूपच जास्त मादक वाटत होती तिचे मोठे मोठे स्तन मा‍झ्या अगदी तोंडाच्या समोरच होते मी झोपेतच नाटक करत तिच्या कमरेवर हात टाकला.

नंतर हळूच हात सरकवत तिच्या स्तनांवर आणून ठेवला. तो एक स्तन इतका मोठा होता की मा‍झ्या हातात मावत सुद्धा नव्हता मी आता हाताने तिच्या स्तनांची उब घेत होतो. माझा श्वास खूप वाढला होता. मध्येच घशात जमलेली थुंकी गिळत मी तो हलक्या हाताने दाबू लागलो.

पूर्ण स्तनांवर हात फिरवत मी आकार मोजायचा प्रयत्न करत होतो तिचा मोठा मनुका मा‍झ्या तळहाताला घासत होता तेव्हा मला राहवलं नाही आणि चिमटीत धरून दाबू लागलो. तेवढ्यात काकू “अह्ह्हह्ह” करून हळूच कण्हली. मी एक डोळा उघडून तिच्या चेहऱ्याकडे पाहिलं. तिचे डोळे बंद होते पण चेहर्‍यावरचे हावभाव बघून ती पण आनंद घेत आहे असं जाणवले.

माझी भीती आता पूर्ण उडाली होती. मी तसाच हलक्या हाताने तिच्या छातीवर असलेले गाउनचे बटन खोलून तिचे स्तन मोकळे करायचा प्रयत्न करू लागलो. तेवढ्यात काकूंनी त्यांचा दुसरा हात स्वत:च्या चेहऱ्यावर ठेवून श्वास घेत छाती पुढे केली.

मला काकूने दिलेला सिग्नल कळला होता. परत मी एका हाताने उघडलेला गाऊन बाजूला करून. हळूच एक तिचा स्तन बाहेर काढला आणि पूर्ण हातात घेऊन दाबू लागलो. मी आता अक्षरश: बेभान होऊन तिचे दोन्ही स्तन कुस्करत होतो.

आता काकूचा पण श्वास वाढला होता भरपूर वेळ दाबल्यानंतर मला आता तोंडात घेऊन चोखायची इच्छा झाली म्हणून मी तसंच डोळे बंद करून माझं डोकं तिच्या छातीजवळ नेलं आणि तो मनुका गपकन तोंडात घेऊन जोरजोरात चोखू लागलो. तेवढ्यात काकूंनी अजून मोठ्याने, “आह्हह्हह्ह.. हळू रे.. नालायका.. हळू..” बोलत झोपेतच सुस्कारा सोडत होती.

ते ऐकून मला अजून चेव चढला आणि दुसरा पण स्तन हातात घेऊन जोरजोरात चोखू लागलो तसं काकू अजून “अह्ह्ह.. अह्ह्ह.. आह्ह्ह..” करत कण्हू लागली. एक पाय मा‍झ्या अंगावर टाकून तिने माझे केस धरले आणि तिच्या स्तनावर मला दाबू लागली.

थोडा वेळ आमचं असच चालू राहिलं. मग अचानक तिने मला ढकललं आणि उठून बसली. ती माझ्याकडे एका वेगळ्याच नजरेने पाहत होती आणि दोन्ही हाताने केस बांधत म्हणाली,

“चावट माझे दुदू चाटून चाटून ओले करून टाकलेस.”

केस बांधताना मी तिचे लोंबणारे मोठे मोठे गोल मऊ स्तन आणि त्यावरचा तो काळा मनुका वेड्यासारखा पाहत होतो. केस बांधताना ते हालत होते ते पाहून तर मला त्यावर परत तुटून पडायची इच्छा होत होती.

“काय पाहतोयस? एवढे आवडले काय? घे जवळून बघ.”

असे बोलत तिने दोन्ही हातानी तिचे स्तन उचलले आणि मा‍झ्या जवळ येऊन ओठावर ठेवले आणि तोंडात कोंबू लागली. नंतर मा‍झ्या ओठावर ओठ ठेवून किस करून लागली. तिची जीभ ती मा‍झ्या तोंडात घालत होती आणि मध्येच चावा घेत होती.

नंतर तिने मला बेडवरच उभं राहायला सांगितलं. आणि माझा पॅण्ट मधला उभा राहिलेला तंबू पाहिला आणि डोळे मोठे करत म्हणाली,

“बाई गं. हे काय रे काय चाललंय तुझ्या डोक्यात हा? तुझी पॅण्ट ओली का झालीये?? थांब बघू दे मला.”

तिने माझी पॅण्ट खाली ओढली तसा माझा ताठलेला कडक लंड अँटेनासारखा काकूंकडे पाहत उभा होता. ते पाहून काकू माझ्याकडे नजर फिरवून हसली आणि म्हणाली,

“काय रे अधाशासारखं माझं दूध चोखत होतास, दाबून दाबून कुस्करत होतास ना. मी शिकवते तुला कस चोखतात ते.”

आणि माझा लंड हातात घेऊन ती पुढे मागे करू लागली.

“आता बघ कशी मजा येईल.”

असे बोलून तिने मा‍झ्या गरम झालेल्या लंडावर तिची थंड जीभ ठेवली. आणि पूर्ण लंड तोंडात घेऊन हळूहळू चोखू लागली.

मी तिच्या तोंडाचा मा‍झ्या लंडाने आनंद घेत होतो. आनंद नाही परमानंदच तस मी पण “आह्ह्ह” करून सुस्कारा सोडू लागलो. ती डोळे बंद करून माझा लंडाची चव चाखत होती. चोखत असताना ती मा‍झ्या गोट्यापण हळूच दाबत कुरवाळत होती. आणि मी हालत असलेले तिचे स्तन पाहून अजून चवताळत होतो.

थोड्याच वेळात मी माझं सर्व गरम पाणी तिच्या तोंडात सोडलं. तस तिने पटकन माझा लंड तोंडातून काढला आणि वॉशबेसीनमध्ये जाऊन थुंकू लागली. मी मोकळा झालो होतो अंगातून वाफा निघत होत्या. मी तसाच बेडवर पडून काकूंकडे प्रेमाच्या नजरेने बघत होतो.

काकू परत आल्या. हळूच आवाजात मूर्ख सांगता येत नाही का सुटणार आहेस ते. ते तिला आवडला होतं तिच्या चेहर्‍यावरून कळलं होतं. आणि ती गाऊन काढून मा‍झ्या बाजूला येऊन बसली आणि एका हाताने माझा लंड परत कुरवाळू लागली.

काकू मा‍झ्या समोर पूर्ण नागडी झाली होती. माझा लंड कुरवाळत मला म्हणाली,

“हे जे काही होतंय ना, ते फक्त तुझ्यात आणि मा‍झ्यात. समजला का? कोणाला कळत कामा नये.”

मी काही बोलायच्या परिस्थितीतच नव्हतो मी फक्त “हम्म” बोलून तिला जवळ खेचलं आणि तिच्या दुधावर तुटून पडलो. जोरजोरात दाबू लागलो तोंडात घेऊन “चक चक” आवाज करून चोखू लागलो. तसा माझा लंड परत उठून उभा राहिला. काकू पण मला साथ देत होती. माझा लंड कडक उभा राहिल्यावर माझ्याकडे पाहत बोलली,

“आता काय करायचा विचार आहे? तुझ्या काकूला शांत करणार की नाही की स्वत:च मजा करून घेणारेस??”

“तू जे बोलशील ते करेन मी. मला फक्त तू हवी आहेस.”

“हो का चावट. परत मा‍झ्या तोंडात गरम पाणी सोडलं तस परत करणार नाहीस ना?”

मी पण प्रेमाने काकू बोलून तिला जवळ खेचू लागलो. तस तिने मला लांब केलं. आणि बेडवर गुडघे टेकवून मा‍झ्या लंडावर सायकलवर बसतात तशी बसली आणि एका हाताने माझा लंड तिच्या छोट्या छोट्या केसात लपलेल्या छकुलीत घातला. माझा लंड तिच्या छकुलीत सर्रकन घुसला. आणि ती वर खाली करू लागली.

मी दोन्ही हाताने तिचे दूध दाबत होतो. ती “आह्ह्ह आह्ह्ह” करत माझं नाव घेऊन कण्हत होती.

“नालायक काकूला झवतोस? झव.. झवून तृप्त कर मला आज.. किती दिवसापासून मागे लागले होते रे तुझ्या.. आणि आज तू नशीबवान ठरला.”

काकू माझा पूर्ण उपभोग घेत होती. थोड्यावेळात तिने मा‍झ्या तोंडावर वाकून तिचे दूध मा‍झ्या तोंडात दिले न “चोख चोख” बोलत. आणि स्वत:ची कंबर मा‍झ्या लंडावर आपटत होती. काकू खूप चवताळली होती. “आह्ह आह्ह” करत ती उलट माझाच उपयोग करून घेत होती.

बहुतेक काकाने भरपूर दिवस काकूला झवलं नसावं म्हणून ती एखाद्या वाघिणीसारखी माझ्यावर तुटून पडली होती. दहा पंधरा वीस मिनिटे झाली, ती मा‍झ्या लंडावर “थप थप थप” तिची गांड आपटत होती.

काकू खालून पूर्ण ओली झाली होती. थोड्यावेळाने दमून ती बेडवर पाय फाकवून झोपली आणि मला जवळ ओढून तिच्यावर चढ म्हणून इशारा करू लागली. तिने माझा लंड धरून परत तिच्या छकुलीत टाकला आणि दोन्ही पायाने माझी कंबर धरून “आह्ह्ह आह्ह हुह्ह्ह” कण्हत होती. तसा मी अजून रंगात येऊन तिला जोरजोरात धक्के देऊ लागलो.

काकू अजून मोठ्याने “आह अह्ह्ह अहह्हह्ह” करत ओरडू लागली दोन्ही हाताने तिने तिच्या डोक्याखालची उशी धरून. मा‍झ्या लंडाची मनसोक्त मजा घेत होती. मी पण वेड्यासारखा तिला झवत होतो.

खोल आत पर्यंत मी धक्के देताना माझा लंड आता पाणी सोडणार हे मला कळलं तस मी अजून डोळे बंद करून धक्के द्यायला लागलो आणि काही कळायच्या आतच माझा लंड तिच्यात अजून खोल दाबून “आह्ह्ह” करत मी माझं सर्व गरम पाणी तिच्या छकुलीत सोडून दिलं. आणि मी तिच्या बाजूला डोळे झाकून पडलो. तेव्हा मला ती साधीसरळ दिसणारी काकू बेडवर किती रंगेल आहे हे कळलं. आणि मग तिथून आमचा झवण्याचा कार्यक्रम नियमित चालू झाला.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!