प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री तुटली आणि त्याने आपला शर्ट काढला. पुढे होत त्याने तिचे दोन्ही हात एकत्र करून तिच्या डोक्यावर घेतले आणि सीटच्या एका टोकाला आपल्या शर्टाने बांधून टाकले. मग तिच्या डोक्याजवळ तो खाली बसला आणि त्याने आपल तोंड तिच्या एका कानाजवळ आणल. कामाक्षीला पहिल्यांदा त्याचा श्वास तिच्या कानावर जाणवला मग त्याचे ओठ तिच्या कानावर टेकले आणि तो कुजबुजला, “Marvelous, absolutely gorgeous ! तू एवढी सुंदर आणि मादक दिसतीयेस की माझ्याकडे वर्णन करायला शब्द नाहीयेत. आता मी तुझ्या या भरगच्च जवानीचा उपभोग घेणार आहे, तू पण एन्जॉय कर माझ्याबरोबर.” त्याचे ते शब्द ऐकून आणि बोलताना कानावर घासणारे त्याचे ओठ आणि जीभ जाणवून कामाक्षी फक्त सिस्कारात होती.
तो तिच्यापासून बाजूला झाला. आता तो कुठे आहे किंवा काय करतोय कामाक्षीला काहीच दिसत नव्हत. तिला तिचे पाय वर उचलले गेल्याची जाणीव झाली. ‘हा लगेचच माझ्यात घुसतोय की काय’ अशी शंका तिच्या मनात आली पण तेवढ्यात तिला तिच्या पायाच्या अंगठ्यावर त्याच्या जिभेचा स्पर्श जाणवला. तिच्या अंगातून एक उत्तेजनेचा प्रवाह वाहत गेला. तिच्या पोटऱ्या कुरवाळत तो तिच्या पावलांचे लाड करत होता. आलटून पालटून तो तीच एक एक पाऊल, तिची बोट. तिची टाच चाटत होता, चोखत होता, दातांनी हलकेच चावत होता. गुदगुल्या आणि उत्तेजना या दोन्ही एकत्र होणाऱ्या जाणीवांमुळे कामाक्षी हसत हसत सिस्कारत होती, विव्हळत होती. कुणी फक्त आपल्या पावलांबरोबर खेळून आपल्याला ओल करील, अस तिला कधी वाटल नव्हत. इथे मात्र राघवच्या पहिल्याच हल्ल्यात तिच्या पुच्चीतून पाणी वाहायला लागल होत. आपल्या कंबरेला झटके देत, सुस्कारे टाकत, आपल्या भरगच्च छातीला हेलकावे देत ती त्याचा खेळ एन्जॉय करत होती.
त्याने अचानक तिचे पाय सोडून दिले आणि तो पुन्हा बाजूला झाला. ऐन रंगात आलेला खेळ थांबल्यामुळे कामाक्षीच्या तोंडून एक नाराजीचा हुंकार आला आणि तो आता कुठे असेल याची चाहूल घ्यायचा ती प्रयत्न करू लागली. तिला त्याचे श्वास पुन्हा जाणवले ते तिच्या उघड्या काखेत. “मस्त नशीला वास आहे तुझा,” तिच्या काखेत आपल नाक घासत तो म्हणाला आणि त्यापाठोपाठ त्याची किंचित खरबरीत जीभही तिला आपल्या काखेतून फिरताना जाणवली. यावेळी आलेली उत्तेजनेची लहर एवढी तीव्र होती की कामाक्षी आपल्या मांड्या एकमेकावर घासत झडली. तो मात्र तिचे निप्पल चिमटीत पकडून हळुवारपणे पिळत, तिच्या दोन्ही काखा आलटून पालटून चाटण्यात मग्न होता. मात्र तो तिचे निप्पल आणि काख सोडली तर दुसरीकडे कुठेही टच करत नव्हता. ‘मी रोज माझ्या सासऱ्याला माझ्या अदांनी आणि लटक्या झटक्यांनी खेळवते आणि आज हा त्याच्याच वयाचा एक अनोळखी पुरुष मला खेळवतोय. नुसता खेळवत नाहीये तर पहिल्या हल्ल्यातच त्यान माझ पाणी काढलय, तर पुढे काय काय करेल,’ या विचाराने आणि त्याच्या चाटण्याने कामाक्षी पुन्हा उत्तेजित होऊन आपल्या मांड्या एकमेकावर घासू लागली.

पुन्हा राघव तिच्यापासून बाजूला झाला आणि तिच्याजवळ उभा राहून तिला पाहू लागला. आपल्या मांड्या एकमेकांवर घासत ती आपल्या अंगाला झटके देत होती त्यामुळे तिचे गच्च भरलेले स्तन डूचमळत होते. ते बघत राघवने आपल एक बोट तिच्या कपाळावर टेकवल आणि हळुवारपणे फिरवत ते तिच्या ओठांपाशी आणल. जस त्याच बोट तिच्या ओठांवर आल तस तिने ते दातात पकडायसाठी आपलं तोंड उघडल. पण राघव सावध होता, त्याने झटकन आपल बोट मागे घेतलं. मग तो खेळ सुरु झाला. तो तिच्या ओठावर बोट आणत होता आणि तिने ते पकडायला तोंड उघडलं की मागे घेत होता. तीच पूर्ण लक्ष आता त्याच्या बोटाकडे होत आणि अचानक त्याने आपल्या दुसऱ्या हाताच्या पंजात तिची पुच्ची पकडली आणि रगडायला सुरुवात केली. या अनपेक्षित प्रकारामुळे “आआआघ्घघ्घर्र……आआ…..अआम्म्म……” असा काहीतरी विचित्र आवाज घशातून काढत कामाक्षी आपल्या कंबरेला झटके देऊ लागली. राघव आता तिच्या मांड्यामध्ये आला आणि आपल्या एका हाताच्या मजबूत पकडीने तिची मांडी त्याने फाकवून धरली. आपल्या दुसऱ्या हाताने तिच्या पुच्चीत घुसलेली तिची पँटी बाजूला करून त्याने आपली दोन बोट तिच्या गळणाऱ्या बिळात सारली. त्याची जाड बोट घुसताच ती अधिकच तडफडू लागली. तिला सावरण्याची जरादेखील संधी न देता राघवने आपली जीभ तिच्या दाण्यावर टेकवली आणि तो तिचा दाणा चाटू लागला, दातांनी हलके हलके चावू लागला. त्याच हे मुखमैथुन तिला सहन होईना आणि ती पुन्हा कामतृप्तीच्या काठावर आली. जशी तिने झडण्यासाठी आपली कंबर उचचली, त्याचवेळी राघवने आपला हल्ला थांबवला. तिची उत्तेजना थोडी कमी झाल्यावर त्याने पुन्हा आपला खेळ सुरु केला. तो पुन्हा पुन्हा तिला टोकावर नेत होता पण तृप्त होऊ देत नव्हता. ती सतत चित्कारत होती, विव्हळत, तळमळत होती. शेवटी तिला हे असह्य झाल. “अं … अं … .न्ना … ना …. नाही …. न्न … नक्का …… नक्को ना असा त्रास देऊ………मम्मा……आह्ह्ह…….आई…गगगग……..माया………हेम्या……….बघ रे कसा छळतोय हा मला” अस काहीतरी तरी बरळत ती स्वतःची पुच्ची त्याच्या तोंडावर रगडू लागली.
राघव मात्र स्वतःच्या वासनेवर पूर्ण ताबा ठेवून, तिच्याशी तसाच खेळत होता. त्याने आता आपल तोंड तिच्या पुच्चीवरून बाजूला केल आणि फक्त आपली बोट तिच्या बिळात हळू हळू आत बाहेर करत, तिच्या दाण्याला अंगठ्याने छेडत त्याने विचारल, “काय हवंय सांग तुला. तुला झडायचं आहे का ? तुझ्या पुच्चीतून तुला पाणी काढून हवंय का ? तुझा रस सोडणार आहेस का तू ? सांग ना.” तिने आपले हात सोडवून घेण्यासाठी हाताला एक हिसडा मारला. तिचे हात तर सुटले नाहीत पण त्या हिसड्यामुळे तिचे स्तन मात्र डूचमळले आणि योनीतून येणाऱ्या कामलहरी कमी होत्या म्हणून की काय आता तिच्या स्तनातूनही एक लहर तिच्या मेंदूत गेली. तिने अंदाजानेच आपला एक पाय वर करून राघवच्या डोक्यामागे टाकला आणि त्याच तोंड आपल्या योनीवर दाबून घेतलं.
“हो रे कुत्र्या, प्लीज, प्लीज मला झडव, पाणी काढ माझ, सहन होत नाहीये मला,” ती विव्हळत म्हणाली. तिची हालत बघून राघवनेही जास्त ताणल नाही आणि आपली बोट सपासप आत बाहेर करत, तीची क्लीट चाटत तो तिला शिखरावर घेऊन गेला. “ओओओहहहह…….म्मा……ममममम्मा……….आआआआहहहह………आले…. आले रे मी……….माया.. माया….माफ कर मला…..आज तुझी आई दुसऱ्या पुरुषाची रखेल झाली……. हेम्या भाड्या विसर तू आता मला,” अस तोंडाला येईल ते बडबडत ती झडू लागली. तिच्या पुच्चीतून पाण्याच्या अक्षरश: पिचकाऱ्या उडू लागल्या. राघव तिच्या योनीला तोंड लावून तो सगळा रस पित होता, तरीही तिच्या झडण्याचा जोर एवढा होता की तिच्या कमरेखालची सगळी सीट त्या पाण्याने भिजून गेली.

तीच झडण संपल्यावर राघव तिच्यापासून बाजूला झाला. त्याने तिचे बांधलेले हात आणि डोळे अजूनही सोडले नव्हते. ती तशीच दमून पडून राहिली. तिचा श्वास जोरजोरात चालला होता. सगळ अंग घामाने भीजल होत. तिला गुंगी आल्यासारखी झाली होती. तेवढ्यात तिला आपल्या अंगावर राघवच वजन जाणवलं. तो आता तिच्यावर आला होता आणि तिला काही कळायच्या आत त्याने आपला ताठून पूर्ण कडक झालेला सोटा खसकन तिच्या पुच्चीत खुपसला. आधीच झडून हुळहुळ्या झालेल्या तिच्या योनीत ते अजस्त्र, गरम लोखंडाच्या कांबीसारख कडक लिंग शिरताच तिच्या तोंडून किंचाळी निघाली. पण राघवने आधीच आपल्या एका हाताने तीच तोंड दाबून बंद केल होत. त्यामुळे तिची किंचाळी तिच्या तोंडातच विरली. ती त्याच्या अंगाखाली वळवळू लागली पण राघवने तिला आपल्या अंगाखाली घट्ट दाबून ठेवल होत. आपला पूर्ण भार तिच्या अंगावर टाकून तो आपली कंबर एका संथ लयीत मागे पुढे करू लागला. थोड्याच वेळात कामाक्षीलाही त्याच्या त्या मोठ्या सोट्याने संथ लयीत झवून घेण्यात मजा येऊ लागली आणि ती ही आपली कंबर उचलून त्याला साथ देऊ लागली. तिचा प्रतिसाद बघून राघवने आता तिचे हात आणि डोळे सोडले आणि पुन्हा त्यांच्या नजरा एकमेकात गुंतल्या. कामाक्षीचे घारे, किंचित ओलसर डोळे त्याच्या काळ्या खोल डोळ्यात गुंतले आणि पुढच्याच क्षणी त्यांचे ओठ एकमेकाला भिडले.
कामाक्षीने आपले हात त्याच्या पाठीवर आणून त्याला घट्ट मिठी मारली. राघवने आपला एक हात तिच्या केसात तर दुसरा हात तिच्या मानेखाली घातला होता. एकमेकांच्या मिठीची, चुंबनाची, शरीराची नशा चढलेले ते दोघे धुंद संभोगात हरवून गेले होते. हळू हळू राघवच्या धक्क्यांचा वेग वाढू लागला. तो आता आपलं लिंग पूर्ण बाहेर काढून पुन्हा पुन्हा तिच्या योनीत घुसवत होता. तीही तेवढ्याच असोशीने त्याला पुन्हा पुन्हा आत सामावून घेत होती. त्यांच चुंबन कधीच तुटल होत पण नजरा अजूनही एकमेकात गुंतलेल्याच होत्या. तिच्या डोळ्यात त्याला वासनेची भूक दिसत होती तर त्याच्या डोळ्यात तिला ती भूक भागवण्याची इर्षा दिसत होती. राघवच लिंग आता प्रचंड वेगाने तिच्या योनीत आत बाहेर होत होतं. तो झडण्याच्या जवळ पोचलाय हे तिला कळल आणि कामाक्षीने आपल्या पायाची मिठी त्याच्या कमरेभोवती घातली. आपला एक हात त्याच्या केसात घालून तिने त्याचा चेहरा आपल्या मानेवर दाबून घेतला आणि ती त्याच्या कानात बोलली, “मी पण येणारच आहे……येस्स……..येस्स…….थांबू नको……. अजून जोराआत………..आआहहहह……” आणि ती त्याच्या कानाला चावली. तिने चावा घेताच राघवचा बांध फुटला आणि त्याच्या लिंगातून प्रचंड जोराने वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या योनीत उडू लागल्या. त्याच्या विर्याचा गरम स्पर्श आपल्या गर्भाशयावर अनुभवत कामाक्षीसुध्दा पुन्हा एकदा झडू लागली.

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!