एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली.

माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून जोराने चोखू लागलो. ती आपली कंबर उचलून आपटू लागली. ती बेभान झाली आणि बडबडायला लागली.

“करा भावजीऽऽ अजून कराऽऽ असेच कराऽऽ खूप मजा वाटतेयऽऽ असे सुखऽऽ कधीचऽऽ मिळाले नाही. फार मजा वाटतेयऽऽ ओहऽऽ भावजी तुम्ही कितीऽऽ सुख देताय मलाऽऽ आहहऽऽ ओहहहऽऽ अजूनऽऽऽ अजूनऽऽऽ चोखाऽऽऽ आहहहऽऽऽ”

आणि सायली माझे डोके धरून माझे तोंड तिच्या दाण्यावर त्वेषाने घासायला लागली.

एक किंचाळी मारत ती तरफडल्यासारखी अंग हलवू लागली. बहुतेक ती झडायला लागली. पंधरा मिनिटाच्या आत ती दुसर्‍यांदा झडत होती. जेव्हा तिचा हलण्याचा स्पीड कमी झाला आणि ती कंबर हलवायची बंद झाली तेव्हा मी तोंड वर केले.

मा‍झ्या लंडाची अवस्था खरोखर बिकट होती. कडक होऊन आणि ताठर होऊन त्याची सहनशक्ती संपत होती. सायलीच्या योनित जाऊन त्याला गळायचे होते तेव्हा तो हातघाईला आला होता.

मी पटकन वर झालो आणि मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा मी सायलीच्या योनिवर ठेवला. आता मला तिच्या वेदनेची काळजी नव्हती तेव्हा जराही तमा न बाळगता मी एक जोराचा धक्का मारला आणि गपकन माझा पूर्ण लंड तिच्या योनित घातला.

‘उफऽऽऽ’ करत सायली कळवळली पण तिने आपले तोंड बंद करून घेतले. तिची योनी चांगलीच ओली झालेली होती तेव्हा लंड आत घुसायला काही त्रास झाला नाही पण तिची योनी खूपच टाईट भासत होती.

“कसे वाटतेय?” मी तिला विचारले.

“ठीक आहे. घालाऽऽ तुम्ही भावजीऽऽ थांबू नकाऽऽ” सायलीने अर्धवट डोळे उघडून मादक स्वरात उत्तर दिले.

मी लंड थोडा बाहेर काढून पुन्हा आत घातला आणि हळूहळू सायलीला झवायला लागलो. या वेळी तिच्या नितंबाखाली ऊशी असल्याने तिची योनी वर होऊन चांगलीच उघडी झाली होती तेव्हा मा‍झ्या लंडाचे धक्के तिच्या योनित खोलवर घुसत होते.

मी खाली वाकून तिचे चुंबन घ्यायला गेलो पण उशीमुळे तिचे तोंड थोडे खाली होते तेव्हा मी तोंड नेऊन तिच्या सपाट छातीवर ठेवले. तिला हळूहळू झवत झवत मी तिचा निप्पल तोंडात घेऊन चघळू लागलो.

ती मा‍झ्या केसांमध्ये हात फिरवत होती. मी तिच्या कानावर हात नेऊन तिच्या कानाची पाळी बोटात धरून चोळायला लागलो. दुसरा हात मी तिच्या तोंडावर नेला आणि तिच्या ओठांवर बोटे फिरवायला लागलो. मी तिला झवत होतो व इतर सगळ्या गोष्टी करत होतो.

तिने आपली जीभ बाहेर काढली आणि ती माझे बोट चाटायला लागली. मी तिच्या तोंडात बोट घालून आत बाहेर करायला लागलो. खाली मी तिच्या योनित चोट आत बाहेर करत होतो तर वर तिच्या तोंडात बोट आत बाहेर करत होतो. मा‍झ्या तोंडाने मी तिचे निप्पल चोखतो होतो तर ती तिच्या हाताने माझे डोके चोळत होती.

पुन्हा एकदा आम्हा दोघांची अंगे एकरूप झाल्यासारखे वाटत होते. आम्ही दोघीही खूपच जवळीक अनुभवत होतो. दोघेही कामवासनेच्या भरात चित्कारत होतो, उसासे टाकत होतो.

जसे मला वाटले की सायली आता पुन्हा एकदा झडणार तेव्हा मी एक जोराचा धक्का मारून लंड खोलवर तिच्या योनित घालून तिला घट्ट पकडून ठेवले. मा‍झ्या लंडातून वीर्याची पिचकारी तिच्या योनित खोलवर उडाली!

सायलीही झडायला लागली व तिच्या योनिचे स्नायू मा‍झ्या लंडाला जखडायला लागले. तिने आपल्या पायाचा विळखा मा‍झ्या कंबरेभोवती घालून मला घट्ट पकडून ठेवले.

मी सायलीच्या योनित माझे वीर्य गाळून मोकळा होऊ लागलो. खोलवर हलके धक्के मारून मी गळत होतो. जेव्हा मी गळायचा थांबलो तेव्हा मी माझे अंग ढिल्ले सोडले आणि तिच्या अंगावर पडलो. तिच्या ओठांचे चुंबन घेत घेत मी पडून राहलो. पुन्हा एकदा थकून आम्हा दोघांना ग्लानी आली आणि आम्ही तसे झोपून गेलो.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी साधारण आठ वाजता मला प्रथम जाग आली. पुन्हा आम्ही तसे नागडे झोपलेले होतो. मी उठून बाथरूममध्ये गेलो व प्रातर्विधी आटपून, मस्त शॉवरखाली अंघोळ करून फ्रेश झालो.

अंघोळ करून मी बाहेर आलो व कपडे घालून तयार झालो. मग मी सायलीला उठवले. ती उठली पण आता तिला तिच्या नग्नपणाची जराही लाज वाटली नाही. मी तिला काही क्षण किसिंग केले व तिला अंघोळ करून तयार व्हायला लावले.

मग सायली अंघोळ करायला बाथरूममध्ये गेली. तिने मला आतून आवाज देत नाश्त्यासाठी काहीतरी मागवायला सांगितले. मलाही भूक लागली होती तेव्हा मी रूम सर्व्हीसला फोन करून नाश्त्याची ऑर्डर दिली.

थोड्या वेळाने बेल वाजली तेव्हा मला वाटले रूम सर्व्हीस बॉय आला असावा. मी जाऊन दरवाजा उघडला तर दरवाज्यात कविता आणि विजय उभे होते. त्या दोघांना पाहून मला आश्चर्य वाटले! ते दोघे असे अचानक येतील ह्याची मला कल्पना नव्हती म्हणून मी थोडा हबकलो! पण मी चेहर्‍यावर काही दाखवले नाही व त्यांना आत घेतले.

आत आल्यावर विजय मला सांगू लागला की सकाळी त्याला कोल्हापूर वरून एक फोन आला की त्याच्या काकांचा ॲक्सिडेंट झाला आहे आणि त्याला अर्जंटली कोल्हापूरला जावे लागणार होते.

त्याप्रमाणे तो निघत होता व तो कविताला म्हणाला की तुला बरोबर यायची गरज नाही तेव्हा तू ह्यांच्या बरोबर थांब आणि संध्याकाळी ह्यांच्या बरोबर परत ये. पण कविता त्याला तयार होत नव्हती व म्हणत होती की त्याच्या शिवाय तिला करमणार नाही. तेव्हा विजय तिला घेऊन आमच्याकडे आला होता म्हणजे आम्ही तिला समजावून सांगू.

ते ऐकल्यावर मी थोडा विचारात पडलो की कविताला जर थांबवून घेतले तर सायली बरोबरील माझी प्रायवसी जाणार होती व पर्यायाने माझी तिच्याबरोबरची मजा संपणार होती. पण कविताला थांबवून ठेवले तर तिचा सहवास मिळणार होता व नशीब असेल तर कदाचित तिच्याबरोबरही काही मजा करायला मिळण्याचा चान्स होता.

तेव्हा मी विजयच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला आणि कविताला थांबायची विनंती केली. तिला मी म्हटले की ती आमच्याबरोबर थांबली तर आम्हाला, विशेषत: सायलीला चांगली कंपनी मिळेल. मग कविताने काही क्षण विचार केला व शेवटी ती थांबायला तयार झाली! मग विजय आम्हाला ‘गुड बाय’ करून निघून गेला.

आता कविता एकटी होती. विजय गेल्यावर कविता मला म्हणाली की मी आमच्या रूममध्ये जाते, सायलीचे आवरले की तिला मा‍झ्या रूमवर पाठवा. पण मी तिला म्हणालो की मी चहा, नाश्ता मागवला आहे तर तो खाऊनच जा.

मला माहीत होते की विजय घाई घाईत निघाला होता तेव्हा त्यांनी नाश्ता वगैरे काही केला नसणार म्हणून मी तिला थांबवले. मी तिला असेही म्हणालो की आता तिला एकटीने त्या रूममध्ये रहायची गरज नाही तेव्हा नाश्ता झाल्यावर तिची बॅग वगैरे घेऊन तिने आमच्याच रूममध्ये यावे.

कविता थोडी संकोचत होती पण ती त्याला तयार झाली. तिने विचार केला असावा की विजय गेल्यावर तसेही तिने एकटीने वेगळ्या रूममध्ये रहाण्याची गरज नव्हती. मग ती चेअरवर बसून चहा, नाश्ता यायची वाट पाहू लागली.

मी रूम सर्व्हीसचा नंबर लावून चौकशी केली की त्यांनी नाश्ता पाठवला का ते. ते पाठवतच होते तेव्हा मी त्यांना कवितासाठी अजून नाश्त्याची ऑर्डर दिली. आता ॲडीशनल डिश घेऊन यायला त्यांना पुन्हा थोडा वेळ जाणार होता तेव्हा आम्हाला वाट पहावी लागणार होती.

मी चेअरवर बसून टीव्ही पहात होतो तेव्हा सायली बाथरूम मधून बाहेर आली. तिने अंगाभोवती फक्त टॉवेल गुंडाळला होता. माझी चेअर बाथरूमच्या दरवाज्याच्या जवळच होती तेव्हा बाहेर आल्या आल्या तिने मागून मा‍झ्या गळ्यात हात घालून मला मिठी मारली.

मी गोंधळून ‘अगं सायली काय करतेस हे’ असे बोलत तिला बाजूला करू लागलो. तेव्हा सायलीची नजर बाजूला गेली आणि भूत पाहल्यासारखे तिने डोळे विस्फारले.

मा‍झ्या बाजूच्या चेअरवर कविता बसली होती व ती आश्चर्याने सायलीकडे पहायला लागली. पटकन मा‍झ्या गळ्यातून हात काढत ती बाजूला झाली.

कविताही सायलीला पाहून अचंबित झाली! तिने डोळे मोठे करत सायलीला एकदा दोनदा वरून खाली पाहिले. आपण फक्त टॉवेल लपेटलेला आहे हे कविता पहातेय ह्याची जाणीव सायलीला झाली तेव्हा तिला खूप शरम वाटली!

तिची अवस्था पाहून न जाणो आता कविता सायलीबद्दल काय काय समज करून घेणार होती. हळूहळू कविताच्या चेहर्‍यावरील भाव बदलत होते. आश्चर्याची जागा आता किंचित तिरस्काराने घेतली.

“अगं तू कधी आलीस?” सायलीने गोंधळत कविताला विचारले.

“मघाशीच! झाला बराच वेळ!” कविताने फणकाऱ्यात उत्तर दिले.

“हो. मला कळलेच नाही.” सायलीने कसेनुसे हसत म्हटले.

“कसे कळणार? मनसोक्तपणे शॉवर घेत होतीस वाटते.” कविताने थोडे खोचटपणे म्हटले.

“हं? हो! मी दमले होते ना.”

“अस्सं. कशाने गं?” कविताने संशयाने विचारले.

“त ते मी खूप चालले ना काल.” सायलीने सावरत उत्तर दिले.

“हो का? चालण्याने दमलीस की अजून कशाने दमलीस?” कविताने पुन्हा खोचटपणे विचारले.

“चालण्यानेच गं पण तू असे का विचारतेय?” सायली म्हणाली.

“नाही. तू पिकनिक भलतीच एंजॉय करतेय असे दिसतेय मला,” सायलीच्या अंगावरून नजर फिरवत कविता क्षणभर माझ्याकडे पहात पुढे म्हणाली, “भावजींबरोबर चांगलीच गट्टी जमलेली दिसतेय.”

“काय म्हणायचेय काय तुला कविता??” सायलीने किंचित घाबरत म्हटले.

“हेच की भावजींचा चांगलाच लळा लागलेला दिसतोय तुला. टॉवेल गुंडाळून तू बाहेर येतेय. भावजींच्या गळ्यात हात घालून त्यांना मिठी मारतेय. हे न समजण्या इतकी मी दुधखुळी नाही.”

कविताने सायलीकडे थोड्या रागाने बघत उत्तर दिले आणि ती उठून उभी राहिली.

तिरस्काराने आमच्या दोघांकडे आळीपाळीने पहात ती दरवाज्याजवळ गेली व दरवाजा उघडून बाहेर निघून गेली. सायलीने तिला ‘कविता थांब’ म्हणून हाक मारली पण ती दुर्लक्ष करून निघून गेली.

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते. थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले. "उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!" सायलीने लाडिकपणे...

एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली. आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी...

एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला. पूर्ण...

एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती. तेव्हा शेवटी...

एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली! माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला. मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला...

एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली. "नाही हं भावजी. फाजीलपणा...

एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे. मी सायलीचे चुंबन घेता...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की 'तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो'. सायलीला इशारा कळला आणि ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!