एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला.

पूर्ण शांत होऊन जेव्हा तो मलूल पडला तेव्हा मीच सायलीचा हात मा‍झ्या लंडावरून बाजूला केला. मग मी तिचे एक शेवटचे चुंबन घेतले आणि तिला ‘थँक्स’ म्हणालो. सायलीने क्षणभर मा‍झ्या डोळ्यात पाहिले आणि समोर नजर वळवली.

मी गळालेल्या मा‍झ्या लंडावर दाब दिला व त्याच्या चीरेतून वीर्याचा शेवटचा थेंब बाहेर काढला मग मा‍झ्या हातानेच मी लंडाच्या सुपाड्यावरील वीर्य पुसले आणि लंड पॅन्टच्या आत घातला. उभे राहून मी पॅन्ट ठीकठाक केली आणि पुढे होऊन धबधब्याखाली हात धुतले.

सायली शांतपणे अजूनही खडकावर बसली होती व निर्विकारपणे माझ्याकडे पहात होती. ती झडल्यानंतर एक शब्दही बोलली नव्हती. मी तिला ‘निघायचे का?’ विचारले तेव्हा तिने होकारार्थी मान हलवली आणि ती उठून उभी राहिली.

मग मी धबधब्याच्या बाजूने खाली उतरलो आणि सायलीला पहिल्यासारखेच मा‍झ्या पाठीवर घेतले. खडकाला धरून थोडे चालत, थोडे पोहत आल्यासारखेच मी तिला तेथून बाहेर काढले. आम्ही दोघेही किंचित थकलो होतो पण कसेबसे प्रयत्न करत आम्ही शेवटी डबक्याच्या बाहेर आलो.

आमचे कपडे पूर्ण भिजलेले होते व जडही झाले होते. तेव्हा मी माझा टी-शर्ट व पॅन्ट काढली आणि अंडरवेअरवर उभा राहलो. दोन्ही कपडे पिळून मी त्याचे पाणी काढू लागलो. सायली बाजूला उभी राहून गुपचूप मा‍झ्या उघड्या अंगाकडे पहात होती.

३५ वयाचा असलो तरी मी अजूनही नियमित व्यायाम करत होतो त्यामुळे माझी बॉडी बऱ्यापैकी शेपमध्ये होती. सायलीच्या चोरून पहाण्यावरून मला कळत होते की तिला माझी बॉडी आवडली होती.

मध्ये मध्ये तिचे लक्ष मा‍झ्या अंडरवेअरमधील उंचवट्याकडे जात होते. जरी माझा लंड शांत झाला होता तरी थंडपणामुळे व ओलसरपणामुळे तो थोडा कडकच होता तेव्हा अंडरवेअरवरून बऱ्यापैकी तंबू दिसत होता.

मी तिच्या बघण्याकडे दुर्लक्ष करत आपल्याच धुंदीत माझे कपडे झटकत होतो. खरे तर सायलीची जीन्स आणि टी-शर्ट पूर्ण भिजून ठिबकत होते पण ती माझ्यासारखे कपडे काढू शकत नव्हती तेव्हा तिला भिजलेल्या स्थितीत उभे राहावे लागले होते. तिचे अंग थंडीने बहुतेक किंचित थरथरायला लागले.

मग मी जास्त वेळ वाया घालवला नाही आणि पटकन माझे कपडे घातले. मग मी हक्काने सायलीचा हात धरला आणि परतीच्या वाटेला लागलो. परत जाताना आमचा स्पीड आल्यासारखा नव्हता कारण आम्ही थोडे थकलेले होतो. तेव्हा रिसॉर्टवर पोहचायला आम्हाला अर्धा तास लागला.

पोहचायच्या आधी दहा मिनिटे पावसाची एक जोराची सर येऊन गेली. त्यात आम्ही पुन्हा एकदा पूर्णपणे भिजलो. रिसॉर्टच्या लॉबीमध्ये जेव्हा आम्ही पोहचलो तेव्हा आम्ही दोघेही थंडीने थरथरत होतो.

रूममध्ये आल्यावर मी सायलीला सर्वप्रथम गरम पाण्याने अंघोळ करायला सांगितले. ती आपले सुके कपडे घेऊन बाथरूममध्ये शिरली. ती अंघोळ करत होती तोपर्यंत मी इंटरकॉमवरून विजय आणि कविताची चौकशी केली.

ते दोघे पूर्ण वेळ रूममध्ये राहूनच मजा करत होते. विजयशी थोडा वेळ बोलल्यानंतर मी फोन ठेवून दिला व रूम सर्व्हीसला फोन करून गरम चहा आणि खायला काही स्नॅक्स मागवले. नंतर मी सायलीची बाहेर यायची वाट पाहू लागलो. मलाही आता हुडहुडी भरली होती व मलाही गरम पाण्याने अंघोळ करायची गरज होती.

काही मिनिटांनी सायली अंघोळ करून सुके कपडे घालून बाहेर आली. तिला अजूनही थोडी थंडी वाटत होती तेव्हा ती बेडवर ब्लॅन्केट अंगाभोवती गुंडाळून बसली. मी माझे सुके कपडे घेऊन लगेच बाथरूममध्ये शिरलो आणि कडक गरम पाण्याने मी मस्तपैकी अंघोळ केली.

अंघोळ करून, सुके कपडे घालून मी बाहेर आलो. सायली टीव्ही बघत बसली होती. ब्लॅन्केट गुंडाळून बेडरेस्टला टेकून ती मांडी घालून बसली होती. तिने माझ्याकडे पाहिले आणि मग ती पुन्हा टीव्ही पाहू लागली.

तिच्या चेहर्‍यावर सिरीअस भाव होते व आल्यापासून ती एकही शब्द बोलली नव्हती. झाल्या प्रकाराने बहुतेक सायलीला टेंशन आलेले होते. मी ते समजू शकत होतो कारण ती टिपिकल मिडल-क्लास बाई होती. नवऱ्याशिवाय दुसर्‍या कोणा पुरूषाबरोबर असे लैंगिक चाळे तिने आधी कधी केले नसावेत. पिकनिकच्या मूडमध्ये असे स्वैर वर्तन तिने प्रथमच केले होते तेव्हा तिला टेंशन आले असावे.

काही मिनिटांनी रूम सर्व्हीस बॉय चहा आणि स्नॅक्स घेऊन आला. मी तिला बाजूच्या कॉफी टेबलवर ते घ्यायला बोलावले तेव्हा ती गुपचूप उठली आणि चेअरवर येऊन बसली. आम्हाला दोघांनाही भूक लागली होती तेव्हा आम्ही आणलेले स्नॅक्स फस्त केले आणि गरम चहा घेतला.

चहा घेऊन झाल्यावर सायली पुन्हा बेडवर जाऊन बसली आणि तिने ब्लॅन्केट गुंडाळून घेतले. पुन्हा ती टीव्ही पहात बसली. मी गरम चहा घेतला तरी वातावरण थंड असल्याने मला थोडी थंडी जाणवत होती. तेव्हा दोन पेग रम मारल्याशिवाय अंगात गरमपणा येणार नाही हे मा‍झ्या लक्षात आले.

तेव्हा मी सायलीला म्हणालो की मी आता ड्रिंक्स घेतो. सायली काही बोलली नाही व निर्विकारपणे टीव्ही पहात राहिली. मी विचार केला की ड्रिंक्स घ्यायला विजय मला कंपनी देईल का ते पहावे. तेव्हा मी त्याला इंटरकॉमवरून विचारले. तो आनंदाने तयार झाला. तो म्हणाला की दहा पंधरा मिनिटात तयार होऊन आम्ही तुमच्या रूममध्ये येतो.

ते दोघेही आमच्या रूममध्ये येत होते त्या आधी सायलीचे टेंशन घालवून तिला खुलवणे जरूरीचे होते. ते आल्यावर सायली अशी गप्प आहे हे त्यांना जाणवले तर त्यांना काही संशय येऊ शकत होता. मग मला पुढे काही मजा मारायला मिळाली नसती तेव्हा सायलीचा मूड बदलणे गरजेचे होते.

मी जाऊन तिच्या बाजूला बसलो आणि तिच्या खांद्यावर हात ठेवून तिला मी विचारले,

“काय झाले, सायली? तू अशी गप्प का?”

“काही नाही.” सायलीने हळूच उत्तर दिले.

“काही नाही काय? तू एकदमच गप्प आहेस. तुला आपण काही चूक केल्यासारखे वाटते का?”

त्यावर ती काही बोलली नाही व गप्प राहिली. मी तिच्या खांद्यावर हात टाकून तिला जवळ ओढले आणि म्हणालो,

“सायली, असे गप्प राहून चालणार नाही. आपण येथे एंजॉय करायला आलोय. तू अशी टेंशनमध्ये राहलीस तर पुढे आपण कसे एंजॉय करणार? बोल ना.”

“एंजॉय करणे ठीक आहे, भावजी. पण आपण खूपच वहावत चाललोय.”

“त्यात वहावणे ते काय? तू अशी मजा कधी केली नाही. तुला संतोष कडून असे सुख मिळत नाही. ते तुला माझ्याकडून मिळतेय. तेव्हा ते घेण्याचा तुझा हक्क आहे.”

“अहो पण भावजी..”

सायली बोलायला लागली पण मी तिला थांबवत तिला समजावून सांगू लागलो. ती तिच्या मनातील भावना बोलून दाखवत होती व मी मा‍झ्या परीने तिच्या शंकांचे, प्रश्नांचे समाधान करत होतो.

पाच मिनिटांच्या चर्चेने तिची स्थिती थोडी नॉर्मल झाली. तिला पुन्हा पहिल्या मूडमध्ये आणण्यासाठी मी एक शेवटची गुगली टाकली,

“बघ बाई तू आता अजूनही तुला वाटत असेल की आपण काही चुकीचे करतोय तर आपण परत जाऊया. मग येथे असे रहाण्यात काही पॉइंट नाही. आपण आत्ताच निघूया आणि परत जाऊया.”

ही मात्रा लागू पडली! परत जायच्या विचाराने सायली अस्वस्थ झाली आणि तिने लगेच मूड बदलत म्हटले,

“नको! परत जायची गरज नाही. मी सांभाळेल स्वत:ला.”

“आता कशी शहाण्यासारखी बोललीस.”

असे बोलून मी तिला मिठीत घेतले आणि तिच्या कपाळाचे एक चुंबन घेतले.

तिच्या केसांवरून हात फिरवत मी तिला प्रेमाने थोपटू लागलो. तिला असे प्रेम दाखवले तेव्हा ती एकदम खुश झाली आणि गोड हसली! तिला खरे तर संतोष कडून अश्या प्रेमाची अपेक्षा होती जे तो तिला देत नव्हता.

आता मी तिला ते दाखवत होतो तेव्हा ती माझ्याबरोबर खुलत होती. मी तिला म्हटले की विजय आणि कविता यायच्या आत जरा फ्रेश होऊन ये. ती लगेच उठली आणि आपली पर्स घेऊन बाथरूममध्ये शिरली. तोपर्यंत मी रमची बाटली काढून टेबलवर ड्रिंक्सची अरेंजमेंट केली.

पाच मिनिटांनी सायली बाहेर आली तेव्हा तिचा चेहरा एकदम प्रसन्न होता! तिने लिपस्टिक, पावडर वगैरे लावून हलकासा मेकअप केला होता. मी तिला ड्रिंक्सबरोबर घ्यायला चमचमीत स्नॅक्स बाहेर काढायला सांगितले.

तिने आपल्या बॅगेतून चिवडा काढून दिला. पाच मिनिटांनी आमच्या रूमची बेल वाजली तेव्हा मी पटकन जाऊन दरवाजा उघडला. विजय आणि कविता आत आले. विजय व मी कॉफी टेबलच्या चेअरवर बसलो आणि सायली व कविता बेडवर आरामात बसल्या.

विजय आणि मी रम घेऊन लागलो. सायली आणि कविता गप्पा मारायला लागल्या. त्यांनी आम्हाला बाहेर काय काय केले ते विचारले. आम्ही लैंगिक चाळ्याचा भाग वगळून सगळी गंमत त्यांना सांगितली.

थंडी बाधायला लागली म्हणून मी रम घ्यायचा विचार केला हे जेव्हा मी म्हणालो तेव्हा कविताने लाडे लाडे विचारले,

“तुम्ही तुमची सोय केलीत पण आम्हा लेडीजचे काय?”

तेव्हा मग मी तिला गंमतीने म्हणालो,

“तुम्हीही रमचा एक पेग मारा, औषधी असते ती!”

त्यावर दोघींनी हसून नकार दिला. मग आमच्या गप्पा रंगायला लागल्या.

विजय तसा जॉली माणूस होता व गप्पांमध्ये खुलणारा होता. दोन पेग संपवून पुढे आम्ही अर्धी अधिक रम कधी संपवली हे आम्हाला कळलेच नाही. मी मा‍झ्या अनेक पिकनिक आणि हायकींगचे किस्से सांगून त्यांची करमणूक करत होतो.

मध्ये मध्ये मी जोक्स वगैरे सांगून सगळ्यांना हसवत होतो. जोक्स सांगायला लागल्यावर सगळे खुलत गेले आणि प्रत्येक जण काही ना काही जोक्स सांगू लागला.

नॉर्मल जोक्स नंतर मी आणि विजय हळूहळू नॉनव्हेज जोक्स सांगायला लागलो. ते जोक्स ऐकून सायली, कविताला थोडे लाजल्यासारखे झाले पण त्यांनीही उत्स्फूर्तपणे हसून आम्हाला साथ दिली.

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते. थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले. "उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!" सायलीने लाडिकपणे...

एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली. आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी...

एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती. तेव्हा शेवटी...

एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली! माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न...

एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली. माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला. मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला...

एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली. "नाही हं भावजी. फाजीलपणा...

एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे. मी सायलीचे चुंबन घेता...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की 'तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो'. सायलीला इशारा कळला आणि ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!