एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला.

मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला माहीत होते की मी सायलीला कसे ओढले होते ते तेव्हा तिने सावध रहायला हवे होते. पण मी तिला ओढल्यावर ती जणू मी अनपेक्षितपणे ओढले आहे असे दाखवत ‘भावजीऽऽ’ असे ओरडत मा‍झ्या अंगावर आली.

सायलीला मी दोन्ही हाताच्या मिठीत घेऊन सावरले होते पण कविताला मी एक हात पुढे ठेवून दुसरा हात तिच्या पाठीवर नेऊन सावरायला गेलो. त्याने मा‍झ्या पुढच्या हातात तिच्या भरगच्च छातीचा एक उभार आला.

आणि पाठीवरच्या हाताने मी तिला मा‍झ्या अंगावर दाबून धरले तेव्हा तिच्या आणि मा‍झ्या अंगाच्या मध्ये माझा पुढचा हात दबला गेला. मा‍झ्या पंजात तिचा एक उभार होता व दुसरा उभार हाताच्या इतर भागावर दबला गेला होता. बरे आम्ही एकमेकांना चिकटलेले होतो तेव्हा माझा पुढचा हात कुठे आहे हे सायलीला दिसत नव्हते.

कवितालाही मिठीत पकडून तसेच उभे राहावे असे मला वाटत होते. तिच्या पाठीवरील हात खाली करून सायलीचे नितंब जसे मी दाबले तसे हिचेही नितंब दाबावे असे मला वाटत होते. पण मग त्याने सायलीला उगाच संशय आला असता की मी मुद्दाम तसे करतोय व ती कदाचित नाराज झाली असती.

तेव्हा नाइलाजाने मी कविताला दूर केले. काही क्षणाचा सिरीअसनेस कमी करावा म्हणून मी उगाच हसत सुटलो व कविताला चिडवू लागलो. कविता ‘भावजी तुम्ही खूपच चावट आहात’ वगैरे प्रेमळ तक्रार करू लागली व आम्ही काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात चालू लागलो.

कविताला सावरण्याच्या गडबडीत मी चक्क तिची छाती दाबली होती. काय लुसलुशीत होता तिचा गोळा! खास करून गेला एक दिवस मी सायलीची सपाट छाती हाताळत होतो तेव्हा त्या तुलनेत मला कविताची मदमस्त छाती भलतीच सुखाहून गेली!

तिच्या छातीचा मुलायम स्पर्श आठवून मा‍झ्या पॅन्टमध्ये लंड वळवळ करू लागला. असे वाटू लागले की कवितालाही सायली सारखे झवावे. ऑन द स्पॉट मी निश्चय केला की रूमवर परत गेल्यावर काही ना काही निमित्त करून कविताला तापवायचे आणि आपल्याबरोबर झवायला भाग पाडायचे.

मग तेथून आम्ही हसत, थटटा मस्करी करत पुढे एका स्पॉटला आलो. तो स्पॉट म्हणजे एक कडा होता व तेथून दूरवर पसरलेला परिसर दिसत होता. हिरवळीने माखलेल्या टेकड्या, नद्या नाले, वेड्या वाकड्या आकाराची शेती, आगकाडीच्या पेटीसारखी दिसणारी घरांची वस्ती, मधूनच सुस्तावलेल्या सापासारखा जाणारा नागमोडी डांबरी रस्ता. पाहूनच आम्ही सगळे हरखून गेलो!

कड्यावर एक लोखंडाचे रेलींग होते. त्याला टेकून आम्ही उभे राहलो आणि मंत्रमुग्ध होऊन समोरील देखावा पाहू लागलो. मा‍झ्या आधी लक्षात आले नाही पण मा‍झ्या बाजूला कविता उभी होती व तिच्या बाजूला सायली होती. कविताच्या दंडाचा जेमतेम स्पर्श मला होत होता पण भारावलेला देखावा पहाण्याच्या भरात ते तिच्या लक्षात आले नाही.

थोड्या वेळानंतर कॉलेजच्या मुलामुलींचे एक टोळके तेथे आले आणि ‘वाऊऽऽ व्हाट ब्युटी’ वगैरे किंचाळत, ओरडत रेलींगला टेकून उभे राहू लागले. त्यांच्या गलक्याने आम्ही भानावर आलो. सगळ्यांनाच रेलींगला टेकून उभे रहायचे होते तेव्हा थोडी सरका सरकी झाली.

एक दोन मुले मला खेटून उभी राहिली तर एक दोन मुली सायलीला सरकवून उभ्या राहिल्या. दाटीवाटीने उभे राहताना सायली कविताकडे सरकली आणि त्याने कविताला माझ्याकडे सरकावे लागले. आता ती मला चांगलीच चिकटली. मी थोडा तिरका उभा राहलो जेणेकरून माझा पार्श्वभाग कविताला साईडने चिकटला गेला.

कविताने किंचित लाजत मान तिरकी करून माझ्याकडे पाहिले पण मी माझे लक्षच नाही असे दाखवत पुढे पहात राहलो. थोडी जास्तच दाटीवाटी होत होती तेव्हा मी माझा हात कविताच्या खांद्यावर टाकला.

आता तिने पुन्हा माझ्याकडे पाहिले आणि मग मी सुद्धा तिच्याकडे पाहिले. सायली पुढे पहाण्यात मग्न होती तेव्हा तिला आमचे काय चालले होते ते कळत नव्हते. कविता आणि माझी नजरानजर झाली आणि लाजून तिनेच मान वळवली.

कविताच्या स्पर्शाने माझा लंड हालचाल करू लागला. त्याचा कडकपणा वाढायला लागला आणि तो कविताच्या नितंबाला खुपसू लागला. कविताला ते जाणवले कारण तिने थोडे हलण्याचा प्रयत्न केला पण मी तिला खांद्याला धरून ठेवले होते तेव्हा तिला हलता आले नाही.

रेलींगवर ठेवलेला पुढचा हात मी हलवला आणि वर नेला. गपकन कविताचा पदराआडचा एक उभार मा‍झ्या हातात आला आणि ती दचकली! ती का दचकली हे फक्त मला आणि तिलाच माहीत होते.. पुन्हा तिने सरकायचा प्रयत्न केला पण मी तिला हलू दिले नाही.

मी हळूहळू तिचा उभार कुरवाळायला लागलो. माझा लंडही खाली कडक झाला व तिच्या नितंबावर ठुश्या मारू लागला. कविताला काय करावे ते कळेना. ती नुसतीच अस्वस्थ हालचाल करत राहिली.

पण दाटीवाटीने उभे राहताना सगळेच थोडे हलत होते तेव्हा तिची अस्वस्थ हालचाल सायलीला कळत नव्हती. शेवटी तिला असह्य झाले आणि ती पूर्ण शक्तीनिशी मागे झाली. मी तिला सोडले आणि कविता रेलींगपासून दूर झाली.

ती बाजूला झाली हे सायलीने पाहिले आणि तीपण रेलींगपासून बाजूला झाली. मलापण तेथे एकटे उभे रहाण्यात रस नव्हता तेव्हा मीपण बाजूला झालो. काही घडलेच नाही अश्या तऱ्हेने मी बोलायला लागलो व त्या मनोहर देखाव्याबाबत दोघींशी बोलू लागलो.

सायली उत्साहाने भरभरून बोलत होती पण कविता थोडी अवघडल्या सारखी बोलत होती. तिचा अवघडलेपणा कशाने झाला हे फक्त मलाच माहीत होते आणि तिला. नशीब सायलीच्या काही लक्षात आले नाही. मग आम्ही थोडा वेळ तेथे थांबून परत निघालो.

नंतर मग तासभर अजून एक दोन ठिकाणी फिरून आम्ही रिसॉर्टजवळ आलो. फिरून दुपार झाली होती. तेथे जवळच एक चांगले रेस्टॉरंट होते तेथे आम्ही जेवण केले. घरगुती पद्धतीचे ते एक खानावळीसारखे हॉटेल होते पण जेवण रूचकर होते.

जेवण करून आम्ही रिसॉर्टच्या रूमवर परत आलो. फिरून आम्ही दमलो होतो तेव्हा रूममध्ये शिरल्या शिरल्या सायलीने अंग झोकून दिले आणि ती धाडकन बेडवर पडली. ह्या रूममध्ये ती कालपासून माझ्याबरोबर राहत होती तेव्हा ती बिनधास्तपणे बेडवर झोपली.

पण कवितासाठी हा रूम आणि माझी कंपनी नवीन होती तेव्हा ती सायलीसारखा बिनधास्तपणा दाखवू शकत नव्हती तेव्हा ती बाजूच्या चेअरवर बसली. कविता जर नसली असती तर मीपण सायलीच्या बाजूला जाऊन पडलो असतो पण मला आता तसे करता येत नव्हते म्हणून मी कविताच्या बाजूला दुसर्‍या चेअरवर जाऊन बसलो.

आज आम्ही बाहेर फिरताना पाऊस काही पडला नव्हता तेव्हा वातावरण थोडे गरम होते. तेव्हा रूममधील एसीच्या थंड हवेत आम्हा तिघांनाही एकदम बरे वाटले आणि आम्ही तिघेही एकदम रिलॅक्स झालो!

रूममध्ये शांतता पसरली होती. कविता जरी रूममध्ये होती तरी सायलीला त्याची काही फिकीर नव्हती व ती एक मादक पोझ घेऊन डोळे मिटून पडून होती. तिचे नितंब आमच्या दिशेने उठलेले होते, तिचा कमीज नितंबावरून सरकलेला होता.

सायली थोड्या अचंब्याने तिच्याकडे पहात होती आणि माझ्याकडे पहात होती. मी बाकी कविताकडे रोखून पहात होतो. मा‍झ्या बघण्याने तिला लाज वाटत होती व ती मध्ये मध्ये मान खाली घालत होती.

तिला आता बोलते करण्याची पाळी आली होती. मला तिला झवण्याचा चान्स घ्यायचा होता तेव्हा तिला बोलते करणे भाग होतो. किंचित हसत मी कविताला विचारले,

“कविता मी पहातोय तू सारखी माझ्याकडे आणि सायलीकडे असे का पहातेय?”

“कोण मी? नाही तर.” कविताने गोंधळत उत्तर दिले.

“नाही काय. मी कधीपासून मार्क करतोय. तुला काही विचारायचे आहे का?” मी तिला बोलते करण्याचा प्रयत्न केला.

“नाही नाही. कुठे काय?” कविताने नकार दिला.

आमच्या आवाजाने सायलीने डोळे उघडले आणि ती आमच्याकडे पहायला लागली. आम्ही दोघांनीही सायलीकडे पाहिले आणि तिने हसत कविताला विचारले,

“काय गं कविता भावजी काय म्हणताय. तू आमच्याकडे पहातेय. का गं?”

“अगं काही नाही. भावजी उगाच काहीतरी बोलतात.” कविताने नाकारत म्हटले.

“मी उगाच असे म्हणत नाही कविता. तू खरोखरच आमच्याकडे वेगळ्याच नजरेने पहात आहेस. तुला काही विचारायचे असेल तर जरूर विचार. लाजू नकोस.”

“अहो भावजी काही नाही.” कविताने किंचित हसत उत्तर दिले.

“नाही कसे? काहीतरी नक्कीच तुझ्या मनात आहे. सांग ना आम्हाला. आमच्यातील संबंधाबद्दल सायलीने तुला जे सांगितले त्याबद्दल तुला काही विचारायचे आहे का?”

मी हवेत बाण मारत तिला विचारले. कमीत कमी तो विषय काढून काही निमित्ताने कविताला तापवणे हाच माझा उद्देश होता.

“नाही हो भावजी.” कविताने खुदकन हसत म्हटले.

“नाही कसे? त्याबद्दलच तुला काहीतरी म्हणायचे आहे. लाजू नकोस अजिबात. बिनधास्त विचार. काय प्रश्न आहे तुझ्या मनात सांग तरी आम्हाला.”

मी जबरदस्तीने तिला काहीतरी बोलायला भाग पाडत होतो.

तिच्या मनात होते की नाही कोणास ठाऊक पण शेवटी कविताने विचारून टाकले,

“नाही. म्हणजे मला काही विचारायचे नव्हते. पण तुम्ही आणि सायलीने रात्री बरेच काही केले. ते सायलीने मला सांगितले. तेव्हापासून तुम्हाला दोघांना पाहिले की मला ते आठवते.”

“अस्सं होय. काय आठवते? नीट सांग तरी. सायलीने तुला काय काय सांगितले?” मी तिला अजून बोलते करण्यासाठी विचारले.

“तेच जे तुमच्यात घडले ते. म्हणजे तिने सगळे काही सांगितले नाही. पण बरेच काही सांगितले.” कविताने लाजत लाजत म्हटले.

“बरं मग. त्याचे काय? ते आठवून तुला नक्की काय वाटतेय?” मी तिला विचारले.

“नाही. म्हणजे मा‍झ्या मनात विचार येतो की म्हणजे कुतुहल हो की कसे तुम्ही ते सगळे केले असेल? म्हणजे मी सारखे इमॅजिन करत की तुम्ही कसे.” हे बोलताना कविताचा चेहरा लाल झाला होता.

“हात्तीच्या! इतकेच ना? मग तुला इमॅजिन करायची गरजच काय? तू सांगितलेस तर आम्ही तुला प्रॅक्टीकल करून दाखवू.” मी चावटपणे सायलीकडे पाहून हसत म्हणालो.

“भावजीऽऽऽ काय हा आचरटपणाऽऽऽ?” सायलीने पडल्या पडल्या लाजून ओरडत म्हटले.

“आचरटपणा कसला. कविता इमॅजिन करतेय तेव्हा तिला प्रॅक्टीकल दाखवायला काय हरकत आहे. शेवटी ती तुझी जिवलग मैत्रिण आहे. तेव्हा तुझे सिक्रेट तिच्यासमोर उघड करण्यात कसली शरम.”

“भावजीऽऽऽ तुम्ही फारच चावटपणा करत आहात. मी काही बोलत नाही ह्याचा फायदा घेता काय.” असे बोलून सायली बेडवरून उठून बसली.

माझ्यासाठी ही सुवर्णसंधी होती. कविताला तापवण्याचा एक मार्ग मला सापडला होता तेव्हा हा धागा सोडायला मी तयार नव्हतो. मी गंमतीने हसत कविताला म्हटले,

“हो की नाही कविता. आम्ही तुझ्यासमोर काही केले तर तुला ऑकवर्ड नाही ना वाटणार?”

“पण भावजी मला.”

कविता काही बोलायला गेली पण मी तिला बोलू दिले नाही. तिला डोळा मारत मी पुढे म्हणालो,

“म्हणजे ऑल द वे सगळे नाही. पण नुसतेच किसिंग वगैरे.”

मी कविताला डोळा मारला तेव्हा तिला वाटले मी फक्त गंमतीने बोलतोय. तेव्हा तिने मला ओढत उत्तर दिले,

“चालेल भावजी. माझी काही हरकत नाही.” कविताने हसत म्हटले.

हो हो! मला तेच हवे होते. मी कविताचे म्हणणे उचलून धरत चेअरवरून उठलो आणि म्हणालो,

“बघितले, तिची काही हरकत नाही. तेव्हा तिला थोडा शो दाखवायलाच पाहिजे.”

असे बोलून मी सायली जवळ जाऊ लागलो.

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते. थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले. "उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!" सायलीने लाडिकपणे...

एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली. आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी...

एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला. पूर्ण...

एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती. तेव्हा शेवटी...

एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली! माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न...

एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली. माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली. "नाही हं भावजी. फाजीलपणा...

एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे. मी सायलीचे चुंबन घेता...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की 'तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो'. सायलीला इशारा कळला आणि ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!