एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते.

थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या खडकांना धरून मी काळजीपूर्वक पुढे जात होतो.

थोडे अजून पुढे गेल्यावर मी जवळ जवळ कंबरे एवढ्या पाण्यात पोहचलो. येथून पुढे मला पोहत जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मग मी बाजूचे खडक पकडून पाय मारत पोहू लागलो आणि मग मी धबधब्या खाली शिरलो.

पाण्याला प्रचंड जोर होता. जर मी खडकाला धरले नसते तर मी कधीच डबक्यात बुडलो असतो. पण मी घट्टपणे पकडून पुढे सरकत होतो. कसाबसा धबधबा ओलांडून मी पुढे गेलो आणि धबधब्याच्या मागे उभा राहलो.

मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे तेथे डोंगरात गुहेसारखी एक गॅप होती. जेमतेम पाच फुट लांब आणि तीन फुट रूंद अशी जागा होती ती. झालेच तर खाली एक खडक होता ज्यावर बसता आले असते.

समोरच्या बाजूने दरवाज्याला पडदा लावल्याप्रमाणे पाण्याचा धबधबा होता. तेव्हा तेथे एका खोलीसारखी जागा तयार झाली होती.

मी खडकापुढे उभा राहून धबधब्याच्या पडद्या मागून तेथून दिसणारा सीन पाहू लागलो. मला सायली उभी असलेली दिसत होती. मी विजयी मुद्रेने तिच्याकडे पाहिले. सायली आश्चर्याने माझ्याकडे पहात होती!

तिच्या चेहर्‍यावरील चकीत झाल्याचे भाव पाहून माझा पुरूषार्थ सुखावला! मी विजयी स्वरात जोराने ओरडून तिला विचारले,

“काय मग येणार का इकडे?”

“नाही नाही. मला बाई भीती वाटते.”

“हा हा हाऽऽऽ! भीती काय वाटायची त्यात? मी आलो ना.” मी हसत हसत तिला म्हणालो.

“नको बाई. तुम्ही पट्टीचे पोहणारे आहात. मला नाही जमणार ते. मी इथेच बरी आहे.” सायलीने घाबरत म्हटले.

तिचे बोलणे ऐकून मी मोठ्याने हसलो! मग मी तेथे थोडा वेळ उभा राहून धबधब्याचे पाणी अंगावर घेत राहलो आणि मग मी परत तेथून निघालो. येताना मी बरोबर अंदाज घेतला होता तेव्हा धबधब्या मागून बाहेर येताना मला जास्त वेळ लागला नाही.

आलो तसा मी परत मागे फिरलो आणि काळजी घेत घेत डबक्यातून बाहेर आलो. सायली माझ्याकडे पाहून आश्चर्याने म्हणाली,

“भावजी तुम्ही तर कमाल केलीत! मी अजूनपर्यंत कोणालाच तेथे जाताना पाहिले नाही. कसे वाटते हो तेथे? मजा वाटली असेल नाही?” तिच्या बोलण्यात प्रचंड उत्सुकता होती.

“अगं खूप मजा वाटली! खास करून पाण्याचे तुषार झेलत उभे रहायला. आणि तेथे गुहेसारखी जागा आहे. मला तर अली बाबाच्या गुहेत उभे राहिल्यासारखे वाटले.”

“हो ना. किती छान! मलापण जाता आले असते तर किती मजा आली असती!” सायलीने उत्साहाने म्हटले.

“अगं मग चल ना. मी आहे ना तुझ्याबरोबर. पोहता येते ना तुला?” मी विचारले.

“नको! मला घाबरायला होते. मध्येच बुडले तर. तसे लहानपणी पोहायची मीपण बरीच वर्षे झाली त्याला.” सायली म्हणाली.

मग मी तिला तेथे चलायला गळ घालू लागलो. थोडा वेळ नकार दिल्यावर शेवटी ती तयार झाली! मला आनंद झाला कारण तिला तेथे घेऊन जाण्याच्या बहाण्याने मला तिच्याशी सलगी करता येणार होती. मी डबक्यात उतरलो आणि सायलीला येण्याचा इशारा केला.

ती काळजीपूर्वक पाय टाकत आत उतरली. भीतीने का थंडीने ते माहीत नाही पण तिचे अंग किंचित थरथरत होते. बाजूच्या खडकाचा आधार घेत ती पुढे झाली. मी माझा हात पुढे केला व तिच्या हातात दिला. तिने खडक सोडून माझा हात घट्ट पकडला. तिला हाताला धरून मी पाण्यात खेचू लागलो.

तिला एका हाताने नीट आधार मिळत नव्हता तेव्हा मी तिला मा‍झ्या खांद्यावर हात ठेवायला सांगितला. मा‍झ्या खांद्यावर हात ठेवण्याच्या निमित्ताने ती मा‍झ्या अगदी जवळ आली. मी तिचा हात सोडून तो हात तिच्या कंबरेत घातला. हाताचा आधार सुटला म्हणून तिने सरळ मला मिठी मारली आणि ती मा‍झ्या अंगाला चिकटली.

आता मला तिच्या पूर्ण अंगाचा स्पर्श होत होता. तिला घट्ट पकडून धरत मी डबक्यातील पाण्यात पाय मारत पुढे जाऊ लागलो. तिचा भार सांभाळत पुढे जाणे मला कठीण वाटत होते पण मी माझी सगळी शक्ती पणाला लावली तरीही ते अशक्य होते.

तेव्हा मी तिला खडकाच्या बाजूला उभे केले व तिला एका हाताने खडकाचा आधार घ्यायला लावले. मग तिला मी दुसर्‍या हाताने मा‍झ्या खांद्याला पकडायला सांगितले. मी तिच्या बगलेत हात घालून तिला मा‍झ्या अंगाजवळ घट्ट पकडले आणि तिला पुढे सरकवू लागलो.

त्या गडबडीत माझा हात तिच्या छातीवर आला. मा‍झ्या हाताला तिच्या ब्रेसीयरमधील कप्सची जाणीव होत होती. नाही म्हटले तरी त्यामधून तिचे ताठर झालेले निप्पल मला जाणवत होते. पण पाण्यात पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात त्याचा तिने बाऊ केला नाही की मी काही दाखवले नाही.

आत्तापर्यंत आम्ही अर्ध्या अंतरावर आलो होतो. येथून खरे नाल्याचे खोल पात्र चालू होणार होते. आता सायलीची भीती फार कमी झाली होती व तिच्या चेहर्‍यावरील तणाव दूर झाला होता.

धबधब्याच्या तुषारात भिजत डबक्यातील पाण्यात डुंबत ती आता एंजॉय करायला लागली. त्या आनंदात ती मला जोराने मिठीही मारत होती. मला तिच्या शरीराची जवळीक कासावीस करत होती. आमची जवळीक आता पुढच्या लेवलला नेण्याची मला घाई झाली.

“गेली का भीती आता? जायचे ना पलीकडे?” मी तिला खुलवण्यासाठी विचारले.

“जाऊया. तुम्ही आहात म्हणून मी हे धाडस करतेय. नाहीतर मी आलेच नसते. मला सोडू नका हं. मी घट्ट पकडणार तुम्हाला.” सायलीने उत्साहाने उत्तर दिले.

“तू एक काम कर. मा‍झ्या पाठीवर बस. मी पोहत तुला पलीकडे नेतो.”

असे बोलून मी तिच्या उत्तराची वाट न पहाता तिचे दोन्ही हात खेचले.

तिने क्षणभर हात आकसून नकार दर्शवला पण पुढच्याच क्षणी ती तयार झाली. मी वळून तिला मा‍झ्या पाठीवर घेतली आणि तिने मा‍झ्या खांद्यावरून हात टाकून मा‍झ्या मानेला पकडले.

खडकाचा आधार घेत मी पाण्याच्या जोराविरूद्ध पोहायला लागलो व पुढे जायला लागलो. सायलीची भीती वाढली आणि तिने मला घट्ट पकडून धरले. तिने आपल्या पायाचा विळखा मा‍झ्या कंबरेला घातला.

आता सायली एकदम निर्धास्त होती आणि माझी जवाबदारी वाढली. मी तिला घेऊन पुढे जात होतो. ती मा‍झ्या अंगाला घट्ट चिकटली होती त्यामुळे तिचे डोके मा‍झ्या डोक्याला लागून होते. तिचा गाल मा‍झ्या कानाला चिकटला होता.

तिला खुलवण्यासाठी मी हळूच माझे तोंड फिरवले आणि तिला विचारले,

“काय मग सायली मजा आहे ना. भावजींच्या खांद्यावर मस्तपैकी बसली आहेस.”

“ओह भावजी तुम्ही किती चांगले आहात!” असे बोलून सायलीने पटकन मा‍झ्या गालावर आपले ओठ टेकवून माझे चुंबन घेतले.

तिचा किस म्हणजे मला आश्चर्याचा एक धक्का होता! मी तोंड किंचित वळवून म्हणालो जेणेकरून मला तिच्या गालाचा स्पर्श अजून मिळावा पण तिने तर चक्क मा‍झ्या गालाचा किस घेऊन कमालच केली! मी नुसताच माझा गाल तिच्या गालावर घासून तिला प्रत्युत्तर दिले.

मग धबधब्याची भिंत ओलांडून आम्ही त्याच्या मागे पोहचलो. धबधब्या मागील खडकावर पोहचल्यावर सायली मा‍झ्या पाठीवरून उतरली आणि खडकावर बसली. मी तिच्या बाजूला बसलो व दम घेऊ लागलो. आम्ही जवळ जवळ चिकटून बसलो होतो पण सायली तेथून दिसणार्‍या दृश्यामुळे मंत्रमुग्ध झाली होती तेव्हा तिला त्याचे काही वाटले नाही.

मी तेथून दिसणारा सीन आधीच पाहलेला होता तेव्हा मला तो बघण्यात इंटरेस्ट नव्हता. तेव्हा मी सायलीकडे पहात होतो. सायलीचा चेहरा भिजला होता व भिजलेल्या केसांच्या बटा तिच्या चेहर्‍यावर पसरल्या होत्या. तिचा चेहरा मला खूपच मोहक वाटत होता व मी भारावल्या सारखा तिच्याकडे पहात होतो!

तिच्या ते बहुतेक लक्षात आले कारण तिने मान वळवून माझ्याकडे पाहिले. तिच्या डोळ्यात मला माझ्याबद्दलचा सन्मान, आपुलकी आणि प्रेम दिसत होते. मी तिच्याकडे पहातोय हे पाहून ती प्रसन्नपणे हसली! मी तिच्याकडे पहातच राहलो आणि जवळ जवळ मिनिटभर आम्ही एकमेकांकडे रोखून पहात होतो. मग तिनेच लाजून मान खाली घातली.

आम्ही जवळ जवळ पाच सात मिनिटे तसेच बसून राहलो. दोघेही विचारात बुडलो होतो. मी विचार करत होतो की सायली माझ्याशी इतकी खुलली होती व आता आम्हाला चांगला एकांत मिळाला आहे तर मी आता पुढची हालचाल करावी की नाही? का मी रात्री हॉटेलमधील एकांतात काही करावे?

खरे तर सायली बरोबरील जवळीक मला उताविळ करत होती. तिच्या स्पर्शाने मी उत्तेजित झालेलो होतो! आणि मा‍झ्या माहितीप्रमाणे तीपण उत्तेजित होती. नाहीतर तिने मला किस कशाला केले असते? तेव्हा आत्ताच्या ह्या संधीचा फायदा घेऊन आत्ताच घाव घालावा असा विचार मी केला.

मी खाली मान घातलेल्या सायलीचे गुपचूप निरीक्षण करू लागलो. ती पूर्ण भिजली. वर तिचा पिवळा टी-शर्ट तिच्या अंगाला पूर्ण चिकटला होता. आतल्या तिच्या ब्रेसीयरचा आकार मला पूर्ण दिसत होता. तिचे निप्पल चांगलेच ताठर झालेले होते तेव्हा त्याचा आकारही त्यावरून स्पष्ट दिसत होता.

टी-शर्ट भिजल्याने थोडा वर झाला होता तेव्हा कंबरेला जीन्स आणि टी-शर्टमध्ये तिच्या अंगाचा भाग मला उघडा दिसत होता. तिची दुधाळ त्वचा चमकत होती व तिची खोल बेंबी मला दिसत होती. बसलेली असल्याने तिच्या भरीव मांड्या जीन्समधून उठून दिसत होत्या.

तिचे निरीक्षण करून मी कासावीस झालो! तिच्या स्पर्शासाठी मी आतुर झालो! पण डायरेक्ट चाल करण्याआधी थोडी तिची गंमत करून तिला अजून खुलवावे असे मला वाटले. तेव्हा मी पटकन खाली वाकलो व हाताच्या ओंजळीत पाणी घेऊन तिच्या अंगावर उडवू लागलो.

मा‍झ्या हल्ल्याने क्षणभर ती गांगरली! आपल्या चेहर्‍यासमोर हात धरत ती लाडिकपणे ओरडली,

“नको ना हो भावजी. असे काय करताय?”

मी तिच्या तक्रारीला जुमानले नाही आणि हसत हसत तिच्या अंगावर पाणी उडवत राहलो. तिनेही हसत हात पुढे करत मा‍झ्या पाण्याचा मारा थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

तिने माझा हात पकडण्याचा प्रयत्न केला पण मी तिचा हात धरून ठेवत दुसर्‍या हाताने पाणी उडवत राहलो. मी तिच्या चेहर्‍यावर पाणी उडवत होतो तेव्हा ती पुढे वाकली आणि आपल्या चेहर्‍यावरील पाण्याचा मारा चुकवू लागली.

पण तिला तो चुकवता आला नाही तेव्हा ती अजून खाली वाकली आणि तिने मा‍झ्या कुशीत आपले डोके खुपसले. तिने आपले डोके मा‍झ्या कुशीत घातल्याने मला तिच्यावर पाणी उडवणे कठीण झाले. हसत हसत मी तिला कवेत घेतले.

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले. "उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!" सायलीने लाडिकपणे...

एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली. आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी...

एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला. पूर्ण...

एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती. तेव्हा शेवटी...

एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली! माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न...

एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली. माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला. मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला...

एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली. "नाही हं भावजी. फाजीलपणा...

एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे. मी सायलीचे चुंबन घेता...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की 'तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो'. सायलीला इशारा कळला आणि ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!