एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली!

माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न आहे. लगेच तिने पायाखालचे ब्लॅन्केट घेऊन आपला नग्नपणा झाकण्याचा प्रयत्न केला. तिची लगबग पाहून मी मिश्किलपणे हसलो! तिच्याही लक्षात आले की तिच्या ह्या झाकण्याला काही अर्थ नव्हता तेव्हा तीपण मिश्किलपणे हसली.

तिलाही बहुतेक लघवीला लागली असावी कारण नंतर सायली बेडवरून उठली आणि बाथरूममध्ये जाऊ लागली. जाताना मला ती पाठमोरी दिसली तेव्हा तिची नग्न पाठ व मटकणारे नितंब मला न्याहाळता आले.

ती आत गेल्यावर मी पुन्हा सिनेमावर लक्ष केंद्रित केले. तो एक डबल एक्स इंग्रजी सिनेमा होता व त्यात बरेच हॉट सीन होते. सिनेमामध्ये एक हॉट किसिंग सीन चालू झाला होता व लवकरच त्यांच्यात झवाझवी चालू होणार होती.

मी किंचित दचकलो जेव्हा सायलीचा हात मा‍झ्या माने मागून खांद्यावर आला तेव्हा. ती बाथरूम मधून बाहेर येऊन कधी मा‍झ्या बाजूला आली ते मला कळलेच नाही.

“भावजी, रागवला नाहीत ना माझ्यावर?”

“कशाबद्दल??” मी विचारले.

“मघाशी मी जरा जास्तच घाई केली का? पण मला नाही हो राहवले.” सायली म्हणाली.

“नाही गं. त्यात काय एवढे. पण आज बऱ्याच दिवसांनी करत होतीस का तू?” मी तिला विचारले.

“तसे काही नाही. गेल्याच रविवारी केले होते आम्ही पण नंतर नाही. तुम्ही होतात ना. आणि तसेही आम्ही जास्त वेळा करत नाही आणि संतोषलाही नाही आवडत जास्त वेळा करायला.”

“का गं? त्याला नाही आवडत म्हणजे?” मी कुतुहलाने विचारले.

“त्यांना वाटते की त्यांची शक्ती कमी होईल म्हणून.”

“अरेच्च्या! भलताच गैरसमज! केल्याने शक्ती थोडीच कमी होते.”

“हो ना. मला वाटलेच. पण ह्यांना सांगणार कोण.” सायलीने तक्रारीच्या सुरात म्हटले.

“तो जास्त करत नाही पण तुला हवे असते. हो ना सायली?”

“हंऽऽऽ” सायलीने हो म्हटले आणि ती शांत झाली.

मी सायलीला ओढून जवळ घेतले आणि चेअरच्या आर्मवर बसायला लावले. तिचा हात मा‍झ्या खांद्यावर होता व मी तिच्या कंबरेत हात घालून तिला जवळ घेतले होते. माझा दुसरा हात तिच्या मांडीवरून फिरायला लागला.

आम्ही दोघेही टीव्ही वरील सिनेमा पाहू लागलो. सिनेमामध्ये किसिंग संपून झवाझवी चालू झाली होती. सिनेमा डबल-एक्स असल्याने जननेंद्रिये दिसत नव्हती पण पाठमोरी नग्नता दाखवत होते. माझा सायलीच्या मांडीवरील हात तिच्या जांघेत सरकला आणि मा‍झ्या हाताला तिचे केस लागले.

“काय गं हे जंगल साफ करतेस की नाही कधी?” मी तिच्या योनिवरील केसात बोटे फिरवत विचारले.

“कसे करणार एकटी? कोणाची मदत नको? संतोषला म्हटले तर तो म्हणतो हे माझे काम नाही, एखाद्या पार्लरमधल्या बाईला सांग.”

“वेडा आहे तो. त्याला काय माहीत बायकांचे केस काढण्यात किती मजा असते ते.”

“हो भावजी? तुम्ही काढता वाटते ताईचे.” सायलीने मिश्किलपणे विचारले.

“हो तर! अगदी आवडीने!”

“ताईसाहेब अगदी भाग्यवान आहेत! तुमच्या सारखा पती मिळाला त्यांना.” सायलीने उदासपणे म्हटले.

“अगं उदास का होतेस. संतोष नाही तर मी काढतो तुझे केस.”

“खरंच भावजी? तुम्ही काढाल माझे केस?”

“हो! अगदी आवडीने. चल आत्ताच काढूया. नेक काम में देरी क्यो?”

असे बोलून मी उठलो आणि जाऊन मा‍झ्या बॅगेतून ट्रॅवल शेवींग किट बाहेर काढला. मग मी बाथरूममध्ये जाऊन अंघोळीच्या मगमध्ये पाणी घेऊन आलो. मी नाईट लॅम्प बंद करून रूम मधील मेन लाईट लावली व भरपूर प्रकाश केला.

मी पुन्हा सायली जवळ आलो व तिला मी चेअरवर बसायला सांगितले. सायली चेअरवर बसल्यावर मी तिला ओढून चेअरच्या कडेला आणले आणि तिचे पाय फाकवून मी चेअरच्या आर्मरेस्टवर ठेवले.

तिच्या पुढे मी गुडघ्यावर बसलो आणि तिच्या योनिवरील केसांत हात फिरवून शेवींग कुठून चालू करावी याचे निरीक्षण करू लागलो. सायली कुतुहलाने मा‍झ्या हालचाली पहात होती.

मग मी तिच्या योनिवरील त्या केसांना पाणी लावले व ते केस चांगले ओले केले. तसे करताना मी तिच्या योनिचा पूर्ण भाग, तिच्या पाकळ्या, दाणा सगळ्यांवर हात फिरवत होतो व त्याने सायलीच्या अंगावर काटा उभा राहत होता.

जेव्हा जेव्हा मा‍झ्या बोटांचा स्पर्श तिच्या दाण्याला व्हायचा तेव्हा तिच्या अंगाला एक झटका बसायचा. दातात ओठ पकडून, डोळे मिटून घेऊन ती बसून होती.

बहुतेक प्रथम कोणी तरी असे तिला करत होते तेव्हा ती उत्तेजित होत होती. खास करून सायलीच्या योनिच्या भेगेवरील केस थोडे चिकट ओले होते म्हणजे उत्तेजनेने तिच्या योनितून स्त्राव बाहेर पडत होता.

जेव्हा मी थांबलो तेव्हा ती मादक स्वरात म्हणाली,

“भावजीऽऽ करा नाऽऽ अजून तसेचऽऽ खूप मजा वाटतेयऽऽ!”

“आत्ता नको, नंतर करूया. आत्ता आधी साफसफाई करूया.” मी असे म्हणालो कारण मला तिला आत्ता झडू द्यायचे नव्हते.

मग मी रेझर घेतला आणि काळजीपूर्वक तिच्या योनिवरील केस काढू लागलो. एक दोन स्ट्रोक नंतर मी रेझर मग मधील पाण्यात घुसळून त्यात अडकलेले केस साफ करत होतो.

योनिची पटले खूप नाजूक आणि पातळ असतात म्हणून तो भाग साफ करताना मला विशेष काळजी घ्यावी लागत होती. खास करून दाणा आणि योनिचे पटल चालू होतात त्या भागात थोडा खड्ड्यासारखा भाग होता त्या भागात खूप काळजी घेऊन रेझर फिरवावे लागत होते.

हळूहळू तिच्या योनिवरील केसांचे जंगल साफ होत गेले आणि तिची योनी उघडी पडत गेली. मी तिच्या पूर्ण योनिवरील केस साफ करून योनी तुळतुळीत केली. फक्त तिच्या योनी खाली नितंबाच्या फटीत तिच्या बोच्याच्या भोकाजवळचे केस थोडे राहले होते. मला तेही साफ करावे असे वाटत होते पण सायलीने कदाचित मला तेथे हात लावू दिला नसता म्हणून मी तो भाग सोडला.

आता सायलीची केस विरहीत योनी लाईटच्या प्रकाशात चमकत होती. एखाद्या कोवळ्या मुलीसारखी तिची योनी दिसत होती. मी तिच्या योनिवर हलकेच बोटे फिरवत होतो व निरीक्षण करत होतो.

तिचे पाय अजूनही फाकलेले होते तेव्हा तिची योनिही फाकलेली होती. तिचा दाणा चांगलाच लांब वाटत होता आणि तिच्या भेगेतून स्त्राव बाहेर पडत होता. तिची ती कोवळ्या मुलीसारखी योनी पाहून माझा लंड टणटण उडायला लागला.

मी नागडाच होतो तेव्हा माझा एकदम कडक झालेला लंड छताच्या दिशेने वर ताठ उभा होता. मला राहवले नाही. मी तसाच गुडघ्यावर उभा राहून मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या योनिच्या भेगेजवळ आणला.

चेअरची उंची कमीच असल्याने तिची योनी बरोबर मा‍झ्या लंडाच्या रेषेत येत होती. सायली अर्धोन्मीलित डोळ्यांनी मा‍झ्या हालचाली बघत होती. माझा कडक लंड तिच्या नजरेस पडला तेव्हा तिने खाडकन डोळे उघडले आणि तिने उत्साहाने हात पुढे केला.

तिने हाताने माझा लंड पकडला आणि ती माझा लंड चोळायला लागली. तिची लांबसडक बोटे मा‍झ्या लंडावर फिरत होती. अंगठ्याने ती माझा सुपाडा चोळत होती.

मा‍झ्या सुपाड्यावरील मुतायच्या भोकातून वीर्याचे पातळ थेंब बाहेर पडत होते. तिच्या अंगठ्याला ते लागले की ती अंगठ्याने ते मा‍झ्या सुपाड्यावर पसरवत होती. मीपण सायलीच्या तुळतुळीत योनिवर बोटे फिरवत होतो. तिच्या योनितून येणार्‍या स्त्रावाने बोट ओले करून तिचा दाणा त्या ओल्या बोटाने चोळत होतो.

तिच्या योनिच्या भोकात बोट घालून बोट घुसळत होतो. आम्हा दोघांचीही उत्तेजना वाढत होती. सायलीची सगळी लाज शरम गायब झाली होती. माझीच बायको असल्यासारखी ती मुक्तपणे माझ्याशी वागत होती.

तिला राहवले नाही आणि तिने माझा लंड पकडून मला अजून जवळ ओढले आणि मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा आपल्या योनिवर घासला. आपल्या दाण्यावर ती माझा सुपाडा घासायला लागली.

एखाद्या रांडेसारखी ती जराही शरम न बाळगता आता वागत होती. मी तिच्या दोन्ही नितंबाला पकडून तिचे नितंब दाबत होतो व हलकेच कंबर हलवून तिच्या योनिवर माझा सुपाडा घासत होतो.

मग मी लंड वरच्या दिशेने केला व मा‍झ्या सुपाड्याचा खालचा भाग तिच्या दाण्यावर घासून कंबर हलवू लागलो. सायलीही आपली कंबर हलवून मला साथ देऊ लागली. मी जणू तिला झवत होतो पण योनिच्या बाहेर दाण्यावर!

मध्ये मध्ये आमच्या घाई घाईच्या हालचालीने माझा सुपाडा दाण्यावरून स्लिप होऊन तिच्या भोकात घुसायला बघायचा. तेव्हा ते टाळण्यासाठी मी तिची कंबर धरून तिला घट्ट पकडून धरले आणि लंडाचा खालचा भाग घट्टपणे तिच्या दाण्यावर घासायला लागलो.

दोघांच्याही कंबरा हलत होत्या व स्पीड वाढत होता. काही क्षणातच सायलीची कामवासना टोकावर पोहचली आणि ती झडायला लागली. तिनेही माझी कंबर घट्ट पकडली होती व ती मला स्वत:च्या योनिवर ओढून घेत होती.

ती प्रथमच असे काही कामसुख अनुभवत होती तेव्हा तिची वासना चांगलीच भडकली होती. हळूहळू झडून ती शांत होत गेली.

आता मला तिची योनी झवायची होती. पण तसे चेअरवर झवणे थोडे कठीण जाईल म्हणून मी उठलो आणि सायलीचा हात धरून तिलाही उठवले. तिला धरून मी बेडवर आणले आणि पाठीवर झोपायला लावले.

मग मी एक ऊशी घेतली आणि तिच्या नितंबाखाली ठेवून तिची योनी वर उचलली. तिचे पाय धरून मी तिला फाकवायला लावले. आता पुन्हा तिची योनी पूर्णपणे उघडी पडली. तिची तशी फाकलेली योनी पाहून मला ती चाटण्याचा मोह झाला!

मी तिच्या पायात पडलो आणि माझे डोके मी तिच्या योनी जवळ आणले. मी वर पाहिले तर सायली खाली माझ्याकडेच पहात होती. हसून तिच्याकडे पहात मी डोके पुढे केले आणि माझे नाक तिच्या योनिवर ठेवले.

प्रथम मा‍झ्या नाकातील गरम हवा तिच्या योनिवर सोडून मी एक दीर्घ श्वास घेत तिची योनी हुंगली. तिच्या योनिचा वेगळाच गंध मा‍झ्या नाकात शिरला! मी माझी जीभ हलकेच बाहेर काढली आणि तिच्या योनिला लावली.

“काय करताय हे भावजी?” सायली माझे तोंड बाजूला करण्याचा प्रयत्न करत आश्चर्याने म्हणाली, “असे कोणी करत का कधी?”

“हे बघ सायली,” मी तोंड वर करत तिला म्हणालो, “ह्या वरून कळते की तुला सेक्समधल्या बऱ्याच गोष्टी माहीत नाहीत. तेव्हा तू शांत रहा व जास्त विचार करू नकोस.”

“अहो पण भावजी संतोषने असे कधी काही केले नाही.” सायली नवलाने म्हणाली.

“हो ना. मग मी काय काय करतोय ते फक्त पहात रहा. आनंद घे, मजा घे.”

असे बोलून मी पुन्हा माझी जीभ तिच्या योनिला लावली आणि चाटायला लागलो.

माझा हात वर करून मी तिच्या सपाट छातीवरील कडक निप्पल पकडला आणि कुस्करायला लागलो. खाली जि‍भेने मी तिच्या योनिची पटले चाटत होतो व त्यावर वरखाली जीभ फिरवत होतो. तिच्या भेगेत जीभ घातल्यावर तिच्या योनी रसाची चव मला मिळत होती. पाणचट अशी ती चव मला आवडली!

तिच्या योनिच्या भेगेत जीभ घालून मी आत बाहेर करत होतो तर मध्ये मध्ये मी तिच्या योनिवरील दाणा चाटत होतो. सायली आपली कंबर हलवत होती व आपले दात ओठ खात आपली कामवासना काबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती.

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते. थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले. "उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!" सायलीने लाडिकपणे...

एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली. आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी...

एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला. पूर्ण...

एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती. तेव्हा शेवटी...

एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या...

एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली. माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला. मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला...

एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली. "नाही हं भावजी. फाजीलपणा...

एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे. मी सायलीचे चुंबन घेता...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की 'तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो'. सायलीला इशारा कळला आणि ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!