एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो.

मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली उत्तेजनेने चित्कारायला लागली आणि आपले कंबर हलवायाला लागली. मध्ये मध्ये ती कविताकडे पहात होती.

मग तिने कविताला म्हटले,

“कविता जरा येथे जवळ येऊन बस ना.”

“का गं? मी ठीक आहे येथे.” कविता उत्तरली.

“अगं ये ना. मला तुझी छाती जवळून पहायचीय.”

“अगं पण तिथे कुठे जागा आहे? तुम्हाला अडचण होईल ना.” कविताने प्रश्न केला.

“नाही होणार. तू इथे मा‍झ्या डोक्याजवळ बस.”

मला शंका होती की कदाचित कविता येणार नाही पण माझी शंका खोटी ठरली! कविता उठली आणि आमच्या जवळ आली. मी तिच्याकडे लक्ष न देता सायलीची योनी चोखत राहलो.

कविता सायलीच्या डोक्याजवळ बसली आणि ती पाहू लागली की मी कशी सायलीची योनी चोखतेय ते. मी नजर वर करून कविताकडे पाहिले. तिचे छातीचे पुष्ट उभार आता मला जवळून पहायला मिळत होते.

मी वर कविताच्या छातीकडे पहातोय हे सायलीने पाहिले. तिनेही मान फिरवून कविताच्या छातीकडे पाहिले आणि मग आपला एक हात वर करून तिने कविताच्या उभारावर ठेवला.

येस्स्सऽऽऽ मला पाहिजे तसेच घडत होते. आता सायलीने कविताच्या छातीवर हात टाकला होता. म्हणजे सायली तिच्या छातीशी खेळायला लागली की कविता अजून उत्तेजित होणार होती. तिच्या उत्तेजनेचा फायदा घेऊन मी कवितावर हात टाकणार होतो. मी सायलीची योनी चाटता चाटता ती कविताबरोबर काय करतेय ते पहायला लागलो.

सायलीने आता आपले दोन्ही हात कविताच्या दोन्ही उभारांवर ठेवले आणि त्यांना तोलत ती म्हणाली,

“कसे वाटते गं हे असे छातीचे ओझे बाळगायला? मला तर ते फिलिंग माहीतच नाही.”

“असे काही ओझे वगैरे जाणवत नाही गं. हां कधी कधी येथे खाली छाती दुखते.”

असे म्हणून कविताने छातीच्या खालचा भाग तिला दाखवला.

सायलीने तिच्या छातीचे उभार काही क्षण तोलून पाहिले. मग ती ते उभार दाबायला लागली. दाबता दाबता ती म्हणाली,

“मला अशी छाती असली असती तर किती मज्जा आली असती.”

“मज्जा? कोणाला?” कविताने चावटपणे हसत तिच्याकडे पाहिले आणि माझ्याकडे पाहिले.

“मलाच गं आणि ज्या कोणी माझी छाती दाबली असती त्याला.”

“म्हणजे भावजींना का?” कविताने मिश्किलपणे म्हटले.

“नाही! मा‍झ्या नवऱ्याला!”

“अस्सं होय. मला वाटले तू भावजींबद्दल म्हणतेय.” माझ्याकडे पाहून चावटपणे कविता म्हणाली..

“आणि भावजींनापण.” माझ्याकडे पाहून सायली हसत म्हणाली.

मी लगेच तोंड वर करून सायलीला म्हणालो,

“सायली मी मघाशीच म्हटले. तुला अशी छाती नसली तरी काही फरक पडत नाही. तुझ्याकडून मला तितकेच सुख मिळतेय जितके अश्या भरगच्च छातीच्या स्त्रीकडून मिळेल.”

“हां. तुम्ही अगदी खरे बोलताय,” सायली खुश होत म्हणाली, “कालपासून तुम्ही मला खूप खूप सुख दिलेय. जे ह्यांनीपण मला कधी दिले नव्हते. तरीही मला हिच्यासारखी छाती असली असती तर मीही तुम्हाला अजून सुख दिले असते. अहो हिची छाती दाबताना मलाच किती उत्तेजना मिळतेय. जर तुम्हाला दाबायला मिळाली तर तुम्ही किती उत्तेजित व्हाल ह्याची कल्पना करू शकते मी.”

“हांऽऽ तेपण खरे आहे म्हणा. अशी भरलेली छाती दाबायला, चोखायला वेगळीच मजा असते.” मी हपापल्यासारखा कविताच्या छातीकडे पहात म्हणालो.

“अहो मग दाबा ही छाती, कवितालापण मज्जा वाटेल.” कविताची छाती दाबत सायली हसत हसत म्हणाली.

“नाही हं सायली. उगाच जास्त फाजीलपणा करू नकोस. मी जाईल उठून येथून.”

कविताने सायलीला प्रेमाने दम दिला.

त्यावर सायली खळखळून हसत म्हणाली,

“अगं मी मस्करी करतेय. तुझ्या मनाविरूद्ध काही करणार नाही तुझ्याबरोबर. त्यांना नाही पण मला तर दे तुझी छाती दाबायला.”

असे म्हणून सायली जोमाने कविताची छाती दाबायला लागली.

ती तिचे उभार हातात धरून दाबत होती तर तिचा कडक निप्पल पकडून कुस्करत होती. मी खाली वाकून पुन्हा सायलीची योनी चोखायला लागलो पण माझी नजर वर कविताच्या छातीवर होती.

मध्येच सायलीने कविताच्या मानेमागे हात टाकून तिला खाली ओढले आणि तिची छाती आपल्या तोंडावर घेतली. आपले तोंड उघडून तिने कविताचा निप्पल तोंडात घेतला आणि ती तो चोखायला लागली. कविता खाली वाकून सायलीच्या तोंडात आपली छाती देऊन बसली होती. उत्तेजनेने तिने आपले डोळे मिटून घेतले होते.

एक दोन मिनिटानंतर सायलीने तिची छाती तोंडातून बाहेर काढत म्हटले,

“तू एक काम कर कविता इथे पड अशी खाली. मला जरा नीट चोखू दे तुझी छाती.”

असे बोलून सायलीने माझे तोंड आपल्या योनिवरून बाजूला केले आणि ती लगबगीने उठली.

मी मागे झालो व गुडघ्यावर बसून ती काय करतेय ते पाहू लागलो. सायलीने कविताचा हात धरून तिला बेडवर झोपायला भाग पाडले. कविता झोपायला किंचित तयार नव्हती पण सायलीने तिला विचार करायला वेळच दिला नाही.

जेव्हा कविता पाठीवर पडून झोपली तेव्हा सायली तिच्या बाजूला कंबरेजवळ गुडघ्यावर बसून तिच्या छातीवर वाकली आणि ती कविताची छाती पुन्हा चोखायला लागली.

सायली मा‍झ्या पुढे पाठमोरी होती तेव्हा मी तिचे नितंब वर उचलले आणि तिच्या नितंबामधील फट चाटायला लागलो. आता सायली नितंब वर करून खाली वाकून कविताची छाती चोखत होती आणि मी सायलीच्या मागे तिच्या नितंबाची फट चाटत होतो.

कविताचे माहीत नाही पण सायली आणि मी चांगलेच कामोत्तेजित होतो तेव्हा त्या भरात काहीही करत होतो. सायलीची फट चाटता चाटता माझी जीभ तिच्या बोच्याच्या भोकावर जात होती. त्याचे ना मला काही वाटत होते ना तिला.

पण जेव्हा माझी जीभ तिच्या सुरकतलेल्या भोकाला स्पर्श करायची तेव्हा तिच्या अंगाला किंचित झटका बसायचा. एका क्षणी सायली मादक स्वरात म्हणाली,

“ओह भावजीऽऽऽ किती मस्त वाटते! तुम्ही जीभ तेथे फिरवता तेव्हाऽऽ असेच करा नाऽऽ कविता भावजी सेक्समध्ये एकदम एक्सपर्ट आहेत! त्यांना बरोबर माहीत कुठे जीभ फिरवायची आणि कुठे चाटायचे.”

मला कळत होते की सायली मुद्दाम माझी तारीफ करत होती जेणेकरून कवितालाही तसे काही करून घ्यायची लालसा व्हावी. मी फक्त तिच्या नितंबाची फट आणि बोच्याचे भोक चाटत न राहता खाली तोंड घातले आणि तिच्या योनिच्या पाकळ्यांना जि‍भेने स्पर्श करायला लागलो. त्याने सायली चेकाळली आणि आपले नितंब हलवायाला लागली.

मी मागून तिच्या जांघेत तोंड खुपसले आणि तिची योनी मागून चोखायला लागलो. माझे नाक तिच्या बोच्याच्या भोकावर होतो आणि एक विशिष्ट गंध मला तेथे जाणवत होतो. मी पूर्णपणे सायलीच्या योनिवर लक्ष केंद्रित केले होते.

कविता आणि तिचे काय चालले होते त्याकडे मी लक्ष देत नव्हतो. दोन बायकांच्या सान्निध्याने माझी कामोत्तेजना चांगलीच पेटलेली होती व माझा लंड एकदमच कडक झालेला होता.

दोघींचे लक्ष नाही ह्याचा फायदा घेत मी जास्त हालचाली न करता भरभर माझे कपडे काढले आणि पूर्ण नागडा झालो. तिकडे खाली सायली कविताला म्हणत होती,

“कसे वाटतेय कविता? मी तुझी छाती चोखतेय ते.”

“छानऽऽ वाटते!” डोळे मिटलेल्या अवस्थेत कविताने उत्तर दिले.

“हो ना. मग विचार कर हीच छाती जर भावजी चोखतील तर किती मज्जा वाटेल तुला. हो की नाही?”

“हंऽऽऽ माहीत नाही.” कविताने मिटलेल्या डोळ्यांनी मादक स्वरात म्हटले.

“अगं माहीत नाही तर माहीत करून घे.”

त्यावर कविता काही बोलली नाही. तिची मूक संमती गृहीत धरून सायलीने आपले नितंब खाली केले आणि ती वर सरकत कविताच्या तोंडावर गेली. तिने आपले ओठ कविताच्या ओठांवर ठेवले आणि ती कविताला किस करू लागली. आपला हात मागे घेऊन सायलीने मला इशारा केला की ‘पुढे या आणि तिची छाती चोखा’.

सायली कविताच्या तोंडासमोर तोंड ठेवून तिला किस करत होती तेव्हा तिला काही दिसत नव्हते. त्याचा फायदा घेत मी सायलीला थोडे बाजूला केले व पुढे सरकत तिच्या बाजूला गुडघ्यावर बसून मी खाली वाकलो आणि कविताच्या छातीच्या उभारावर मी माझे तोंड ठेवले.

कविताने ‘उंमऽऽऽ’ करत विरोध दर्शवण्याचा प्रयत्न केला पण सायलीने तिच्या तोंडावर आपले तोंड चांगलेच दाबले होते तेव्हा तिला काही बोलता आले नाही. कविताने मा‍झ्या डोक्याला धरून माझे डोके बाजूला करायचा क्षीण प्रयत्न केला पण तिच्या ढकलण्यात काहीच जोर नव्हता.

तेव्हा मी घट्टपणे तोंड तिच्या उभारावर रोवून तिचा निप्पल आणि अरोला तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. काही क्षण ती डोक्याला जोर लावत होती पण शेवटी ती थांबली आणि मा‍झ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली.

अहाहा! काय मजा वाटत होती तिचे ते गुबगुबीत उभार चोखायला! गेले दोन दिवस मी सायलीची सपाट छाती हातळत होतो. जरी सायलीने मला तिच्या इतर अंगाचे भरपूर कामसुख दिले होते तरी भरीव छातीची उणीव मला भासत होती.

तेव्हा आता कविताचे हे गिर्रेबाज उभार चोखताना मला वाळवंटात मृगजळ सापडल्याचा आनंद झाला होता! तिचा एक उभार चोखताना मी तिचा दुसरा उभार दाबायला लागलो. तिची छाती चोखता चोखता मी तिच्या पायावरून हात फिरवायला लागलो. तिने अस्वस्थपणे आपल्या पायाची हालचाल करायला सुरूवात केली.

मी कविताची साडी वर खेचून तिच्यात हात घातला आणि तिची साडी वर करू लागलो. ती आपल्या हाताने साडी खाली करायला लागली. मी तिच्या विरोधाला न जुमानता साडी वर करायला लागलो.

ती तोंडाने ‘उंहंऽऽऽ’ करत नकार द्यायला लागली. ती कशाबद्दल नकार दर्शवते हे पहाण्यासाठी सायलीने तोंड वर केले आणि ती पहायला लागली की मी कविताची साडी वर करतोय आणि ती विरोध करत होती. सायली उठली आणि बाजूला झाली. ती संधी साधून मी कविताच्या नितंबावरून तोंड वर नेले आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले.

क्षणभर कविताने आपले डोळे उघडून मा‍झ्या डोळ्यात पाहिले आणि पुन्हा तिने डोळे मिटून घेतले. मी तिच्या छातीचे उभार दाबता दाबता तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो. काही क्षण वर वर ओठांचे चुंबन घेतल्यावर मी जि‍भेने तिचे ओठ विलग केले आणि माझी जीभ तिच्या तोंडात सारली.

एक क्षण डोळे उघडून कविताने मा‍झ्या डोळ्यात पाहिले आणि डोळे पुन्हा मिटून घेत तिने माझी जीभ तोंडात घेऊन आपली जीभ त्याला लागली. मग मी तिची जीभ चोखायला लागलो व तिच्या तोंडात मुक्तपणे माझी जीभ फिरवायला लागलो.

तिकडे सायली खाली कविताच्या पायाजवळ गेली आणि ती कविताची साडी खेचू लागली. परकरात खोचलेली तिची साडी ओढून काढत तिने पूर्ण साडी काढली आणि बाजूला टाकली. मी कविताची जीभ चोखत, तिला किस करत गुंगवत ठेवले होते तेव्हा ती काही विरोध करत नव्हती.

नजरेच्या कोपर्‍यातून मी सायलीच्या हालचाली टिपत होतो. सायलीने मग कविताच्या परकरची नाडी खेचली आणि तिचा परकर कंबरेवरून खाली खेचला. कविताने आपले नितंब किंचित उचलून तिला परकर खाली सरकवण्यास मदत केली. त्यावरून हे सिद्ध झाले की आता कविताही कामोत्तेजित झालेली होती व पुढील सेक्सच्या मजेला तिची तयारी होती.

सायली उत्साहाने कविताला पूर्ण नग्न करण्यात मग्न होती. कविताच्या अंगावर राहलेली एकमेव पांढरी पॅन्टीही तिने खाली खेचली आणि ओढून काढून टाकली.

कविता आता पूर्ण नागडी झाली होती व तिची योनी उघडी पडली होती. तिची योनी पहाण्याचा मोह मला झाला पण मी जास्त उतावळेपणा दाखवला नाही. मी कविताला किसिंग करत राहलो व तिच्या छातीचे उभार दाबत राहलो.

शेवटी सायलीलाच काही वाटले व ती मादक स्वरात म्हणाली,

“अहो भावजी जरा आता खालीपण नजर टाका. तुमच्यासाठी नजराणा खुला केला आहे. बघा तरी कविताची केसाळ योनी.”

मग जणू तिच्या विनंतीला मान दिल्यासारखे मी कविताच्या ओठांवरून ओठ उचलले आणि वर झालो. आणि मग मी कविताच्या जांघेमध्ये लक्ष दिले.

खरोखरच केसांच्या जंगलात तिची योनी लपली होती. वरून काही दिसत नव्हते. फक्त तिच्या दाण्याचा लालसर शेंडा थोडा दिसत होता. तिच्या योनितील रसाने सगळे केस ओलसर झालेले दिसत होते.

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते. थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले. "उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!" सायलीने लाडिकपणे...

एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली. आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी...

एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला. पूर्ण...

एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती. तेव्हा शेवटी...

एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली! माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न...

एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली. माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला. मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला...

एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली. "नाही हं भावजी. फाजीलपणा...

एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे. मी सायलीचे चुंबन घेता...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की 'तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो'. सायलीला इशारा कळला आणि ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!