एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती.

तेव्हा शेवटी विजय तिला म्हणाला,

“तू राहलेला ग्लास पिऊन टाक तरच मी प्यायचा थांबेल.”

ते ऐकून कविता थोडी गडबडली पण विजय तिला रम घेण्याबद्दल गळ घालू लागला.

मीपण विजयला साथ देत कविताला म्हणायला लागलो की ‘रम औषधी असते. रम घेतली तर शरीर गरम राहते. थंडी लागत नाही. वगैरे वगैरे’. आम्हा दोघांच्या बोलण्याचा कवितावर परिणाम झाला आणि ती रमची टेस्ट घ्यायला तयार झाली!

आम्ही दोघेही तिला चिअरअप करायला लागलो आणि तिने रमचा ग्लास उचलला. ती सायलीकडे पहात होती व सायली उत्सुकपणे हसत तिच्याकडे पहात होती.

कविताने रमचा एक घोट घेतला आणि त्याची कडवट चव घेऊन तिचे तोंड वेडेवाकडे झाले. आम्ही दोघेही तिला प्रोत्साहन देऊ लागलो तेव्हा तिने पुढे अजून घोट घेतला. एक एक घोट घेत तिने विजयचा ग्लास संपवून टाकला.

विजयी मुद्रेने ती आमच्याकडे पहायला लागली. तिचे झाल्यावर मी सायलीकडे पाहिले आणि तिला सुद्धा रम घ्यायचा मी आग्रह केला. माझे म्हणणे विजय आणि कविताने उचलून धरले व ते सुद्धा तिला रम घेण्याबद्दल आग्रह करू लागले.

शेवटी सायलीही तयार झाली. मी सायलीला एका वेगळ्या ग्लासमध्ये पेग बनवून दिला. तिनेही पहिला घोट घेतल्यावर तोंड वाकडे केले पण हळूहळू तिनेही राहलेला पेग संपवून टाकला. मग आम्ही दोघांनीही लेडीज कंपनीला अजून एक पेग घ्यायला आग्रह केला व ‘हा ना’ करता करता त्यांनी अजून एक पेग मारला.

दोन पेग पोटात गेल्यावर दोन्ही लेडीज चांगल्याच खुलल्या! आमच्या नॉनव्हेज जोक्सला आता त्या जोराने हसत खिदळत प्रतिसाद देऊ लागल्या.

मध्येच मी टीव्हीवर एक म्युझिक चॅनल लावले. त्यावर कविताचे एक आवडीचे गाणे लागले तेव्हा उत्स्फूर्तपणे तिने अंग हलवले. ते पाहून विजय तिला नाचण्याचा आग्रह करू लागला. तिला लाजल्यासारखे झाले व तिने नकार दिला.

पण विजय जागेवरून उठला आणि त्याने तिचा हात धरून तिला जबरदस्तीने उठवले. तिचा हात धरून तो नाचायला लागला आणि तिलाही तो नाचवू लागला. काही क्षण कविता लाजत होती पण तिनेही शरम झटकली आणि ती हळूहळू नाचायला लागली.

हा रमच्या पेगचा परिणाम होता! मीपण उठलो आणि उत्साहाने नाचायला लागलो. आता फक्त सायली नाचायची राहिली होती तेव्हा कविताने तिचा हात धरून तिला उठवले व ती तिला नाचवायला लागली.

मी आणि विजय शिळ घालत, ओरडत दोघींना प्रोत्साहन देऊ लागलो व सायलीही अंग हलवून नाचायला लागली. मध्येच विजय सायलीचा हात धरून तिच्याबरोबर नाचायला लागला. ते पाहून मी कविताचा हात धरला आणि मी तिच्याबरोबर नाचायला लागलो.

मी प्रथमच कविताला स्पर्श केला होता तेव्हा ती थोडी लाजत होती. आता पर्यंत मी तिला नीट न्याहाळले नव्हते पण आता मा‍झ्या लक्षात आले की कविता अंगाने चांगलीच भरलेली होती. तिने टाईट पंजाबी ड्रेस घातला होता व त्यावरून तिची भरगच्च छाती उठून दिसत होती.

नाचण्याच्या बहाण्याने मी कविताच्या भरगच्च छातीला आणि उठावदार नितंबाला नकळत स्पर्श केले. हिला झवायला मिळाले तर किती बहार येईल असा विचार मा‍झ्या मनात आला. कविता माझ्याबरोबर नाचताना थोडा बावरत होती कारण नाही म्हटले तरी मी तिच्यासाठी थोडा परका होतो.

पण बाजूला विजय आणि सायली मस्तपैकी हसून खिदळत नाचत होते. ते एकमेकांना चांगलेच ओळखत होते तेव्हा सायली बिनधास्तपणे त्याच्याबरोबर नाचत होती. नंतर मग आम्ही पार्टनर बदलले.

आता विजय कविताबरोबर नाचायला लागला आणि मी सायलीबरोबर. सायलीबरोबर नाचताना मी थोडे सभ्यपणे नाचत होतो कारण माझे काही वेगळे चाळे पाहून विजय आणि कविताला काही संशय येऊ नये म्हणून. थोडा वेळ नाचल्यावर आम्ही पुन्हा बसून रम घेऊ लागलो.

मग मी नंतर रूममध्येच जेवण मागवले आणि हसत, गप्पा मारत आम्ही जेवण घेऊ लागलो. जेवण झाल्यावर विजय, कविता त्यांच्या रूममध्ये निघाले. ते दोघे आम्हाला गुड नाईट म्हणून निघून गेले आणि मी दरवाजा लावून लॉक केला.

रमचे दोन पेग मारून सायली बऱ्यापैकी झूम झाली होती. गाणे गुणगुणत ती उत्साहाने इकडे तिकडे फिरत होती. मी माझा नाईट ड्रेस काढून बाथरूममध्ये गेलो व फ्रेश होऊन ड्रेस बदलून मी बाहेर आलो. मी एक लूज टी-शर्ट आणि लुंगी घातली होती. लुंगीच्या आत मी अंडरवेअर घातलीच नव्हती.

मग सायली आपला नाईट ड्रेस घेऊन बाथरूममध्ये गेली. थोड्या वेळाने ती सुद्धा फ्रेश होऊन, नाईट गाऊन घालून बाहेर आली. तिचा नाईट गाऊन फिकट पिवळ्या रंगाचा होता. ती जाऊन बेडवर पाय पसरून मागे बेडरेस्टला टेकून बसली.

मी नाईट लॅम्प लावून रूममधील प्रखर लाईट बंद केली. रूममध्ये आता चंद्रप्रकाशासारखा मंद उजेड होता. मी येऊन बेडवर सायलीच्या बाजूला बसलो. काही क्षण आम्ही दोघेही गप्प बसून समोर टीव्ही पहात राहलो. शेवटी मला राहवले नाही आणि मी सायलीच्या खांद्यावर हात टाकून तिला मा‍झ्या मिठीत घेतले.

सायलीने तिचे डोके मा‍झ्या खांद्यावर ठेवले. मी तिची हनुवटी धरून तिचा चेहरा वर केला. ती डोळे बंद करून मा‍झ्या पुढच्या हालचालीची वाट पाहू लागली. मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले. मग मी तिचा खालचा ओठ मा‍झ्या ओठात पकडून दाबला आणि त्याला मा‍झ्या जि‍भेने मी चाटायला लागलो.

माझे नाक मी तिच्या नाकावर किंचित घासले आणि मा‍झ्या उजव्या हाताने तिचे केस धरत तिच्या मानेवरून मी हात फिरवायला लागलो. तिने तिच्या विलग ओठांमधून जीभ बाहेर काढली आणि मा‍झ्या तोंडात सारली.

तिची जीभ मा‍झ्या जिभेला शोधत होती हे हेरून मी पटकन माझी जीभ तिच्या जिभेला लावली. एकमेकांच्या जि‍भेशी खेळत, चाटत आम्ही उत्कटपणे चुंबन घेऊ लागलो. मग मी सायलीला मा‍झ्या मांडीवर रेलून पाडले आणि मग तिला कवेत घेतले.

माझा डावा हात तिच्या पाठीवर फिरत होता. मा‍झ्या हाताला तिच्या गाऊन खालील ब्रेसीयरची पट्टी जाणवली नाही. माझा उजवा हात पुढून तिच्या अंगावरून फिरवत मी खाली नेला. मग मी हळुवारपणे गाऊन वरून तिच्या मांड्यांवर हात फिरवू लागलो.

तिच्या अंगाची थरथराट चालू झाली. बहुतेक ती गरम व्हायला लागली होती. मी हात खाली तिच्या गाऊनच्या कडेला नेला आणि आत घातला. गाऊनच्या आत तिच्या मांडीवर मी हात फिरवत वर नेला व तिच्या जांघेजवळ आलो.

मला वाटले मा‍झ्या हाताला सायलीने आत घातलेली पॅन्टी लागेल पण मा‍झ्या हाताला केसांचा स्पर्श जाणवला!

म्हणजे तिने आत पॅन्टी घातलीच नव्हती. म्हणजे ती पूर्ण तयारीतच होती. मी तिच्या योनी भोवतालच्या केसांच्या जंगलावरून बोटे फिरवली. पण मला आता पुढची मजा करण्यात जास्त इंटरेस्ट होता.

तेव्हा मी पटकन तिचा गाऊन पकडला आणि वर खेचून काढू लागलो. तिने थोडे हलून आपल्या नितंबाखाली अडकलेला गाऊन काढण्यास माझी मदत केली आणि मी एका झटक्यात गाऊन तिच्या डोक्यावरून काढून बाजूला टाकला.

माझा अंदाज बरोबर होता! सायलीने गाऊन खाली काहीच घातले नव्हते. आत ती पूर्ण नग्न होती. मी तिला बेडवर खाली ढकलले आणि झोपायला भाग पाडले. मग मी उभा राहलो आणि माझे कपडे काढू लागलो.

टी-शर्ट काढून मी बाजूला फेकला आणि लुंगी खेचून काढली. आत मीपण नागडाच होतो तेव्हा माझा लंड लगेच मोकळा झाला!

पण सायलीने खाली झोपल्यावर आपले डोळे मिटून घेतलेले होते तेव्हा तिला ते कळले नाही. सायलीला नग्न बघून माझा लंड ताठ व्हायला लागला होता. मी खाली गुडघ्यावर बसलो आणि तिचा हात धरून मा‍झ्या लंडावर ठेवला.

सायलीला मा‍झ्या लंडाचा स्पर्श जाणवला तेव्हा तिने हळूच डोळे उघडले. मा‍झ्या लंडाकडे पाहून तिने डोळे मोठे केले व ती निरखून माझा लंड पाहू लागली! खरे तर धबधब्याजवळ मी तिच्या हातात माझा लंड देऊन तिला हलवायाला लावले होते पण तेव्हाही तिने डोळे मिटलेले होते तेव्हा तिने माझा लंड पाहिला नव्हता.

आता ती प्रथमच माझा लंड इतका निरखून पहात होती. बहुतेक संतोषचा लंड मा‍झ्या लंडापेक्षा लहान असावा म्हणूनच तिने आश्चर्याने डोळे मोठे केले होते. मी तिला विचारले,

“आवडला का?”

“हंऽऽऽ”

“कसा आहे? मोठा आहे की छोटा?”

“मोठाऽऽऽ!” तिने लाजत उत्तर दिले.

“संतोषपेक्षा?” मी हसत विचारले.

“हो! ह्यांच्यापेक्षाही जास्त!”

“अस्सं. किती मोठा आहे?” मी उगाचच तिला विचारत राहलो.

“माहीत नाही. पण चांगलाच मोठा आहे.”

“अस्सं होय. मग घाबरली नाहीस ना बघून?”

“घाबरले ना! एवढा मोठा कसा आत जायचा?” सायलीने बालिशपणे विचारले.

“कुठे आत?” मी चावटपणे विचारले.

“आत तिकडे!” सायलीने लाजत आपल्या योनिकडे इशारा केला.

“अच्छा! म्हणजे तुला माहीत आहे मी तिकडे घालणार आता.”

“इश्श! माहीत नसायला काय झाले. तुम्ही कपडे काय पूजा करायला काढलेत.” सायलीने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“अरे व्वा! तूपण बरीच चावट आहेस हं!” मी हसून तिच्या गालावरून हात फिरवत म्हटले.

“तुमच्या इतकी तर नक्कीच नाही.” सायली तरीही चावटपणे हसत पुढे बोलत होती.

“हो का? तुला काय माहीत मी किती चावट आहे ते?” मी हसून विचारले.

“अजूनपर्यंत काय कमी चावटपणा केलात तुम्ही भावजी?”

असे बोलून सायलीने मा‍झ्या लंडाभोवती आपली बोटे वळवून लंड मुठीत पकडला. आपली पकड घट्ट करून तिने लंड दोन तीन वेळा हलवला. तिने बोटाने मा‍झ्या सुपाड्यावरची चामडी खाली केली व सुपाडा उघडा केला.

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते. थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले. "उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!" सायलीने लाडिकपणे...

एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली. आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी...

एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला. पूर्ण...

एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली! माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न...

एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली. माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला. मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला...

एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली. "नाही हं भावजी. फाजीलपणा...

एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे. मी सायलीचे चुंबन घेता...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की 'तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो'. सायलीला इशारा कळला आणि ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!