एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की ‘तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो’.

सायलीला इशारा कळला आणि ती उत्साहाने वर आली. मी पटकन कविताच्या पायाकडे गेलो आणि मी तिचे दोन्ही पाय फाकवून त्यात जागा केली. एक क्षण कविताने डोळे उघडून खाली माझ्याकडे पाहिले आणि बाजूला सायलीकडे पाहिले आणि पुन्हा डोळे मिटून घेतले.

आता सगळी लाइन क्लिअर होती! कविता आता कुठलाही विरोध करणार नव्हती हे नक्की होते. सायली कविताच्या उभारांवर वाकली आणि ती तिचा एक उभार तोंडात घेऊन चोखायला लागली. तिचा दुसरा उभार मी जसा हाताने आधी दाबत होतो तसा सायली दाबायला लागली.

सायलीने चालू केले तसे मीपण पुढे सरसावलो. मी कविताचे पाय धरून बाजूला फाकवले आणि तिची योनी उघडी केली. केसांच्या जंगलातून तरीही तिची योनी दिसत नव्हती म्हणून मी हाताने तिचे केस बाजूला करत तिच्या योनिच्या पाकळ्या उघड्या केल्या. मा‍झ्या बोटांच्या स्पर्शाने कविताच्या अंगाला झटका बसला!

मग मी माझी बोटे तिच्या योनिवरून हलकेच फिरवू लागलो. कविता अस्वस्थ हालचाल करू लागली. मा‍झ्या स्पर्शाने तिची योनी पुलकित होत होती व तिचे अंग थरथरत होते. मी खाली वाकलो आणि तिच्या योनिजवळ मी माझे तोंड नेले.

काही क्षण तिच्या योनिवर बोट फिरवत राहून मी मा‍झ्या गरम उच्छवासाचे फवारे तिच्या योनिवर सोडले आणि तिला कल्पना दिली की माझे तोंड तिच्या योनिजवळ आहे. पण कविता कामोत्तेजनेच्या सागरात इतकी खोलवर बुडाली होती की आता तिला कसली जाणीव राहिली नव्हती.

तिच्या योनित कामवासनेचा आगडोंब उसळला होता व तो कामाग्नी कसाही करून तिला थंड करायचा होता. मी हलकेच जीभ बाहेर काढून तिचा शेंडा कविताच्या योनिवरील लालसर दाण्याला लावला.

जणू काही तिला कोणी चटका दिला आहे अश्या तऱ्हेने कविता झटका देत वर उडाली आणि तिच्या तोंडातून घुसमटलेला चित्कार बाहेर पडला!! तिला सावरण्याची जराही उसंत न देता मी गपकन माझे पूर्ण तोंड तिच्या योनिवर ठेवले आणि तिचा दाणा तोंडात घेऊन चोखायला लागलो.

कविता चित्कारत, हुंकार भरत आपले अंग हलवायाला लागली आणि आपली कंबर हलवायाला लागली. मी तिच्या मांड्यांखालून हात घालत वर आणले आणि तिची कंबर पकडली.

मग तिला पकडून ठेवत मी त्वेषाने तिचा दाणा चोखायला लागलो. कविताची तडफड पाहून सायली वर झाली आणि पाहू लागली की मी कशी कविताची योनी चोखत होतो ते. कविताला अजून उत्तेजित करण्यासाठी ती तिला म्हणाली,

“कविता मजा वाटते ना? भावजी किती मस्त चोखतात! बघितलेस आपल्या खाली चोखण्यात किती सुख मिळते ते. तुझा नवरा तुझी चोखत नाही आणि माझा नवरा माझी चोखत नाही. पण ते आपले किती मोठे सुख हिरावून घेतात ते कळले ना आता?”

त्यावर कविता काही बोलली नाही व डोळे मिटून, अंग हलवून तडफडत राहिली.

सायलीने मला विचारले,

“भावजी मी काय करू आता? मलापण घ्या ना तुमच्यात सामील करून.”

सायलीला बहुतेक असे वाटले असावे की आता कविता हातात आली आहे तर भावजी माझ्याकडे लक्ष देणार नाही. पण मी तिला म्हणालो,

“तू एक काम कर सायली मा‍झ्या खाली ये आणि माझा लंड चोख.”

“हो येते.”

सायली उत्साहाने मा‍झ्या पायाच्या मागे आली. बेडवर पाठीवर पडून ती मा‍झ्या पायात वर सरकली आणि तिने माझा लोंबत असलेला कडक लंड पकडून तोंडात घेतला. आणि मग ती डोके वरखाली करत करत माझा लंड चोखायला लागली.

मी कविताची योनी चोखत होतो आणि सायली माझा लंड चोखत होती. असे आम्ही तिघे एकमेकांना कनेक्ट झालो होतो. कविता कंबर हलवत होती आणि योनी चोखून घेण्याचे सुख अनुभवत होती.

सायली माझा लंड चोखत होती त्याने मला सुखानुभूति होत होती. सायलीला काही सुख मिळत होते की नाही कोणास ठाऊक पण तीपण उत्तेजनेने अंग हलवत होती. दोघींना अजून उत्तेजित करण्यासाठी मी मध्येच म्हणालो,

“ओह सायली काय मस्त चोखतेस तू माझा लंड! कविताची योनी चोखून मला जितके सुख मिळतेय तितकेच सुख तू माझा लंड चोखतेय त्यातून मिळतेय. अशीच जर तू चोखत राहिली तर तुझ्या तोंडातच गळेल मी.”

“मग गळा ना. नाही कोण म्हणतेय? मी गिळून घेईल तुमचे सगळे पाणी.”

आमच्या बोलण्याने कवितावर ट्रिगरचे काम केले! कविताची कामोत्तेजना शिगेला पोहचली आणि ती रत व्हायला लागली! दोन्ही हाताने माझे डोके पकडून ती माझे तोंड आपल्या योनिवर घासू लागली आणि मा‍झ्या तोंडावर कामरत व्हायला लागली.

तिच्या चित्कारांनी आणि हुंकारांनी रूम भरून गेली. तिच्या ओलसर योनी मधून चिकट स्त्राव बाहेर पडत होता व माझे तोंड ओले करत होता. जोरजोराने हलणाऱ्या तिच्या कंबरेचा स्पीड कमी कमी होत गेला आणि ती हळूहळू शांत झाली.

कविता तात्पुरती शांत झाली पण मी पेटलेलो होतो. मी पटकन वर झालो आणि तिच्या मांड्यांत मी पवित्रा घेतला. तिचे पाय फाकवून मी माझा लंड हातात पकडला आणि मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या योनिवर ठेवला.

कसलाही विचार न करता मी गपकन माझा लंड तिच्या योनित घातला. सायली बहुतेक खालून मा‍झ्या हालचाली पहात होती कारण मी जेव्हा कविताच्या योनित गपकन लंड घुसवला तेव्हा सायलीच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडला आणि ती पटकन मला म्हणाली,

“अहो हळू भावजी. फाडून टाकता की काय तिला? जरा हळू घाला ना.”

“नकोऽऽऽ असू द्या. घाला कसेही.”

क्षणभर मला कळेना ना सायलीला कोण बोलले? पण आमच्या लक्षात आले की डोळे मिटलेल्या अवस्थेत चक्क कविता तसे म्हणाली होती. सायली कविताची बाजू घेत आपुलकीने म्हणाली होती पण तीच म्हणत होती की कसेही घाला. ते ऐकून सायली हसत म्हणाली,

“वा गं व्वा. तू तर भलतीच उतावळी झालीय घालून घ्यायला. भावजी घाला मग कसेही. चांगली झवा हिला.”

सायलीच्या ह्या वाक्यावर कविता काही बोलली नाही हे पाहून मला चेव आला. मी सुपाड्यापर्यंत लंड तिच्या योनितून बाहेर काढला आणि पुन्हा खसकन आत घुसवला. कविताच्या तोंडातून एक दबकी किंचाळी बाहेर पडली पण तिने ती आतल्या आत गिळून घेतली.

तिला त्रास होत असला तरी ती आता तसे दाखवणार नव्हती. मी कसलीही तमा न बाळगता आता कविताला झवायला लागलो. कविताला झवायला मिळेल याची मला काही शाश्वती नव्हती पण तिला झवण्याची इच्छा खूप होती. आता जेव्हा मला तिला झवायला मिळाले होते तेव्हा ते सुख मी पुरेपूर भोगणार होतो.

गचागच करत मी तिच्या योनित लंड आत बाहेर करू लागलो. तिच्या बगलेत हात रोवून मी तिच्या अंगावर किंचित भार टाकत त्वेषाने तिला झवत होतो. प्रत्येक धक्क्याला माझा पूर्ण लंड मुळापर्यंत तिच्या योनित घुसेल असे मी तिला झवत होतो.

कविताची योनिही सायलीच्या योनिसारखी एकदम टाईट होती. बहुतेक तिचाही नवरा तिला उभा आडवा झवला नव्हता तेव्हा तिची योनिही घट्ट राहिली होती. लंड आत घुसवताना मला असे वाटत होते लंडासकट आपणही पूर्ण तिच्या योनित घुसावे.

मी कविताच्या अंगावर पडलो आणि मा‍झ्या छातीखाली तिचे भरगच्च उभार चिरडत तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो. मा‍झ्या मनातून सायली पूर्णपणे निघून गेली होती. मला फक्त कविताच दिसत होती. तिची भरगच्च छाती, तिची टाईट पुच्ची, तिचे मांसल अंग एवढेच फक्त मला जाणवत होते.

जवळ जवळ ७/८ मिनिटे मी कविताची पुच्ची जोर लावून झवत होतो. माझी कामोत्तेजना शिखरावर पोहचलेलीच होती तेव्हा मा‍झ्या लंडात गळण्याचे ते फिलिंग चालू झाले. कविताच्या पुच्चीत गळावे की बाहेर गळावे ह्याचा मी विचार करायला लागलो.

पण मला त्याची फिकीर नव्हती. जर कविताला काही वाटले तर ती तसे सांगेल नाही तर आतच गळायचे असे मी ठरवले.

शेवटचे काही धक्के छोटे छोटे पण अगदी खोलवर मारत मी मुळापर्यंत लंड तिच्या पुच्चीत घातला आणि तिला घट्ट पकडत तिच्या पुच्चीत मी लंड गाळू लागलो. त्याने कविता पुन्हा एकदा झडायला लागली आणि ती सुद्धा मला मिठी मारत कंबर हलवायाला लागली.

वीर्याच्या पिचकाऱ्या मी कविताच्या पुच्चीत सोडत राहलो. मा‍झ्या लंडातून माझे सगळे अवसान बाहेर पडत आहे असे मला वाटत होते. माझी पूर्ण कामशक्ती मा‍झ्या वीर्यातून कविताच्या पुच्चीत गळत आहे असे मला वाटायला लागले.

चार पाच वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या योनित सोडल्यावर हळूहळू माझा जोर कमी कमी होत गेला आणि माझे धक्के कमी कमी होते गेले. मग मी माझे अंग सैल सोडत कविताच्या अंगावर पडून राहलो. कविताच्या मानेत डोके खुपसून मी निपचित पडलो.

मी डोळे मिटून घेतले होते तेव्हा काही क्षण मला ग्लानी आली. थोड्या वेळानंतर जेव्हा मी डोळे उघडले आणि डोके वर केले तेव्हा डोळे मिटून गलितगात्र झालेला कविताचा चेहरा मला दिसला.

कविताच्या चेहर्‍याच्या बाजूलाच सायलीचा हसरा चेहरा होता. ती कविताच्या बाजूला पडली होती व आपले डोके तिने कविताच्या डोक्याला लावले होते. मी तिच्याकडे पाहून क्षीणपणे हसलो तर सायली हसत म्हणाली,

“व्वा भावजी पहिल्या फटक्यात तुम्ही कविताला चीत केलेत. बघा कशी बेशुद्ध झाल्यासारखी पडली आहे. तिच्या चेहऱ्यावरची तृप्ती पहा, मस्त झवलात तुम्ही तिला.”

मी कविताच्या चेहर्‍याचे निरीक्षण केले तर खरोखरच तिचा चेहरा मला तृप्त वाटला. मला वाटले की कविता आमच्याबरोबरच्या सेक्सच्या खेळात पूर्ण संमतीने सामील झालेली नसेल पण तिच्या चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की ती पूर्ण तृप्त होती, खुश होती.

मी हलकेच तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो. त्याने कविताची ग्लानी तुटली आणि तिने डोळे उघडले. माझ्याकडे पाहून ती क्षीणपणे हसली आणि तिने पुन्हा डोळे मिटून घेतले. मीपण डोळे मिटून घेऊन तिच्या तोंडात जीभ घालत तिला फ्रेंच किसिंग करायला लागलो.

काही क्षणात मला तिच्या ओठांजवळ कसला तरी स्पर्श जाणवला. मी डोळे उघडून पाहिले तर सायली आपली जीभ कविताच्या तोंडात घालत होती. मी पटकन तिची जीभ मा‍झ्या ओठात पकडली. कवितालाही सायलीची जीभ जाणवली तेव्हा तिनेही डोळे उघडले होते.

मग आम्हा तिघांच्याही जीभा एकमेकांशी आळीपाळीने खेळायला लागल्या. मी सायलीला सरकवून कविताच्या अंगाला चिटकून झोपायला लावले आणि त्या दोघींच्या अंगावर पडून मी त्या दोघींच्या ओठाचे एक साथ चुंबन घ्यायला लागलो.

मला एका छातीवर कविताचा भरगच्च उभार जाणवत होता तर दुसर्‍या छातीवर सायलीची सपाट छाती जाणवत होती. मा‍झ्या अर्ध्या अंगाला कविताच्या मांसल अंगाचा स्पर्श होत होता तर अर्ध्या अंगाला सायलीच्या काटसर अंगाची जाणीव होत होती.

आता खरी आम्हा तिघांची पिकनिक चालू झाली होती. आमच्याकडे फारसा वेळ नव्हता पण पुढचे २/३ तास मी त्या दोघींना आळीपाळीने झवणार होतो व त्यांच्याकडून कामसुखाची लयलूट करणार होतो.

सायलीबरोबर घडलेल्या मा‍झ्या लैंगिक संबंधाबद्दल आता कविता कोणाला सांगणार नव्हती कारण ती सुद्धा त्याच कामवासनेच्या नावेवर स्वार झाली होती जिच्यात सायली होती. सायलीबरोबर कवितालाही मला झवायला मिळाले म्हणून मी खुश होतो.

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते. थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले. "उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!" सायलीने लाडिकपणे...

एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली. आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी...

एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला. पूर्ण...

एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती. तेव्हा शेवटी...

एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली! माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न...

एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली. माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला. मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला...

एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली. "नाही हं भावजी. फाजीलपणा...

एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे. मी सायलीचे चुंबन घेता...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

error: नका ना दाजी असं छळू!!