एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले.

“उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!” सायलीने लाडिकपणे तक्रार केली.

तिने तक्रार केली पण ती बाजूला झाली नाही की तिने माझ्यापासून दूर जायचा काही प्रयत्न केला नाही. तेव्हा मी तिच्या कंबरेत हात घालून तिला घट्ट जवळ ओढले आणि तिच्या ओल्या चेहर्‍यावरील केसांच्या बटा दूर करू लागलो. तिच्या गालाजवळ माझे तोंड नेत मी हळूच म्हणालो,

“घाबरू नकोस. कोणी बघत नाही येथे आपल्याला.”

मा‍झ्या बोलण्याने ती जणू निर्धास्त झाली कारण तिने एक उसासा सोडला आणि ती रिलॅक्स झाली! आता ती सुद्धा मला घट्ट पकडून चिकटून राहिली. माझे तोंड तिच्या चेहर्‍याजवळ होते. मी हळूच तोंड पुढे नेले आणि तिच्या कपाळावर माझे ओठ टेकवले.

मा‍झ्या ओठांचा स्पर्श झाल्याबरोबर तिने उर भरून एक दीर्घ श्वास घेतला! माझा तिच्या कंबरेवरील हात वर झाला आणि मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. तिच्या कपाळावर मी किस करत होतो तेव्हा तिने आपला चेहरा आकसून बाजूला घेतला तेव्हा माझे ओठ तिच्या कपाळावरून बाजूला तिच्या ओल्या केसांमधून खाली सरकले.

मग मी तिच्या कानाखाली माझे तोंड सरकवले आणि तिच्या कानाच्या पाळीला माझे ओठ लावून त्याबरोबर चाळे करू लागलो. मा‍झ्या गरम श्वासांनी, ओठांच्या स्पर्शाने तिला तेथे गुदगुल्या झाल्या कारण तिने हसत हसत पुन्हा आपला चेहरा बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला.

पण मी तिला घट्ट पकडले होते तेव्हा तिला डोके दूर करता आले नाही. शेवटी तिने मा‍झ्या खांद्यावर आपले डोके ठेवून मला घट्ट मिठी मारली. मी तिच्या ओल्या केसांवर माझे गाल घासत राहलो.

२/३ मिनिटे मी सायलीला तसेच धरून ठेवले होते व तिने मा‍झ्या मिठीतून सुटण्याचा प्रयत्न केला नाही. मग मी तिची पकड ढिल्ली केली आणि तिच्या हनुवटीला धरून तिचा चेहरा वर केला. तिचे डोळे खाली झुकलेले होते.

जेव्हा मी तिचा चेहरा वर केला तेव्हा तिने डोळे वर करून क्षणभर मा‍झ्या डोळ्यात पाहिले आणि लाजून पुन्हा खाली पाहिले. मी तिचा चेहरा अजून वर करत तिच्या ओठांजवळ माझे ओठ नेऊ लागलो. तिला जाणवले की मी तिचे चुंबन घ्यायला बघतोय.

तिच्या चेहर्‍यावर लाजेने भरलेले हसू फुटले आणि ती पटकन मा‍झ्या मिठीतून सुटली आणि उभी राहिली. खरे तर इतर कुठली जागा असली असती तर सायली नक्कीच माझ्यापासून दूर गेली असती पण तेथे दूर जायला जागाच नव्हती तेव्हा ती जागीच फक्त उभी राहिली.

मी तिचा हात पकडून तिला ओढण्याचा प्रयत्न केला पण ती जोर लावत उभीच राहिली आणि म्हणाली,

“अहो भावजी काय करता! सोडा ना मला!”

मी तिचा हात घट्ट पकडला आणि तिला जोराने मागे ओढले. अर्थात आता तिचा जोर माझ्यापुढे कमी पडला आणि ती मागे मा‍झ्या अंगावर पडली. मी पटकन तिला पकडली आणि मा‍झ्या मांडीवर बसवली.

ती पाठमोरी उभी होती तेव्हा पाठमोरीच मा‍झ्या मांडीवर बसली. काही क्षण तिने सुटण्याचा प्रयत्न केला पण मी आता गाफील राहलो नाही व तिला हाताचा विळखा घालून घट्ट पकडून ठेवले.

एक तर वातावरण थंड होते आणि त्यात आम्ही भिजलेलो होतो. सोबत सायली होती व तिच्या स्पर्शाने मी उत्तेजित होतो. आणि आता ती मा‍झ्या मांडीवर बसली होती. तेव्हा माझा लंड जो थंडीने, ओलेपणाने आणि कामोत्तेजनेने थोडा फार कडक होता तो सायलीच्या नितंबाच्या वजनाने चांगलाच कडक झाला!

सायलीला मा‍झ्या कडक लंडाचा स्पर्श नक्कीच जाणवत होता कारण ती मा‍झ्या लंडावरच बसली होती आणि माझी कॅज्युअल पॅन्ट पातळ कपड्याची होती तेव्हा लंडाचा आकार आणि कडकपणा त्यावरून समजण्या सारखा होता.

सायलीला तसे मागून आवळून मी रंगात येऊ लागलो. मी तिच्या खांद्यावर हनुवटी टेकवून तिच्या मानेवर माझे ओठ ठेवले आणि मी तिच्या मानेचे हलके चुंबन घेऊ लागलो.

सायलीने मादक सुस्कारा सोडत आपली मान मागे मा‍झ्या खांद्यावर टाकली आणि ती अजून मा‍झ्या अंगावर रेलली. तसे करताना तिचे नितंब मा‍झ्या लंडावर अजून दाबले गेले. तीपण आता उत्तेजित होत आहे हे जाणून मी तिला खाली मा‍झ्या लंडावर दाबली.

आता सायलीच्या तोंडातून सुस्कारे बाहेर पडू लागले. हे सुस्कारे आनंदाचे होते, सुखाचे होते! ती मा‍झ्या मांडीवर रिलॅक्स झाली हेपण मला जाणवले. तिचा उजवा हात वर आला आणि तिने तो मा‍झ्या डोक्यावर ठेवला.

मा‍झ्या केसांमध्ये बोटे खुपसून ती माझे तोंड आपल्या मानेवर अजून दाबू लागली. माझा डावा हात तिच्या पोटावर ठेवून मी उजवा हात वर तिच्या सपाट छातीवर नेऊ लागलो. जेव्हा मा‍झ्या हाताचा तळवा तिच्या ब्रेसीयरच्या उंचवट्यावर आला तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि तिने माझे केस पकडले.

मी मा‍झ्या हाताने तिच्या छातीवरील ब्रेसीयरचा उंचवटा चाचपू लागलो. ब्रेसीयरच्या खाली असलेला खोटा कप मा‍झ्या हाताला जाणवला. गंमत म्हणजे त्या खोट्या कप खाली असलेला तिचा ताठरलेला कडक स्तनाग्र मला स्पष्ट जाणवला!

तिच्या छातीवर मी हात फिरवतोय असे भासवत मी तिचा स्तनाग्र चाचपू लागलो. टी-शर्ट, ब्रेसीयर आणि आतील खोटा कप मी बोटांनी दाबला आणि तिचा स्तनाग्र पकडून मी कुस्करायला लागलो. खोट्या कपमुळे मला नीटपणे ते कुस्करता येत नव्हते पण जसे जमेल तसे मी करत होतो.

मला तिची नग्न स्तनाग्रे बोटात घेऊन कुस्करण्याची उर्मी आली! मी तिच्या छातीवरील माझा उजवा हात खाली नेला आणि तिचे टी-शर्ट वर खेचून त्याच्या आत घातला. सायलीने लगेच तिच्या दुसर्‍या हाताने माझा तो हात पकडला आणि ती हळुवारपणे म्हणाली,

“नको ना भावजी. आपण उघड्यावर आहोत. कोणी पाहील ना.”

“अगं आपण उघड्यावर थोडीच आहोत. हा धबधब्याचा एवढा जाडसर पडदा समोर आहे. कोणी पाहिले तरी कोणाला काही दिसणार नाही.”

“हं नाही कसे? तुम्ही मघाशी येथे उभे होता तेव्हा मला बाहेरून दिसत होता.” सायलीने युक्तीवाद केला.

“अगं तेव्हा मी धबधब्याच्या जवळ उभा होतो. आता आपण जवळ जवळ दोन फुट मागे आहोत. नाही दिसणार कोणाला. तसेपण कोण येतंय येथे बघायला?”

असे बोलून मी माझे दोन्ही हात तिच्या टी-शर्टमध्ये घातले आणि वर तिच्या ब्रेसीयरकडे नेऊ लागलो.

मा‍झ्या हाताची बोटे तिच्या ब्रेसीयरला टच झाली. मग मी तिच्या ब्रेसीयरमध्ये माझी बोटे खुपसू लागलो तेव्हा पुन्हा तिने माझे हात टी-शर्टवरून धरले आणि ती म्हणाली,

“भावजी नको!” पुढे ती काही बोलली नाही.

“का गं? काही प्रॉब्लेम आहे का?” मी तिच्या कानाची पाळी ओठात पकडत हळूच विचारले.

“न.. नाही. पण तुमचा हिरमोड होईल.”

“का? असे का वाटते तुला??” मी उगाचच विचारले.

“तुम्हाला जे अपेक्षित असेल तसे काही मिळणार नाही तुम्हाला.” सायलीने कसेबसे उत्तर दिले.

“काय मिळणार नाही? कशाबद्दल बोलतेय तू?” मी हळूच तिच्या कानाची पाळी चावत विचारले.

“मा‍झ्या छातीबद्दल!” शेवटी तिने एकदाचे सांगितले.

“ओह म्हणजे तुला छाती नाही त्याबद्दल? ते तर मला माहीत आहे.” मी पटकन म्हणालो.

“अय्या तुम्हाला कसे माहीत?” सायलीने आश्चर्याने विचारले.

“अगं आम्हा पुरूषांना लगेच छातीचा अंदाज येतो. जरी मी तुझी पाहिली नाही तरी मला अंदाज आहे.” मी लाडे लाडे तिला म्हणालो.

“व्वा भावजी! बरेच वस्ताद आहात तुम्ही!” सायलीने चकित होत म्हटले.

“सगळेच पुरूष असतात! त्यात काय एवढे?” मी म्हणालो.

“नाही हं भावजी. आमचे हे नाहीत हं असे.” सायलीने संतोषबद्दल म्हटले.

“नसेल नसेल. संतोष आहेच थोडा भोळा.”

“आणि तुम्ही एकदम चलाख.” सायलीने हसत म्हटले.

“असायलाच पाहिजे. तेव्हाच तुझा सहवास मिळतोय ना मला.” असे बोलून मी पुन्हा तिच्या मानेचे चुंबन घेऊ लागलो व तिच्या ब्रेसीयर वरून हात फिरवू लागलो.

“आहहऽऽ” सायलीने एक सुस्कारा टाकला आणि ती हुंकारत पुढे म्हणाली, “भावजी म्हणजे तुमचा हिरमोड होणार नाही ना?”

“कशाबद्दल? तुला छाती नाही त्याबद्दल?”

“हंऽऽ” सायलीने मान हलवली.

“अजिबात नाही! उलट मला फार एक्सायटींग वाटते! सपाट छातीची बाई!”

“अस्सं होय. अश्या किती बघितल्या तुम्ही?” सायलीने हसत मला विचारले.

“बऱ्याच!”

“कुठे? कधी?” सायलीने कुतुहलाने विचारले.

“इंटरनेटवर, टीव्हीवर, मला खूप मजा वाटते. सपाट छातीच्या, लहान छातीच्या मुली बघायला.”

“खरंच भावजी? तुम्ही एकदम वेगळे आहात! ह्यांच्यापेक्षा तर खूपच वेगळे!”

आता सायली थोडी अजून रिलॅक्स झालेली मला वाटली. तेव्हा मी पुढची हालचाल केली आणि पुन्हा तिच्या ब्रेसीयरच्या आत बोटे खुपसू लागलो. ह्या वेळी तिने मला थांबवले नाही तर आपली मान मा‍झ्या खांद्यावर मागे टाकून आपले डोळे मिटून घेतले.

माझी बोटे जेमतेम अर्धी अधिक आत शिरली पण ब्रेसीयरची खालची आडवी पट्टी तिच्या अंगावर घट्ट बसली होती तेव्हा ती अजून आत मला घुसवता आली नाही. तेव्हा मी बोटे काढून घेतली आणि तिची ब्रेसीयर धरून छातीच्या वर सरकवली. तिला उंचवटे नसल्याने ब्रेसीयर सहज वर झाली. मग मी माझी बोटे तिच्या नग्न स्तनाग्रावर नेली.

प्रथम मला तिच्या ताठ आणि कडक झालेल्या स्तनाग्रांचा स्पर्श मिळाला. मी तिची स्तनाग्रे बोटात धरून हातळू लागलो. जवळ जवळ अर्धा इंच लांब अशी स्तनाग्रे चांगलीच निबर झाली होती.

तिच्या तळाशी मी चाचपून पाहिले तर मला छोट्याशा गाठीसारखा तिचा उभार जाणवला. मी हलकेच बोटे लावून तिची ती किंचित छाती आणि ताठरलेले स्तनाग्रे चोळायला लागलो.

खरे सांगायचे म्हणजे मी अजूनपर्यंत तरी कधी अशी सपाट छाती हातळली नव्हती. मा‍झ्या बायकोची मस्त भरीव छाती दाबायला मला भारी आवडते आणि ती दाबून मी चांगलाच उत्तेजित होत असे. पण गंमत म्हणजे आत्ता सायलीची सपाट छाती दाबताना मला तितकीच उत्तेजना जाणवत होती!

मा‍झ्या कडक लंडावर दबत असलेले सायलीचे मांसल नितंब मला तिच्या छातीची उणीव भासू देत नव्हते आणि तिची ताठरलेली स्तनाग्रे चोळताना मला खरोखर खूप आनंद मिळत होता! मा‍झ्या स्पर्शाने सायलीही कमालीची उत्तेजित झाली होती!

बहुतेक असे सुख ती प्रथमच अनुभवत होती कारण तिच्या आधीच्या बोलण्यावरून कळत होते की संतोषला तिच्या सपाट छातीमध्ये काहीच इंटरेस्ट नसावा.

ती चांगलीच उत्तेजित झाली आहे ह्याला दुजोरा तिच्या पुढच्या हालचालीने मिळाला! तिने खाली असलेले आपले पाय वर उचलले आणि मा‍झ्या दोन्ही पायावर टाकून थोडे फाकवले. तिने आपली मान अजून तिरकी केली आणि माझे तोंड ती आपल्या तोंडाजवळ आणू लागली.

मीपण हावऱ्यासारखे माझे ओठ तिच्या ओठांवर आणले आणि करकचून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. तिची स्तनाग्रे कुस्करत मी तिचे ओठ चुंबू लागलो. तिचा वरचा हात मा‍झ्या केसात फिरत होता व खालचा मा‍झ्या मांडीवर फिरत होता. मी तिच्या ओठांच्या मध्ये माझी जीभ सारली तर तिने आश्चर्याने डोळे उघडून मा‍झ्या डोळ्यात पाहिले!

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते. थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली. आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी...

एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला. पूर्ण...

एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती. तेव्हा शेवटी...

एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली! माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न...

एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली. माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला. मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला...

एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली. "नाही हं भावजी. फाजीलपणा...

एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे. मी सायलीचे चुंबन घेता...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की 'तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो'. सायलीला इशारा कळला आणि ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!