एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली.

“नाही हं भावजी. फाजीलपणा पुरे. काय करताय काय तुम्ही? कविता काय हे. तू तरी सांग यांना गप्प बसायला.”

“अगं पण तिलाच पहायचे आहे ना.” मी जणू कविताची बाजू घेत म्हणालो, “तिला कुतुहल आहे. आपण कसे केले असेल ते. तेव्हा तिचे कुतुहल दूर करायलाच पाहिजे. हो की नाही कविता?”

“हो! हो! मला पहायचेय.” कविताही हसत गंमतीने मा‍झ्या बोलण्याला दुजोरा देऊ लागली.

“कविता तुला काही लाज आहे की नाही. काहीही करायला सांगते मला.” सायलीने कविताला दटावत म्हटले.

पण आता सायलीने कितीही विरोध केला तरी मी तिला सोडणार नव्हतो. मला कविताला झवायचे होते तेव्हा सायलीबरोबर लैंगिक चाळे करून मी तिला तापवू शकत होतो व त्याचा फायदा घेऊन मला तिला झवायचे होते. तेव्हा मी सायलीकडे कूच करू लागलो.

सायली बेडवर नाचून इकडे तिकडे पळत होती आणि मी बेडच्या बाजूने फिरत तिला पकडण्याचा प्रयत्न करत होतो. ती ‘भावजी दूर व्हा, मला हात लावू नका’ वगैरे बोलत मा‍झ्या तावडीत न सापडण्याचा प्रयत्न करत होती.

कविता चेअरवर बसून हसत होती व आमची गंमत पहात होती. शेवटी थोडी धावपळ झाल्यावर मी बेडवर चढलो आणि मी सायलीला पकडले. तिने मा‍झ्या हातातून सुटण्याचा प्रयत्न केला पण मी तिला घट्ट पकडून ठेवले. ती सुटू नये म्हणून मी तिला मा‍झ्या हाताच्या विळख्यात जखडले आणि करकचून धरून ठेवले.

सायली मा‍झ्या मिठीतून सुटण्याचा प्रयत्न करू लागली. मी माझे ओठ तिच्या ओठांजवळ नेऊ लागलो. सायली मान हलवून मला विरोध करू लागली. तसे उभ्या उभ्या तिला सांभाळत तिला किस करणे जिकरीचे होते तेव्हा मी तिला जबरदस्तीने खाली ढकलत तिला बसवू लागलो.

मी खाली बसत तिला ओढून घेतले. तिला मिठीत गच्च धरत मी बसलो आणि तिला मी मा‍झ्या मांडीवर अर्धवट झोपवले. मग मी तिच्या माने खालून तिच्या खांद्यावर हात टाकला आणि तिला जखडून टाकत मी खाली वाकू लागलो.

सायली तरीही मान हलवण्याचा प्रयत्न करत होती तिला आता ती हलवता येत नव्हती. सायलीच्या नजरेला नजर भिडवत मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर नेऊ लागलो. तिच्या डोळ्यात आश्चर्य होते, अगतिकता होती, आर्त विनवणी होती.

कविता समोर मी तिच्याशी लगट करतोय ह्याचेच तिला आश्चर्य वाटत होते. पण मी कशाचीही पर्वा न करता पुढे सरकत होतो. मी मुद्दाम अश्या तऱ्हेने बेडवर बसून सायलीला धरले होते की कविताला बसल्या जागी आम्ही करतोय ते सगळे नीट दिसावे.

खाली वाकून मी हळूच माझे ओठ सायलीच्या ओठांवर ठेवले. ‘ऊंमऽऽ’ करत सायली विरोध करत होती पण मी तिच्या ओठांवर मा‍झ्या ओठांचा दाब देत तिचा विरोध चिरडत होतो. हळूहळू मी सायलीचे ओठ चुंबायला लागलो.

नजर तिरकी करून मी कविताकडे पाहिले तर ती आश्चर्याने आमच्याकडे पहात होती! मी करत होतो ती मस्करी नव्हती हे बहुधा आता तिच्या लक्षात आले होते तेव्हा तिला आश्चर्याचा धक्का बसत होता. पण मला आता कसलीही पर्वा नव्हती तेव्हा मी सायलीला किस करत राहलो.

हळूहळू सायलीचा विरोध मावळत गेला! तसे पण मी आता तिला किस करत होतो व ते कविता पहात होती. तेव्हा आता विरोध करण्यात काही पॉइंट नव्हता हे तिच्या लक्षात आले होते. तिने अंग ढिल्ले सोडले आणि ती रिलॅक्स झाली.

तिचा रिलॅक्सपणा मा‍झ्या लक्षात आला आणि मी माझी पकड ढिल्ली करून तिला थोडी उसंत दिली. आता सायलीही मा‍झ्या चुंबनात साथ द्यायला लागली. तिने आपले ओठ किंचित विलग केले तेव्हा तो मोका साधून मी तिच्या तोंडात माझी जीभ सारली.

मी सायलीच्या तोंडात जीभ घातली आहे हे खास करून कविताला दिसेल याची मी पूर्ण काळजी घेतली. जेव्हा ते कविताने पाहिले तेव्हा तिने ‘हंऽऽ’ करत एक दीर्घ उसासा सोडला! तिला फारच आश्चर्य वाटल्याचे त्यातून जाणवत होते. पण आता तिला अश्या बऱ्याच आश्चर्यकारक गोष्टी पहायला मिळणार होत्या.

मी सायलीची जीभ मा‍झ्या जि‍भेने मा‍झ्या तोंडात घेतली आणि काही क्षण चोखल्यावर तिच्या जि‍भेवर मी माझे तोंड वर खाली करू लागलो. जसे बायका तोंड वरखाली करून लंड चोखतात तसे मी तोंड वरखाली करत तिची जीभ चोखायला लागलो.

तिरक्या नजरेने पाहल्यावर मला दिसले की कविता सावरून चेअरवर बसली होती व रोखून आमच्याकडे पहात होती. तिला अजून ‘शो’ दाखवण्यासाठी मी सायलीच्या अंगावरून हात फिरवायला सुरवात केली.

तिच्या सपाट छातीवरून, तिच्या पोटावर, तिच्या कंबरेवरून, तिच्या नितंबावर मी मुक्तपणे हात फिरवत होतो. सायलीनेही आता मला मिठी मारली आणि मी तिचे नितंब चिवडत तिचे चुंबन घ्यायला लागलो.

कविता समोर सायलीला तसे किस करताना मी उत्तेजित झालो होतो व माझा लंड कडक झाला होता. तो सायलीच्या अंगाला नक्कीच टोचत होता. मा‍झ्या चुंबनाने सायलीही उत्तेजित झाली असावी ह्याची मला खात्री होती तेव्हा ते चेक करण्यासाठी मी हात सायलीच्या मांड्यांमध्ये नेला.

तिच्या जांघेवरून हात फिरवत मी सलवार वरूनच तिची योनी चाचपू लागलो. सलवारच्या कपड्यावरून मी तिने आत घातलेल्या पॅन्टीचा अंदाज घेतला आणि अपेक्षेप्रमाणे मला ती ओली झालेली जाणवली. मी तिची योनी चोळत तिला उत्कटपणे चुंबू लागलो.

जवळ जवळ ८-१० मिनिटे मी सायलीला चोंबळत चुंबत होतो व कविता समोर चेअरवर बसून आमचा शो बघत होती. जेव्हा मला खात्री झाली की सायली आता पूर्ण तापली आहे आणि पुढे आता काहीही करण्यास ती मागे हटणार नाही तेव्हा मी तिच्या ओठांवरून ओठ उचलले आणि विजयी मुद्रेने कविताकडे पाहिले.

सायलीने मा‍झ्या मिठीतच राहून मान वळवली आणि ती सुद्धा कविताकडे पाहू लागली. चाळा म्हणून मी सायलीच्या सपाट छातीवर हात फिरवत होतो व कविता नवलाने मा‍झ्या हाताकडे पहात होती.

मी खाकरून कविताचे लक्ष वर माझ्याकडे वेधून घेतले आणि तिला मी विचारले,

“काय मग कविता कसा वाटला ट्रेलर? पुढचा सिनेमा बघायचा आहे का तुला?”

भारावल्या सारखी कविताने ‘हो’ म्हणून मान हलवली! पण मला तिला बोलते करायचे होते तेव्हा मी तिला विचारले,

“नुसती मान हलवून नाही चालणार. तू तोंडाने सांगायला पाहिजे.”

“हो! मला पहायचाय पुढचा शो.” कविता बेधडकपणे म्हणाली.

“हो ना. मग रिलॅक्स! आरामात बस आणि पहात रहा आम्ही काय काय करतोय ते. कुठून सुरवात करू मी?”

“कुठून म्हणजे?” कविताने गोंधळून विचारले.

“म्हणजे मी प्रथम काय करावे असे तुला वाटते? तुझ्या इमॅजिनेशन मध्ये तुला काय प्रथम बघावे असे वाटले होते?” मी चावट स्वरात विचारले.

“हंऽऽ आता कसं सांगू? मला बाई लाज वाटते.” कविताने लाजत म्हटले.

“अगं लाजतेस कशाला. सांग लवकर.” सायलीने मध्येच कविताला विचारले.

“तुला वाईट नाही ना वाटणार सायली?” कविताने सायलीला विचारले.

“नाही वाटणार. सांग आता.” सायलीने तिला आश्वस्त केले.

“ते तुझी छाती नाही. म्हणजे तुझी छाती बारीक आहे. तेव्हा भावजींनी तेथे कसे तुला प्रेम केले. ते पहायचे होते मला.”

“अस्सं. ते पहायचे काय तुला. दाखवतो ना मग.”

असे बोलून मी सायलीला सरळ केले आणि तिचा कुर्ता वर करून मी पटकन काढून टाकला.

तिने आत ब्रेसीयर घातली होती तिचा हूक काढून मी ब्रेसीयरही काढून टाकली. मग मी सायलीला खाली पाडले आणि तिची सपाट छाती कविताला नीट दिसले असे तिला खाली झोपवले.

मग मी सायलीच्या पायामध्ये गुडघ्यावर बसलो. सायलीने मान वळवून क्षणभर कविताकडे पाहिले आणि मग माझ्याकडे पाहिले. आणि मग मी तिच्या अंगावर झुकलो आणि माझे हात तिच्या बगलेत रोवून तिच्या अंगावर झोपलो.

पुढे आम्ही काही करणार इतक्यात कविता चेअरवरून उठत म्हणाली,

“थांबा हं जरा. मी टॉयलेटला जाऊन येते.”

ते बोलताना तिचा चेहरा लाजेने आरक्त झाला होता! बहुतेक आमच्या लैंगिक चाळ्याने ती उत्तेजित झाली होती व तिच्या योनिला पाणी सुटले असावे म्हणून ती साफ करायला टॉयलेटला गेली असावी.

जसे ती टॉयलेटमध्ये शिरली आणि तिने दरवाजा लावून घेतला तसे मी खाली वाकून हळूच सायलीच्या कानात म्हणालो,

“सायली आपल्या लैंगिक चाळ्यांनी कविता उत्तेजित झालेली दिसतेय आणि म्हणून ती बहुतेक टॉयलेटमध्ये क्लीन करायला गेली असावी. पण ती आली की आपण तिला अजून उत्तेजित करूया आणि मग तिला माझ्याबरोबर झवाझवी करायला भाग पाडूया.”

“हंऽऽ गेली का भावजी तुमची वासना तिच्यावर? ज्या तऱ्हेने तुम्ही तिच्याकडे पहात होता त्यावरून मला वाटलेच की तुम्हाला तिच्याबरोबरही करावेसे वाटणार.” सायलीने थोड्याशा असूयेने म्हटले.

“अगं तसे नाही. माझी काही तिच्यावर वासना गेलेली नाही. तिला आपल्या संबंधाबद्दल माहीत झाले आहे. आत्ता जरी ती म्हणतेय की ती कोणाला सांगणार नाही पण नंतर कधीतरी तिने तिच्या नवऱ्याला किंवा इतर कोणाला सांगितले तर सगळीकडे बोभाटा होईल आणि तू बदनाम होशील. पण तेच जर तिला आपण उत्तेजित करून आपल्या झवाझवीत सामील करून घेतले तर ती कोणाला सांगणार नाही. तुम्हा दोघींच्या बाबतीत ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ अशी स्थिती राहील.”

“व्वा भावजी! काय डोके चालवलेय. एका बाणात दोन पक्षी मारताय तुम्ही.” सायलीने हसत म्हटले.

“म्हणजे काय गं?” मी कळूनही न कळल्यासारखे हसू दाबत विचारले.

“म्हणजे तुम्ही कविताला तुमच्याबरोबर सेक्स करायला भाग पाडून तिचा उपभोग घेणार आणि तिची बोलती कायमची बंद करणार. माझ्याबरोबर आणि तिच्याबरोबर दोघींबरोबर मजा मारणार.”

“अगं माझी राणी! किती हुशार आहेस गं तू! अगदी बरोबर ओळखलंस.”

मी छद्मीपणे हसत तिला गच्च आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो. सायली माझ्याबरोबर किस करता करता म्हणाली,

“अहो थांबा जरा. इतकी काय घाई करताय. जरा कविताला बाहेर तर येऊ द्या.”

“ती येईल गं बाहेर. आपण आपले चालू करू. मी जाम तापलोय. मला नाही राहवत आता.” मी वेड्यासारखे तिला चुंबत म्हणालो.

“का हो भावजी. इतके का उतावळे झालात? कविताला करायचा चान्स मिळणार म्हणून?” सायलीने चावटपणे हसत विचारले.

“हवे तर तसे समज. पण नाही दम धरवत आता. लक्षात ठेव. तिला उत्तेजित करायचेच कसेही करून. मी बोलेल ते उचलून धर आणि तिला गळ घाल. तुझ्या बोलण्याचा तिच्यावर पटकन परिणाम होईल. कळले का?” मी सायलीला म्हणालो.

“ठीक आहे भावजी. नका काळजी करू तुम्ही. मी देईल तुम्हाला साथ.” सायलीने हसत म्हटले.

मग मी सायलीच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो. काही क्षणानंतर टॉयलेटचा दरवाजा उघडल्याचा आवाज झाला पण आम्ही तिकडे लक्ष न देता चुंबन घेत राहलो.

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते. थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले. "उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!" सायलीने लाडिकपणे...

एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली. आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी...

एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला. पूर्ण...

एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती. तेव्हा शेवटी...

एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली! माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न...

एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली. माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला. मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला...

एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे. मी सायलीचे चुंबन घेता...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की 'तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो'. सायलीला इशारा कळला आणि ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!