एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे.

मी सायलीचे चुंबन घेता घेता डोळ्याच्या एका कोपर्‍यातून कविताच्या हालचाली टिपत होतो. कविता लगबगीने जाऊन पुन्हा चेअरवर बसली आणि उत्साहाने आमची चुंबाचाटी पाहू लागली.

मी हलक्या आवाजात कुजबुजत सायलीला म्हणालो ‘जीभ बाहेर काढ’ आणि तिने आपली जीभ बाहेर काढली व मी ती मा‍झ्या तोंडात घेतली. तिने जीभ तशीच बाहेर धरली होती आणि मी लॉलीपॉप चोखावे तसे डोके मागे पुढे करत तिची जीभ चोखत होतो.

आमचे तसे जीभ चोखणे बहुतेक कविताला एकदम सेक्सी वाटले असावे कारण तिने जोराने श्वास घेत हुंकार सोडला! कविता अस्वस्थपणे हालचाल करत होती हेही मला कळत होते. बहुतेक तिच्या योनित ‘हलचल’ चालू झाली होती.

मग मी खाली सरकत सायलीची हनुवटी चोखायला लागलो. माझे ओठ तिच्या हनुवटीवरून तिच्या गळ्यावर सरकले. तसे तिचे चुंबन घेत मी खाली सरकलो आणि तिच्या खांद्यावर आलो. तिच्या डाव्या खांद्यावरून माझे ओठ खाली सरकले आणि तिच्या डाव्या सपाट छातीवर आले.

उत्तेजनेने तिचा निप्पल एकदम ताठ होऊन उभा राहलेला होता. मी माझी जीभ बाहेर काढून जि‍भेचा शेंडा तिच्या ताठ निप्पल फिरवू लागलो. उत्तेजनेने ‘स्स्स्सऽऽऽ’ करत सायलीने आपली छाती वर उचलत मा‍झ्या जि‍भेवर आपला निप्पल अजून दाबला.

मी माझे डोके वर करून जि‍भेच्या शेंड्याने तिचा निप्पल कुरवाळत राहलो. तिच्या डाव्या निप्पलशी खेळत असताना मी तिच्या उजवा निप्पल बोटाच्या चिमटीत धरला होता व त्याला हलकेच चुरगळत होतो.

दोन्ही निप्पलशी होणार्‍या चाळ्याने सायली चेकाळत होती व मा‍झ्या केसात हात फिरवत होती. मी नजर तिरकी करून कविताकडे पाहिले तर ती टक लावून आमच्याकडे पहात होती. तिने एक पाय चेअरवर घेतला होता व आपला एक हात तिने मांड्यांमध्ये दाबला होता.

एक पाय वर घेतल्याने मांड्यांच्या भागात साडीमध्ये खड्डा झाला होता म्हणून तिचा आत दाबलेला हात काय करतोय हे मला दिसत नव्हते. पण मी कल्पना करू शकत होतो की ती हाताने आपली योनी दाबत होती.

तिचा दुसरा हात हाताची घडी केल्यासारखा दुमडलेला होता व ती त्या हाताने हलकेच आपला उभार दाबत होती. म्हणजेच कविता कामोत्तेजित झालेली आहे हे कळत होते. मी तर टपलेलो होतोच तिच्या त्या चोरट्या हालचालीचा फायदा घ्यायला.

तेव्हा सायलीच्या निप्पल वर जीभ फिरवत मी थोडा खाकरलो आणि मी कविताचे लक्ष वेधून घेतले. कविताने माझ्याकडे पाहिले तेव्हा हसून मी तिला म्हणालो,

“आमची गंमत पाहून तूपण उत्तेजित होतेय असे दिसतेय. हो ना?”

“हं? कुठेऽऽ? नाही.” कविता गडबडत म्हणाली.

“नाही काय. आम्हाला कळले! बघ तू हाताने तुझी छाती दाबतेय. खालीपण तुझा हात काहीतरी करतोय.” मी हसत म्हणालो.

“छे! कुठे काय?” असे म्हणत कविताने हात काढून घेत ती सरळ होऊन बसली.

“अगं तू उत्तेजित होत असेल तर त्यात चुकीचे असे काही नाही. आता समोर असा सेक्सचा खेळ चालला असताना कोणीही उत्तेजित होईल. त्यात लपवण्यासारखे काय आहे?” मी म्हणालो.

त्यावर कविता नुसतीच कसेनुसे हसली.

“पण जर तुला कंफर्टेबल व्हायचे असेल तर तू होऊ शकतेस.”

मी खाली सायलीकडे पाहून तिला डोळा मारला आणि पुन्हा कविताकडे पाहिले.

त्यावर सायली कविताकडे पहात म्हणाली,

“हो गं कविता अशी कशाला आखडून बसलीय. जरा मोकळी होऊन बस.”

“हो! सायली बरोबर बोलतेय,” मी सायलीला जवळ ओढत मिश्किलपणे हसत पुढे म्हणालो, “नुसती मोकळी नव्हे तर तुझे मोकळे करून बस. म्हणजे दाबायला बरे पडेल तुला.”

“काय बोलताय तुम्ही भावजी?”

कविताला क्षणभर कळले नाही मी काय म्हणतोय ते.

“अगं मी म्हणतोय. तू गुपचूप आपली छाती दाबतेय तर ती छाती मोकळी करून दाब. म्हणजे तुला कंफर्टेबल वाटेल.”

“काहीतरीच काय भावजी. खूपच चावट आहात तुम्ही.” शरमेने लाल होत कविता हसत म्हणाली.

“अगं मी मस्करी नाही करत. आता अजून काय चावटपणा राहलाय? आम्ही लाजत नाही तर तूपण लाजू नकोस.”

“नाही हं.”

कविता नकार देत म्हणाली पण तिचा नकार क्षीण होता.

“कविता तू खरे सांग. मी सायलीची छाती चाटत होतो तेव्हा तुझ्या मनात काय विचार आले? काही लपवू नकोस. अगदी खरे सांग.”

पुन्हा मी खाली सायलीकडे पाहिले आणि तिला हिंट मिळाली.

“हो गं कविता. लाजायचे काही कारण नाही. आता आपल्यात काहीही आडपडदा नाही. तेव्हा बिनधास्त सांग.”

“कुठे काय विचार आले? तुमचे आपले काहीतरीच.” कविताने आमचा आग्रह उडवून लावत लाजत म्हटले.

“मी सांगतो ना तुला तुझ्या मनात काय विचार आले असतील,” मी माझे म्हणणे लावून धरत पुढे म्हणालो, “मी जशी सायलीची छाती चाटत होतो तशी माझी म्हणजे तुझी छाती मी चाटली तर?”

“छेऽऽ! काहीतरीच! तुम्ही उगाचच काहीही बोलताय भावजी.” कविताने लाजेने लाल होत माझे म्हणणे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

“उगाच नाही खरे तेच बोलतोय. मी सायलीच्या निप्पलवर जीभ फिरवत होतो तेव्हा तुला वाटले असणार की मा‍झ्याही निप्पलवर अशी जीभ फिरली तर. आणि म्हणूनच तू उत्तेजनेने छाती दाबत होतीस.” मी ठामपणे म्हणालो.

“नाही नाही! तसे काही नाही!” कविताने पटकन नकार दिला पण तिच्या ओठांवर मिश्किल हास्य होते.

“अगं नाही काय. तुला जर तसे काही वाटले असेल तर त्यात काही गैर नाही. भावजी आहेत ना ते तुझीपण छाती चाटतील.” सायलीने कविताला म्हटले.

“नको नको. मला नको बाई.” कविताने पटकन भांबावत म्हटले.

“अगं कशाला लाजतेय. तुला जर काही उत्तेजना होत असेल तर तूपण मजा घे. मी तर घेत आहेच, तूपण घे. कोणाला कळणार आहे? आपले हे सिक्रेट आपल्या तिघातच राहील.” सायलीने कविताला गळ घालत म्हटले.

मग पुढे काही मिनिटे सायली कविताला आग्रह करत राहिली आणि मी साळसुदासारखा सायलीची सपाट छाती आणि निप्पल चाटत राहलो. मध्ये मध्ये सायली ‘हायऽऽ’ ‘स्स्सऽऽ’ करत मा‍झ्या चाटण्याला उत्तेजित स्वरात प्रोत्साहन देत होती जेणेकरून ते ऐकून कवितावर काही परिणाम व्हावा.

शेवटी सायलीने कविताला निर्वाणीचे सांगितले,

“हे बघ कविता आम्ही पुढे काही करावे असे तुला वाटत असेल तर तूपण आम्हाला साथ द्यायला पाहिजे. तूपण कपडे काढून नग्न हो आणि आम्ही करतोय ती मजा बघ. नाहीतर आम्ही बंद करतो आमची मजा.”

“अगं पण तुम्ही कुठे नग्न आहात? तुमच्या अंगावर अजूनही कपडे आहेत.” कविता सायलीला म्हणाली.

“माझी छाती उघडी आहे ना? आणि इतर कपडे काय आत्ता निघतील. हो ना भावजी?” असे म्हणत सायलीने लाडिकपणे माझ्याकडे पाहिले.

मी हसून वर झालो आणि सायलीच्या सलवारच्या नाडीची गाठ मी सोडली. तिचा सलवार ढिल्ला करत मी खाली खेचला. थोडे मागे होत मी तिला पाय वर करायचा चान्स दिला आणि तिच्या पायातून सलवार काढून टाकला.

मग मी तिच्या पॅन्टीला हात घातला आणि पॅन्टीही खेचून काढून टाकली. आता सायली पूर्ण नग्न झाली. एक पाय फाकवून तिने आपली तुळतुळीत पुच्ची कविताला दाखवली आणि तिला नजरेने इशारा करत ती म्हणाली,

“हंऽऽ आता काढ तुझे कपडे.”

“मला लाज वाटते!” कविताने लाडिक आवाजात उत्तर दिले.

“अगं लाजतेस कसली. बरं मग फक्त तुझा ब्लाउज काढ. मलापण पाहू दे तुझी छाती.”

मग कविताने जास्त आढेवेढे घेतले नाही व ती आपला ब्लाउज काढायला लागली.

मी श्वास रोखून तिच्या छातीकडे पाहू लागलो. सायलीही उत्सुकतेने तिच्या छातीकडे पहात होती. आम्ही तिच्या छातीकडे बघतोय ह्या जाणि‍वेने कविता शरमेने लाल झाली होती व लाजत मान खाली घालत ती ब्लाउज काढत होती.

एक एक करत तिने ब्लाउजचे हूक काढले आणि ब्लाउज हातातून काढून टाकला. तिने आत पांढऱ्या रंगाची ब्रेसीयर घातली होती. तिच्या छातीचे उभार ब्रेसीयरमध्ये मावत नव्हते व बाजूने ओसांडल्यासारखे दिसत होते. मग तिने हात मागे नेऊन ब्रेसीयरचा हूक काढला. मग ब्रेसीयर आपल्या उभारावरून काढून टाकली.

आता कविताची छाती पूर्ण नग्न झाली! जेवढी सायलीची छाती सपाट होती त्याच्या पूर्ण उलट अशी कविताची छाती एकदम भरीव आणि गुबगुबीत होती. तिची छाती बघून सायलीच्या तोंडूनही आपोआप तारीफ बाहेर पडली.

“कविता किती मस्त आहे गं तुझी छाती! जरा मला तरी दे थोडी!”

मग सायलीने माझ्याकडे पाहिले आणि माझी नजर कविताच्या छातीवर खिळलेली पाहून ती चावटपणे हसत मला म्हणाली,

“अहं अहंऽऽऽ भावजी एकदम पाघळलेले दिसताय. माझी सपाट छाती पाहून पाहून कंटाळा आला असेल नाही?”

“हंऽऽऽ? नाही. तसे काही नाही,” मी गडबडत कविताच्या छातीवरून नजर हलवत सायलीकडे पहात म्हणालो, “आता तुला छाती नाही त्यात तुझा काही दोष नाही. ही एक नॅचरल गोष्ट आहे. पण तुझी छातीची उणीव तू इतर भागात भरून काढली आहे.”

“इतर भागात म्हणजे कुठले भावजी?” सायलीने लाडिकपणे मला विचारले.

“म्हणजे तुझे गरगरीत नितंब आणि तुझी ही फुललेली सुंदर योनी.”

“हंऽऽ खरोखर तारीफ करताय की उगाच बोलायचे म्हणून बोलताय?” सायलीने हसत मला विचारले.

“नाही गं खरोखर बोलतोय. तुझी योनी तर एकदम सेक्सी आहे.”

असे बोलून मी सायलीचे दोन्ही पाय फाकवून तिची योनी अजून उघडी केली आणि मग मी खाली वाकून तिच्या योनिवर आपले तोंड ठेवले.

सायलीला अपेक्षा नव्हती की मी पटकन असे काही करेन तेव्हा आश्चर्याने व उत्तेजनेने ती मोठ्याने चित्कारली! मी मुद्दाम छाती उघडी केलेल्या कविताकडे दुर्लक्ष केले होते व सायलीची योनी चाटायला लागलो होतो.

मला हे दाखवायचे होते की कविताने जरी छाती उघडी केली होती तरी मला त्याचे तितकेसे आकर्षण वाटले नाही व माझे खरे लक्ष फक्त सायलीवर आहे. मी आवडीने सायलीची योनी चाटायला लागलो. नजरेच्या कोपर्‍यातून मी पाहिले तर कविता पुन्हा रिलॅक्स होऊन बसली होती व उत्सुकतेने मी काय करतोय ते पहात होती.

मी सायलीची योनी चाटत चाटत वर सरकलो व तिच्या बेंबीवरून तिच्या पोटावर चाटत, चुंबत आलो. मग तिच्या एका छातीवरून माझे ओठ फिरवत मी वर सरकलो आणि सायलीच्या ओठांवर ओठ ठेवून तिचे चुंबन घ्यायला लागलो.

मग ओठांचे चुंबन घेऊन झाल्यावर मी चुंबत चुंबत तिच्या गालावर आलो आणि मग मी हळूच तिच्या कानात कुजबुजलो,

“कविताला येथे बोलव.”

“ती येईल का?” सायलीनेही तितक्याच हळू आवाजात मला विचारले.

“येईल ती. तिला म्हण तुला तिची छाती जवळून पहायची आहे.”

“आणि मग ती आली की काय करू?”

“मग नंतर तिच्या छातीला हात लाव. तिची छाती चोखायला लाग.”

“ठीक आहे.”

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते. थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले. "उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!" सायलीने लाडिकपणे...

एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली. आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी...

एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला. पूर्ण...

एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती. तेव्हा शेवटी...

एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली! माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न...

एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली. माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला. मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला...

एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली. "नाही हं भावजी. फाजीलपणा...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की 'तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो'. सायलीला इशारा कळला आणि ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!