एक नवीन गुपित भाग : ५

मी तिच्या तोंडात जीभ सारतोय ह्याचे बहुतेक तिला आश्चर्य वाटत होते. मी पापण्या हलवून तिला आश्वस्त केले आणि तिच्या जिभेला माझी जीभ लावून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. सायलीने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला साथ देऊ लागली.

आता ती आपली जीभ मा‍झ्या जिभेला लावायला लागली आणि मी तिची जीभ चाटायला लागलो. खाली मी माझी कंबर हलवून तिच्या नितंबावर माझा लंड दाबत होतो तर मध्ये मी तिची स्तनाग्रे चोळत होतो आणि वर मी तिची जीभ चोखत होतो.

तिच्या तोंडातली लाळ मला मधासारखी गोड वाटत होती! आम्ही आसुसल्यासारखे फ्रेंच किसिंग करत होतो.

आता सायलीही किंचित कंबर हलवायाला लागली. माझी डावा हात खाली सरकला. तिच्या पोटावरून माझा हात तिच्या जीन्सवर आला. तिच्या फाकलेल्या पायात मी माझा हात नेऊन तिच्या योनिचा भाग हाताने पकडला. त्याबरोबर सायलीची कंबर आपसूक वर झाली आणि तिने आपली योनी मा‍झ्या हातावर दाबली!

मला तिच्या योनिचा फुगीरपणा स्पष्ट जाणवत होता. गंमत म्हणजे जीन्स भिजली होती तरी मला तिच्या योनिचा भाग गरम जाणवला!

मी जमेल तसे तिची योनी जीन्स वरून चोळायला लागलो. दुसर्‍या हाताने मी तिची स्तनाग्रे चोळत होतोच आणि वर मी तिची जीभ चोखत तिचे चुंबन घेत होतो.

मला राहवले नाही. मी तिच्या योनिवरील हात वर आणला आणि तिच्या जीन्सच्या आत घालायला लागलो. पण हात आतमध्ये जात नव्हता. तेव्हा मी तिच्या जीन्सचे बटण काढायला लागलो.

पुन्हा सायलीने माझा हात धरला आणि म्हटले,

“काय करता भावजी? नका ना अजून काही करू!”

“अगं तू बघ तर खरं मी तुला कसे सुख देतो ते!”

“नको नको भावजी! असे उघड्यावर नका काही करू!”

“अगं मी तसे काही करत नाही जे तुला वाटतेय. मी फक्त तुला आनंद द्यायला बघतोय.”

“पण भावजी नको ना!” सायलीने तक्रार चालू ठेवली.

“श्शऽऽऽ!” मी तिच्या ओठांवर माझे बोट ठेवत म्हटले, “सायली तू जरा शांत रहा पाहू. मी काही तुझी जीन्स पूर्ण काढत नाही. फक्त बटण आणि झिप काढतोय. तू गप्प रहा आणि एंजॉय कर.”

मी तिला जबरदस्तीने गप्प बसवले. मग मी तिच्या जीन्सचे बटण काढले आणि तिची झिप खाली सरकवली. मग तिच्या जीन्सच्या दोन्ही बाजू मी बाजूला केल्या आणि मला तिची आतली पांढरी पॅन्टी दिसली! माझा हात तिच्या पॅन्टीवर नेऊन मी तिची योनी पॅन्टीवरून कुरवाळली.

आता तिच्या योनिचा फुगीरपणा मला अजून स्पष्ट जाणवला! तिची पॅन्टी चांगलीच ओली झाली होती. सायली आता जोराने श्वास घेऊ लागली. तिने आपले डोळे घट्ट मिटून घेतले होते. मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेणे चालू ठेवले होते.

मग मी हात नेऊन तिच्या पॅन्टीमध्ये घातला. तिच्या योनी भोवतालच्या केसांच्या जंजाळात माझी बोटे अडकली! मी त्या गर्द केसांच्या जंगलात माझी बोटे घालून तिच्या योनिचे मुख शोधायला लागलो.

तिची योनी भलतीच ओली झाली होती व सगळा भाग चिकट झाला होता. मा‍झ्या बोटांना यश आले आणि मा‍झ्या बोटांना तिचा दाणा सापडला! तिच्या दाण्याला मा‍झ्या बोटांचा स्पर्श झाल्याबरोबर तिच्या अंगाला एक हलकासा झटका बसला आणि ती जागीच थोडी उडाली!

पुन्हा मा‍झ्या मांडीवर बसत ती मा‍झ्या तोंडात उद्गारली,

“नको ना भावजी, मला कसेतरीच होतेय.” तिच्या बोलण्यात नकारापेक्षा आमंत्रण जास्त होते.

“कसेतरीच पण हवे हवेसे वाटतेय की नाही? खरे सांग!” मी चावटपणे हसत तिला विचारले.

“उंहंऽऽ मला नाही माहीत!”

“पण मला माहीत आहे ना. काळजी करू नकोस. फक्त मजा घे. कसलाही विचार करू नकोस.” मी हळुवारपणे तिला म्हणालो आणि तिचे ओठ मी चोखायला लागलो.

मग मी तिच्या योनी भोवतालच्या केसांच्या जंगलात माझी बोटे घालून तिचा दाणा चोळायला लागलो. तर्जनीने तिचा दाणा चोळताना मी माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या पटलावर फिरवत होतो.

तिच्या योनिच्या जाड पाकळ्यामधील तिची भेग मी हेरली आणि माझे मधले बोट त्यात सारले. तिच्या बुळबुळीत झालेल्या भोकात माझे बोट सुळकन शिरले आणि पुन्हा तिची कंबर वर उडाली!

मग मी तिचा दाणा घासत मधले बोट तिच्या योनित आत बाहेर करायला लागलो. मध्येच एकदा मी मधले बोट तिच्या योनितून बाहेर काढले तर ती चित्कारली,

“करा ना भावजी! नका काढू बाहेर!” हे बोलताना तिचे ओठ थरथरत होते.

“इतकेच आवडलेय तर मग दुसरे मोठे बोट घालू का??” मी चावटपणे तिला विचारले.

“नको नको! हेच ठीक आहे! करा ना!” सायलीने लाडिकपणे म्हटले.

मग मी तिला जास्त तरसवले नाही व मधले बोट पुन्हा तिच्या भेगेत घालून आत बाहेर करायला लागलो. तिने पुन्हा डोळे मिटून घेतले. ती जोराने श्वास घ्यायला लागली. श्वास घेताना तिच्या नाकपुड्या फुलत होत्या.

आता मी मधल्या बोटाबरोबर माझी तर्जनीही तिच्या भेगेत घातली आणि दोन बोटे आत बाहेर करायला लागलो. दोन बोटांमुळे तिची योनी भलतीच टाईट वाटत होती. त्याच वेळी मी अंगठ्याने तिचा दाणा चोळायला लागलो.

त्याने तिची उत्तेजना वाढायला लागली व तिचे अंग थरथरायला लागले. ती आपली कंबर हलवून वरखाली व्हायला लागली. तिचा स्पीड वाढला तेव्हा मी सुद्धा स्पीड वाढवला.

“करा ना जोरात. ओहहहऽऽ अजून जोरात. आहहहऽऽ” आता सायली बेभान व्हायला लागली.

मी एका हाताने सायलीच्या योनित बोटे घालत होतो तर दुसर्‍याने तिची स्तनाग्रे पिळत होतो. वर मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेत होतो. ती मा‍झ्या लंडावर बसली होती व हलत होती. मीपण हलत होतो व माझा कडक लंड तिच्या मांसल नितंबावर खुपसत होतो.

जेव्हा तिला मा‍झ्या कडक लंडाची जाणीव झाली तेव्हा तिने तिचा एक हात खाली आणला आणि आपल्या नितंबाच्या मागून कसाबसा आमच्या मध्ये घातला. मा‍झ्या पॅन्टवरून तिने माझा लंड पकडला आणि ती चोळायला लागली.

आता माझी उत्तेजना वाढू लागली आणि मी त्वेषाने तिचा दाणा चोळत तिच्या योनित बोट घालू लागलो.

“आहहहहऽऽऽऽ” एक घुसमटलेली किंचाळी मारत ती वर उडाली आणि मग पुन्हा खाली बसत ती त्वेषाने आपली कंबर हलवू लागली.

तिची योनी मा‍झ्या बोटांभोवती चांगलीच आकसलेली मला जाणवली. तिचे अंग थरथरत होते आणि तिच्या तोंडून हुंकार बाहेर पडत होते. ती झडत होती हे ओळखायला मला वेळ लागला नाही.

झडण्याच्या भरात तिने माझा लंडही एकदम घट्ट पकडला होता. तिचा कामतृप्तीचा भर ओसरेपर्यंत मी तिची योनी मा‍झ्या हातात धरून दाबत राहलो. माझी तिच्या योनितील बोटे फारच ओली झाली होती म्हणजे तिचा योनिरस चांगलाच बाहेर आला होता.

कामतृप्तीच्या भरातून शांत होईपर्यंत सायली तसेच अंग घट्ट करून बसून होती. जेव्हा ती शांत झाली तेव्हाच तिने अंग ढिल्ले सोडले. मागे मा‍झ्या खांद्यावर डोके टाकून ती डोळे मिटून थकल्यासारखी पडून राहिली.

मी तिची योनी तरीही चोळत राहलो आणि वर तिची स्तनाग्रे बोटांनी कुस्करत राहलो. तिच्या गालाचे मानेचे चुंबनही मी घेत होतो. सायली निपचित पडून होती व नंतर ती भानावर आली.

काही न बोलता तिने तिच्या योनिवरील माझा हात दूर केला. मग ती मा‍झ्या अंगावरून उठली. मी तिला रोखले नाही.

आपली जीन्स नीट करत सायलीने बटण लावले व झिप वर केली. वर आपली ब्रेसीयर आपल्या छातीवर नीट करून तिने टी-शर्ट नीट केला.

मी शांतपणे तिच्या हालचाली बघत होतो आणि मध्ये मध्ये ती निर्विकार चेहर्‍याने माझ्याकडे बघत होती. जेव्हा तिचे झाले तेव्हा मी तिचा हात पकडून तिला पुन्हा मा‍झ्या अंगावर खेचले आणि मा‍झ्या मांडीवर बसवले.

पण ती मा‍झ्या मांडीवरून खाली सरकली आणि बाजूला बसली. ती थोडी पुढे बसली होती व मी मागे होतो. तेव्हा मी तिला पाठी मागून मिठीत घेतले आणि तिने आपले डोके मागे मा‍झ्या खांद्यावर विसावले.

मी तिची मान वळवली आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो. ती डोळे मिटून गप्प राहिली व मला चुंबनात साथ देऊ लागली.

खरे तर मी इतका उत्तेजित झालेलो होतो की सायलीला तेथेच झवावे असे मला वाटत होते. पण उशीरही झाला होता व ती जागाही योग्य नव्हती तेव्हा मी तो विचार बदलला.

तिला तेथे झवून लंड शांत करता येत नव्हता पण कमीत कमी लंड हलवून तरी शांत करणे जरूरीचे होते. तेव्हा मी माझा एक हात खाली नेला आणि मा‍झ्या पॅन्टची झिप खाली केली. आतमध्ये हात घालून मी कसाबसा माझा कडक लंड बाहेर काढला.

सायली डोळे मिटून गप्प होती व मला चुंबनात साथ देत होती. मी लंड बाहेर काढलाय हे तिला कळले की नाही कोणास ठाऊक पण मी तिचा एक हात धरला आणि मा‍झ्या लंडावर ठेवला.

झटकन सायलीने डोळे उघडले आणि खाली पाहिले. माझा बाहेर काढलेला लंड तिच्या नजरेस पडला आणि तिने शरमून पुन्हा डोळे मिटून घेतले. मी तिच्या हातावर हात ठेवून तिची मूठ मा‍झ्या लंडाभोवती आवळली आणि माझा लंड हलवायाला लागलो.

माझा दुसरा हात मी तिच्या सपाट छातीवर फिरवत होतो तर वर मी तिचे चुंबन घेत होतो. तिच्या मुठीने माझा लंड हलवत मी मला हवा तसा स्पीड घेतला आणि ती तसे करत राहिली तेव्हा मी माझा हात काढून घेतला.

आता ती माझा लंड हलवायाला लागली आणि मी दोन्ही हाताने तिची सपाट छाती दाबत तिची स्तनाग्रे चोंबळू लागलो. मा‍झ्या लंडात झडण्याच्या भावना वाढायला लागल्या तेव्हा मी सायलीच्या कानात कुजबुजू लागलो.

“असेच कर सायलीऽऽ असेच हलवऽऽ जरापण स्पीड कमी करू नकोस. मी फिनीश होईल आता. असेचऽऽ असेचऽऽ करत रहा. जोरातऽऽ अजून जोरात हलवऽऽ हलव जोरातऽऽ ओहऽऽ सायलीऽऽ आहऽऽ सायलीऽऽ मायऽऽ डार्लिंगऽऽऽ माय डिअर सायलीऽऽऽ. ओहहहऽऽऽ येस्स्स्सऽऽऽ”

आणि कामवासनेने ठासून भरलेल्या मा‍झ्या कडक लंडातून बार सुटला!

मी पाय अजून फाकवले व कंबर किंचित हलवून झवल्यासारखी हालचाल करू लागलो. वीर्याच्या एका मागोमाग एक पिचकाऱ्या मा‍झ्या लंडातून उडाल्या आणि खाली पडायला लागल्या.

एक नवीन गुपित

मी पुण्याहून दुपारी एक वाजता निघालो. जूनचा महिना असल्याने आभाळ भरून आलेले होते. पावसाळा नुकताच सुरू झाला होता तेव्हा बोचरे वारे वहात होते. उन्हाळ्याने रापलेल्या गवताला नवी पालवी फुटत होती. प्रवास अगदी सुखद होता! मी बँकेच्या ऑडीटसाठी कोल्हापूरला निघालो होतो. माझा...

एक नवीन गुपित भाग : २

एका पठारावर हे रिसॉर्ट होते आणि बैठ्या पद्धतीच्या रूम्स होत्या. विजय आणि कविताची रूम एका बाजूला होती व आमची रूम दुसऱ्या बाजूला होती. त्यांना त्यांच्या रूममध्ये सोडून आम्ही आमच्या रूममध्ये आलो. रूम अतिशय छान होता! मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे रूममध्ये एकच मोठा डबलबेड होता....

एक नवीन गुपित भाग : ३

मी सायलीचा हात सोडून दिला आणि तिला म्हणालो की मी बघतो मला जाता येते का तेथे. ती मला थांबवू लागली पण मी तिचे ऐकले नाही आणि डबक्यात शिरलो. मी काळजीपूर्वक चालत होते कारण आत थोडे निसरडे होते. थोडे पुढे गेल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की डबक्याची खोली वाढत होती. बाजूच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ४

मी पाणी उडवायचे थांबवले हे पाहून तिने डोके वर केले आणि ती नीट बसली. मी तिला कवेत धरून ठेवले होते. तिनेही तिचा एक हात मा‍झ्या कंबरेत घातला होता. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पहात राहलो. मी तिला अजून माझ्या जवळ ओढले. "उंहू भावजी नको ना! कोणी बघेल ना!!" सायलीने लाडिकपणे...

एक नवीन गुपित भाग : ६

धबधब्यामागील धुंद वातावरण, बोचरी थंडी. सायलीचा स्पर्श आणि मादक सहवास. तिच्या बद्दलच्या वासनेने भरलेला माझा कडक लंड ती वासना बाहेर फेकत होता व तृप्त होत होता. सायली मी सांगितले तसे प्रामाणिकपणे माझा लंड हलवत राहिली आणि माझे वीर्य गळून गळून माझा लंड शांत होत गेला. पूर्ण...

एक नवीन गुपित भाग : ७

आमचे रम मारणे चालूच होतो. विजयला आता किक लागायला सुरूवात झाली होती. मला अशी ड्रिंक्सची सवय होती तेव्हा मी नॉर्मल होतो. विजय थोडा बरगळायाला लागला तेव्हा कविता त्याला अजून ड्रिंक्स घेण्यापासून रोखू लागली. त्याचा राहलेला ग्लास ती त्याला संपवू देत नव्हती. तेव्हा शेवटी...

एक नवीन गुपित भाग : ८

माझा लालसर टपोरा सुपाडा लाईटच्या मंद प्रकाशात चमकत होता आणि सायली निरखून त्याच्याकडे पहात होती. तिने लंडावरची मूठ मागे-पुढे करायला सुरूवात केली. तिच्या हाताच्या उबदार स्पर्शाने लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी गुडघ्यावर बसलो होतो व सायली माझ्यासमोर झोपली होती. मी तिच्या...

एक नवीन गुपित भाग : ९

मी ड्रिंक्स घेत सिनेमा बघण्यात मग्न होतो तेव्हा मला बेडवर हालचाल जाणवली. मी वळून पाहिले तर सायली जागी झाली होती व माझ्याकडेच पहात होती. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि ती सुद्धा माझ्याकडे पाहून हसली! माझी नजर खाली तिच्या नग्न शरीरावर सरकली आणि तिच्या लक्षात आले की ती नग्न...

एक नवीन गुपित भाग : १०

आज सायलीला वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख मिळत होते व ती बेधुंद होत होती! तिच्या तोंडातून आता चित्रविचित्र चित्कार बाहेर पडायला लागले आणि ती जोराने उसासे टाकू लागली. माझे डोके धरून ती माझे केस ओढायला लागली. मी तिच्या दाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि तिचा दाणा ओठात पकडून...

एक नवीन गुपित भाग : ११

सायली घाबरली आणि मा‍झ्या जवळ आली. कापऱ्या आवाजात ती मला म्हणाली, "आता भावजी काय करायचे हो? कविताला आपला संशय आला बहुतेक." सायलीच्या डोळ्यात पाणी तरळले. "येऊ दे. काही होत नाही." मी सायलीला जवळ घेत म्हणालो. पण तिने माझा हात दूर केला व ती बाजूला होत रडवेल्या स्वरात...

एक नवीन गुपित भाग : १२

सायली मा‍झ्या जवळ आली तेव्हा मी तिला पुन्हा जवळ घेऊन आवळले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो, "जरा शेवटचे रसपान करू दे मला. कविता आल्यावर न जाणो काही करायला मिळेल की नाही." त्यावर सायली काही बोलली नाही व नुसतीच हसत लाजत मला चुंबनात साथ देऊ लागली. तिचे चुंबन घेताना...

एक नवीन गुपित भाग : १३

तिच्या बोलण्यातला टोमणा न ओळखण्या इतका मी बुद्धू नव्हतो तेव्हा तिच्या टोमण्याला चांगलेच उत्तर द्यायचे मी ठरवले. कविताने एका हाताने उंचवट्याचा आधार घेतला व दुसरा हात खाली मा‍झ्या हातात दिला. मी तिला काही क्षण आधार दिला पण मग तिला सुद्धा मी किंचित ओढले. आता जेव्हा तिला...

एक नवीन गुपित भाग : १४

क्षणभर सायलीला वाटले मी मस्करीच करतोय तेव्हा ती हसत माझ्याकडे पहात राहिली. पण मी तिच्या जवळ जायला लागलो तसे तिच्या लक्षात आले की मी खरोखरच तिला किसिंग करायला येत आहे. मग तिची त्रिधापिट उडाली! ती बेडवर उभी राहिली आणि मला फटकारत म्हणायला लागली. "नाही हं भावजी. फाजीलपणा...

एक नवीन गुपित भाग : १५

कविता बाहेर आली आणि आम्हाला किसिंग करत असलेले पाहून तिच्या तोंडून आश्चर्याचा हुंकार बाहेर पडलेला आम्हाला ऐकू आला. तिला बहुतेक वाटले असेल की ती टॉयलेटमध्ये गेल्यावर आम्ही थांबलो असू पण आम्ही आमचे चाळे चालू ठेवलेले पाहून तिला थोडे नवल वाटले असावे. मी सायलीचे चुंबन घेता...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १६

आम्ही इतक्या हळू आवाजात कुजबुजलो की कविताला ऐकू नक्कीच गेले नसणार. मग मी पुन्हा खाली सरकत सरकत निघालो आणि सायलीला चुंबत चुंबत पुन्हा तिच्या योनिवर आलो. मग मी सायलीच्या योनिवर तोंड ठेवून तिची योनी चोखायला लागलो. तिची योनी चोखता चोखता मी तिच्याकडे पहात होतो. सायली...

एक नवीन गुपित भाग : १७

कविता डोळे मिटून पडून होती. बहुतेक तिला शरम वाटत असावी म्हणून तिने डोळे बंद ठेवले होते. मी वर सायलीकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला हाताने इशारा केला की 'तू वर तिच्या छातीवर हल्ला कर आणि मी खाली तिच्या पुच्चीवर धावा बोलतो'. सायलीला इशारा कळला आणि ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!