मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १४

प्रीताने स्वत:ला वर खेचले, सलीम अजून मिठी मारण्यासाठी उत्सुक होता, पण सॅटिनचा नाईटगाऊन तिच्या अंगावर ओझ्यासारखा वाटत होता. तिला तो मुलगा तिच्या संपूर्ण शरीराने अनुभवायचा होता, त्यांच्यामध्ये एकही धागा नसावा. ती गुडघ्यावर बेडवर उभी राहिल्याने सलीम थोडासा गोंधळला. तिने तो गाउन उतरवला. ‘आई, मला माफ कर; माझ्या पी पीतून बाहेर पडलेल्या त्या पांढर्‍या वस्तूने मी तुझा सुंदर ड्रेस खराब केला.’ तो माफी मागून म्हणाला. प्रीथा हसली आणि म्हणाली ‘त्याची काळजी करू नको, ते धुतल्यानंतर जाईल पण काही डाग राहू शकतात. मला अजिबात हरकत नाही, ती तुझ्या पहिल्या वीर्याची गोड आठवण असेल.’
‘वीर्य?’ सलीमने प्रश्नार्थकपणे विचारले. प्रीथा पलंगावर परत झोपली, सलीम तिला चिकटला आणि तिच्या उबदार कामुकतेला घट्ट दाबून घेतल. अर्ध्या मिटलेल्या डोळ्यांनी प्रीथा हसली, त्याच्या लहान शरीराचा तिच्याकडे कुरवाळत असल्याचा अनुभव घेत होती. तो तिच्याकडे जिज्ञासू नजरेने पाहत असताना तिने त्याच्या केसांना हात लावला. ‘तु तुझ्या पी पीतून सोडलेल्या गोष्टीला वीर्य म्हणतात. खरं तर त्याला शुक्राणू म्हणतात पण त्याला माझ्या बेबीचे दूध म्हणूयात. तुला माहिती आहे, जेव्हा हे दूध मुलीच्या पी पीच्या आत जाते तेव्हा बाळ होत.’
‘हा हा…’ सलीम निरागसपणे हसला, ‘म्हणजे माझे दूध तुझ्या पोटात बाळ बनवू शकेल?’ मी तुझे दूध प्यायले, म्हणजे माझ्या पोटात बाळ होईल?’
‘हाहाहाहा…’ प्रीथा हसली, असे मूर्ख विचित्र प्रश्न, पण तिला ते खूप आवडले. ‘नाही’, ती म्हणाली, ‘केवळ मुलीच पोटात बाळ बनवू शकतात. मी तुझे दूध प्यायले तर बाळ नाही… पण जर तुझे दूध आईच्या लव्ह पॉट मध्ये गेले तर बाळ आत बनू शकते.’
ही माहिती ऐकून सलीम थक्क झाला. ‘आईचे दूध, माझे दूध. आई, मला सांग माझ्या दुधाची चव तुझ्याइतकीच छान आहे का?’
‘उम्म्म..’ प्रीथा थट्टेने थोडा वेळ विचारात पडली आणि मग म्हणाली, ‘खरं तर, बहुतेक मुलाचे दूध थोडेसे खारट आणि डिंकासारखे चिकट असत. पण मला खात्री आहे की तुझे दूध खूप चवदार असेल. मी ते नक्कीच चाखणार आहे.’ ‘ठीक आहे..’ सलीम तिच्या मोठ्या स्तनांना खेळवत म्हणाला, ‘पण तू माझे सर्व दूध काढून टाकलेस, मला तुझे काही मिळू शकेल का, जेणेकरून मी माझे दूध करू शकेन?’
प्रीताने उसासा टाकला आणि अंग थोड ताणल, सलीम वर सरकला आणि त्याचे डोके तिच्या हातावर ठेवले, तिने त्याला हलकेच गुंडाळले, सलीमला तिच्या काखेचा वास आला, वासाने त्याच्या हृदयाला वेग आला.
‘तुला कधीच आईचे दूध मागावे लागणार नाही. ते तुमच्यासाठी नेहमीच असते.’ तिने त्याच्या कानात पुटपुटले.
सलीम थोडा खाली सरकला आणि तिच्या डाव्या स्तनाचे स्तनाग्र तोंडात घेतले. सलीम ने एकदा हळू आणि एकदा जोरात चोखले प्रीथाच्या स्तनाने त्याच्या आतुर तोंडात दूध फवारले. सलीमला अर्ध्या तासापूर्वी जेवायला मिळालं होतं, पण आईच्या मधुर दुधासाठी त्याच्या पोटात नेहमीच जागा होती, त्याला त्याची चटक लागली होती. सलीमच्या भुकेल्या तोंडाने पुन्हा एकदा तिचे स्तन आटत असल्याचे जाणवल्याने प्रीताने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. ती खूप सुंदर दैवी अनुभूती होती, तिचे डोके तरंगत होते, तिने पिलेला वोडका त्याचा प्रभाव घेत होता. त्या दिवशी तिने खूप ड्रिंक्स प्यायले होते, तिला टल्ली आणि शारीरिक तृप्तीही वाटली. प्रीथा जवळजवळ तिचे भान गमावून बसली होती, तिच्या गालावर सलीमच्या हाताच्या स्पर्शाने ती परत भानावर आली. सलीमने तिचा चेहरा त्याच्याकडे वळवला तिच्या डोळ्यात बघत तो तिच्या स्तनातून पीत होता, त्याच्या बंद तोंडाच्या कोपऱ्यातून दूध तिच्या बुब्सवर सांडत होते, तिच्या आत खूप दूध होते. प्रीथा त्याच्याकडे पाहून हसली, सलीमला दूध पिताना त्याच्या आईचा सुंदर चेहरा पाहायचा होता आणि तिच्या आनंदी हास्याकडे पाहून त्याला आनंद झाला. प्रीथाचे दूध तिच्या छातीवर टपकत असताना सलीमने श्वास घेतला, तो दुधाच्या महासागरात पोहत असल्याचा भास झाला. प्रीताने त्याच्या केसांत प्रेमाने हात फिरवला. ‘हळूहळू बेबी… हळूहळू’ ती कुजबुजली.

तेवढ्यात सलीमने काहीतरी अनपेक्षित केले, तो तिच्या अंगावर सरकला आणि तिच्या तोंडावर थोडे दूध थुंकले. प्रीथाने तिचे ओठ मिटले, तिला स्वतःच्या दुधाची चव आवडली नाही आणि सलीमच्या अचानक लहरी कृतीने ती हैराण झाली. ‘मम्म… काय करतोयस?’ प्रीथा तिच्या दुधात ओल्या ओठांनी उद्गारली.
‘मला आईसोबत दूध वाटून घ्यायचे आहे…’ सलीम नि:श्वासाने म्हणाला, प्रीताला त्याच्या श्वासात तिच्या दुधाचा मंद वास येत होता. त्याच्या तोंडातून गोड वास येत होता. ‘ये, मी तुझ्या तोंडून चव घेते बेबी.’ प्रीथा म्हणाली आणि सलीमने आज्ञाधारकपणे तोंड उघडले, प्रेथाने तिच्या तोंडाची चव तिच्या जिभेने चाखली, सलीमनेही तिच्या जिभेला चोखले. सलीमपासून दूर जाणारी लाज प्रीथाला जाणवत होती, प्रेमाच्या या खेळात तो अधिकच धीट होत होता. सलीम तिला सतत चाटत होता आणि चुंबन घेत होता, प्रीथा शांत झाली पण तो थांबत नव्हता. तो उठला आणि त्याने तिचे डोके आपल्या डाव्या हातात धरले आणि तिची हनुवटी उचलली. त्याने त्याचे तोंड तिच्यावर दाबले आणि धैर्याने चुंबन घेऊ लागला, त्याची जीभ आणि ओठ जवळजवळ तिचा चेहरा नांगरत होते. प्रीथाला असे वाटले की तिचे शरीर लुळे होत आहे, तिच्यात शक्ती उरली नव्हती. ती त्याच्या मागणीला शरण गेली. त्याने चाटले आणि उत्कटतेने चोखले, तो ओठ, तिची हनुवटी, त्याच्या जिभेचे टोक तिच्या खालच्या ओठाच्या कोपर्याखालील तीळावर फडफडले.

सलीमने तिच्यावर उडी मारली, त्याचे पातळ हात तिच्या जाड परिघाभोवती गुंडाळले, त्याचे वजन तिच्या विशाल स्तनांनी दाबले. त्याने हळूवारपणे तिची मान चावली आणि संपूर्ण मानेवर चाटले. प्रीथा जोरात ओरडत तिचे डोके मागे टाकून तिच्या संवेदनशील भागांवर त्याच्या जिभेचा आनंद घेत होती. तिची मान आणि मानेचा खालचा भाग. तिचा चेहरा ओला झाला होता आणि त्याची लाळ गळत होती. ‘आआआह… बेबी…’ प्रीथाने उसासा टाकला, ‘तुला आईचे दूध जास्त नको का?’ ती थरथरत्या आवाजात म्हणाली. ‘मला हवंय, मला हवंय.. मला अजून हवंय मम्मी.. मला मम्मीचं सगळं हवंय. तू सुंदर आहेस, मला तुला खावेसे वाटते.’ सलीम आक्रमकपणे म्हणाला. त्याने पुन्हा तिचे डावे स्तन पकडले आणि दूध पिळून जोरात चोखले. ‘अह… इतकं जोरात नाही.’ प्रीथा किंचाळली. ‘फक्त हलके चोख; मम्मी बाळासाठी दूध पिळून काढेल.’ ती म्हणाली. प्रीताने तिचे डावे स्तनाग्र पकडले आणि सलीमच्या बंद तोंडात दुग्धपान सुरू केले. प्रीताला वाटले की तिचे उजवे स्तन अजूनही दुधाने भरले आहे, त्याने त्याला स्पर्श केलेला नाही. ‘तुला आईच्या दुसऱ्या बूबीचे दूध नको का?’ प्रीथाने विचारले, सलीमने फक्त डोके हलवले, तो तिच्या दुधाच्या नशेत होता, आणि त्याने कोणत्या स्तनातून दूध पाजले याने काही फरक पडत नाही. प्रीथाला त्याच्या आनंदात व्यत्यय आणायचा नव्हता आणि तिने तिचे उजवे स्तनाग्र पिळले, थोड्याशा स्पर्शाने गरम पांढरे दुधाचे फवारे बाहेर पडले. ते इतकं भरलं होतं की, सलीम आणि प्रीथा दोघांनाही भिजवत दूध हवेत उडालं होतं. प्रीताच्या लक्षात आले की ती पलंगाची गडबड करत आहे, पण तिला काही फरक पडला नाही. सलीमने दुधाच्या कारंजाकडे पाहिल आणि हसला. त्याने आपला चेहरा वर केला आणि उघड्या तोंडाने हवेत काही दूध पकडले. खूप मजा आली.
ते दोघेही दुधाने ओले झाले होते आणि जसजसे ते कोरडे होऊ लागले होते तसतसे ते चिकट होऊ लागले होते आणि वास येऊ लागला होता. प्रीथा बेडशीटने स्वतःला पुसणार होती पण सलीमने न करण्याची विनंती केली.
‘नाही मम्मी होऊ दे. मी तुझा खूप छान सुगंध परिधान केला आहे असे वाटत आहे.’
‘पण ते चिकट होत आहे’ प्रीथा उद्गारली. ‘असू दे मम्मी, मी तुझ्यासाठी स्वच्छ चाटून घेईन.’
प्रीथा आतून हसली. ‘अगदी खूपच आहे बेबी, मला वाटतं आपल्याला आणखी एक शॉवर हवा आहे, बघ माझ्या पायापर्यंत पोचल आहे. मम्मीने स्वतःचा असा गोंधळ केला.’
‘मी हे सर्व साफ करीन.’ सलीम निर्धाराने म्हणाला. प्रीथाने हसत उसासा टाकला आणि धीर दिला, सलीम वाद घालण्याजोगा नव्हता आणि तो हळुहळू कसा पदभार घेत आहे हे तिला आवडले. सलीम तिच्या पायाकडे जाताच ती आडवी झाली आणि आरामशीर झाली.

‘मम्मी तुझ्या पी पीच्या जागेतून वास येतोय…’ काहीतरी नवीन अनुभवत तो उद्गारला. प्रिताने आवंढा गिळत तिचे ओठ चाटले, डोळे मिटले होते, ‘तो आईचा प्रेमाचा वास आहे बेबी. जेव्हा एखाद्या मुलीवर प्रेम होते तेव्हा ती तिच्या लव्ह पॉटमधून रस सोडते, तो त्या रसांचा वास असतो. तुला आवडला नाही का बेबी?’ तिने विचारले.
‘मला ते आवडल मम्मी, तुझी पी पीची जागा…’
‘त्याला लव्ह पॉट म्हण.’
‘ठीक आहे तुझा लव्ह पॉट बागेसारखा आहे मम्मी… खूप केस बघ…’ तो प्रीताच्या झाट्याच्या केसांशी मोहित होऊन खेळू लागला, त्यांतून बोटे चालवत, तिच्या लांबीचा रेशमी, ओलसर पोत जाणवत, त्याने थोडंसं खेचलं, हलकेच, तिला किंचितही दुखापत होणार नाही याची काळजी घेतली, ‘मला बागेत एक फूल दिसलंय. ते कमळासारख चमकदार आणि गुलाबी आहे आणि ते गंध सोडत आहे,’ तो कवितेत म्हणाला, प्रीथाला आश्चर्य वाटले की तो इतका गोड कसा बोलू शकतो, एक पारंपारिक शिक्षण नसलेला मुलगा. प्रीताने तिचे पाय थोडेसे फाकवले; हे सलीमला एक मूक आमंत्रण होते आणि त्याने समजून घेण्याची कोणतीही चूक केली नाही, काही गोष्टी आपल्या जनुकांमध्ये रुजलेल्या आहेत आणि आपल्याला काय करावे हे सांगण्याची गरज नाही. सलीम तिच्या पायांमध्ये आरामात बसला आणि स्त्रीत्वाचा शोध सुरू ठेवला. या अनुभवाच्या नवीनतेने तो खूप उत्साही होत होता; एक स्त्री शारीरिकदृष्ट्या पुरुषापेक्षा खूप वेगळी होती. त्याची चपळ बोटे तिच्या संपूर्ण झुडूपात मागे पुढे फिरत होती, मऊ ओलसर केस जाणवत होते, तो त्याच्या बोटांमध्ये केस ओढत होता आणि घासत होता. अनोळखी प्रदेशात एखाद्या शोधकाराप्रमाणे त्याच्या डोळ्यात आश्चर्याची चमक होती. दुसरीकडे प्रीथा खूप आवेशाने भारावून गेली होती, तिने डोळे मिटून ठेवले होते. तिच्या शरीराच्या तीव्र इच्छांवर नियंत्रण ठेवू न शकल्यामुळे आणि एका अल्पवयीन मुलाने तिला कोणत्याही प्रतिबंधाशिवाय स्पर्श करू देण्याची सुप्त लाज तिला पाहण्यापासून रोखत होती. तिचे शरीर थरथर कापत होते, तिच्या त्वचेवर शहारे येत होते. त्याने अजून तिच्या योनीला स्पर्श केला नव्हता आणि ती सगळीकडे पाणी गाळत होती.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २९

‘अरे चल… तुला बाहेर एकतरी माणूस दिसतोय का? पुढची इमारत खूप दूर आहे, आपल्याला कोणीही पाहू शकत नाही… चल बाल्कनीतून दृश्याचा आनंद घेऊया.’ प्रीथाची खोडकरपणाची आणि साहसाची भावना त्याच्या कारणापेक्षा जबरदस्त होती. नग्न दिसण्याचा धोका निश्चितच होता. जवळपासच्या इमारतींमध्ये...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २८

सलीमचे डोळे आनंदाने मिटले, त्याच्या ओठातून एक मऊ उसासाबाहेर पडला. त्याने त्याचा चेहरा तिच्या काखेच्या पोकळीच्या खोलवर चोळला जी तिच्या छातीपर्यंत जाते, तिच्या त्वचेचा मऊपणा आणि तिच्या बगलेच्या केसांचा पुन्हा परिचित मादक वास घेत होता. ‘त्याला माझ्या बगलेचे खूप वेड आहे…’...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २७

प्रीथा बाहेर आली; सलीम बेडच्या काठावर पाय लटकत बसला होता. तिने त्याच्याकडे लाडक्या नजरेने पाहिले, तो उठला आणि बाथरूमकडे निघाला, ‘मलाही लघवी करायची आहे आई…’ तो म्हणाला. प्रीथाने आळशीपणाने जांभई दिली, तिच्या डोक्यावर तिचे लांबलचक केस गोळा करून, आळोखे पिळोखे देत, ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २६

प्रीथाला त्या मुलाबद्दल इतके अपार अथांग प्रेम वाटले की त्याच्या तीव्रतेने तिचे हृदय फुटेल. तिने त्याला जवळ धरले आणि उबदार कामुक शरीरावर घासून त्याला सर्व आनंद आणि आराम दिला. तिची लांब बोटे त्याच्या रेशमी केसात फिरली, तिने तिचा चेहरा त्याच्या गालांवर घट्ट दाबला. ‘मी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २५

प्रीथाने त्याचा लंड हलवला, तिची लाळ तिचा रस धुवून टाकत होती ती मांसल शाफ्टच्या संपूर्ण लांबीवर थुंकत होती. सलीमचा लंड मधाने टपकणाऱ्या कडक मिठाईसारखा दिसत होता; तसेच तो प्री-कम देखील गाळत होता.जोमाने चोळल्यानंतर आणि तृप्त होईपर्यंत स्वच्छ केल्यानंतर प्रिताने तिचे ओठ...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २४

सलीम शांत झाला, त्याने आईचे म्हणणे ऐकले. त्याला तिची नाराजी सहन करायची नव्हती. त्याने आपल्या तृष्णेवर नियंत्रण ठेवले आणि तिच्या छातीवर झोन आउट केले, तिला हताशपणे धरले. तिच्या बगलेचा वास आणि चव त्याच्या नाकात ताजे रेंगाळत आहे आणि त्याच्या मनात एक गोड धुके पसरत आहे. तो...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २३

तिने आपले ओठ उघडले आणि एक उबदार श्वास सोडला जो सलीमने भुकेने श्वास घेतला. ‘मम्म्म्म्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. अजून आई… अजून…’ त्याने विनंती केली. प्रिताने डोळे मिटून ठेवले होते, तिला हे वेडे कृत्य...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २२

‘आई, काय विचार करत आहेस?’ सलीमने हळूवारपणे विचारले, त्याची बोटे तिच्या झुबकेच्या आत मागे फिरत होती, दूरवर हरवलेल्या तिच्या मोठ्या काळ्या डोळ्यांमध्ये खोलवर पाहत होती. प्रीताने त्याच्याकडे बघितले, तिची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये गुंफली आणि त्याच्या केसांना आवळण्यासाठी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २१

आईच्या मऊ मांसल पोटावर बसून सलीमने तिच्या नाराज चेहऱ्याकडे माफी मागून पाहिलं आणि म्हणाला, ‘मला माफ कर आई, मला काय करावं ते कळत नव्हतं… बाहेर काढण्यापेक्षा आत खूप बरं वाटत होत.’ या असहाय्य बोलण्याने प्रिताचा क्षणिक राग लगेच थंड झाला. ‘ठीक आहे…’ ती म्हणाली; ‘तु शिकशील,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २०

‘हो मम्मी, तू खूप बलवान आहेस, आणि तरीही तू माझ्याशी खूप सौम्य आहेस.’ तो तिच्या स्तनांच्या उबदार त्वचेवर ओठ घासत म्हणाला. ‘मी तुला नेहमी सुरक्षित ठेवीन बेबी. या जगातील कोणतीही गोष्ट आपल्याला वेगळे ठेवू शकत नाही.’ प्रीथा आश्वासक हसत म्हणाली. ‘मला आशा आहे की ही रात्र...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १९

शेवटी त्यांनी धीर दिला, प्रीथा जवळ येत होती आणि सलीम शेवटी त्याच्या नवीन आईला सीमापार ढकलण्याची तयारी करत होता. प्रिताचा देहही उलटी गणतीतून जात होता…‘उफ्फ…जोरात…जोरात…ssss…आआआहहह!’ तिने आक्रोश केला. प्रीथाला माहित होते की ती सलीमच्या अथक धडपडीने लवकरच कळस गाठणार आहे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १८

सलीमला त्याच्या नवीन आईच्या उबदार मिठीचा आनंद झाला पण त्याला आणखी हवे होते. एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या शरीराचा शोध घेणे हे त्याने एक साहसी काम केले होते. हा अनुभव त्याच्यासाठी इतका नवीन आणि परका होता की त्याला ते पुरेसे नव्हते. त्याचे दगडासारख कडक लिंग तिच्या ओल्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १७

प्रीथाला आनंदात बुडल्यासारखं वाटत होतं. सलीमचा लवडा लहान होता, पण तो रॉडसारखा कडक होता, प्रीताला आश्चर्य वाटले की तो एवढ्या वेळ त्याची उभारणी कशी धरून ठेवू शकतो, तिला रोबोटप्रमाणे धक्के होता. त्याचा केस नसलेला लंड इतका गुळगुळीत आणि स्पर्शाचा मखमली होता तो तिच्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १६

सलीमने तिच्या गुलाबासारख्या ओठांवर, तिच्या हनुवटीवर प्रेमाने बोटं फिरवली. तिच्या त्वचेचा मऊपणा जाणवला. सलीमने तिच्या राजहंसाच्या मानेसारख्या लांब मानेचे प्रेमाने चुंबन घेतले, प्रीताने तिचे डोके मागे टेकवले, तिच्या ओठातून एक मंद आक्रोश सुटला तिने त्याला आणखी चुंबन...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १५

शेवटी सलीमच्या थरथरणाऱ्या बोटांनी तिच्या चमकणाऱ्या ओल्या योनी पटलाला स्पर्श केला आणि प्रीथा अनियंत्रितपणे थबकली. ‘नाही… नाही..’ ती श्वास रोखून म्हणाली – ‘तू मला असा हात लावणार नाहीस.’ ती मोठ्याने ओरडली. ‘तुझे ओठ आणि तुझी जीभ वापर, तुझे तोंड वापर, तुझे हात नाही.’ सलीम...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १३

प्रीताने उसासा टाकला आणि दोन्ही हातांनी तिचे जड स्तन पिंजून काढले. ‘तुला प्रेम नाकारलं होतं सलीम, दुसरीकडे मी एक असह्य स्त्री आहे जिला माझं प्रेम द्यायला नकार दिला होता माझ्या आत वाढणाऱ्याला. माझ्या आत इतकं प्रेम अडकलं आहे… या स्तनांमध्ये खूप दुखतंय… असं वाटतंय की...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १२

प्रीथाने सिगारेट पेटवली आणि एक लांब ड्रॅग ओढला, तिचे डोळे निरर्थकपणे मागे पडत होते कारण दीर्घायुष्याने तिला ताब्यात घेतले होते. तिच्या मनात विविध विचारांनी थैमान घातले. आज तिने स्वतःला एका सुंदर, खोल पण गुंतागुंतीच्या आणि जबाबदार नात्याशी बांधले होते. जर तिला पुढे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ११

प्रीताचा आवाज गोड होता आणि तिने तिच्या शाळेत संगीताचे धडे घेतले. इतकी वर्षे तिने गाणे सोडले होते, पण ती पुन्हा एकदा गाण्याकडे वळली.सलीमने आईला गाताना पाहिलं. एखादी व्यक्ती इतकी सुंदर आणि देवदूताचा आवाज एकाच वेळी कशी असू शकते? त्याने स्वतःला गुपचूप चिमटे काढले, हे खरे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १०

एखाद्या वजनहीन बाहुलीप्रमाणे प्रीथा सहजतेने त्याच्या अंडरआर्म्स पकडून त्याला अंथरूणावर सरकवत, मऊ उशांवर डोके टेकवले. सलीमने डोळे मिटले, हात मागे फेकले आणि मांजरासारखे पसरले, त्याचे पाय प्रीताच्या मांड्यांभोवती गुंडाळले. प्रीथाला हे अविश्वसनीय मोहक आणि मादक दिसत होते....

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ९

सलीमला तिच्या बाहूंमध्ये आकुंचन आल्याने, त्याचे पुरुषाचे जननेंद्रिय स्खलनासाठी घट्ट झाले, तिने यूरेथ्रल फिशर, त्याच्या तर्जनी आणि तिच्या अंगठ्याने नलिका अडवणाऱ्या कांड्यांना दाबून मूत्रमार्गातील विरंगुळा आणि वीर्य बाहेर पडणाऱ्या स्त्रावांना घट्ट बांधले. तिने निर्दयपणे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ८

तिला पाण्यातून काहीतरी बाहेर येत असल्याचे दिसले.ते त्याचे लिंग होते, ‘ते आधीच थोडे वाढले आहे का?’ तिला आश्चर्य वाटले. ते खांबासारखे कठीण आणि ताठ होते, पुढच्या कातडीतून बाहेर डोकावत होते, ते लाल धडधडत होते. ते इतके कठिण होते की ते ध्वजस्तंभासारखे स्थिर उभे होते,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ७

प्रीथा त्याच्या कानात कुजबुजली ‘आवडलं? आता दुखणं जरा कमी होतंय का?’‘आता वेदना निघून गेल्या, आई’ त्याने उत्तर दिले आणि प्रीताने त्याच्या गळ्यात लपेटलेल्या उजव्या हातावर लहान मुलायम चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. प्रिताला तिच्या अंगावर शहारा आला. सलीम आता बाथटबमध्ये वळला...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ६

काही वेळाने प्रिताने डोळे उघडले. अचानक तिची नजर त्या मुलाच्या चड्डीच्या पुढच्या भागाकडे गेली. ती हैराण झाली. मुलाने खूप जुनी फाटलेली बॉक्सर शॉर्ट्स घातली होती, बटण नसताना चैनची जागा उघडी होती आणि ….अरे! मुलाचे कडक ताठ लिंग त्यातून सरळ बाहेर पडले आणि हवेत ताठ उभे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ५

प्रीथा म्हणाली, ‘ज्याला असे करायचे असेल त्याला मी बघते…थोडे घे…प्लिज’ तिने स्वतः जारमधून काही कुकीज घेतल्या. सलीम अजूनही सहमत नव्हता. प्रीताने तिचा हात त्याच्या डोक्यावर ठेवला आणि हळूच विनवणी केली, ‘तू माझं ऐकणार नाहीस का? बघ…मी तुझ्या आईसारखीच आहे ना?’ हे ऐकताच...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ४

दुसरीकडे, मुल सुद्धा संतापजनक स्थितीकडे पाहून थरथरत होते. प्रिताने त्याच्याकडे धाव घेतली आणि त्याला हाताने वर ओढून लिफ्टकडे ओढले. मुलगा सतत विनवणी करत होता, ‘कृपया मला जाऊ द्या मॅडम, मी वचन देतो मी काहीही केले नाही; मी माझ्या आईच्या आत्म्याची शपथ घेतो.’ प्रीथाने लक्ष...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ३

तिची शक्तिशाली हंस मान तिच्या रुंद मजबूत खांद्यांवर अभिमानाने उभी होती, ज्याच्या वरच्या बाजूस एक सुंदर परिपूर्ण अंडाकृती आकाराचा चेहरा मोठ्या गडद डोई डोळ्यांच्या जोडीने सजलेला होता, नाकासारखी तीक्ष्ण बासरी त्यांच्यामधील अंतर कमी करते. तिच्या गर्विष्ठ नाकाच्या खाली,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २

कधी कधी अयान तिच्यासमोर बोलायचा, ‘पृथा तुझ्या गरजा खूप तीव्र आहेत, तुझी लैंगिकता खूप प्रगल्भ आहे, तू फक्त माझ्यामुळे कधी समाधानी होशील का?’ ती खळखळून हसायची आणि म्हणायची, ‘मग काय, तू एकटाच पुरेसा नसलास तर मी तुझा क्लोन बनवीन; अनुवांशिक विज्ञान प्रगत होत आहे.’ शेवटी ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी

नव्याने आलेल्या मॅगझीनची पाने चालत असताना प्रिथाचे डोळे जड झाले होते. हे तिच्यासोबत आजकाल अनेकदा घडत आहे – झोपेच्या गोळ्या घेण्याचे हे परिणाम आहेत. तिला रात्री झोप येत नाही. आणि दिवसभर, अंधार आणि तंद्री तिच्यावर आच्छादन सारखी लटकत असते. तिचा सेल फोन तिच्या पलंगाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!