मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ८

तिला पाण्यातून काहीतरी बाहेर येत असल्याचे दिसले.
ते त्याचे लिंग होते, ‘ते आधीच थोडे वाढले आहे का?’ तिला आश्चर्य वाटले. ते खांबासारखे कठीण आणि ताठ होते, पुढच्या कातडीतून बाहेर डोकावत होते, ते लाल धडधडत होते. ते इतके कठिण होते की ते ध्वजस्तंभासारखे स्थिर उभे होते, पाण्याने ओलसर टोकाला स्पंदन करत होते आणि प्री-कम ओकत होते.
‘बेबी…’ ती त्याच्या कानात कुजबुजली, ‘… मी तुझ्यासाठी स्वच्छ करू का? ते दुखावणार नाही मी वचन देते.’ सलीमने उसासा टाकला आणि तिच्या हाताचे चुंबन घेतले, ‘तुला जे पाहिजे ते करू शकते मम्मी, जर तू करत असेल तर सर्वकाही चांगले वाटते. मला विचारण्याची गरज नाही,’ तो कुरकुरला.
प्रीथा हसत हसत त्याचे लिंग बाहेर काढत होती, तो इतका लहान होता की तिच्या छातीवर टेकले होते, पाय पसरले होते, त्याचा लंड तिच्या हाताच्या लांबीच्या अर्ध्या लांब होता. तिने दोन्ही हातांनी ते नाजूकपणे धरले. तिच्या मऊ हातांच्या स्पर्शाने तो किंचित थरथर कापला आणि चेहरा तिच्या जाड हाताच्या कोनाड्यात दबला, श्वास घेत होता. प्रीथाने अवयव हळूवारपणे धरला आणि हळूवारपणे कातडीतून पुढची कातडी सोलली, कोमल बल्बस डोके उघड केले. सलीम किंचित कुजबुजला, त्याचा तीक्ष्ण श्वास तिच्या उजव्या हाताच्या आतील बाजूस गुदगुल्या करत होता, प्रीथा हसतमुखाने हसली. काही हलक्या आघातांनी पुढच्या त्वचेचे आवरण सहजतेने वर-खाली सरकत होते, प्रीताला समजले की हे मुलासाठी थोडे वेदनादायक असावे, कारण त्याच्या लिंगावर उपचार करण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ होती. त्वचेच्या दुमड्यांमध्ये स्मेग्मा जमू शकतो म्हणून पुढची त्वचा स्वच्छ करणे किती महत्त्वाचे आहे हे त्याला समजले पाहिजे. आतापर्यंत तो स्वच्छ होता कारण आज त्याचा वीर्यपतनाचा पहिलाच दिवस होता, पण प्रीताने कोणताही चान्स घेतला नाही, तिने फोम आणि पाण्याने पुढची त्वचा चोळली, तिला तो किंचित स्वच्छ हवा होता. लहान सलीमला खूप जननेंद्रियाची उत्तेजना जबरदस्त होती, तो थोडा दुखत होता, त्याच्या पुढची त्वचा खूप घट्ट होती आणि ती सोलणे आणि साफ करणे खूप वेदनादायक होते; पण ते देखील आश्चर्यकारकपणे चांगले वाटले. त्याच्या आईचे हात खूप मऊ होते आणि ती इतकी कोमल पण खंबीर होती, असं वाटत होतं की तिला नक्की काय करायचं ते माहित आहे. त्याचे लिंग तिच्या मऊ हातांनी आणि लांब गोंडस बोटांनी सुरक्षित आणि सुरक्षित वाटले. सलीम अस्पष्टपणे रडत होता, प्रीथाला आश्चर्य वाटले की हे दुःखामुळे की सुखामुळे.. की दोन्ही? तथापि, तिला त्याला आणखी सांत्वन द्यायचे होते, तिच्या डाव्या हाताने दगडासारख्या कठोर लिंगावर वर खाली करत तिने दुसर्‍या हाताने त्याचे डोके तिच्यासमोर आणले कारण ती त्याच्या अर्ध्या बंद डोळ्यांकडे खोलवर पाहत पुढे झुकली.
‘तो दुखत आहे का, माय लिट्ल एंजल?’ तिने हळूच विचारले.
दयाळू आणि सुंदर चेहऱ्यासारख्या देवीकडे पाहून सलीमला सर्व वेदना आणि अस्वस्थता क्षणभंगुर वाटली. तिच्या गालावर आणि मानेवरील पाण्याचे लहान थेंब हिऱ्यांसारखे चमकत होते, तिचे खोल काळेभोर डोळे आणि ते सांत्वन देणारे शब्द तयार करणारे तिचे अशक्य सुंदर ओठ यामुळे ती एखाद्या देवदूतासारखी भासत होती. तिचे तोंड… तिचे ओठ… तिच्या श्वासाचा उबदार सुगंध; तिचे आश्चर्यकारकपणे सुंदर तोंड आणि त्या छोट्या तीळने त्याला इशारा केला, त्याला तिच्या तोंडात जावे आणि कायमचे तिथे राहावे असे वाटले. तो थोडा वेळ स्तब्ध झाला आणि मग संकोचपणे बोलू शकला. ‘नाही आई.. दुखत नाहीये. तू मला कधीच दुखवू शकत नाहीस आई..’ तो कुजबुजला. प्रीताला वाटले की तिचे हृदय प्रेमाने फुटेल. तिने त्याला वर खेचले आणि तिचा चेहरा त्याच्या उत्सुक तोंडाकडे नेला आणि त्यांनी पुन्हा चुंबन घेतले.
हे शक्य सर्वात खोल सर्वात जवळचे चुंबन होते. प्रथम तिने फक्त त्याच्या तोंडात श्वास सोडला कारण तो भुकेने तिचा श्वास घेत होता, ओलसर उबदारपणा आणि वासाचा आनंद घेत होता. मग ती थोडी अधिक उघडली, त्याची जिज्ञासू जीभ तिच्या तोंडी पोकळीत जाऊ दिली. तिच्या जिभेचा ओलावा चाखत तो घाबरून फडफडला. प्रीताला त्याची अस्वस्थता समजली आणि तिने हळूवारपणे तिचे मऊ ओठ त्याच्या चिमुकल्या तोंडाभोवती गुंडाळले, त्याची छोटी जीभ तिच्या आत नेली, तिच्याशी खेळली, तिच्या विपुल लाळेने आंघोळ केली… त्या क्षणी त्यांचा परस्पर आनंद चार्टच्या बाहेर होता. प्रीथा त्याच्या गुप्तांगाला हलवत होती आणि त्यांचे तोंड एकमेकांशी खेळत होते. प्रेम आणि आनंदाच्या महासागरात प्रवास करताना त्यांनी वेळ गमावला होता.

शेवटी ते थोडेसे वेगळे झाले, खूप आवश्यक असलेला श्वास घेत होते. प्रीताने तिच्या जिभेने सलीमचे ओठ हळूवारपणे घासले आणि त्यानेही तिच्यावर जीभ फिरवत प्रतिसाद दिला. थोडावेळ ते असेच खेळले, किंचित उन्मादक स्पर्श आणि जिभेचे गोळे, त्यांच्यातल्या लाळेच्या तारांशी खेळत, हसत हसत आणि हसत हसत कल्पना. ‘तुझे तोंड उघड.’ तिने उजव्या हाताने त्याचे डोके खाली करताना ती म्हणाली. सलीमने काही न बोलता आज्ञा पाळली. थोडावेळ विराम मिळाला कारण प्रीताने लंड हलवता हलवता आपल्या तोंडात जितकी लाळ साठवता येईल तेवढी साठवली. ‘तू काय करते आहेस मम्मी?’ सलीमने तिच्या पुंजलेल्या ओठांकडे बघत आश्चर्याने विचारले, प्रीताने उत्तर दिले नाही आणि गालावर टॅप केले, हावभाव समजून सलीमने तोंड रुंद उघडले आणि प्रीताने तिच्या तोंडातून लाळेचा एक जाड, उबदार, बुडबुडा सोडला. ते सलीमच्या तोंडात मोठ्या प्रमाणात गळत होते आणि तिच्या तोंडातील स्निग्ध द्रव्यांनी लहान छिद्र भरत होते. सलीमने तोंड उघडे ठेवले त्याला अजून हवे होते आणि प्रीथा जरा आश्चर्यचकित झाली, तिला अपेक्षा होत की तो काहीसा नाराज होईल पण त्याला फक्त जास्त हवे होते! प्रीथा पुन्हा थुंकली, आणि मग पुन्हा तिच्या तोंडात जितकी लाळ निघेल तितकी ओतली आणि सलीमच्या ओठांच्या कोपऱ्यातून खाली येईपर्यंत. बस्स, आता काही नव्हते, प्रीताचे तोंड जवळजवळ कोरडे पडले होते. प्रीथाने सलीमची हनुवटी वर ढकलली आणि त्याचे तोंड बंद केले. सलीमने लगेच तिची थुंकी गिळली नाही, त्याने ती आत फिरवली, द्रवभोवती जीभ फिरवली, तिच्या तोंडाचा रस चाखला, जाड फेसाळ आनंद घेतला. ‘ओह माय गॉड’, प्रीथा आश्चर्यचकित झाली, ‘त्याला हा अश्लीलपणा खरोखर आवडतो.’
सलीमच्या म्हणण्यानुसार ही अजिबात भ्रष्टता नव्हती; ती निर्विवाद शुद्ध प्रेमाची कृती होती. तो त्याच्या लाळेत त्याच्या नवीन आईच्या प्रेमाची चव घेऊ शकतो. तिने प्यायलेल्या वोडकाची सर्वात मंद चव आणि तिच्या तोंडाचा तो आंतरिक, खाजगी वास होता. ती एक दैवी चव होती, कदाचित तिच्या आईच्या दुधाच्या चवीनंतर दुसरी. ती एक देवी होती आणि तिचे कोणतेही शारीरिक द्रव त्याच्यासाठी जीवनाचे अमृत होते. ही अशक्य दयाळू, सुंदर आणि सौम्य देवी तिच्या थुंकीचा आस्वाद घेण्यास योग्य असा एक गरीब नम्र प्राणी शोधण्यासाठी पुरेशी कृपाळू होती आणि त्याबद्दल त्याला खूप विशेषाधिकार आणि सन्मानित वाटले. हळू हळू, अगदी हळू हळू त्याने तिची लाळ हळू हळू गिळली, शक्य तितक्या वेळ त्याचा आनंद घेण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी त्याचे पातळ थरथरणारे तोंड उघडले, समाधानाचा उसासा सोडला, त्याची छोटी गुलाबी जीभ त्याच्या ओठांवर चाटली. चेहऱ्यावर समाधानाची चमक पाहून प्रीथा थक्क झाली. हे तिच्यासाठी अंतिम बिनशर्त भक्ती आणि अधीनतेचे कृत्य होते आणि तिला प्रेम आणि आराधनेचा नूतनीकरण तिच्या हृदयात पूर आला. तिने त्याला घट्ट घट्ट धरले, त्याच्या कानात गोड कुजबुजत तिने त्याचे शिश्न हलवले, यावेळी कोणत्याही स्वच्छतेच्या हेतूने नाही, तो पुरेसा स्वच्छ होता; परंतु त्याला परिपूर्ण भौतिक मोक्षाच्या दारापर्यंत मार्गदर्शन करण्यासाठी. प्रीथाच्या मुलायम हाताने त्याचे लिंग वर केले म्हणून सलीम फडफडला, दुसर्‍या हाताने तिने त्याचा चेहरा आणि शरीरावर प्रेम केले. तो तिच्या हातातल्या पिठाच्या गोळ्यासारखा झाला होता जो तिच्या इच्छेनुसार चोळतो, हलवतो आणि पिळतो. ते दोघेही गप्प बसले होते; बाथरूममध्ये फक्त त्यांचा श्वासोच्छ्वास आणि पाण्याच्या मऊ शिडकावांचा आवाज होता जेव्हा ती त्याचा लंड हलवत होती.

परमानंदाची तीव्रता वाढल्याने सलीमचा श्वासोच्छवास त्रासदायक झाला. मऊ आक्रोश त्याच्या घशातून सुटला, प्रत्येक झटक्याने त्याचे उदर वेगाने आत आणि बाहेर गुंफले. यावेळी त्याला आणखी बरे वाटले, त्याच्या आईचा हात मऊ आणि फेसाने निसरडा होता, तो तिच्या मोठ्या उबदार आणि मऊ शरीरावर पहुडला होता, त्यांची एकत्रित नग्न ओलेपणा एक उदात्त आणि खोल बंध निर्माण करत होता. कदाचित शेवटच्या वेळी सलीमला हे आरामदायक, उबदार आणि सुरक्षित वाटले होते, अगदी त्याच्या जन्माआधी, त्याच्या दिवंगत आईच्या पोटात. त्या चिमुकल्या मुलाच्या अंगावर जोरात दाबल्या गेलेल्या अस्पष्ट गलकाने प्रीथाला स्त्री असण्याचा परम आनंद झाला. तिला तिच्या सभोवताली पूर्व-प्राकृतिक स्त्री शक्तीचा प्रभामंडल, देवत्वाचा आभा वाटला. आईप्रमाणे ती तिच्यावर सर्व प्रेमाचा वर्षाव करेल, स्त्रीप्रमाणे ती त्याला मैथुनातील सुख-दुःखांची ओळख करून देईल, परंतु देवीप्रमाणे ती देखील त्याच्यावर पूर्ण प्रभुत्व करेल. तो पूर्णपणे, बिनशर्त तिचा स्वतःचा होता, ती जगाच्या नाशातून त्याची एकमेव तारण होती. ती त्याची आई, स्त्रि आणि देवी होती आणि तो तिचा मुलगा, प्रियकर आणि उपासक होता. प्रीताला तिच्यात इतकी सकारात्मक ऊर्जा कधीच जाणवली नव्हती, आणि तिच्या उत्साहात तिने त्याला अंतिम सुटण्याच्या उंबरठ्यावर घेऊन वेगाने, जोरदारपणे हलवायला सुरुवात केली. ‘आह… आह… आह… मम्मी!’ सलीम ओरडला, त्याचे शरीर येऊ घातलेल्या कळसाच्या थरकापाने थरथरत होते. प्रीथाचे रेशमी ओले हात अथकपणे हलवत त्याचे धडधडणारे कडक शिश्न पुढच्या कातडीवरून म्यान करून बाहेर काढत होते. सलीमला असे वाटले की त्याचे कान आग ओकत आहेत, हृदय अरबी घोड्यासारखे धावत आहे.
‘तू जवळ जवळ आला आहेस… नाही का?’ प्रीथा त्याच्या कानात खळखळत तिचा गरम श्वास देत होती.
‘मला… मला माहीत नाही… मला वाटतं… मला वाटतं की माझा स्फोट होईल…. कृपया थांब… मी आता ते घेऊ शकत नाही मम्मी… मी ती पांढरी वस्तू बाहेर काढेन..’ सलीम जेमतेम आपले शब्द बोलू शकत होता.
‘ठीक आहे, जाऊ दे… मी तुझ्यासाठी आहे. तुला छान वाटेल स्विटी… जाऊ दे…’ प्रीथा पुन्हा कुजबुजली. त्याच्या कानाच्या लोबवर तिची जीभ हलकेच फुंकली, आणि मग तिला जाणवले की त्याच्या संपूर्ण शरीरावर उबळ आल्याने ती वाढत आहे, त्याच्या पायाची बोटं पाण्याच्या आत घट्ट वळली आहेत, त्याला त्याच्या मांडीचे स्नायू कुरकुरीत आहेत आणि त्याचे कुपोषित पोट गाठीमध्ये घट्ट झाले आहे. अंतिम स्फोटाच्या तयारीत असताना प्रीथाला बल्बस ग्लॅन्स किंचित फुगताना दिसत होते, तिच्या मऊ संवेदनशील तळहाताखाली त्याचा मूत्रमार्ग ताठला होता. आणि त्याच क्षणी प्रिताने तिच्या इच्छेनुसार काहीतरी केले, ज्याचा तिला लगेच पश्चाताप झाला.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २९

‘अरे चल… तुला बाहेर एकतरी माणूस दिसतोय का? पुढची इमारत खूप दूर आहे, आपल्याला कोणीही पाहू शकत नाही… चल बाल्कनीतून दृश्याचा आनंद घेऊया.’ प्रीथाची खोडकरपणाची आणि साहसाची भावना त्याच्या कारणापेक्षा जबरदस्त होती. नग्न दिसण्याचा धोका निश्चितच होता. जवळपासच्या इमारतींमध्ये...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २८

सलीमचे डोळे आनंदाने मिटले, त्याच्या ओठातून एक मऊ उसासाबाहेर पडला. त्याने त्याचा चेहरा तिच्या काखेच्या पोकळीच्या खोलवर चोळला जी तिच्या छातीपर्यंत जाते, तिच्या त्वचेचा मऊपणा आणि तिच्या बगलेच्या केसांचा पुन्हा परिचित मादक वास घेत होता. ‘त्याला माझ्या बगलेचे खूप वेड आहे…’...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २७

प्रीथा बाहेर आली; सलीम बेडच्या काठावर पाय लटकत बसला होता. तिने त्याच्याकडे लाडक्या नजरेने पाहिले, तो उठला आणि बाथरूमकडे निघाला, ‘मलाही लघवी करायची आहे आई…’ तो म्हणाला. प्रीथाने आळशीपणाने जांभई दिली, तिच्या डोक्यावर तिचे लांबलचक केस गोळा करून, आळोखे पिळोखे देत, ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २६

प्रीथाला त्या मुलाबद्दल इतके अपार अथांग प्रेम वाटले की त्याच्या तीव्रतेने तिचे हृदय फुटेल. तिने त्याला जवळ धरले आणि उबदार कामुक शरीरावर घासून त्याला सर्व आनंद आणि आराम दिला. तिची लांब बोटे त्याच्या रेशमी केसात फिरली, तिने तिचा चेहरा त्याच्या गालांवर घट्ट दाबला. ‘मी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २५

प्रीथाने त्याचा लंड हलवला, तिची लाळ तिचा रस धुवून टाकत होती ती मांसल शाफ्टच्या संपूर्ण लांबीवर थुंकत होती. सलीमचा लंड मधाने टपकणाऱ्या कडक मिठाईसारखा दिसत होता; तसेच तो प्री-कम देखील गाळत होता.जोमाने चोळल्यानंतर आणि तृप्त होईपर्यंत स्वच्छ केल्यानंतर प्रिताने तिचे ओठ...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २४

सलीम शांत झाला, त्याने आईचे म्हणणे ऐकले. त्याला तिची नाराजी सहन करायची नव्हती. त्याने आपल्या तृष्णेवर नियंत्रण ठेवले आणि तिच्या छातीवर झोन आउट केले, तिला हताशपणे धरले. तिच्या बगलेचा वास आणि चव त्याच्या नाकात ताजे रेंगाळत आहे आणि त्याच्या मनात एक गोड धुके पसरत आहे. तो...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २३

तिने आपले ओठ उघडले आणि एक उबदार श्वास सोडला जो सलीमने भुकेने श्वास घेतला. ‘मम्म्म्म्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. अजून आई… अजून…’ त्याने विनंती केली. प्रिताने डोळे मिटून ठेवले होते, तिला हे वेडे कृत्य...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २२

‘आई, काय विचार करत आहेस?’ सलीमने हळूवारपणे विचारले, त्याची बोटे तिच्या झुबकेच्या आत मागे फिरत होती, दूरवर हरवलेल्या तिच्या मोठ्या काळ्या डोळ्यांमध्ये खोलवर पाहत होती. प्रीताने त्याच्याकडे बघितले, तिची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये गुंफली आणि त्याच्या केसांना आवळण्यासाठी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २१

आईच्या मऊ मांसल पोटावर बसून सलीमने तिच्या नाराज चेहऱ्याकडे माफी मागून पाहिलं आणि म्हणाला, ‘मला माफ कर आई, मला काय करावं ते कळत नव्हतं… बाहेर काढण्यापेक्षा आत खूप बरं वाटत होत.’ या असहाय्य बोलण्याने प्रिताचा क्षणिक राग लगेच थंड झाला. ‘ठीक आहे…’ ती म्हणाली; ‘तु शिकशील,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २०

‘हो मम्मी, तू खूप बलवान आहेस, आणि तरीही तू माझ्याशी खूप सौम्य आहेस.’ तो तिच्या स्तनांच्या उबदार त्वचेवर ओठ घासत म्हणाला. ‘मी तुला नेहमी सुरक्षित ठेवीन बेबी. या जगातील कोणतीही गोष्ट आपल्याला वेगळे ठेवू शकत नाही.’ प्रीथा आश्वासक हसत म्हणाली. ‘मला आशा आहे की ही रात्र...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १९

शेवटी त्यांनी धीर दिला, प्रीथा जवळ येत होती आणि सलीम शेवटी त्याच्या नवीन आईला सीमापार ढकलण्याची तयारी करत होता. प्रिताचा देहही उलटी गणतीतून जात होता…‘उफ्फ…जोरात…जोरात…ssss…आआआहहह!’ तिने आक्रोश केला. प्रीथाला माहित होते की ती सलीमच्या अथक धडपडीने लवकरच कळस गाठणार आहे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १८

सलीमला त्याच्या नवीन आईच्या उबदार मिठीचा आनंद झाला पण त्याला आणखी हवे होते. एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या शरीराचा शोध घेणे हे त्याने एक साहसी काम केले होते. हा अनुभव त्याच्यासाठी इतका नवीन आणि परका होता की त्याला ते पुरेसे नव्हते. त्याचे दगडासारख कडक लिंग तिच्या ओल्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १७

प्रीथाला आनंदात बुडल्यासारखं वाटत होतं. सलीमचा लवडा लहान होता, पण तो रॉडसारखा कडक होता, प्रीताला आश्चर्य वाटले की तो एवढ्या वेळ त्याची उभारणी कशी धरून ठेवू शकतो, तिला रोबोटप्रमाणे धक्के होता. त्याचा केस नसलेला लंड इतका गुळगुळीत आणि स्पर्शाचा मखमली होता तो तिच्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १६

सलीमने तिच्या गुलाबासारख्या ओठांवर, तिच्या हनुवटीवर प्रेमाने बोटं फिरवली. तिच्या त्वचेचा मऊपणा जाणवला. सलीमने तिच्या राजहंसाच्या मानेसारख्या लांब मानेचे प्रेमाने चुंबन घेतले, प्रीताने तिचे डोके मागे टेकवले, तिच्या ओठातून एक मंद आक्रोश सुटला तिने त्याला आणखी चुंबन...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १५

शेवटी सलीमच्या थरथरणाऱ्या बोटांनी तिच्या चमकणाऱ्या ओल्या योनी पटलाला स्पर्श केला आणि प्रीथा अनियंत्रितपणे थबकली. ‘नाही… नाही..’ ती श्वास रोखून म्हणाली – ‘तू मला असा हात लावणार नाहीस.’ ती मोठ्याने ओरडली. ‘तुझे ओठ आणि तुझी जीभ वापर, तुझे तोंड वापर, तुझे हात नाही.’ सलीम...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १४

प्रीताने स्वत:ला वर खेचले, सलीम अजून मिठी मारण्यासाठी उत्सुक होता, पण सॅटिनचा नाईटगाऊन तिच्या अंगावर ओझ्यासारखा वाटत होता. तिला तो मुलगा तिच्या संपूर्ण शरीराने अनुभवायचा होता, त्यांच्यामध्ये एकही धागा नसावा. ती गुडघ्यावर बेडवर उभी राहिल्याने सलीम थोडासा गोंधळला. तिने...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १३

प्रीताने उसासा टाकला आणि दोन्ही हातांनी तिचे जड स्तन पिंजून काढले. ‘तुला प्रेम नाकारलं होतं सलीम, दुसरीकडे मी एक असह्य स्त्री आहे जिला माझं प्रेम द्यायला नकार दिला होता माझ्या आत वाढणाऱ्याला. माझ्या आत इतकं प्रेम अडकलं आहे… या स्तनांमध्ये खूप दुखतंय… असं वाटतंय की...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १२

प्रीथाने सिगारेट पेटवली आणि एक लांब ड्रॅग ओढला, तिचे डोळे निरर्थकपणे मागे पडत होते कारण दीर्घायुष्याने तिला ताब्यात घेतले होते. तिच्या मनात विविध विचारांनी थैमान घातले. आज तिने स्वतःला एका सुंदर, खोल पण गुंतागुंतीच्या आणि जबाबदार नात्याशी बांधले होते. जर तिला पुढे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ११

प्रीताचा आवाज गोड होता आणि तिने तिच्या शाळेत संगीताचे धडे घेतले. इतकी वर्षे तिने गाणे सोडले होते, पण ती पुन्हा एकदा गाण्याकडे वळली.सलीमने आईला गाताना पाहिलं. एखादी व्यक्ती इतकी सुंदर आणि देवदूताचा आवाज एकाच वेळी कशी असू शकते? त्याने स्वतःला गुपचूप चिमटे काढले, हे खरे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १०

एखाद्या वजनहीन बाहुलीप्रमाणे प्रीथा सहजतेने त्याच्या अंडरआर्म्स पकडून त्याला अंथरूणावर सरकवत, मऊ उशांवर डोके टेकवले. सलीमने डोळे मिटले, हात मागे फेकले आणि मांजरासारखे पसरले, त्याचे पाय प्रीताच्या मांड्यांभोवती गुंडाळले. प्रीथाला हे अविश्वसनीय मोहक आणि मादक दिसत होते....

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ९

सलीमला तिच्या बाहूंमध्ये आकुंचन आल्याने, त्याचे पुरुषाचे जननेंद्रिय स्खलनासाठी घट्ट झाले, तिने यूरेथ्रल फिशर, त्याच्या तर्जनी आणि तिच्या अंगठ्याने नलिका अडवणाऱ्या कांड्यांना दाबून मूत्रमार्गातील विरंगुळा आणि वीर्य बाहेर पडणाऱ्या स्त्रावांना घट्ट बांधले. तिने निर्दयपणे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ७

प्रीथा त्याच्या कानात कुजबुजली ‘आवडलं? आता दुखणं जरा कमी होतंय का?’‘आता वेदना निघून गेल्या, आई’ त्याने उत्तर दिले आणि प्रीताने त्याच्या गळ्यात लपेटलेल्या उजव्या हातावर लहान मुलायम चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. प्रिताला तिच्या अंगावर शहारा आला. सलीम आता बाथटबमध्ये वळला...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ६

काही वेळाने प्रिताने डोळे उघडले. अचानक तिची नजर त्या मुलाच्या चड्डीच्या पुढच्या भागाकडे गेली. ती हैराण झाली. मुलाने खूप जुनी फाटलेली बॉक्सर शॉर्ट्स घातली होती, बटण नसताना चैनची जागा उघडी होती आणि ….अरे! मुलाचे कडक ताठ लिंग त्यातून सरळ बाहेर पडले आणि हवेत ताठ उभे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ५

प्रीथा म्हणाली, ‘ज्याला असे करायचे असेल त्याला मी बघते…थोडे घे…प्लिज’ तिने स्वतः जारमधून काही कुकीज घेतल्या. सलीम अजूनही सहमत नव्हता. प्रीताने तिचा हात त्याच्या डोक्यावर ठेवला आणि हळूच विनवणी केली, ‘तू माझं ऐकणार नाहीस का? बघ…मी तुझ्या आईसारखीच आहे ना?’ हे ऐकताच...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ४

दुसरीकडे, मुल सुद्धा संतापजनक स्थितीकडे पाहून थरथरत होते. प्रिताने त्याच्याकडे धाव घेतली आणि त्याला हाताने वर ओढून लिफ्टकडे ओढले. मुलगा सतत विनवणी करत होता, ‘कृपया मला जाऊ द्या मॅडम, मी वचन देतो मी काहीही केले नाही; मी माझ्या आईच्या आत्म्याची शपथ घेतो.’ प्रीथाने लक्ष...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ३

तिची शक्तिशाली हंस मान तिच्या रुंद मजबूत खांद्यांवर अभिमानाने उभी होती, ज्याच्या वरच्या बाजूस एक सुंदर परिपूर्ण अंडाकृती आकाराचा चेहरा मोठ्या गडद डोई डोळ्यांच्या जोडीने सजलेला होता, नाकासारखी तीक्ष्ण बासरी त्यांच्यामधील अंतर कमी करते. तिच्या गर्विष्ठ नाकाच्या खाली,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २

कधी कधी अयान तिच्यासमोर बोलायचा, ‘पृथा तुझ्या गरजा खूप तीव्र आहेत, तुझी लैंगिकता खूप प्रगल्भ आहे, तू फक्त माझ्यामुळे कधी समाधानी होशील का?’ ती खळखळून हसायची आणि म्हणायची, ‘मग काय, तू एकटाच पुरेसा नसलास तर मी तुझा क्लोन बनवीन; अनुवांशिक विज्ञान प्रगत होत आहे.’ शेवटी ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी

नव्याने आलेल्या मॅगझीनची पाने चालत असताना प्रिथाचे डोळे जड झाले होते. हे तिच्यासोबत आजकाल अनेकदा घडत आहे – झोपेच्या गोळ्या घेण्याचे हे परिणाम आहेत. तिला रात्री झोप येत नाही. आणि दिवसभर, अंधार आणि तंद्री तिच्यावर आच्छादन सारखी लटकत असते. तिचा सेल फोन तिच्या पलंगाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!