मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते.

तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने ओला झाला होता.

पल्लवी प्रणवकडे पाहत होती आणि प्रणव सुद्धा फक्त तिच्याकडेच पाहत होता. पल्लवीने तिचा चेहरा प्रणवच्या हातावर टेकवला, जो तिच्या कामरसाने भिजला होता. तिने दीर्घ श्वास घेऊन त्याच्या बोटांचा सुगंध घेतला. मग ती प्रणवकडे पाहत किंचित हसली आणि त्याच्या डोळ्यात पाहत जीभ बाहेर काढून त्याची बोटे चाटू लागली.

प्रणव आईकडे आश्चर्याने पाहत होता. तिला असे करताना पाहून पुन्हा त्याच्या पॅन्टमध्ये हालचाल सुरू झाली. पल्लवी अधीरतेने त्याचे एक एक बोट चाटत होती. जेव्हा प्रणवचा हात चाटून स्वच्छ झाला तेव्हाच ती थांबली.

प्रणवचा लंड ताठरला होता. जेव्हा पल्लवीची नजर मुलाच्या लंडावर पडली, तेव्हा त्याच्याकडे पाहून ती खोडकरपणे हसली. मग तिने एक हात त्याच्या लंडावर ठेवला आणि पुढे झुकून तिचे वजन त्याच्या अंगावर टाकले. मग तिने एक दीर्घ श्वास घेऊन प्रणवच्या ओठांचे चुंबन घेतले. प्रणव देखील प्रतिसाद देत तिचे ओठ चोखू लागला.

एक दीर्घ चुंबन घेतल्यानंतर पल्लवीने तिचे तोंड बाजूला केले आणि हसत हसत प्रणवकडे पाहू लागली. तो डोळे बंद करून त्याच्या ओठांवर जीभ फिरवत आईच्या पुच्चीचा कामरस चाटत होता, जो पल्लवीच्या ओठांवरून त्याच्या ओठांना लागला होता.

पल्लवीचे हसू ऐकून प्रणवने डोळे उघडले आणि लाजून खाली पाहू लागला.

“इश्श्य! आता तुला लाजायला काय झालं?”

आईचे बोलणे ऐकून प्रणवचे गाल लाल झाले. त्याला असे लाजताना पाहून पल्लवी अजून जोरात हसू लागली.

“चल उठ, आता जाऊन थोडा वेळ अभ्यास कर. मी कपडे धुवत आहे, तू पण तुझी अंडरवेअर आणि पॅन्ट आणून दे.” असे म्हणत पल्लवी उठली.

सोफ्यावरून उठल्यावर पल्लवीने प्रणवच्या लंडाला पॅन्टवरून चुंबन दिले आणि तिच्या बेडरूमकडे निघाली.

प्रणवचा लंड चांगलाच कडक झाला होता. पण आता त्याला थांबावे लागणार होते. आईला जाताना पाहून त्याने त्याच्या लंडाला प्रेमाने मुठीत पकडले आणि म्हणाला, “थोडा धीर धर. आई लवकरच तुझी इच्छा पूर्ण करणार आहे.”

प्रणवच्या लंडाने जोरात झटका मारला, जणू प्रणवच्या बोलण्याने त्याला अपार आनंद झाला होता.


प्रणव टीव्ही बंद करून त्याच्या बेडरूममध्ये गेला. मग बाथरूममध्ये जाऊन त्याने त्याची पॅन्ट आणि अंडरवेअर काढून त्याचा वीर्याने बरबटलेला लंड पाण्याने स्वच्छ करून टॉवेलने पुसला. मग त्याने एक दुसरी अंडरवेअर आणि पायजामा घातला आणि त्याचे कपडे गोळा करून आईच्या बेडरूममध्ये गेला.

पल्लवी तिच्या बेडरूमला लागून असलेल्या बाथरूममध्ये कपडे धुत होती. प्रणवला त्याचे वीर्याने खराब झालेले कपडे आईला धुवायला द्यायला खूप लाज वाटत होती. पण बाथरूममध्ये पाऊल टाकताच समोरचे दृश्य पाहून त्याचे भान हरपले.

पल्लवी प्रणवकडे पाठ करून समोर उभी होती. तिच्या अंगावर फक्त तिची कुर्ती होती. तिच्या पायाजवळ खाली जमिनीवर तिचा पायजामा पडलेला होता. ती नळ चालू करून बादलीत पाणी भरत होती.

प्रणव मागील बाजूचे आईला निरखून पाहू लागला. गळ्याप्रमाणे तिच्या कुर्तीची पाठही मोकळी होती. तिच्या केसातील बो अजूनही तसाच होता. तिच्या पाठीवर रुळणारे केस कमरेपर्यंत लांब होते.

तिची कुर्ती तिच्या पाठीला चिटकली होती आणि कुर्तीचे मागच्या बाजूचे कपडे तिच्या गांडीच्या गोळ्यांवर पसरले होते. पल्लवी कुर्तीच्या खाली नागडी होती. तिने थोडी हालचाल केल्यावर तिच्या कुर्तीच्या कटमधून तिच्या गांडीच्या फटीचे आणि त्याखाली तिच्या गोऱ्या पुच्चीचे ओझरते दर्शन होत होते.

पल्लवीच्या कुर्तीतून हलताना दिसणारे तिचे गुबगुबीत गांड जणू त्याला हाक मारत होते. प्रणव पहिल्यांदाच आईला अशा अवस्थेत पाहत होता. त्याच्या घशाला कोरड पडली होती. त्याच्या तोंडातून आवाज निघत नव्हता.

पल्लवी पाण्याने भरलेली बादली उचलायला वाकली. प्रणव बारकाईने आईकडे पाहत होता. पल्लवी खाली वाकल्याने तिची कुर्ती एका बाजूला झाली आणि त्याला आईची गोरी पुच्ची दिसली.

पल्लवी खाली वाकल्याने तिची पुच्ची किंचित फाकली होती आणि त्यातील लालसर भाग दिसत होता. तिची पुच्ची अजूनही ओली होती त्यामुळे ती चमकत होती.

तिच्या पुच्चीवर एकही केस नव्हता, हे पाहून प्रणव खुश झाला. पहिल्यांदाच आईच्या पुच्चीला पाहून प्रणव सित्कारला आणि त्याचा लंड पुन्हा कडक होऊन झटके मारायला लागला.

प्रणवचे सित्कार कानावर पडताच तिला त्याच्या येण्याचा भास झाला.

“अरे बेटा, केव्हा आलास? माझे लक्ष नव्हते. तुझे कपडे इथे ठेव, मी लगेच धुवून टाकते.” असे म्हणून पल्लवी पुन्हा कामात व्यस्त झाली.

प्रणव आईच्या जवळ गेला. पल्लवीने फक्त कुर्ती घातली होती, खाली ती पूर्ण नागडी होती. प्रणव तिच्या गांडीपासून फक्त हातभर अंतरावर उभा होता. ती खाली वाकून कपडे धुवत होती. प्रणवला इच्छा झाली की, आत्ताच आईला याच अवस्थेत मागून तिच्या पुच्चीत लंड घालून चोदले तर?

पल्लवीला असे नागडे पाहून त्याच्या मनावरील ताबा हरवत चालला होता. पण तिला चोदायची हिंमत त्याच्यात नव्हती. त्याला तिच्या परवानगीची वाट पहावी लागणार होती. त्यामुळे तिला चोदता येत नसेल तरी तिच्या नागड्या गांडीवर हात फिरवण्याची त्याला जाम इच्छा होत होती.

प्रणवने त्याचा थरथरता हात तिच्या गांडीच्या दिशेने पुढे केला. तो तिच्या गांडीला जवळ जवळ स्पर्श करणार तोच पल्लवीचा आवाज त्याच्या कानावर पडला.

“कुठे हरवलास बेटा? कपडे इकडे ठेव.”

पल्लवीच्या आवाजाने प्रणव भानावर आला. त्याने लगेच त्याचा हात मागे घेतला पण बोलताना ती थोडी मागे झाल्याने त्याच्या बोटांना आईच्या गांडीचा स्पर्श झालाच!

“अरे हो, मम्मी!”

प्रणवने आपले कपडे जमिनीवर फेकले. पल्लवीने मागे वळून प्रणवकडे पाहिले तर तो अस्वस्थपणे उभा होता. त्याची नजर आईच्या गांडीवर स्थिरावली होती. त्याच्या मनात काय चालू आहे, हे कळायला पल्लवीला वेळ लागला नाही.

पल्लवी प्रणवच्या पुढे आली आणि त्याने खाली टाकलेले कपडे उचलण्यासाठी खाली वाकली. असे करताना तिने मुद्दाम थोडी मागे होऊन तिची गांड त्याच्या लंडावर दाबली.

“अग बाई! हे काय?” पल्लवी धक्का बसल्याचे नाटक करत म्हणाली. “मला मागून हे काय ठेचतंय?”


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!