मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता.

काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला किचनच्या ओट्यावर ठेवले. प्रणव तिचे ओठ सोडून मागे झाला आणि तिच्याकडे पाहू लागला. पल्लवीच्या शर्टची गाठ सुटली होती. तिने शर्टच्या दोन्ही बाजू हातात पकडून मुलाच्या डोळ्यात पाहत पुन्हा शर्टला गाठ मारली.

प्रणवने ग्लासात पाणी घेऊन पिले आणि आईसाठी पण पाणी घेऊन आला. पाणी पिल्यावर त्याने तिला उचलून सिंकजवळ नेले आणि पुन्हा किचनच्या ओट्यावर बसवले.

प्रणवने एक प्लेट धुवून आईच्या हातात दिली आणि त्याचा चेहरा पुढे केला. पल्लवीला लगेच त्याचा इशारा कळला, तिने त्याच्या ओठांवर हलकेच चुंबन दिले आणि त्याच्या हातातून प्लेट घेऊन ती पुसून होल्डरमध्ये ठेवली.

आता पुन्हा प्रणवने दुसरी प्लेट धुवून आईच्या हातात दिली आणि तिने पण त्याच्या ओठांवर चुंबन देऊन त्याच्या हातातून प्लेट घेऊन ती पुसून होल्डरमध्ये ठेवली.

आता आई आणि मुलामध्ये जणू काही चुंबनांची मालिका सुरू झाली होती. प्रत्येक प्लेट, प्रत्येक पातेले, प्रत्येक भांडे, अगदी छोटा चमचा धुवून झाल्यावर ते एकमेकांचे चुंबन घेत होते.

आता दोघांच्याही चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव होते. सर्व भांडी धुवून होईपर्यंत त्यांनी एकमेकांना इतके चुंबन घेतले होते की, त्यांच्या हृदयाचे ठोके वाढले होते आणि ते धापा टाकत होते.

प्रणवचा लंड पायजाम्यात झटके मारत होता तर पल्लवीची पुच्चीही कामरसाने भिजली होती. भांडी धुवून आणि पुसून झाल्यावर दोघांनी एक दीर्घ चुंबन घेतले.

मग पल्लवी किचनच्या ओट्यावरून खाली उतरली. तिने टॉवेलने हात पुसले आणि प्रणवला बक्षीस म्हणून एक कॅण्डी दिली. मग तिने त्याला ड्रॉईंग रूममध्ये पाठवले आणि गॅसवर दूध गरम करू लागली.


काही वेळाने पल्लवी हातात ट्रे घेऊन ड्रॉईंग रूममध्ये शिरली. प्रणव सोफ्याच्या एका बाजूला टेबलवर पाय ठेवून पूर्वीसारखा सोफ्याच्या मागच्या बाजूला रेटून बसला होता. आई येताच त्याने टेबलवरून पाय मागे घेतले.

पल्लवीने टेबलवर ट्रे ठेवला आणि त्याच्या बाजूला तिच्या कंबरेवर हात ठेवून उभी राहिली. ट्रे मधील ग्लासातील दूध पाहून प्रणवचा चेहरा उतरला. त्याला सुरुवातीपासूनच दूध आवडत नव्हते. पण आईच्या भीतीमुळे रोज प्यावे लागत होते.

“काय मम्मी, आज राहू दिले असते ना! मी एक दिवस पिले नाही तर मला काहीही होणार नाही.”

“नाही बेटा, आज तर तुला दुधाची नितांत गरज आहे. आज रात्री तुला खूप मेहनत करायची आहे. त्यामुळे तुला दूध प्यावेच लागेल!” पल्लवीच्या ओठांवर हसू आले.

“पण मम्मी, दूध पिल्याशिवाय माझ्याकडून ते होणार नाही का?”

“जर तू दुपारी तुझी पॅन्ट ओली केली नसती तर झाले असते.”

आईचे बोलणे ऐकून प्रणव थोडा नाराज झाला.

“बेटा, जर तू दूध पिले नाही तर ताकद कुठून येईल आणि ताकद नसेल तर तू लवकर कसा शिकू शकशील?” आई त्याच्याकडे पाहत सहानुभूतीने म्हणाली.

“मम्मी, माझ्याकडे खूप ताकद आहे. तू आता पाहिले ना, मी तुला कसे उचलून घेतले होते? मम्मी, तुला तसे उचलून मी पूर्ण घरात फिरवू शकतो.” प्रणवने आव्हान दिले.

“ठीक आहे, बेटा, मला नंतर कधी फिरव. पण उभे राहून माझे पाय गळून आलेत, आधी मला बसू दे.”

पल्लवी प्रणवच्या जवळ गेली आणि त्याच्या गळ्यात हात टाकून त्याच्या मांडीवर बसली.

“आह्ह, मम्मी!” पल्लवीच्या गांडीचा भार प्रणवच्या मांडीवर पडताच तो ओरडला. अचानक झालेल्या या हल्ल्याने तो थोडा घाबरला होता.

“काय झालं? तुला त्रास होत असेल तर मी उठते.” पल्लवी प्रणवकडे पाहत म्हणाली.

प्रणवने एक हात आईच्या पाठीमागे नेऊन तिला पकडले आणि त्याच्या दुसरा हात तिच्या नग्न मांड्यांवर प्रेमाने फिरवू लागला.

“मम्मी, तुला हवे तोपर्यंत तू माझ्या मांडीवर बसू शकतेस, मी तुला कधीच उठायला सांगणार नाही.” प्रणव त्याचा हात पल्लवीच्या नग्न मांडीवर गुडघ्यापासून तिच्या अंडरवेअरपर्यंत फिरवू लागला.

“माझ्या वजनाने तुला त्रास तर होत नाही ना?” पल्लवी प्रणवच्या डोळ्यात बघत बोलली.

“मम्मी, तू फुलासारखी हलकी आहेस, तुझ्या वजनाने मला त्रास काय होणार?” प्रणव आईच्या कानात कुजबुजला.

“खोटं बोलायचं गरज नाही, मला माहितेय, माझं वजन किती आहे.” पल्लवी हळू आवाजात म्हणाली.

मग पल्लवीने टेबलवरून ग्लास उचलून प्रणवच्या तोंडाजवळ आणला.

“चल, पटकन माझ्यासमोर पिऊन घे.” पल्लवी मुलाला दम देत म्हणाली.

“मम्मी, प्लीज नको ना!” प्रणव हट्ट करत म्हणाला.

“हम्म. मला माहितेय, तुला कसे पाजायचे ते!” पल्लवी खोडकरपणे म्हणाली.

पल्लवीने दुधाचा ग्लास तिच्या ओठांजवळ आणला आणि प्रणवच्या डोळ्यात पाहत त्यातून एक घोट घेतला. मग तिने तिच्या ओठांवरून जीभ फिरवली. प्रणव उत्सुकतेने तिच्याकडे पाहू लागला.

मग पल्लवीने पुन्हा एक घोट घेतला. पण या वेळी ती प्रणवच्या डोळ्यात पाहत तोंडातील दूध पुन्हा ग्लासात थुंकली. प्रणवचा लंड उत्तेजेनेने तिच्या गांडीवर झटके मारू लागला.

पल्लवीने तो ग्लास मुलाच्या तोंडापुढे केला आणि त्याने काहीही न बोलता आईच्या डोळ्यात पाहत दूध पिऊन घेतले.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!