मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?” पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, “त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन.”

“तूच म्हणाला होतास ना की, तुला माझी साथ द्यायची आहे आणि माझा एकटेपणा घालवायचा आहे. आता तुला माझा कंटाळा आला आहे, नाही?” पल्लवी केविलवाणी नाटक करत म्हणाली.

“सॉरी, मम्मी, मला खरंच तुझा कंटाळा आलेला नाही, पण तूच माझी किती मजा घेत आहेस.”

“ठीक आहे.” पल्लवी अचानक प्रणवला अडवत गंभीरपणे म्हणाली, “जा, फ्रीजमधून थोडं थंड पाणी काढ. मी भाजी आणि पोळ्या टेबलवर नेऊन ठेवल्या आहे, अजून काही लागते का बघते. चल घाई कर आणि बाकी गोष्टींकडे कमी लक्ष दे. किती काम आहे आणि तू बोलत बसला आहेस. चल लवकर.”

प्रणव अजूनही तसाच उभा आहे पाहून पल्लवीने त्याच्या गालावर हात फिरवला.

“बेटा, मला असे टक लावून पाहणे बंद कर. मला खरंच खूप भूक लागली आहे. मला असे डोळ्यांनी खाऊन तुझे नक्की पोट भरले असेल, पण माझे तसे नाही.” पल्लवी प्रणवला चिडवत म्हणाली.

प्रणवने काहीतरी बोलण्यासाठी तोंड उघडले पण पुन्हा गप्प बसला. त्याने मान हलवली आणि सलादची प्लेट उचलून डायनिंग टेबलकडे गेला.

पल्लवी आणि प्रणव दोघेही डायनिंग टेबलवर समोरासमोर बसून शांतपणे जेवत होते. जेवण खरंच खूप स्वादिष्ट बनले होते. प्रणव इतका चिडलेला असूनही आनंदाने जेवत होता. त्याने आईकडे एक नजर टाकली, तर ती खाली बघून जेवत होती.

पल्लवीने पाण्याचा ग्लास उचलायला हात पुढे केला तर तिची आणि प्रणवची नजरानजर झाली. प्रणव तिच्याकडे रागाने पाहत होता. त्याच्या निरागस चेहऱ्यावरील राग पाहून या वेळी पल्लवीला हसू आवरता आले नाही आणि ती जोराजोरात हसायला लागली.

तिला हसताना पाहून प्रणव आणखिनच चिडला. पल्लवी स्वतःला थांबवण्याचा प्रयत्न करत होती पण ती थांबवू शकली नाही. प्रणवला सुरुवातीपासूनच माहीत होते की, त्याची आई त्याला मुद्दाम चिडवत आहे, पण आता तिला हसताना पाहून प्रणव इतका चिडला की, त्याने ताटावरून हात मागे घेतले.

त्याच्या मनात आले की, तिथून उठून सरळ त्याच्या बेडरूममध्ये निघून जावे, पण त्यालाही खूप भूक लागली होती. आईचे हातचे स्वादिष्ट जेवण सोडून उठून जायचे, त्याला मन झाले नाही.

“सॉरीऽऽऽ सॉरीऽऽ प्लीजऽऽ!” पल्लवीने लहान मुलीसारखी हातवारे करून त्याला जेवायला सांगितले.

काही वेळ दोघे शांततेने जेवत होते. प्रणव खाली पाहून जेवण करत होता. तितक्यात पुन्हा आईचा हसण्याचा आवाज त्याच्या कानावर पडला.

“बस्स! आता खूप झालं!” प्रणव स्वतःशीच पुटपुटला.

आई मुद्दाम त्याला चिडवत होती म्हणून त्याला आता राग अनावर झाला. त्याने आईकडे पाहिले आणि तो चकित झाला. ती जेवताना तिची बोटं चाटत होती. तिला असे बोटं चाटताना पाहून त्याला दुपारच्या प्रसंगाची आठवण झाली आणि तोही आईकडे पाहून हसायला लागला.

दोघांच्या हास्याने डायनिंग रूम भरून गेली होती. दोघेही जेवण थांबवून वेड्यासारखे हसत होते. बराच वेळ हसल्यावर शेवटी दोघेही थोडे शांत झाले.

“आह्ह देवा!” पल्लवीने आनंदाने उसासा सोडला.

ती खूप खुश होते. तिला आठवतही नव्हते की, या आधी ती कधी अशी मोकळेपणाने हसली होती किंवा त्या घरात कधी असा हशा घुमला होता.

पल्लवीने घास उचलला आणि खुर्चीवरून उठून प्रणवच्या जवळ जाऊन वाकून उभी राहिली. त्याने प्रश्नार्थक नजरेने तिच्याकडे पाहिले. तिने काहीही न बोलता तिचा हात त्याच्या तोंडापुढे केला. आई एवढ्या प्रेमाने घास भरवते म्हणून त्यानेही तोंड उघडून घास खाल्ला.

घास भरवल्यावर पल्लवीने अंगठ्याने त्याचे ओठ पुसले आणि काहीही न बोलता तिचे ओठ त्याच्या ओठांवर टेकवून त्याचे उत्कटतेने चुंबन घेतले. एका दीर्घ चुंबनानंतर ती थोडी मागे झाली. मग तिने जीभ बाहेर काढून मुलाचे ओठ चाटले आणि पुन्हा एक दीर्घ चुंबन घेऊन त्याच्यापासून दूर झाली.

“आय लव यु, बेटा, थॅन्क यु सो मच.” असे म्हणत पल्लवीने त्याच्या कपाळावर एक हलके चुंबन दिले.

पल्लवीचे डोळे पाणावले होते. प्रणवने आईच्या डोळ्यात पाहिले तर त्याला आईच्या डोळ्यात कृतज्ञतेचे आणि समाधानाचे भाव दिसले.

त्याची आई खरंच खूप आनंदी होती. तिने त्याच्या ओठांवर घेतलेले चुंबन नक्कीच तिच्या मुलाच्या बद्दलच्या लैंगिक वासनेने तहानलेल्या स्त्रीच्या ओठांचे चुंबन नव्हते. त्या चुंबनात प्रणवला फक्त आणि फक्त आईचं प्रेम जाणवले, बाकी काही नाही!

पल्लवी परत तिच्या खुर्चीकडे जाऊ लागली तेवढ्यात प्रणवने तिच्या गांडीवर हलकेच चापट मारली.

“आह्ह, बदमाश!” पल्लवीने मागे वळून प्रणवकडे पाहिले आणि हसत हसत परत तिच्या खुर्चीवर जाऊन बसली.

आता आई आणि मुलगा दोघेही पुन्हा जेवू लागले. दोघेही खूप आनंदी आणि खुश होते. प्रणवची नजर पुन्हा पुन्हा आईच्या चेहऱ्याकडे जात होते. इतके हसल्यावर आईचा चेहरा खुलला होता आणि थोडा लाल झाला होता.

तिच्या डोळ्यातील खोडकरपणा, ओठांवरचे हसू, चेहऱ्यावरचा निरागसपणा आणि तिचे लालसर गुलाबी गाल पाहून प्रणव भारावून गेला. प्रणव डोक्यात एकच विचार होता की, खरंच आई किती सुंदर आहे! जणू काही आईच्या सौंदर्याने तो पूर्णपणे संमोहित झाला होता.

प्रणव त्याच्या जागेवरून उठून आईच्या जवळ जाऊन उभा राहिला. पल्लवीला वाटले की, तो पण तिला घास भरवायला आला असेल, पण त्याचा रिकामा होता. तिने मान वर करून त्याच्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले. प्रणवने डाव्या हाताने आईचे डोके पकडले आणि त्याचा चेहरा तिच्या चेहऱ्यावर टेकवला.

प्रणव उत्कटतेने तिच्या कपाळावर, डोळ्यांवर, गालावर, नाकावर चुंबन घेऊ लागला. त्याने क्षणभर त्याचा चेहरा मागे करून आईकडे पाहिले तर तिने डोळे मिटले होते. तिच्या चेहऱ्यावरचा निरागसपणा, मनाला भुरळ पडणारे तिचे सौंदर्य आता आणखिनच वाढले होते.

प्रणवने पुन्हा त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्यावर टेकवला आणि तिचे चुंबन घेऊ लागला. पूर्ण चेहऱ्यावर चुंबन घेतल्यावर जेव्हा त्याने त्याचा चेहरा मागे घेतला, तेव्हा पल्लवीने हळूच तिचे डोळे उघडले. मुलाच्या या प्रेम प्रदर्शनाने तिला किती आनंद झाला, हे तिचे डोळे सांगत होते.

प्रणवने आईच्या ताटातून घास उचलून तिच्या तोंडाजवळ आणला. पल्लवी मुलाचे प्रेम पाहून खुश झाली आणि तिने तोंड उघडून घास आत घेतला. पण तेवढ्यात तिने त्याचे बोट दातात पकडले!


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!