मॉम्स मॅजिक | भाग १८

“तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!” पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली.

“सॉरी मम्मी.” प्रणव हळू आवाजात म्हणाला.

आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला.

“चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार आहे, मी पोळ्या लाटते. मग लगेच जेवायला बसू.”

मुलाचा उदास चेहरा पाहून पल्लवी म्हणाली, “बेटा, रिकाम्या पोटी मेहनत कशी होईल? आधी जेवण मगच बाकीचे काम.”

“हो मम्मी.” प्रणव निस्तेज चेहऱ्याने म्हणाला.

आईने त्याला रोखले आणि कामाला लावले म्हणून त्याला आईचा किंचित राग आला होता.

पल्लवीने प्रणवच्या निराश चेहऱ्याकडे पाहिले. मग चेहरा फिरवून ती गालात हसली.

“बिच्चारा!” ती स्वतःशीच पुटपुटली.

प्रणवने काकडी कापायला चाकू उचलला पण पुन्हा त्याची नजर आईवर खिळली. पोळ्या लाटताना तिचे पूर्ण शरीर हालत होते. तिच्या हातातील स्टीलच्या बांगड्या तिच्या हातात शोभून दिसत होत्या. तिच्या नाकातली बाळी पण तिला शोभून दिसत होती.

अधूनमधून जेव्हा ती तिच्या केसाच्या बटा मागे करायची, तेव्हा ती हलका उसासा सोडायची. कदाचित, गॅसजवळ उभी राहल्याने तिला थोडी गरमी होत होती.

पोळ्या लाटताना आईचे हलणारे स्तन खूपच कामुक वाटत होते. किचनमध्ये काम करताना तिला थोडा घाम आला होता. तिच्या मानेवरून तिच्या स्तनावर ओघळणारा घामाचा थेंब पाहून प्रणवच्या तोंडाला पाणी सुटले. त्याला तो थेंब चाटून घ्यावासा वाटला.

प्रणव त्या थेंबाला तिच्या शर्टाच्या गाठीपर्यंत खाली ओघळून लुप्त होईपर्यंत टक लावून पाहत होता. तेवढ्यात त्याचे लक्ष आईच्या गांडीवर गेले. तिची हलणारी गांड पाहण्यात आता त्याला मजा वाटू लागली.

काही वेळापूर्वी जेव्हा त्याने त्याचा लंड तिच्या गांडीवर दाबला होता, तेव्हा त्याला खूप आरामदायक वाटत होते. दोघांच्या मध्ये कपड्यांचा अडथळा असूनही त्याला आईच्या गांडीची गरमी आणि मऊपणा त्याच्या लंडावर जाणवला होता.

“आह्ह! मम्मीला घोडी बनवून चोदायला किती मजा येईल!” प्रणव विचारात हरवला होता.

त्याची काहीच हालचाल होत नाही म्हणून पल्लवीने त्याच्याकडे नजर टाकली तर तो तिच्या गांडीकडे टक लावून पाहत होता.

“बेटा, सांभाळून!” पल्लवी हसत म्हणाली, “बेटा, तुझे डोळे आणि मन खाली काकडीवर ठेव नाही तर तुझे बोट कापले जाईल.”

“हो, हो, मम्मी!”

आईच्या आवाजाने प्रणव भानावर आला आणि लक्ष देऊन सलादसाठी काकडी आणि टोमॅटो कापू लागला.

“हे बघ, तुझा सलादही बनवून झाला नाही पण माझ्या लाटून झाल्यात. कधी तुला एकट्याला जेवण बनवायचे काम पडले तर पूर्ण दिवसही कमी पडेल.” पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली.

“मम्मी, मला कुठे ही कामं येतात. काही दिवस शिकायला वेळ लागेल, मग बघ मी किती झटपट सर्व कामं करतो.”

“अरे, पण त्यासाठी कामावर लक्ष ठेवावे लागेल, माझ्या पपईवर नाही!” पल्लवी त्याला आणखी चिडवत म्हणाली.

“हम्म, मला माहीत आहे की, सुरुवातीला शिकवायला वेळ लागतो, त्यामुळे मी दररोज दिवसरात्र एक करून तुला सर्व काही शिकवणार आहे आणि तुझी नियमित परीक्षा पण घेणार आहे. मला पण बघायचंय की, तुला काम शिकायला किती दिवस लागतात आणि मग कसे काम करतो ते!” पल्लवी थोडा आवाज चढवून बोलली.

पल्लवीला काय म्हणायचे आहे, हे प्रणवला चांगलेच समजले. कदाचित, त्यामुळेच त्याचे गाल लाल झाले होते. आईला काय उत्तर द्यावे, हे त्याला कळत नव्हते. त्याची अवस्था पाहून पल्लवीला खूप मजा वाटली. त्याला त्रास देण्याची एकही संधी तिला सोडायची नव्हती.

“आता गप्प का झाला आहेस? घाबरला की काय? आई काय परीक्षा घेईल, मी काय करायचं, असा विचार करून तुझी चिंता वाढली असेल, नाही?” पल्लवी मुलाला दम देत म्हणाली.

“मम्मी, तुला चांगलंच माहीत आहे की, मी कधीही मागे हटत नाही, कशालाही घाबरत नाही आणि कुठल्याही कामात नेहमी पुढे असतो.” प्रणव गर्वाने म्हणाला.

“अच्छा! तू कधीही मागे हटत नाही? कशालाही घाबरत नाही? मग तुझे पाय का थरथरत आहेत? सांभाळून नाही तर पडशील!” पल्लवी तोंडावर हात ठेवून हसू आवरण्याचा प्रयत्न करू लागली.

“कोणाचे पाय थरथरत आहेत?” प्रणव चिडला.

“दुसऱ्या कोणाचे कशाला? तुझेच पाय थरथरत आहेत! आता फक्त भीतीने पायजामा ओला करू नकोस म्हणजे झाले!”

पल्लवी चकित झाल्याचे नाटक करत प्रणवच्या पायजाम्याकडे इशारा करत म्हणाली, “अरे हे काय? मला वाटते, तू खरंच पायजामा ओला केला आहेस!”

पायजाम्याच्या वरच्या बाजूला एक ओला डाग होता. पल्लवीला चांगलेच माहीत होते की, ही करामत तिच्या गांडीची आहे, त्यामुळे प्रणवला त्रास देण्याची संधी तिने सोडली नाही.

“मम्मीऽऽऽ!” प्रणव चिडून आईवर जवळ जवळ ओरडला.

त्याची आई त्याला इतका त्रास देऊ शकते, याची त्याला कल्पना नव्हती.

मुलाला चिडलेले पाहून पल्लवीला हसू अनावर झाले. ती दुसरीकडे तोंड करून उभी राहिली आणि हसू आवरण्याचा प्रयत्न करू लागली.

“ठीक आहे, माझ्यावर ओरडायची गरज नाही. तू दुपारसारखी तुझी अंडरवेअर ओली केली असेल तर मी मुळीच धुणार नाही. तुलाच धुवावी लागेल!” पल्लवी हसू लपवण्याचा प्रयत्न करू लागली.

“मम्मी, प्लीज! बस कर!” प्रणव हात जोडून म्हणाला. त्याने आईसमोर हार पत्करली.

“ठीक आहे, पण त्यासाठी, आता तू तुझ्या पायजाम्यात काय सांडलं, ते मला सांगावं लागेल.” पल्लवी खोडकरपणे म्हणाली.

ती आता जेवण डायनिंग टेबलवर नेऊ लागली.

“ठीक आहे, तू ऐकत असेल तर डॅडी आल्यावर मी त्यांच्याकडे तुझी तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतेयस.” प्रणव आईला दम देत म्हणाला.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!