ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला.

खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला आणि त्याचा फुगवटा वाढू लागला.

“तुला कसेतरीच व्हायला लागले म्हणजे कसे रे?” रतीने मुद्दाम कुतुहल दाखवत विचारले.

“अगं तसेच. जेव्हा काल सकाळी मी तुझी ती पॅन्टी अन ब्रा हातात घेतली तेव्हा. तेव्हा जसे मला एक्साईट व्हायला झाले तसेच व्हायला लागले.”

“हंम्म्म्म. अच्छा मग? मग काय केलेस तू?” रतीने निश्वास सोडत विचारले.

“मग मी बाथरूममध्ये गेलो आणि आणिऽऽ.” परत राहुल सांगायला अडखळला.

“आणि काय मग? काय केलेस तू? बाथरूममध्ये??” रतीने पुन्हा एक भुंवई उडवत मिश्किलपणे त्याला विचारले.

“मऽऽ मीऽऽ माझा हलवून गाळला.” राहुल तिच्याकडे पाहत हळूच म्हणाला.

“हंम्म्म. म्हणजे परत गाळलास? म्हणजे रात्री नंतर बरोबर ना?” रतीने किंचित हसून विचारले.

“हो, मम्मा.” राहुलने लाजत उत्तर दिले.

“आणि तू कसे हलवलेस? जसे मी दाखवले होते तसेच की तू आधी करायचा तसे?” रतीने तिरकसपणे विचारले.

“तू दाखवले तसे! खरंच, मम्मा! तू रात्री मला जसे दाखवलेस तसेच मी हलवले.” राहुलने जोशात तिला पटवून द्यायचे प्रयत्न करत म्हटले.

“नक्की का? का फक्त मम्मीला सांगायचेय म्हणून बोलतोय?” रतीने जाब विचारल्यासारखे त्याला विचारले.

“नाही, मम्मा! अगदी खरे! तू दाखवले होते तसेच हलवले. इन फॅक्ट, मम्मा नंतरही मी चांगली प्रॅक्टिस केली आहे.” राहुलने उत्साहाने म्हटले.

“नंतरही प्रॅक्टिस केली आहे? कधी? तू फक्त सकाळीच केले होते ना?” रतीने उत्सुकतेने विचारले.

“होऽऽ म्हणजे नाही.” रतीच्या प्रश्नाने राहुल गोंधळला.

“राहुल तू परत केले होतेस का ते?” तो काहीतरी लपवतोय असे रतीला वाटले.

“हंऽऽ होऽऽ मम्मा.” राहुलने शरमून मान खाली घालत म्हटले.

“कधी? कुठे? मम्माला सांग खरे खरे. “ रतीने त्याला विचारले.

“तऽऽ तेऽऽ मी विजयच्या घरी गेलो होतो तेव्हा.” राहुलने अडखळत उत्तर दिले.

“विजयच्या घरी? तिकडे?” रतीने आश्चर्याने डोळे मोठे करत विचारले.

“हऽऽ होऽऽऽ मम्मा.” राहुलने हळूच कबूल करत म्हटले.

“राहुल हे योग्य नाही! दुसर्‍यांच्या घरात असे काही करायचे नाही.” रतीने किंचित चढ्या आवाजात त्याला म्हटले.

“अगं हो गं. पण विजय माझा बेस्ट फ्रेन्ड आहे आणि आम्ही त्याच्या रूममध्ये गुपचूप केले. दरवाजा लॉक होता.” राहुलने युक्तीवाद केला.

“आम्ही म्हणजे? तुम्ही दोघांनी केले?” पुन्हा रतीने आश्चर्याने विचारले.

“हो मम्मा! आम्ही दोघांनी! म्हणजे मी माझा हलवत होतो आणि तो त्याचा.” राहुलने हळूच म्हटले.

“अरे पण का? कशामुळे? तुम्हा दोघांना तसे का करावेसे वाटले?” रतीने त्याच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला.

“ते आम्ही एका मॅगझिनमधले हिरॉईनचे फोटो पाहून एक्साईट झालो.” राहुल म्हणाला.

पण राहुलने रतीला सांगितलेले कारण खोटे होते. खरे कारण वेगळेच होते, जे तो तिला सांगू शकत नव्हता.

“अरे नुसते फोटो पाहून एक्साईट झालात? आणि सरळ सरळ तुमचा बाहेर काढून हलवायाला लागलात? कमाल आहे तुमची.” रतीने आश्चर्याने म्हटले.

“हंऽऽ हो मम्मा. ॲक्च्युअली, विजय जरा बिनधास्त आहे. ते त्याचे घर होते, त्याच्या रूमचा दरवाजा लॉक होता. तेव्हा त्याने सरळ त्याचा बाहेर काढला आणि हलवायाला लागला. माझा पण टाईट झालेला होता आणि त्याने ते नोटीस केले. तेव्हा तो मला पण म्हणाला की ‘काढ बाहेर आणि हलव’. म्हणून मी पण बाहेर काढला आणि हलवायाला लागलो.” राहुलने खुलासा केला.

“हंम्म्म पण राहुल ते योग्य नव्हे. ते बरोबर नाही. दुसर्‍यांच्या घरात असताना तू असे काही धंदे करायला नाही पाहिजेस. ते किती रिस्की आहे.” रतीने त्याला समजावत म्हटले.

“सॉरी, मम्मा. मी नाही करणार तसे परत.” राहुलने मान खाली घालत म्हटले.

“अजिबात करायचे नाही. जस्ट कल्पना कर. तुम्ही तसे करत असताना कोणी तेथे आले असते तर? तुम्हाला तसे करताना त्याच्या घरात कोणी पकडले असत तर? विजयला त्याचे मम्मी-पप्पा काय बोलायचे ते बोलतील. पण ते तुला किती नावे ठेवतील. तू त्याला हे असे काही शिकवले म्हणून ते माझ्याकडे तक्रार घेऊन आले तर? मी कसे काय तुझा बचाव करणार त्यांच्या आरोपापासून? सांग बरे मला?” रतीने राहुलला त्या परिस्थितीचा सिरिअसनेस पटवून द्यायचा प्रयत्न केला.

“तू बरोबर बोलतेस, मम्मा. इन फॅक्ट विजयनेच मला हे शिकवले. पण कोणी विचारले तर तो उलट माझेच नाव सांगू शकतो.” राहुलला त्या भीतीची कल्पना आली.

“हो ना? मग तू कशाला रिस्क घेतोस? पुन्हा कधी तसे काही दुसर्‍यांच्या घरात करू नकोस. कळले का?” रती त्याच्या काळजीने त्याला हे म्हणाली.

“हो मम्मा. मी परत कधीच त्याच्या घरी तसे काही करणार नाही.” राहुलने निक्षून सांगितले.

“ऐक! विजय तसा वाईट मुलगा नाही आहे. पण तू त्याच्या घरी किंवा बाहेर कुठेही ही गोष्ट करायची नाही. तुला करावेसे वाटले तर फक्त आपल्या घरात करायचे. आपले घर फक्त सगळ्यात सेफ आहे. बाहेर कुठे असे काही करताना तुला कोणी पाहिले किंवा पकडले तर तुला प्रॉब्लेम होवू नये म्हणून मी तुला हे सांगतेय. तेव्हा मला प्रॉमिस कर की तू परत बाहेर कुठे तसे करणार नाहीस.” रतीने त्याला सांगितले.

“आय प्रॉमिस, मम्मा.” राहुलने तिला ग्वाही दिली.

“गुड बॉय!” रतीने खुश होत त्याला म्हटले आणि उठून पुढे होत त्याला म्हणाली, “बरं झोप आता. गुड नाईट.”

मम्मी उठली म्हणजे ती जाणार हे राहुलच्या लक्षात आले. ती त्याला गुड नाईट किस करायला खाली झुकली तसे राहुलने उदासपणे म्हटले,

“अगं मम्मा. ते मलाऽऽ.” पुढे बोलावे की नाही ह्या संभ्रमात राहुलने वाक्य सोडून दिले.

“येस्स, बेटा. अजून काही बोलायचेय तुला?” रतीने पुन्हा सरळ उभी राहत त्याला विचारले.

“हो मम्मा. ते मी म्हटलं ना मी चांगली प्रॅक्टिस केलीय. मला वाटलेऽऽ.” पुन्हा त्याने वाक्य अर्धवट सोडले अन तो संभ्रमात तिच्याकडे पाहू लागला.

“तुला काय वाटले?” रतीने उत्सुकतेने विचारले.

“मला वाटले की तुला ते दाखवावे. म्हणजे तू दाखवल्याप्रमाणे मी कसे बरोबर करतोय ते.” शेवटी राहुला म्हणाला.

“वेल राहुल काल रात्री आपण केले ती गोष्ट वेगळी होती. तसे आजही घडेल अशी अपेक्षा ठेवू नकोस.”

रती तसे त्याला म्हणाली खरी पण त्याला नकार देण्यात ती स्वत: ठाम नव्हती. आणि अर्थात राहुलही तिचा नकार लगेच मान्य करण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. तेव्हा आर्जवी स्वरात तो रतीला म्हणाला,

“ॲक्च्युअली मम्मा. सकाळी तुला तसे गुपचूप पाहून मी खूप एक्साईट झालो आणि तेव्हा तुला पाहून मी माझा गाळला पण त्याने माझे मन काही भरले नाही. विजयच्या घरी पण मी केले. पण तरीही माझे मन भरले नाही. म्हणून मला परत करावेसे वाटतेय. आत्ताच तू म्हणालीस ना आपले घरच ते करायला सेफ जागा आहे. मग मी केले तर चालेल ना?”

“ऑफकोर्स चालेल! मग तू कर ना. माझी काहीच हरकत नाही. मी गेल्यावर.” रतीने हसून त्याला म्हटले.

“तू थांब ना, मम्मा. तू पण बघ ना. मी बरोबर करतोय का ते! कालच्या सारखे!” राहुलने तिला विनंती करत म्हटले.

“अरे पणऽऽ” रती त्याला काहीतरी बोलायला गेली पण पटकन राहुल म्हणाला,

“प्लीज, मम्मा. बस ना! मी पटकन करतो. तू बघ आणि सांग मला.”

आता राहुलला काय उत्तर द्यावे ते रतीला कळेना. त्या विचारात ती नकळत मागे झाली आणि पुन्हा बेडवर पहिल्या सारखी बसली. ती संभ्रमात बसली पण राहुलने त्याचा अर्थ काढला की ती बघायला बसली आहे.

त्याने पटकन आपल्या शॉर्टला हात घातला आणि झटकन कंबर उचलत आपली शॉर्ट खाली सरकवली. त्याचा ऑलरेडी कडक लंड टणकन ताठ उभा राहला आणि राहुलने पायानेच सरकवत पूर्ण शॉर्ट काढून टाकली. पटकन आपल्या ताठरलेल्या लंडाभोवती राहुलने मूठ आवळली आणि लंड सरळ धरत तो हळूहळू मूठ वरखाली करू लागला.

राहुलचा लंड पुन्हा एकदा नजरेस पडला तसे रतीच्या अंगावर काटा उभा राहत तिचे अंग शहारले. तो पटकन असे काही करेल असे तिला वाटले नव्हते अन ती त्याला काही बोलायच्या आधीच त्याच्या लंडाने तिचे मन विचलित झाले. तिच्या तोंडावर आले होते राहुलला थांब सांगायचे.

पण त्या ऐवजी त्याच्या लंडाच्या दर्शनाने तिच्यावर भलताच परिणाम झाला. तिचे अंग तर शहारलेच आणि वर तिच्या घशाला कोरडही पडली. तिच्या गाऊनमध्ये ब्रामध्ये कसलेल्या उभारावरील निप्पल ताठरले अन अरोला आखडला. मांड्यांमध्ये तिला गरमी जाणवली आणि पॅन्टीने आच्छादलेल्या पुच्चीने किंचित पाझर सोडल्याचे तिच्या लक्षात आले.

राहुल हळुवारपणे आपल्या लंडावर मूठ वरखाली करत लंड हलवू लागला. रतीची नजर त्याच्या हातावर आणि लंडावर खिळली होती आणि आता ती उत्सुकतेने व उत्तेजनेने त्याची हालचाल पाहू लागली. तिचे लक्ष त्याच्या लंडाकडे आहे ह्याचा फायदा घेत राहुल मम्मीच्या अंगावर नजर फिरवू लागला.

त्या क्षणी तिने अंगात नाईट गाऊन घातलेला होता पण त्याला त्या नाईट गाऊन खाली तिने अंगात घातलेली ब्रा-पॅन्टी नजरे समोर येत होती. सकाळी त्याने मम्मीला जसे ब्रा-पॅन्टीमध्ये पाहिले होते तशीच ती आत्ता त्याला ब्रा-पॅन्टीमध्ये भासत होती.

मम्मीच्या नजरेसमोर पुन्हा एकदा लंड हलवताना राहुल विचार करू लागला की काल रात्री जसे तिने तिची पॅन्टी काढून त्याच्या लंडावर टाकली होती तसे ती आज पण टाकेल का? आणि त्याच वेळी रतीच्या मनातही तोच विचार होता की काल रात्री मी माझी पॅन्टी काढून मा‍झ्या मुलाच्या लंडावर टाकली होती, म्हणजे त्याचे वीर्य उडून बेडशीट वगैरे खराब होवू नये, तसे आजही करावे का?

जणू तो प्रश्न तिने तोंडाने राहुलला विचारला आहे अशा आविर्भावात तिची नजर वर झाली आणि राहुलच्या नजरेला मिळाली. राहुलच्या मनातही तोच प्रश्न होता तेव्हा त्याने नजरेने जणू त्या प्रश्नाची दखल घेतली आणि त्याची नजर खाली तिच्या जांघेवर गेली. त्यावरून रतीला तिच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले की त्याची आजही अपेक्षा होती की तिने तिची पॅन्टी काढून त्याच्या लंडावर टाकावी.

पण काल तिने ते ठरवून केले होते आणि योग्य वेळ आली तेव्हा तिने स्वत:हून तसे केले होते. पण आज तसे करायचे की नाही ह्याचा संभ्रम तिच्या मनात निर्माण झाला. राहुने तिच्या जांघेकडे पाहल्यानंतर पुन्हा नजर वर करून तिच्या चेहर्‍यावर आणली होती आणि जणू त्याने तिच्या चेहर्‍यावरील तो संभ्रम नोटीस केला. काहीतरी विचार करून तो मम्मीला म्हणाला,

“मम्मा सकाळी तुला मी तसे पाहिले होते म्हणजे ब्रा-पॅन्टीमध्ये. मला खूप मजा वाटली तुला तसे पाहायला.” ते आठवूनच राहुलच्या लंडाने एक आचका दिला अन त्याने लंड किंचित दाबून धरला.

“ऑफकोर्स वाटणारच! स्त्रीला तसे अर्ध-नग्न पाहायला मिळणे ही तुझ्यासारख्या कोवळ्या मुलासाठी एक मेजवानीच असते.” रतीने किंचित हसून तसे म्हटले.

“पण मम्मा मी दरवाज्याच्या बाहेर होतो अन तू आत आरशासमोर लांब उभी होती आणि दरवाज्याची फटही छोटीच होती.” राहुल तिला काहीतरी सुचवू लागला.

“ओके मग?” रतीने ते ताडले अन विचारले.

“तेव्हा त्या फटीतून मला इतके काही स्पष्ट दिसत नव्हते. म्हणजे मला नीट मनसोक्त बघता येत नव्हते. तेव्हाऽऽ” पुढे बोलायला राहुल किंचित अडखळला.

“तेव्हा काय, राहुल?” रतीने विचारले.

“तेव्हा मग आत्ता तू मला दाखवशील का?” शेवटी राहुलने विचारलेच.

“दाखवशील? काय?” त्याचा प्रश्न तिला कळला पण तरीही तिने विचारले.

“तुझी ब्राऽऽ पॅऽऽन्टी.” राहुलने हळूच म्हटले आणि लंड हलवायचा स्पीड वाढवला.

“म्हणजे मी ब्रा-पॅन्टी काढून तुला देऊ? म्हणजे दाखवू?” रतीने चावटपणे हसत म्हटले.

“म्हणजे काढू नकोस. पण नुसती अंगावरून दाखव.” राहुलने स्पष्ट केले.

“हंम्म्म. म्हणजे तुला मला परत तसे ब्रा-पॅन्टीमध्ये बघायचेय? हो ना?” रतीने किंचित पुन्हा चावटपणे त्याला विचारले.

“येस्स, मम्मा. कारण सकाळी मला तू लांबून दिसलीस. आता कशी तू इतकी जवळ आहेस. तेव्हा मला नीट दिसशील.” राहुलने स्पष्टीकरण देत म्हटले.

“वेल. सकाळी तू मला चोरून बघत होतास. पण आत्ता मी तुला दाखवले तर ते मुद्दाम दाखवल्यासारखे होईल. ठरवून केल्यासारखे. तेव्हा ते योग्य नाही.” रतीने उगाचच नकार दर्शवला.

“कमॉन मम्मा. दाखव ना. तूच म्हणालीस ना काल? तुला मी शिकवेन, मी दाखवेन.” राहुलने तिला विनंती करत म्हटले.

“मी असे म्हणाले? मी कधी म्हणाले?” रतीने आश्चर्याने डोळ्याची लटकी हालचाल करत म्हटले.

“म्हणजे तू स्पष्ट नाही म्हणालीस. पण तुझ्या बोलण्याचा अर्थ तसाच होता. तेव्हा प्लीज दाखव ना. मला पण उत्सुकता आहे. तू जवळून कशी दिसतेस ते बघायची. प्लीज दाखव ना, मम्मा. प्लीज! प्लीज! प्लीज!” राहुलने तिची मनधरणी करत आर्जवी स्वरात म्हटले.

“ओके. पण फक्त आजच! पुन्हा नाही विचारायचे असे.” रतीने ते मान्य करत म्हटले पण ह्या अटीवर. पण तिलाही शंका होते की ती स्वत: कितपत त्या अटीवर ठाम राहील ह्याची.

“चालेल, मम्मा. फक्त आजच दाखव. प्लीज.” आनंदाने राहुल म्हणाला आणि त्याने लंड किंचित जोराने हलवून आपला आनंद व्यक्त केला.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!