ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले,

“राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?”

“नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला.

“नाही. तुझ्याशी जरा बोलायचं होतं म्हणून आलेय.” त्याच्या बेडवर कडेला बसत रती म्हणाली.

“काय बोलायचं होतं, मम्मी? एनिथिंग सिरिअस?” राहुलने किंचित काळजीत विचारले.

“हंम्म्म्म म्हटले तर सिरीअस म्हटले तर कॅज्युअल.” रतीने हसून म्हटले.

“ओहह. काय गं, मम्मी?” तिला हसताना पाहून त्याला हायसे वाटले की काही सिरीअस नसावे.

“तू आज सकाळी कधी मा‍झ्या रूममध्ये आला होतास?”

“हो, मम्मी. तुझा ड्रेस धुण्याच्या कपड्यात नव्हता. तेव्हा तो आणायला गेलो होतो मी तुझ्या रूममध्ये.” राहुलने कॅज्युअली उत्तर दिले पण तो किंचित सावध झाला.

“अच्छा. मग तू तो गाऊन धुवायला घेतलास. पण अजून काही धुवायचे विसरलास!” रतीने गुढपणे हसत कॅज्युअली म्हटले.

“तुझा ड्रेस आणि स्लिप दोन्ही घेतले होते मी धुवायला. मग काय विसरलो धुवायचे?” राहुलने संभ्रमात विचारले.

“नक्की तू काही विसरला नाहीस धुवायचे?” पुन्हा रतीने त्याला गुढपणे हसत विचारले.

“नाही गं, मम्मी. अजून काय होते धुवायचे?” राहुल चक्रावून म्हणाला.

“माझी पॅन्टी!! बाथरूममध्ये बास्केटमध्ये पडलेली!” रतीने मिश्किलपणे हसून म्हटले.

“तुझी पऽऽऽ पऽऽ पॅऽऽन्टी? ती मी कशी धुणार? म्हणजे ती कधी कपड्यात नसते ना.” राहुल कावरा बावरा होत म्हणाला.

“हो! नसते ना. पण आज ती जरा वेगळीच खराब झाली होती.” रतीने शोधक नजरेने राहुलकडे पाहत चावटपणे हसून म्हटले.

“ते मऽऽ मऽऽम्मी. तेऽऽ काय झाले.” राहुलचा चेहरा खाडकन पडला. त्याच्या लक्षात आले की त्याच्या चोरी पकडली गेली होती.

“काय झाले मला सांगशील का?” रतीने मिश्किलपणे हसत त्याला विचारले. तिने मुद्दाम चेहर्‍यावर स्पष्ट हसूं ठेवले, जेणेकरून त्याला कळावे की मम्मी रागवलेली नाही.

“ते मी मम्मी. तुझ्या रूममध्ये गेलो होतो कपडे आणायला. तेव्हा मला वाटले तुझ्या बाथरूममध्ये काही कपडे पडले असतील म्हणून मी बघायला गेलो आणि तेथे मला तुझी पॅन्टी अन ब्रा सापडली. मी आधी कधी ती पाहिली नव्हती म्हणून मी ती पाहत होतो. मग मल. कसेतरीच व्हायला लागले आणि आणि मग.” पुढे राहुलला काही बोलवेना.

“आणि मग तू काय केलेस, बेटा? सांग मम्मीला.” रतीने हसून विचारले.

“मीऽऽ नाऽऽ तेऽऽ नाऽऽ काय केले तेऽऽ” राहुलला ते कसे सांगावे ते कळेना.

“रिलॅक्स, बेटा. घाबरू नकोस. मी रागवलेली नाही. तू पाहतोयस ना मी हसतेय. म्हणजे मला त्याबद्दल काही तक्रार नाही. पण मला तुझ्याकडून ऐकायचेय की तू काय केलेस?” रतीने त्याचा हात हातात घेऊन त्याला रिलॅक्स करत म्हटले.

“मम्मीऽऽ मम्मीऽऽ मी तुझ्या पॅन्टीवर मूऽऽठ मारली!” शेवटी धाडस करून राहुल बोलला.

“हंम्म्म्म. अस्सं होय. असे केलेस तू? पण तुला माहीत नाही का की मुलाने असे करू नये. खास करून मम्मीच्या अंडरगारमेंटशी. बरं तसे करून तू ती पॅन्टी धुवून पण ठेवली नाहीस. तशीच बरबटलेली टाकली असशील. ते बरोबर नव्हे!” रतीने हे बोलताना चेहरा कोरा ठेवला, जेणेकरून तिच्या बोलण्यातला सिरीअसपणा त्याला कळावा.

“ओहह मम्मा. आय ॲम सॉरी! आय ॲम रिअली सॉरी, मम्मा! मला तसे काही करायचे नव्हते. पण माझ्याकडून कसे झाले माहीत नाही. रिअली सॉरी, मम्मी!” पडक्या चेहऱ्याने तसे म्हणत राहुल वळाला आणि त्याने शरमून उशीमध्ये डोके खुपसले.

राहुलचा काळवंडलेला चेहरा पाहून रतीला त्याची दया आली. कितीही काही झाले तरी तो तिच्या पोटचा गोळा होता. त्याला असे शरमेच्या वेदनेने कळवळलेले पाहून तिचे हृदय पिळवटले आणि तिने पुढे होत त्याच्या खांद्याला धरून त्याला सरळ करायचा प्रयत्न करत आपुलकीने म्हटले,

“राहुल बेटा. घाबरू नकोस. रिलॅक्स हो. बघ इकडे माझ्याकडे, मम्मीकडे बघ ना, राजा. मम्मी रागवलेली नाही!”

रतीने जोर लावून राहुलला परत पाठीवर सरळ केले. राहुलला तरीही खूप शरम वाटत होती आणि त्याने चेहर्‍यावर हात आडवा धरला होता.

“राहुल बेटा. इट्स ओके,” म्हणत रती पुढे झुकली आणि तिने त्याला कवेत घेत त्याच्या कपाळावर ओठ ठेवत त्याची पप्पी घेतली आणि परत वर होत म्हणाली, “तू हस्तमैथुन केलेस. त्यात काहीच गैर नाही. ते एकदम नॉर्मल आहे. त्याबद्दल माझे काही तक्रार नाही की हरकत नाही.”

“खरंच, मम्मी? तुझी काही हरकत नाही?” राहुलने आश्चर्याने हाताच्या खालून डोकावत अविश्वासाने विचारले.

“अरे खरंच नाही. काढ बघू तुझा हात. शरमू नकोस असा.”

तिने त्याच्या चेहर्‍यावरील हात ओढून बाजूला केला. राहुल लाजत तिच्याकडे कटाक्ष टाकत बघू लागला. त्याच्या चेहर्‍यावरील लाज पाहून रतीला हसू आले आणि हसत ती त्याच्या गालावरून हात फिरवत म्हणाली,

“हे बघ, राहुल. तुझ्या मम्मीच्या पॅन्टीज अन ब्रा एकदम महागड्या असतात. म्हणून मम्मी मशीनमध्ये त्या धुवायला टाकत नाही आणि म्हणूनच मी त्या मा‍झ्या बाथरूममध्ये हाताने धुवून तेथेच वाळत घालते. त्या महागड्या पॅन्टीवर तू तसे काही केलेस तर त्या लवकर खराब होणार. ते मला चालणार नाही. आले का लक्षात तुझ्या? मी काय म्हणतेय ते?” रतीने शेवटी त्याला विचारले.

“हो, मम्मी. कळले आता मला. मला हे माहीतच नव्हते,” राहुल शरमून म्हणाला आणि पुढे बोलायला लागला, “मम्मी, मला हे पण माहीत नव्हते की तुझ्याकडे इतक्या छान आणि महागड्या वस्तू आहेत.”

“हम्म. पण त्या वस्तू नाहीत. आतले कपडे आहेत आणि हो! त्या छान छान आणि महागड्या आहेत. माझे ते स्पेशल सिक्रेट आहे. जे आता तुला माहीत झाले आहे. ते सिक्रेट कोणाला सांगायचे नाही. फक्त तुझ्या-मा‍झ्यात ठेवायचे. कळले का?” रतीने हसून त्याचा हात दाबत म्हटले.

“हो, मम्मी. चांगले कळले. मी कोणालाही कळू देणार नाही. पण मम्मा मला एक सांग. तू का अशा स्पेशल महागड्या ब्रा आणि पॅन्टीज वापरतेस? कशासाठी?” राहुलने कुतुहलाने मम्मीला विचारले.

“कशासाठी म्हणजे? घालायला! अंगात घालायला! मला आवडतात त्या घालायला. मला खूप आवडतात.” रती उत्साहाने म्हणाली.

“अगं पण इतक्या का आवडतात? काही खास कारण?” राहुल चौकश्या करू लागला.

“खास कारण म्हणजे. तसे काही खास कारण नाही. पण येस्स. म्हटले तर आहे. तुझ्या पप्पांना मी असे स्पेशल अंडरगारमेंट घातलेले आवडायचे. त्यांना आवडत होते म्हणून मी तसे घालायला लागले आणि मग मलाही ते खूप आवडायला लागले.” रतीने खुलासा केला.

“वाऊऽऽऽ पप्पांना आवडत होते? खरंच?” राहुलने मजा वाटून विचारले.

“हो ना. सुरुवातीला तेच मला आणून देत होते. वेगवेगळे स्पेशल सेट.” रतीने जुन्या आठवणी काढत म्हटले.

“पप्पा बरेच जॉली होते म्हणजे. पण ते का तुला असे स्पेशल कपडे आणायचे?” पुन्हा राहुलने उत्सुकतेने विचारले.

“आता तुला काय सांगू? कुठल्या शब्दात सांगू?” रतीने हसून किंचित हतबलपणे म्हटले.

“खरे खरे काय ते सांग, मम्मा. रिमेंबर आपल्यात काहीच सिक्रेट नाही. आपण एकमेकांना आपली सिक्रेट बिनधास्त सांगायची. असे तूच म्हणाली होतीस ना?” राहुलने हसून तिला म्हटले.

“येस्स, बेटा. मम्मी असे म्हणाली होती खरे. आणि मम्मी तुझ्यापासून काहीच सिक्रेट ठेवणार नाही. आणि तू पण मम्मीपासून काही सिक्रेट लपवून ठेवायचे नाही. प्रॉमिस?” रतीने त्याच्या हातात हात देत म्हटले.

“ॲब्सल्युट प्रॉमिस, मम्मी. मी काहीच सिक्रेट तुझ्यापासून लपवून ठेवणार नाही,” राहुलने तिचा हात दाबून तिला आश्वासन देत पुढे विचारले, “मग आता सांग ना. पप्पा तुला असे स्पेशल अंडरगारमेंट्स का घालायला सांगायचे?”

“कारण मी सेक्सी दिसावे म्हणून.” रती हसून किंचित लाजत त्याला म्हणाली.

“वाऊऽऽऽ रिअली? हाऊ कूल!” राहुलला ते ऐकून मजा वाटली.

“येस्स. तुझे पप्पा होतेच एकदम कूल!” रती नवऱ्याच्या आठवणीने म्हणाली.

“पण एक सांगू, मम्मा? तू रागवणार नाहीस ना?” राहुल पटकन विचारले.

“अरे सांग ना. मम्मा अजिबात रागवणार नाही.” रतीने उत्साहाने उत्तर दिले.

“मम्मा. तू ऑलरेडी इतकी सुंदर आहेस! आय मीन मी म्हणेन की मी पाहलेली तू सगळ्यात सेक्सी मम्मी आहेस. तेव्हा तुला अशा स्पेशल गोष्टींची काहीच गरज नाही.” राहुल शेवटी बेधडकपणे म्हणाला.

“वेल. तू मम्मीची तारीफ करावी म्हणून असे बोलतोय म्हणून ठीक आहे. पण एका मुलाने मम्मीला असे बोलू नये!” रतीने हसत किंचित तक्रारीत म्हटले.

“सॉरी, मम्मी! मी काही कमी-जास्त बोललो असेल तर,” राहुल उत्साहाने पुढे म्हणाला, “पण मला नक्कीच असे वाटते की तू अशीच खूप सुंदर आहेस, अट्रॅक्टिव्ह आहेस. तेव्हा तुला अशा कपड्यांची गरजच नाही. आय मीन तुझ्या सेक्सी दिसण्यास.” राहुलने त्याचे मत व्यक्त केले.

“अरे पण मला आवडते असे स्पेशल कपडे घालायला. खास करून असे ब्रा-पॅन्टीज. असे स्पेशल महागडे, लेसी अंडरगारमेंट्स घातले तरच मी सेक्सी फिल करते. आणि मीच काय तुला पण ते सेक्सी वाटले ना? म्हणूनच तू त्या पॅन्टीवर प्रताप करून ठेवलास!” शेवटी मिश्किलपणे हसत रती म्हणाली.

“उंहूंऽऽऽ ॲक्च्युअली मम्मा ते मी पॅन्टी पाहून इतका एक्साईट झालो नाही. ते मी तुझी ब्रा पाहून झालो होतो!” राहुलने किंचित लाजत म्हटले.

“ब्रा पाहून? कसे काय? त्या ब्रामध्ये काहीच स्पेशल नव्हते!” रतीने कुतुहलाने म्हटले.

“अगं मम्मा ते ब्रा पाहून म्हणजे तुझी ब्रा पाहत असताना. मा‍झ्या मऽऽ उंऽऽऽऽ जाऊऽऽ दे.” राहुलला काहीतरी बोलायचे होते पण त्याने बोलणे टाळले.

“राहुल मी काय म्हटले तुला?” रतीने राहुलचे दोन्ही हात हातात घेऊन दाबत त्याला म्हटले, “आपल्यात काही सिक्रेट नाही आता. तू मला सगळे काही सांगू शकतोस. तुझ्या मनात काय येते? तुला काय वाटते? अगदी बिनधास्त सांग मला.”

“हो, मम्मा पण मी हे कसे सांगू?” राहुल अजूनही कचरत होता बोलायला.

“अरे तू जसे तुझ्या मित्रांना सांगतोस. तसेच बिनधास्त बोल. मी पण तुझी मैत्रिण आहे. तुझी फ्रेन्ड. तुझी गर्लफ्रेन्ड!” रतीने चावटपणे हसून त्याला म्हटले.

“रिअली? तू माझी गर्लफ्रेन्ड आहेस?” राहुलने अविश्वासाने विचारले.

“वेल अज्युम दॅट. बाय द वे. तुला खरोखर कोणी गर्लफ्रेन्ड आहे का? एखादी मुलगी?” रतीने कुतुहलाने त्याला विचारले.

“नाही, मम्मा. कोणीही नाही. असली असती तर मी तुला सांगितले असते ना.” राहुलने किंचित चेहरा पाडत म्हटले.

“आय सी. नेव्हर माईंड. मग तू मला तुझी गर्लफ्रेन्ड समज. पण फक्त आपल्या घरात. जेव्हा तू आणि मी एकटेच असू तेव्हा. कळले का?” रतीने मिश्किलपणे हसत त्याला म्हटले.

“येस्स, मम्मा. चांगले कळले! यु आर माय गर्लफ्रेन्ड! वाऊऽऽऽ कूल!” राहुल आनंदाने ओरडत म्हणाला.

“ओके. नाऊ टेल युअर गर्लफ्रेन्ड एव्हरीथिंग फ्रॅन्कली! माझी ब्रा पाहून. तुझ्या मनात काय विचार आले? असेच काही म्हणायचे होते ना तुला?” रतीने हसून त्याला विचारले.

“ओह येस्स. तेच! म्हणजे तुझी ब्रा पाहून. म्हणजे मला आधी माहीत नव्हते की तुझे उभार इतके मोठे असतील. पण तुझ्या ब्रावरचा टॅग मी पाहिला ज्यावर त्याची साईझ लिहिली होती. तेव्हा मला कळले की तुझे किती मोठे आहेत. म्हणजे उभार आणि त्याचा विचार करून मी अजून एक्साईट झालो.” राहुलने शेवटी तेही मम्मीला सांगितले.

“हम्म. आणि मग तुझ्याकडून तो प्रताप घडला! बरोबर?” रतीने चावटपणे हसत त्याला विचारले.

“येस्स, मम्मा. माझ्याच्याने कंट्रोल नाही झाले!” राहुल लाजत हसून म्हणाला.

“अरे पण तू माझी पॅन्टी मागे घेऊ शकला असतास ना?” रतीने हसून म्हटले.

“नाही ना, मम्मा. ते मी तुझी ब्रा निरखून बघत होतो. तेव्हा मला कळलेच नाही की खाली तुझी पॅन्टी ओली होतेय.” राहुल ते सांगताना किंचित संकोचत होता.

“तू माझी पॅन्टी तुझ्या त्याच्यावर गुंडाळली होतीस?” रतीने त्याच्या लंडाच्या भागाकडे पाहून सूचकपणे विचारले.

“हो, मम्मा.” राहुलने लाजत उत्तर दिले.

“आणि तू मनातून काय विचार करत होतास?” रतीने हसून विचारले.

“राहू दे ना, मम्मा. सांगेन मी कधीतरी. मला एक सांग. तू अशी सेक्सी ब्रा-पॅन्टी पहिल्यांदा कधी घातलीस?” आता राहुलने कुतुहलाने तिला विचारले.

“वेल. माझे तुझ्या पप्पांशी लग्न झाले तेव्हा त्यांनीच मला आणली होती. ते मला घालायला लावायचे आणि उत्साहाने मला बघत बसायचे. मला त्या वस्त्रात पाहून ते खूप एक्साईट व्हायचे!” रतीने आपल्या मुलाला खरे खरे सगळे सांगितले.

“मग तुला काही वाटायचे का? म्हणजे एक्साईटमेंट तुलाही?”

“हो! मलाही आवडायचे. मी पण त्याने एक्साईट व्हायचे!” रतीने कबूल करत म्हटले.

“आणि आता, मम्मा? म्हणजे आता पप्पा नाहीत तर. आताही तुला ते घालून एक्साईटमेंट वाटते का?” राहुलने विचारले.

“हो, बेटा. आताही मला एक्साईटमेंट वाटते!” रतीने कबुली दिली.

“मग तू काय करतेस? आय मीन. जसे आम्ही करतो तसे काही हाताने?” पुन्हा राहुल स्पष्ट बोलायला कचरला.

“यु मीन, हस्तमैथुन. राईट?” रतीने हसून विचारले.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!