ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली.

“काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख द्यायचे असते. असेच एकमेकांना सुख देत अन घेत सेक्सची मजा घ्यायची असते. तू खूप पटकन सगळे शिकतोय. तुझ्या वयाच्या मानाने तू लवकर मॅच्युअर होतोय. मला तुझा खूप अभिमान वाटतो, बेटा.”

“मला पण तुझा अभिमान आहे, मम्मा. तू बेस्ट मम्मी आहेस. माझी खूप काळजी घेतेस. मला खूप काही शिकवतेस. आय लव यु, मम्मा.” राहुलही आपुलकीने तिला म्हणाला.

“मम्मा अल्सो लव यु डिअर. तू पण मम्मीची खूप मदत करतोस. किती कामे करतोस तू घरातली. एक प्रकारे मम्मीला मदत करून तू तिला आनंद देतोस, खुश ठेवतोस. म्हणून मम्माला तुला खूप काही शिकवायला आवडते. मम्माला तुला अजून बरेच काही शिकवायचेय. मम्माला तुला एकदम हॅप्पी हॅप्पी करायचेय.”

“ओहहह, मम्मा. मलाही तुला खूप हॅप्पी करायचेय. जगातली सगळी सुखे मला तुला द्यायची आहेत. पप्पा तुला जसे सुख देत होते तसे मलाही तुला द्यायचे आहे. मला तुझ्या लाईफमध्ये पप्पांची जागा घ्यायचीय.”

राहुल काय बडबडत होता त्याची रतीला कल्पना होती. आणि त्याबद्दल तिची काहीही तक्रार नव्हती. निव्वळ त्याचीच नाही तर आता तिचीही इच्छा होती की त्याने तिच्या नवऱ्याची जागा घ्यावी. आणि म्हणूनच आज ती स्वत:हून त्याच्याकडे आली होती आणि ती त्या दिशेने पावले टाकत होती.

राहुलच्या रुपाने तिला एक वेगळा आशेचा किरण दिसू लागला होता. तिच्या काहीश्या रूक्ष कामजीवनात तिला राहुलच्या रुपाने पालवी फुटू लागली होती. आणि आता तिला त्या पालवीचे रूपांतर मोठ्या वृक्षात करायचे होते.

तिला प्रेम दर्शवण्यासाठी राहुल आपले तोंड तिच्या अंगा-खांद्यावर फिरवून तिला हलके हलके चुंबू लागला. त्या भरात त्याचे तोंड खाली झाले अन रतीच्या उजव्या उभाराच्या जवळ गेले. ती पण आपले डोके वर करून त्याच्या डोक्यावर हलकेच फिरवत होती, त्यामुळे तिचा उभार वर होत त्याच्या तोंडाच्या अजून जवळ आला.

राहुलने प्रेम दर्शवण्याच्या भरात पटकन जवळ आलेल्या उभारावर ओठ टेकवले आणि तो अजून खाली झुकला अन त्याने मम्मीच्या उजव्या उभारावरील तिचा ताठरलेला निप्पल तोंडात घेत चोखायला लागला.

“ओहहहऽऽ राहुलऽऽ चोखऽऽ चोख मम्माचा निप्पल. तू लहान असताना जसे चोखायचास तसेच. चोख अजूनऽऽ मम्मा लाइक इट. मम्माला आवडतेय तुझे चोखणे. ओहहहऽऽ. किती मस्त वाटतेय, राहुल. मम्माला खूप मजा वाटतेय. मम्माचे बाळ पुन्हा एकदा मम्मीचा निप्पल चोखतेय. आता मा‍झ्या गोळ्यात दूध असायला पाहिजे होते. मग मी तुला भरपूर पाजले असते. मम्माने राहुल बेट्याला पोटभर दूध पाजले असते. नेव्हर माईंड. तू पीऽऽ. अजून जोरात चोखऽऽ. मनसोक्त पीऽऽ. मम्मा फिल्स गुड. ओहहहऽऽ राहुल. ओहहहऽऽ बेटा.”

“ओहहऽऽ मम्मा. आता नाही राहवत. माझे पाणी सुटणार. मी आता गळायला आलोय. ओहहहऽऽ मम्मा. खूप मस्त, मम्मा. मला खूप मजा वाटतेय. तू माझा लंड हलवतेय. मी तुझा दाणा घासतोय. खूप मजा वाटतेय. आता नाही राहवत.” राहुल मध्ये मध्ये तिचा निप्पल तोंडातून सोडत बडबडत होता.

“इट्स ओके, बेटा. येऊ दे तुझे पाणी. फुटू दे तुझा बांध. गळू दे तुझा लंड. उडव पाहिजे तसे. उडू दे मा‍झ्या अंगावर. उडू दे बेडशीटवर. होवू दे बेडशीट खराब. आपण धुवून टाकूया. बरबटू दे माझे अंग. मी अंघोळ करेन. पण असेच तू पाणी सोड. तुझा फवारा सोड. अन भिजव मम्मीचे अंग. मम्मा लाईक इट.

“मम्माला आवडले काल तुझा चीक अंगावर घेऊन. म्हणून मी आजही आलेय उडवून घ्यायला. हे बघ मी तुझा लंड असा वर धरलाय. तुझा चीक उडाला तर माझ्याच अंगावर उडेल. येस्स. उडव तू. आणि माझा दाणा असाच घासत रहा. मम्माही आता टोकावर आलीय. मम्माही आता झडणार आहे. आपण दोघंही एकदम झडूया. आपण दोघंही एकदम तृप्त होवू या. येस्सऽऽ येऊऽऽ दे. येस्सऽऽ आलेऽऽ मी. ओहहहह्हहऽऽ.”

आणि राहुलच्या लंडातून पहिली पिचकारी उडाली आणि रतीने त्याचा लंड स्वत:च्या अंगावर रोखून धरला होता त्यामुळे त्याच्या वीर्याची पिचकारी तिच्या उभारांवरच उडाली. आणि मग दुसरी पिचकारी उडाली अन मग तिसरी उडाली.

मग पुढे छोट्या छोट्या पिचकाऱ्या उडत राहिल्या अन रतीचे वरचे सगळे अंग त्याच्या चिकाने भरून गेले. त्याच्या वीर्याच्या अभिषेकने रतीचा कडेलोट झाला आणि ती कंबर हलवत झडायला लागली. तिच्या तोंडून उन्मादाचा चित्कार बाहेर पडला आणि ती कामतृप्तीच्या डोहात डुंबायला लागली.

हळूहळू दोघंही झडण्याच्या भरातून शांत होत गेले. दोघाही माय लेकाने एकमेकांची कामतृप्ती केली होती, एकमेकांचे समाधान केले होते. सुखाच्या त्या ग्लानित त्यांनी एकमेकांना आलिंगन दिले आणि ते एकमेकांच्या मिठीत पडून राहले.

साधारण पाच मिनिटांनी रती आधी भानावर आली अन तिने राहुलच्या ओठांवर ओठ दाबत त्याचे ओठ चुंबायला सुरुवात केली. त्याने राहुल भानावर आला आणि तो पण मम्मीचे ओठ चुंबायला लागला.

आता दोघंही मायलेक नवरा-बायको असल्यासारखे मुक्त चुंबन घेऊ लागले. एकमेकांच्या तोंडात जीभा सारत ते फ्रेंच किसिंग करू लागले. त्यांना तसे हपापल्या सारखे चुंबताना कोणी पाहिले असते तर कोणी बोललेच नसते की ते दोघं मायलेक आहेत. मनसोक्त चुंबून दोघंही तृप्त झाले आणि त्यांनी एकमेकांना ‘गुड नाईट’ म्हटले अन ते दूर झाले.

रती हळूच बेडवरून उठली आणि बाहेर चालायला लागली. राहुलही उठला आणि तो पण फ्रेश व्हायला मम्मीच्या मागे बाहेर पडू लागला. बाहेर पडल्यानंतर रती आपल्या रूममध्ये शिरली तर राहुल बाहेरील पॅसेज मधील बाथरूममध्ये शिरला. दोघंही आपापल्या बाथरूममध्ये अंघोळ वगैरे करून फ्रेश झाले अन आपापल्या बेडवर जाऊन झोपले.

पुढचा दिवस शनिवार होता, विकेंड होता. त्या दिवशी रात्री सगळे झाल्यानंतर रती राहुलच्या रूममध्ये गेली नाही तर तिने राहुलला आपल्या रूममध्ये बोलावले. रतीच्या बेडरूममध्ये मोठा डबल बेड होता, जो जास्त कंफर्टेबल होता. एकमेकांची नग्न शरीरं आलिंगनात घेऊन दोघं मायलेक पडले होते आणि एकमेकांना चुंबत कानात गुलुगुलू बोलत होते.

“राहुल तू खुश आहेस, आपण जे करतोय त्याने?” रतीने त्याला प्रेमाने विचारले.

“हो, मम्मा. खूप खुश आहे.” राहुल उत्साहाने म्हणाला.

“आणि हे सगळे मम्माबरोबर करताना तुला ऑकवर्ड वाटत नाही ना? तुला कसेतरीच वाटत नाही ना?”

“नो, मम्मा. उलट मला खूप मजा वाटते.

“येस्स. तुला मजाच वाटली पाहिजे. अजिबात ऑकवर्ड वाटले नाही पाहिजे. कारण आपण काही चुकीचे करत नाही आहोत. आपण काहीही रॉंग नाही करत आहोत. जेव्हा दोन व्यक्ती एकमेकांना प्रिय असतात, एकमेकांवर खूप प्रेम करत असतात, तेव्हा त्यांनी एकमेकांना असे सुख देऊन अजून खुश करायचे असते, त्यांनी अजून सुख घ्यायचे असते. कळतेय का मी तुला काय म्हणतेय ते?” रतीने त्याला विचारले.

“हो, मम्मा. मला कळतेय चांगले. आणि मला ते पटतेयही सगळे. म्हणून मी पण आनंदाने हे सगळे करतोय तुझ्या बरोबर.” राहुलने तिला किस करत म्हटले.

पुन्हा दोघांनी एकमेकांच्या ओठांवर ओठ दाबले आणि ते पुन्हा खोल वर चुंबायला लागले. एकमेकांची जीभ तोंडात घेत ते आसुसल्या सारखे चोखत होते. चुंबताना राहुलने आपला हात मम्मीच्या नग्न अंगावरून फिरवायला सुरुवात केली. तिच्या गालावरून हात फिरवत त्याने तिच्या खांद्यावर आणला आणि मग तिच्या पाठीवर नेला.

काही क्षण तिच्या पाठावर हात फिरवल्या नंतर त्याने तो अजून खाली नेला आणि तिच्या नितंबावर ठेवला. काही क्षण तिच्या नितंबाचा मुलायम स्पर्श अनुभवल्यावर तो तिचे नितंब चोळायला लागला. वर जितक्या आसक्तीने रती त्याला चुंबत होती, तितक्याच आसक्तीने राहुल रतीचे नितंब कुस्करत होता.

रतीचे नितंब दाबायच्या भरात राहुल तिला आपल्या अंगावर दाबून घेऊ लागला आणि ती पण त्याला जास्तच चिकटू लागली. दोघंही नग्न होते त्यामुळे दोघांची जननेंद्रिये एकमेकांवर घासायला लागली. राहुलचा वरच्या बाजूला दाबलेला लंड रतीच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावर घासला जाऊ लागला.

राहुलच्या लंडातून पातळ चीक बाहेर पडत होता, ज्याने रतीच्या पुच्चीचा वरचा भाग ओला होत होता. आणि रतीच्या पुच्चीलाही चांगला पाझर फुटलेला होता, त्यामुळे राहुलच्या गोट्या ओलसर झाल्या होत्या.

शेवटी रतीला राहवले नाही आणि तिने महत प्रयासाने त्याच्या तोंडावरून तोंड मागे घेतले आणि घोगऱ्या मादक आवाजात ती त्याला म्हणाली,

“ओहहऽऽ राहुलऽऽ मला तू हवाय. मला तू आता आतमध्ये हवाय. मला तुझा हा लंड मा‍झ्या पुच्चीत हवाय. मम्माला तुझा लंड पुच्चीत हवाय.”

रतीने राहुलला आपल्या अंगावर ओढून घेतले आणि तिने आपल्या मांड्या फाकवत त्याला पायाच्या मध्ये जागा करून दिली. आता राहुलचा लंड मम्मीच्या पुच्चीवर डायरेक्ट घासायला लागला आणि त्याच्या लंडाला मम्मीच्या पुच्चीतून पाझरणारा ओलसरपणा जाणवायला लागला.

आपसूक राहुल वरखाली व्हायला लागला आणि त्याचा लंड मम्मीच्या पुच्चीवर घासला जाऊ लागला. असे काही क्षण एकमेकांच्या जननेंद्रियावर इंद्रिय घासून झाल्यावर रतीने आपला हात त्यांच्या शरीराच्या मध्ये घालता आणि तिने राहुलचा लंड हातात पकडला.

मग तिने राहुलला हाताने ढकलून थोडे वर व्हायला भाग पाडले आणि ती त्याचा लंड खालच्या दिशेने सरळ करायला लागला. राहुल तिच्या इशार्‍याप्रमाणे आपली कंबर उचलून वर झाला आणि त्याचा लंड सरळ रेषेत खाली दबला जाऊन मम्मीच्या पुच्चीवर थबकला.

आता त्याच्या लंडाचा सुपाडा मम्मीच्या पुच्चीच्या चीरेवर होता आणि कुठल्याही क्षणी त्याने दाब दिला की तो आत शिरणार होता. तो क्षण आता आला होता जेव्हा ते मायलेक नर-मादीसारखे एकरूप होणार होते. त्यांच्यात स्त्री-पुरुषाचे लैंगिक नाते प्रस्थापित होणार होते.

रतीने राहुलच्या नितंबावर हात नेले आणि त्याला खाली दाबून घ्यायला लागली. तिचा इशारा कळून राहुल आपली कंबर खाली दाबू लागला आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा मम्मीच्या पुच्चीच्या चीरेत घुसायला लागला.

ज्या पुच्चीतून राहुल १९ वर्षापूर्वी बाहेर आला होता, त्या पुच्चीत आज तो एक परिपूर्ण पुरूष बनून पुन्हा शिरत होता. ज्या बाळाला रतीने योनीतून जन्म दिला होता तेच तिचे बाळ आता त्या योनीवर हक्क गाजवत त्यात शिरत होते.

रतीच्या मनात त्या क्षणी मिश्र भाव होते. तिच्या मनात त्याच्याबद्दल प्रेमही होते आणि वासनाही होती. तिच्या मनातली वासना प्रेमावर हावी होत तिच्या मुलाचा कबजा घेत होती. आणि त्याबद्दल तिच्या मुलाची काही तक्रार नव्हती. कारण त्याच्या मनातली वासनाही मम्मीच्या प्रेमावर कुरघोड करत होती.

तो पण आनंदाने मम्मीच्या पुच्चीत सामावून जायला आतुर झाला होता. बघता बघता राहुलचा पूर्ण लंड रतीच्या पुच्चीत मुळापर्यंत शिरला होता. एका मुलाचा लंड आईच्या पुच्ची पूर्ण सामावून गेला होता. एका आईने आपल्या मुलाचा लंड नर पुरुषासारखा गिळून घेतला होता.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!