ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले.

“वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले.

“रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले.

“येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले.

“हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले! म्हणजे आम्ही मुलं करतो ते तुला माहिती आहे तसे हलवून. पण तुम्ही बायका कसे करता? म्हणजे मला काहीच कल्पना नाही.” राहुलने उत्साहाने म्हटले.

“हो का? काहीच कल्पना नाही? मग ती कल्पना कुठून सुचली हलवायची? मम्मीची पॅन्टी घेऊन त्यावर गुंडाळून हलवायची? कोठून शिकलास ते?”

“ते मम्मा. आम्ही म्हणजेऽऽ.” आता मम्मीला काय सांगावे असा राहुलला प्रश्न पडला.

“टेल मी फ्रॅन्कली. लाजू नकोस!” रतीने त्याला हसून म्हटले.

“ते आम्ही कॉलेजमध्ये शिकलो.”

“कॉलेजमध्ये हे पण शिकवतात?” रतीने लटक्या आश्चर्याने डोळे मोठे करत विचारले.

“अगं नाही गं. म्हणजे कॉलेजमध्ये मुलं सांगतात.” राहुलने लाजत खुलासा केला.

“अच्छा. म्हणजे कॉलेजमध्ये तुम्हा मुलांचे हे धंदे चालतात होय?” रतीने पुन्हा मिश्किलपणे त्याला दरडावत विचारले.

“बस काय, मम्मी. जसे काही तुला माहीतच नाही. तूच म्हणतेस ना नेहमी? आम्ही पण कॉलेजमध्ये गेलोय. आम्ही पण हेच करायचो. जे तुम्ही आता करता.” राहुलने रतीला खोड्यात पकडत म्हटले.

“वेल. येस्स. मी म्हटलेय खरे तसे. पण ते स्टडीच्या बाबतीत. स्पोर्टस आणि इतर ॲक्टिव्हिटी बद्दल. नॉट अबाऊट सेक्स!” रतीने हसून खुलासा केला.

“ओह कम ऑन, मम्मी. त्याबाबत पण तुमचा काळ आणि आमचा आजचा काळ काही जास्त फरक नाही. टेल मी फ्रॅन्कली!” राहुलने हसून तिला म्हटले.

“हंम्म्म्म. खरे सांगायचे तर येस्स. काळ काही फारसा बदललेला नाही. आत्ता काय किंवा तेव्हा काय? येस्स आम्ही पण कॉलेजमध्ये हे ज्ञान मिळवत होतो. ऑफकोर्स! तुम्हा मुलांचे वेगळे आणि आम्हा मुलींचे वेगळे.” रतीने हसून त्याला म्हटले.

“तेच तर! आम्हा मुलांचे वेगळे! तुम्हा मुलींचे वेगळे! आय मीन बायकांचे! तेव्हा तुम्ही कसे करता? म्हणजे हस्तमैथुन?” राहुलने हसून विचारले.

“वेल ते सांगायचे म्हणजे बराच वेळ जाईल. सांगेन कधीतरी तुला. आता बस्स झाले!” रतीने ते टाळत म्हटले.

“बस काय, मम्मा. सांग ना. लाजतेस काय? तूच म्हणालीस ना? बी फ्रॅन्क. आता तूच लाजतेस? नॉट फेअर.” राहुल तिची मनधरणी करत म्हणाला.

“अरे मी लाजत नाही. पण ते सांगायचे म्हणजे खूप मोठी स्टोरी होईल. आत्ता ती सांगायला वेळ नाही. आता झोपायची वेळ झालीय. मम्माला सकाळी ड्युटीवरही जायचेय. ॲन्ड ऑफकोर्स तुलाही कॉलेजला जायचेय. आज तू बंक केलेस?”

“नो, मम्मा. आम्ही बंक नाही केले. आज कोणीच टीचर शिकवणार नव्हते. म्हणून त्यांनीच सांगितले होते की घरी राहून स्टडी करा.” राहुलने खुलासा केला.

“आम्ही म्हणजे कोणी कोणी रे? तुझ्याबरोबर अजून कोणी बंक केले कॉलेज आज?” रतीने कुतुहलाने विचारले.

“अगं विजयने. माझा फस्ट फ्रेन्ड आहे ना तो? मग आम्ही दोघंही ठरवून करतो सगळे.” राहुलने हसून म्हटले.

“आय सी. चांगला मुलगा आहे तो, विजय हुशार आहे. त्याची संगत कायम ठेव. त्याच्याकडून घे भरपूर नॉलेज.” रतीने राहुलचा मित्र, विजयचे कौतुक करत म्हटले.

“हो, मम्मा. त्याला भरपूर नॉलेज आहे. आजही त्याने मला भरपूर काही शिकवले.” विजयने राहुलला आज जे नॉलेज दिले, ते आठवून तो गुढपणे हसून म्हणाला.

“ओके गुड. किप इट अप. आय नो. नाऊ युवर्स इज अप.” रतीने चावटपणे हसून राहुलच्या लंडाकडच्या भागाकडे पाहत सूचकपणे म्हटले.

“काय म्हणालीस, मम्मा? कशाबद्दल बोलतेयस?” राहुलने न समजल्यासारखे विचारले.

“ओहहहह. किती साळसूदपणे विचारतोय. जसे काही तुला कळलेच नाही.” रतीने हसून म्हटले.

“अगं खरंच, मम्मी. नाही कळले मला. तू कशाबद्दल बोलतेस?”

“हंम्म. बहुतेक तुला मा‍झ्या तोंडून स्पष्टपणे ऐकायचे आहे.” रतीने पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले.

“अगं मग तसे समज आणि सांग मला.” राहुल हसून म्हणाला.

“वेल आपले हे इंटरेस्टींग, फ्रॅन्क बोलणे ऐकून तू एक्साईट झाला आहेस ना? ह्या चादरीखाली तुझा तो ताठरला आहे ना? बरोबर?” रतीने त्याच्या लंडाच्या उंचवट्याकडे पाहत बिनधास्त म्हटले.

“ओहह. येस्स, मम्मा झालाय खरा.” राहुलने कबूल करत लाजत म्हटले.

“मग आता? काय करणार आहेस तू?” रतीने कुतुहलाने विचारले.

“काय करू? तूच सांग.” राहुल पटकन म्हणाला.

“अरे, मी काय सांगू? तूच ठरव तुला काय करायचे ते.” रतीने गडबडत उत्तर दिले.

“काय करू मी?” राहुलने स्वत:लाच प्रश्न विचारल्यासारखे खाली मान घालून म्हटले.

“अरे तेच कर जे तू नेहमी करतोस ते.” रतीने त्याला सुचवले.

“म्हणजे हलवू? आय मीन हलवून गाळू?” राहुलने साळसूदपणे तिला विचारले.

“ऑफकोर्स! हलवून गाळ. ते पण सांगायला पाहिजे का?” रतीने त्याला आश्चर्याने विचारले.

“ओके. आत्ता? इथे? तुझ्या समोर?” राहुलने मुद्दाम तिला तसे विचारले की ती काय उत्तर देतेय ते त्याला ऐकायचे होते.

“आर यु क्रेझी? माझा समोर का? तू बाथरूममध्ये जा. रोज तिकडेच जाऊन करतोस ना?”

“वेल नॉट रिअली कधी कधी इथे बेडवरही करतो.” राहुलने लाजत हसून म्हटले.

“अच्छा इथे बेडवरही ते प्रताप करतोस होय? ओके मग इथे कर नाहीतर बाथरूममध्ये जा तुझी चॉईस.” असे म्हणत रती उठून उभी राहिली आणि ती वाकून त्याला ‘गुड नाईट’ म्हणत त्याच्या गालाची पप्पी घेऊ लागली.

ओणवी झाल्याने तिच्या गाऊनच्या गळ्याला मोठा खड्डा पडला आणि राहुलची नजर अनाहूतपणे त्या बोगद्यातून आत शिरली. रतीच्या उभारांचे दोन डोंगर ब्राच्या झोळीत झुलत असलेले राहुलच्या नजरेस पडले आणि त्याच्या लंडाने एक आचका दिला.

मुद्दामहून नाही पण त्याच्या गालाची पप्पी घेताना रतीची नजर खाली राहुलच्या चादरीवरील लंडाच्या उंचवट्यावर गेली होती आणि त्याच्या लंडाला बसलेला झटका तिच्या नजरेत आला. त्याच्या लंडाला झटका का बसला ह्याचे कुतुहल तिच्या मनात उमटले आणि ती वर होत असताना त्याची नजर तिच्या गाऊनच्या गळ्यात होती हे तिने नोटीस केले.

‘हंम्म्म्म्म. म्हणजे मी वाकल्याने मा‍झ्या गाऊनच्या गळ्यातून राहुलला माझे लोंबणारे उभार दिसले होय? आणि ते पाहून त्याचा लंडाला अजून झटका बसला होय? इंटरेस्टींग!’

त्याची रतीला मजा वाटली आणि ती गालातल्या गालात हसत वळून चालायला लागली. तिला पक्की खात्री होती की ती पाठमोरी झाली तसे राहुलची नजर तिच्या नितंबावर खिळली असावी. ती त्याच्या रूममधून बाहेर पडेपर्यंत तो तिच्या नितंबाकडे बघत बसणार ह्याची तिला खात्री होती.

कदाचित ती पाठमोरी होती, म्हणजे ती त्याला बघू शकणार नव्हती, ह्याचा फायदा घेत तो तिच्या नितंबाकडे पाहत आपला लंड दाबत असावा. कदाचित चादरीखाली हात घालून त्याने ऑलरेडी आपला लंड हलवायाला सुरुवात केली असावी.

‘काश मला ते बघायला मिळाले असते तर? राहुल लंड हलवताना मला बघायला मिळाले असते तर? वेल तेच तर तो मघाशी सुचवत होता. तुझ्यासमोर हलवू का? हाच तर त्याच्या बोलण्याचा अर्थ होता. शी बाई!! मी त्याला ‘हा’ बोलायला पाहिजे होते. ‘ओके, चालेल’ असे काही मी बोलायला पाहिजे होते.

आता काय? तो चान्स गेला! आता परत कधी चान्स मिळतोय कोणास ठाऊक? नोऽऽ नोऽऽ रती नोऽऽ तू हा चान्स घालवू नकोस. अजूनही तुला चान्स आहे. मागे वळ आणि परत त्याच्या जवळ जा. काहीतरी बोलून त्याला ते तिच्या नजरेसमोर करायला लाव. जाऽऽ रती जा. फिर मागे. जाऽऽ.’

ह्या सगळ्या विचारात दरवाज्यापर्यंत पोहचलेली रती गर्रकन मागे वळाली आणि राहुलकडे पाहू लागली. राहुलच्या ते लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला होता. त्याची नजर खाली रतीच्या नितंबावर होती आणि हात खाली चादरीवरून लंड दाबत होता.

मम्मी वळलीय आणि त्याच्याकडे पाहतेय हे त्याच्या लक्षात आले तसे त्याने नजर वर तिच्या चेहर्‍यावर नेली. दोघांची नजरा नजर झाली तसे दोघंही हसले. राहुलची चोरी पकडली म्हणून तो ओशाळवाणा हसला आणि रतीने त्याची चोरी पकडली म्हणून ती चावटपणे हसली. चालत चालत परत ती राहुलच्या जवळ आली आणि त्याच्या बेडवर परत बसत मादक स्वरात म्हणाली,

“वेल, राहुल दरवाज्याकडे जाता जाता मी मनातून विचार करत होते आणि मग मा‍झ्या मनात कुतुहल निर्माण झाले की तुम्ही मुलं कसे करता ते बघावे. म्हणजे खास करून तू कसे करतोस ते बघावे. म्हणजे हस्तमैथुन रे.”

“ओह्ह रिअली, मम्मा? तुला पहायचेय? आय मीन तुला पाहायला आवडेल? म्हणजे मी तुझ्या समोर करू शकतो?” राहुलने आश्चर्याने की आनंदाने तिच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला.

“ओह येस्स. नक्कीच करू शकतोस. तसेही आपण एकमेकांपासून काही सिक्रेट न ठेवायचे ठरवले आहे ना? मग हे पण तुझे सिक्रेट माझ्यासमोर उघडे कर. तुझा तो मा‍झ्या समोर उघड करून बिनधास्त मूठ मार. मम्मीच्या नजरे समोर हस्तमैथुन कर. चल चालू कर.” रतीने मादकपणे त्याला म्हणत प्रोत्साहीत केले.

“ओह येस्स. थँक्स, मम्मा. म्हणजे मला परमिशन दिलीस म्हणून.” राहुल आनंदाने उचंबळत म्हणाला.

“ओके ओके. वेळ वाया घालवू नकोस. चल चालू कर. मम्मा पाहत आहे.” असे म्हणत ती त्याच्या चादरीत झालेल्या लंडाच्या उंचवट्याकडे उत्सुकतेने पाहू लागली.

मग राहुलनेही सगळी लाज शरम सोडून दिली आणि अंगावरील चादर बाजूला केली. आता शॉर्ट मधील त्याच्या लंडाचा उंचवटा रतीच्या नजरेस पडला. मग राहुलने शॉर्टच्या इलास्टिकमध्ये बोटे खुपसली आणि आपले कुल्ले उचलत शॉर्ट खाली सरकवली. ताठरलेल्या लंडावरून शॉर्ट खाली झाली आणि टणकन त्याचा लंड त्यातून उडत ताठ उभा राहला.

“ओहहऽऽ” त्याचा लांबलचक लंड पाहून रतीच्या तोंडून हुंकार बाहेर पडला. नक्कीच तिच्या मुलाचा लंड लांबसडक होता आणि बऱ्यापैकी जाडसर होता. त्याच्या वयाच्या मानाने नक्कीच त्याचा साईझ आणि आकार इंप्रेसिव्ह होता.

“कसा आहे, मम्मी?” राहुलने हळूच तिला विचारले.

“मस्त! नाईस.” रती नकळत म्हणाली.

“अर्थ सेम, मम्मी. भाषा कुठलीही वापर.” राहुल चावटपणे हसत म्हणाला.

“व्हेरी फनी. लेट्स स्टार्ट.” रती लाडिकपणे डोळे फिरवत त्याला बोलली आणि काहीतरी आठवून पटकन पुढे म्हणाली, “जस्ट वेट. तुझी चादर अन बेड खराब करू नकोस. परत ती तुलाच धुवावी लागेल. काहीतरी कपडा पकड त्याच्यासमोर गळताना.”

असे म्हणत ती आजूबाजूला काही कपडा दिसतोय का ते पाहू लागली. पण तिला काही दिसले नाही, जे गळताना त्याच्या लंडावर त्याला धरता येईल. म्हणजे त्याचे वीर्य सगळीकडे न उडता त्या कपड्यात उडून पडेल.

पटकन तिला काहीतरी सुचले आणि ती गुढपणे हसली. चावटपणे हसत ती त्याला म्हणाली,

“ओके, तू चालू कर, बेटा. मी देते तुला एक कपडा. तू गळायच्या बेतात आलास की फक्त मला तसे सांग त्यावेळी.”

ते ऐकून राहुल हसला आणि तो आपला लंड मुठीत पकडून हलवायाला लागला. ज्या तर्‍हेने त्याने लंडावर मूठ आवळली होती आणि त्याचा लंड ताठरलेला होता, त्याने त्याच्या लंडाला आचका बसून वेदना झाली. त्याच्या किंचित त्रासिक चेहरा पाहून रतीने कुतुहलाने विचारले,

“तो दुखतेय का खूप?”

“खूप नाही. थोडेच!” राहुलने कॅज्युअली उत्तर दिले.

“कशामुळे? तू हलवतोय म्हणून?” रतीने विचारले.

“नाही. तो प्रचंड ताठरलाय म्हणून.” राहुलने उत्तर दिले.

“कशाने ताठरलाय एवढा तुझा?”

“तुझ्याशी बोलून, मम्मा. म्हणजे तुझ्यामुळे?” राहुलने चावटपणे हसत म्हटले.

“माझ्यामुळे? कसे काय?”

“कारण तू मला ते पॅन्टीबद्दल सांगायला लागली. आणि माझ्याशी सगळी सिक्रेट बोलायला लागली. ते ऐकून तुझ्याशी बोलून मी एक्साईट होत होतो. आणि म्हणून हा प्रचंड टाईट झाला.” राहुलने खुलासा केला.

“अच्छा मग हलव आता त्याला आणि गाळ मस्तपैकी म्हणजे तो शांत होईल.” रतीने हसत त्याला म्हटले आणि मग राहुल आपला लंड अजून जोमाने हलवायाला लागला.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!