ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते.

आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता अन इतर काही पुरुषांचे लंड तिने पुच्चीत घेतलेले असे लांबलचक नव्हते. त्यामुळे रतीला आपल्या पुच्चीत खोलवर काहीसे वेगळेच सेंसेशन जाणवत होते.

आपला लंड मम्मीच्या पुच्चीत मुळापर्यंत घालून राहुल तिच्या अंगावर पडून राहला. रतीने त्याच्या ओठांवर ओठ दाबून ती त्याला चुंबायला लागला. त्यांच्या खालच्या अंगाची जराही हालचाल होत नव्हती आणि वर फक्त त्यांची तोंडे अधाश्यासारखी हलत होती.

भेगेत पाचर मारल्यासारखा राहुलचा लंड रतीच्या पुच्चीत खोलवर घातलेला होता आणि तिला तो जणू काहीही हालचाल करण्यापासून रोखत होता. काही मिनिटे ते दोघं फक्त चुंबनच घेत राहले. आणि मग शेवटी रतीने तोंड बाजूला घेत राहुलच्या कानाजवळ आणले आणि ती हळूच त्याला म्हणाली,

“झवऽऽ मला, राहुल. झवऽऽ मम्मीची पुच्ची.”

राहुल आपली कंबर हलवायाला लागला. कंबर किंचित वरखाली करत तो थोडाच लंड मम्मीच्या पुच्चीत आत-बाहेर करायला लागला. रतीच्या पुच्चीत तिला अनेक वेगवेगळी सेंसेशन जाणवत होती. त्यामुळे राहुल फक्त दीड दोन इंच लंड आत-बाहेर करत होता, तेही तिच्यासाठी खूप होते.

पुन्हा ती त्याच्या ओठांना चुंबायला लागली आणि आपले कंबर हलवून त्याला साथ द्यायला लागली. राहुलही मम्मीचे ओठ चोखत चोखत खाली आपले धक्के वाढवायला लागला. त्याला जे काही झवायचे ज्ञान माहीत होते त्याचा वापर करत तो मम्मीला झवायला लागला होता. ज्याअर्थी त्याची मम्मी काही बोलत नव्हती, काही तक्रार करत नव्हती, त्याअर्थी तो बरोबर करत होता ह्याची त्याला खात्री झाली.

राहुलला मम्मीच्या पुच्चीने पूर्ण जखडून घेतल्यासारखे वाटत होते. आणि रतीलाही आपली पुच्ची मुलाच्या लंडाने पूर्ण भरून गेल्यासारखी जाणवत होती. म्हटले तर राहुल तिची पुच्ची जेमतेम झवत होता.

म्हटले तर ते त्याचे झवणे रतीला पुरेसे भासत होते. तिच्या पुच्चीतली कामवासनेची आग विझवायला त्याचे ते झवणे पुरेसे होते. त्याच्या लंडातली कामुक वासना शांत करायला त्याच्या मम्मीच्या पुच्चीचे सेंसेशन पुरेसे होते. तेव्हा जास्त वेळ न लावता दोघंही कामशिखरावर पोहचू लागले आणि दोघांचाही एकदमच कडेलोट होणार होता.

पहिली बाजी रतीने मारली आणि तिचा कडेलोट होत ती झडायला लागली. एक घुसमटलेली किंचाळी सोडत ती आपली कंबर हलवून कामतृप्त व्हायला लागली. तिच्या झडण्याची पुच्चीच्या आतून राहुलला जाणीव झाली आणि त्याच्या लंडाचा बांध फुटला.

त्याला स्वत:ला रोखून धरायचे होते पण त्याचा लंडावरील कंट्रोल कधीच निसटून गेला. गुरगुरत तो मम्मीच्या पुच्चीत आपला चीक सोडायला लागला. खसखसा कंबर हलवत तो गचागच धक्के देत मम्मीची पुच्ची झवत राहला. एका मागोमाग एक त्याच्या लंडाच्या पिचकाऱ्याने त्याच्या मम्मीची पुच्ची भरून जाऊ लागली.

त्या दोघा माय-लेकांच्या झडण्याचा भर ओसरला तसे त्यांचे ओठ पुन्हा एकमेकांवर दाबले गेले आणि ते पुन्हा एकमेकांना चुंबायला लागले. शेवटी मग राहुल मम्मीच्या अंगावरून खाली सरकला आणि तिला बिलगून पडून राहला. दोघांनीही आपले डोळे मिटून घेतले होते अन दोघंही एकमेकांचा गरम अंगाची ऊब अनुभवत होते.

साधारण पंधरा मिनिटांनी आधी रती भानावर आली. ती हळूच राहुलपासून बाजूला झाली अन उठून बाथरूममध्ये गेली. १० मिनिटांनी ती फ्रेश होऊन बाहेर आली तेव्हा राहुल बेडवर उठून बसला होता.

दोघांची नजरा नजर झाली तसे ते एकमेकांकडे पाहून प्रेमाने हसले. रती येऊन बेडवर पडली आणि राहुल बाथरूमध्ये फ्रेश व्हायला गेला. काही मिनिटांनी तो फ्रेश होऊन बाहेर आला आणि तोही पहिल्या सारखा मम्मीच्या जवळ येऊन पडला.

पुन्हा दोघांनी एकमेकांना आलिंगन दिले आणि ते परत एकमेकांचे ओठ चुंबायला लागले. पाच एक मिनिटे किसिंग केल्यानंतर रती हळूच राहुलला म्हणाली,

“आय लव यु, बेटा.”

“आय लव यु टू, मम्मा.” राहुलनेही तिला म्हटले.

“पुन्हा करायचे? करशील तू?” रतीने हळूच त्याला विचारले.

“ओह येस्स, मम्मा. एनी टाईम.” राहुल तिला खुशीत म्हणाला.

रतीने हात खाली नेला आणि त्याचा लंड पकडून म्हणाली,

“अरे. हा तर कोमजला आहे. ह्याला काहीतरी करायला पाहिजे. त्याला तोंडाची ऊब द्यायला हवी.” रती सूचकपणे चावट स्वरात म्हणाली.

ते ऐकून राहुलचे डोळे विस्फारले. तिच्या बोलण्याचा अर्थ त्याला बरोबर कळला आणि त्याच्या लंडात वळवळ झाली. ती त्याचा लंड चोखण्याबद्दल सुचवत होती हे त्याने बरोबर ओळखले आणि त्याला खूप आनंद झाला. पण काहीतरी सुचून तो रतीला म्हणाला,

“मम्मा तू जे करायचे म्हणतेय ते मलाही तुला करायचे आहे.”

“म्हणजे काय, बेटा?” रतीला तो काय बोलतोय ते कळले नाही.

“म्हणजे मम्मा. तू परवाच्या दिवशी जेव्हा मी तुझी पुच्ची पहिली वेळ पाहिली म्हणजे तू मला तुझी पुच्ची दाखवलीस तेव्हाच मा‍झ्या मनात इच्छा झाली होती की तुझ्या पुच्चीच्या पाकळ्या मला चाटायला मिळाल्या तर? तू मला तुझी पुच्ची चोखायला दिली तर? मला तुझी पुच्ची चोखायला मिळाली तर? तेव्हा तू माझा लंड जर चोखणार आहेस तर मी पण तुझी पुच्ची चोखणार मग. असे करूया आपण दोघंही एकमेकांना चोखूया. चालेल ना?” राहुलने खुलासा करत तिला विचारले.

“अगदी आनंदाने. मम्मा एकदम खुश होईल. जर तू मम्माची पुच्ची चोखत असेल तर सुपरऽऽ वाऊऊऊऽऽ कितीतरी काळाने माझी पुच्ची कोणी चोखण्याच्या गोष्टी करतोय. हाऊ एक्सायटींग.” रती आनंदाने उचंबळून जात म्हणाली.

“वाऊऽऽ मम्मा. तू बघच मी कशी तुझी पुच्ची चोखतो.” उत्साहाने ओसांडून जात राहुल तिला म्हणाला.

“श्युअर बेटा. तू तसा बाकी हुशार आहेस.” रती त्याचे कौतुक करत म्हणाली.

“बाय द वे, मम्मा. माझी अजून एक रिक्वेस्ट होती, तू जर मान्य करणार असशील तर?” राहुलने तिला म्हटले.

“कसली रिक्वेस्ट? मला जर पुरी करता आली तर नक्कीच करेन.” रतीने हसून म्हटले.

“तुला सहज पुरी करता येईल. करशील का, मम्मा?” राहुलने पुन्हा तिला विनंती करत म्हटले.

“अरे तू सांग ना. करता आली तर नक्कीच करेन.” रतीने त्याला ग्वाही दिली.

“तेऽऽ मम्माऽऽ तू तुझा नर्सचा युनिफॉर्म घालशील का?” राहुलने हळूच तिला विचारले.

“नर्सचा युनिफॉर्म? तो कशाला घालू?” रतीने संभ्रमात त्याला विचारले.

“वेल मी काल तुला म्हटले ना. तू त्या नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये एकदम अट्रॅक्टिव्ह दिसतेस. स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर. एकदम सेक्सी दिसतेस आणि तुला त्या ड्रेसमध्ये पाहून मी नेहमी इमॅजिन करायचो की तू त्या युनिफॉर्ममध्ये असशील तर तुझ्याबरोबर मजा करायला किती एक्सायटींग वाटेल. तो युनिफॉर्म तुझ्या अंगावर असेल तेव्हा तुला प्रेम करायला किती वेगळे वाटेल म्हणून आपण एकमेकांना चोखताना तू अंगात तुझा युनिफॉर्म घाल.”

“हंम्म्म. म्हणजे तू पहिल्यापासून माझ्याकडे सेक्स्युअल नजरेने बघत होतास तर.” रतीने हसून त्याला म्हटले.

“नाही, मम्मा! ते तर मला आत्ता आपले संबंध झाले तेव्हा वाटायला लागले. आधी मला तू मम्मी म्हणूनच त्या नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये आवडायचीस. आता आपले संबंध झाले तेव्हा आता तू मला एक सेक्सी नर्स म्हणून जास्त आवडायला लागली आहे. तेव्हा प्लीज, मम्मा घाल ना तू तुझा तो युनिफॉर्म. फक्त तुझी कॅप, तुझा ड्रेस, तुझी स्टॉकींग्ज विथ गार्टर बेल्ट! स्लिप, ब्रा-पॅन्टी, वगैरे काही नको. इव्हन ड्रेस पण फक्त अंगात घाल पण त्याचे हुक लावू नकोस.”

“वेल आता तू इतके उत्साहाने सांगतोय तर मला तो ड्रेस घालून तुझी इच्छा पुरी करायला पाहिजे. तशी तर माझी काही हरकत नाही. उलट इट्स अ डिफरन्ट फन.” रती हसून म्हणाली.

“येस्स. ऑफकोर्स, इट्स डिफरंट फन. थॅंक्स मम्मा माझी रिक्वेस्ट मान्य केल्याबद्दल.” राहुल खुशीत म्हणाला.

मग रती बेडवरून उठली आणि राहुलची इच्छा असल्याप्रमाणे तिचा नर्सचा युनिफॉर्म घालायला लागली. तसेही दुसर्‍या दिवशी रविवार होता अन तिला सुट्टी होती. तेव्हा तिचा युनिफॉर्म थोडा खराब झाला असता तरी काही हरकत नव्हती.

तेव्हा मग तिने राहुलच्या इच्छेप्रमाणे डोक्याला नर्सची कॅप, अंगावर नर्सचा युनिफॉर्म, पायात स्टॉकींग्ज अन त्याला धरून ठेवणारा गार्टर बेल्ट असा पेहराव केला.

त्याला थोडे जास्त एक्साईट करायला तिने तिची एक सफेद फ्रिलवाली इवलीशी पॅन्टीही खाली घातली. ड्रेसचे सगळे हुक उघडे होते आणि त्यातून तिचा नग्नपणा मादकपणे डोकावत होता. राहुल चमकत्या डोळ्याने आपल्या सेक्सी मम्मीला त्या नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये डोळे भरून पाहत होता.

“वाऊऊऊऽऽ मम्मा. किती सेक्सी दिसतेस तू अशी. एकदम सेक्सी ‘नर्स मम्मी’.” राहुल आनंदाने चेकाळत म्हणाला.

“ओके ओके! आता तुझी नर्स मम्मी आधी तुझ्या लंडाला ट्रिटमेंट देईल. मग तू मम्मीच्या पुच्चीला ट्रिटमेंट दे. ऑफकोर्स तेव्हा आपण सिक्स्टी-नाईन करून एकमेकांना ट्रिटमेंट देऊया. ओके?”

“येस्स, मम्मा. आय ॲम रेडी.” राहुल आनंदाने ओरडत म्हणाला.

राहुल बेडवर पाय फाकवून पडला आणि त्याची मम्मी, रती गुडघ्यावर रांगत त्याच्या फाकलेल्या पायामध्ये आली. मग ती खाली वाकली आणि तिने राहुलचा अर्धवट कडक लंड हातात घेतला.

आधी तिने त्याचा लंड मागून-पुढून हलवत निरखून पाहिला. आणि मग आपले ओठ त्याच्या लंडावर टेकवत त्याच्या सुपाड्याचे एक चुंबन घेतले. आपले ओठ ती तसेच त्याच्या सुपाड्यावर ठेवून वर राहुलकडे पाहू लागली.

“ओहहहऽऽ मम्मा. व्हाट अ सेंसेशन. तुझ्या ओठांचा स्पर्श मा‍झ्या लंडाला किती सेक्सी वाटतोय. आहहहऽऽ असे वाटतेय. मी आत्ताच गळेल.” राहुल चेकाळत म्हणाला.

“कंट्रोल ठेव, बेटा. इतक्यात गळायची भाषा करू नकोस. अजून तुला खूप वेळ तग धरून ठेवायचाय. याद राख जर इतक्यात गळलास तर.” रतीने त्याला लटका दम भरला.

रतीने आपले तोंड उघडून आपली जीभ बाहेर काढली आणि ती त्याच्या लंडाचा सुपाडा जि‍भेने चाटायला लागली. तिने त्याचा लंड मुठीत वर धरला होता आणि खालच्या भागाला धरून ती मूठ मारत होती.

मम्मीच्या चाटण्याने राहुलच्या लंडात जान भरायला लागली आणि तो बघता बघता कडक होऊन ताठ उभा राहला. त्याच्या लंडाचा सुपाडा मनसोक्त चाटून झाल्यावर रतीने जीभ आत घेतली आणि आपले तोंड वासून त्याचा लंड तोंडात घ्यायला लागली. आणि मग राहुलचा लंड तिच्या तोंडात गडप झाला आणि तिचे ओठ त्याच्या लंडाच्या मुळाशी टेकले.

मग ती आपले तोंड वर घ्यायला लागली पण आपल्या ओठांचा त्याच्या लंडाभोवतालचा घट्ट विळखा तिने जराही कमी होऊन दिला नाही. म्हणजेच ओठांच्या विळख्याने ती त्याचा लंड कसून चोखत आपले तोंड त्याच्या लंडावर वरखाली करू लागली.

राहुलचे तर एक गोड सुप्त स्वप्न पुरे होत होते. त्याची नर्स मम्मी युनिफॉर्ममध्ये त्याचा लंड चोखतेय अशी कल्पना त्याने खूप वेळा केली होती. तीचं कल्पना आता त्याच्या नजरेसमोर प्रत्यक्षात घडत होती. त्यात आणि त्याची मम्मी लंड चोखण्यात एकदम माहीर दिसत होती. कारण इतक्या सफाईदारपणे ती त्याचा लंड चोखत होती की ती त्यात एक्सपर्ट असल्यासारखे दिसत होते. बहुतेक त्याच्या पप्पांनी तिला पुरेपूर ट्रेनिंग दिलेले दिसत होते.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!