ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती.

अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली. कपाटाच्या आरशासमोर नग्न उभी राहत ती अंग कोरडे करू लागली आणि राहुलच्या वीर्याने बरबटलेली पॅन्टी चाटत चोखत तिने कसे स्वत:ची कामतृप्ती करून घेतली त्याचा ती विचार करत होती. अंग कोरडे करून झाले तसे तिने कपाटातून ब्रा-पॅन्टी काढून घालायला लागली.

नाश्ता बनवून रती जेव्हा रूममध्ये आली तेव्हा ती दरवाजा पूर्ण बंद करायला विसरली होती. दरवाज्याला किंचित फट पडलेली होती. राहुल मम्मीला बघायला रूमच्या बाहेर आला आणि ती किचनमध्ये नव्हती म्हणून तो तिला बघायला तिच्या रूमकडे गेला.

तिच्या रूमच्या दरवाज्याजवळ तो आला आणि त्याला दरवाज्याला पडलेली फट दिसली. गुपचूप तो त्या फटीतून आत पाहू लागला आणि त्याला त्याची मम्मी आत कपाटाच्या आरशासमोर उभी असलेली दिसली.

जेव्हा राहुलने पाहिले तेव्हा रती घातलेली ब्रा आपल्या उभारावर नीट करत त्यात आपले भरगच्च उभार बसवत होती. खांद्यावरील ब्राची पट्टी वगैरे नीट करत तिने खालून आडव्या पट्टीत बोटे फिरवून ब्रा व्यवस्थित आपल्या उभारावर बसवली. मग काही सेकंद ती स्वत:लाच ब्रा-पॅन्टीमध्ये आरशात पुढून-मागून पाहू लागली.

राहुल दरवाज्याच्या बाहेर फटीतून श्वास रोखून ब्रा-पॅन्टी मधील आपल्या मम्मीला बघत होता. क्षणभर राहुलला खंत वाटली की तो जर दोन मिनिटे लवकर आला असता तर त्याला मम्मी पूर्ण नग्न बघायला मिळाली असती. पण ती खंत क्षणात नाहीशी झाली आणि मम्मीला कमीत कमी असे ब्रा-पॅन्टीमध्ये बघायला मिळतेय ह्याचे त्याला समाधान वाटले आणि उत्सुकतेने तो तिला पाहू लागला.

मम्मीच्या अंगावर असलेली ती पॅन्टी बहुतेक तीचं होती जिच्यात आदल्या दिवशी सकाळी त्याने मूठ मारली होती. ती पॅन्टी आता मम्मीच्या अंगावर आहे. त्या पॅन्टीचा तो पुच्चीचा भाग, ज्यावर त्याने आपल्या लंडाचा सुपाडा फिरवून लंड गाळला होता, तो भाग आता मम्मीच्या पुच्चीवर आहे ह्याची त्याला जाणीव झाली आणि त्याचा लंड सणकन कडक झाला. नकळत राहुलने त्याच्या शॉर्टमध्ये हात घातला आणि तो मम्मीला बघत लंड हलवायाला लागला.

रतीने तिकडे आपल्या स्टॉकींग्ज घेतल्या आणि ती बेडवर बसून ती एक एक करून आपल्या पायात घालू लागली. हळूहळू स्टॉकींग्ज वर आपल्या गोऱ्या लांबसडक पायांवर ती चढवत होती आणि त्याप्रमाणे राहुलची कामुक नजर तिच्या पायांवरून फिरत होती.

दोन्ही पायात स्टॉकींग्ज घालून झाल्या तसे रती उभी राहिली आणि तिने गार्टर बेल्ट घेत कंबरेला हुक केला. मग त्याचे हुक्स तिने मांड्यांवर स्टॉकींगच्या कडेला लावले. पुन्हा ती स्वत:ला आरशात पाहू लागली आणि बाहेरून राहुल भान हरपून शॉर्टमधील लंड हलवत तिला पाहत राहला.

रतीने मग वळून बेडवरील स्लिप उचलली आणि ती पुन्हा आरशात पाहत ती डोक्यावरून घालू लागली. डोक्यावरून खाली खेचत ती आरशात पाहून स्लिप अंगावर नीट करू लागली. अचानक आरशातून तिची नजर दरवाज्याकडे गेली आणि फटीतून तिला राहुल दिसला.

राहुल दरवाज्याच्या फटीतून तिला बघतोय हे जसे तिच्या लक्षात आले तसे तिच्या कपाळावर आठ्या पडल्या की असा काय तो चोरून बघतोय. तिने त्याला काही जाणवून दिले नाही आणि आपली स्लिप ठीकठाक करत राहिली.

काही क्षण रतीच्या चेहर्‍यावर त्रासिक भाव राहले पण मग ती मनातल्या मनात हसली. राहुलच्या तारूण्य सुलभ मनातील स्त्रीबद्दलच्या उत्सुकतेने कदाचित तो तिला पाहत असावा असे तिला वाटले. तेव्हा तिने आपले कपडे घालणे तसेच चालू ठेवले. तिने आपला नर्सचा युनिफॉर्म घेतला आणि अंगात घालायला लागली. आरशात बघून त्याचे हुक लावताना ती चोरून दरवाज्याच्या फटी मागील राहुलला बघू लागली.

त्याच्या हालचालीवरून तिच्या लक्षात आले की त्याचा हात शॉर्टमध्ये होता. म्हणजे तो आत हात घालून हलवत असावा हे नक्की होते. क्षणभर तिला खरच आश्चर्य वाटले की किती डेअरींग करून तिला कपडे घालताना बघत तो लंड हलवत होता. ह्यावर आता परत त्याच्याशी आज रात्री बोलावे लागणार हे तिच्या लक्षात आले.

मम्मीचे कपडे घालून झाले आहेत हे राहुलच्या लक्षात आले तसे तो गुपचूप बाजूला झाला. तेथून तो तडक पॅसेज मधील बाथरूममध्ये मूठ मारायला गेला. बाथरूममध्ये त्याने सगळे कपडे काढले आणि तो नागडा झाला. मग तो मम्मीचे नुकतेच पाहलेले ब्रा-पॅन्टीमधले अंग आठवून मूठ मारू लागला.

रात्री मम्मीने त्याचा लंड कसा हलवून दिला ते पण तो आठवून मूठ मारायला लागला. मम्मीने कसे शेवटी तिची पॅन्टी काढून त्याच्या लंडावर टाकली आणि त्याला तिच्या पॅन्टीत कसे लंड गाळायला भाग पाडले ते त्याला आठवले. आता परत मम्मीची पॅन्टी लंड गाळायला कधी मिळणार ह्या कल्पनेत त्याने खसखसा मूठ मारली आणि शेवटी लंड गाळून तो शांत झाला.

अंघोळ वगैरे करून तो बाहेर आला आणि बघायला गेला तर त्याची मम्मी ड्युटीवर निघून गेली होती. मग त्याने कपडे घातले आणि नाश्ता केला आणि मग तो कॉलेजला निघून गेला.

दुपारी कॉलेज संपल्यावर राहुल आपला मित्र, विजयबरोबर त्याच्या घरी गेला. संध्याकाळपर्यंत तो विजयबरोबरच टाईमपास करत होता. मग तो आपल्या घरी निघून आला. सकाळी त्याची मम्मी थोडी लेट ड्युटीवर गेली होती त्यामुळे संध्याकाळी ती लेट ड्युटीवरून येईल ह्याचा त्याला अंदाज होता. तेव्हा घरी आल्यावर तो स्वत:च जेवणाला लागला आणि मम्मी येईपर्यंत त्याने दोघांचे रात्रीचे जेवण बनवून ठेवले.

रात्री रती घरी आली आणि तिने पाहिले की राहुलने आजही पूर्ण जेवण बनवून ठेवले होते. पुन्हा तिने त्याची तोंडभर स्तुती करून त्याचे कौतुक केले. ती फ्रेश व्हायला आपल्या रूममध्ये गेली आणि कपडे काढून, शॉवर वगैरे घेऊन फ्रेश झाली.

मग एक नाईट गाऊन घालून ती बाहेर आली आणि राहुलला जेवायला चल अशी हाक मारत किचनमध्ये गेली. आपल्या रूममध्ये स्टडी करत बसलेला राहुल किचनमध्ये आला. मग दोघेही डायनिंग टेबलवर बसले आणि एकमेकांना वाढत, गप्पा मारत, जेवण जेवले. दिवसभर राहुलने काय केले वगैरे जुजबी चौकशी रतीने त्याच्याकडे केली आणि त्याने काय केले ते थोडक्यात तिला सांगितले.

जेवण झाल्यावर रतीने भांडी वगैरे धुवून किचनमधले सगळे आवरले आणि ती राहुलला ‘नको नको’ म्हणत होती तरीही त्याने तिला त्या कामातही बरीच मदत केली. सगळे काम संपवून दोघंही बाहेर हॉलमध्ये आले आणि सोफ्यावर बसून टीव्ही लावत काहीतरी प्रोग्राम बघत बसले.

रती सोफ्याच्या एका कडेला रेलून बसली होती आणि थोड्या वेळाने बाजूला बसलेला राहुल सोफ्यावर पडला आणि आपले डोके त्याने मम्मीच्या मांडीवर ठेवून पडून तो टीव्ही पाहू लागला. रती त्याच्या केसांमधून प्रेमाने हात फिरवू लागली आणि टीव्ही पाहत राहिली.

मम्मीच्या उबदार मांडीवर डोके ठेवून तिच्या मांडीचा मुलायम स्पर्श अनुभवत, तसेच ती त्याच्या केसात प्रेमाने हात फिरवत होती ती मायेची ऊब घेत राहुल टीव्ही बघत होता. मध्ये मध्ये रती त्याला काही विचारायची आणि राहुल उत्तर द्यायचा तर कधी राहुल तिला काही विचारत होता आणि ती उत्तर देत होती.

अकरा वाजत आले तसे रती त्याला म्हणाली की चल झोपायला जाऊया. मग उठून टीव्ही बंद करत दोघंही आपापल्या रूमकडे गेले. राहुल पॅसेज मधील बाथरूममध्ये गेला आणि ब्रश वगैरे करून फ्रेश होऊन आपल्या रूममध्ये झोपायला गेला.

रती आपल्या रूममध्ये आली आणि अटॅच्ड बाथरूममध्ये जाऊन तिनेही ब्रश वगैरे केले अन फ्रेश झाली. मग ती बाहेर आली आणि बेडवर जाऊन झोपायच्या ऐवजी बाहेर पडत राहुलच्या रूमकडे गेली. राहुलच्या रूमच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत ती आत शिरली.

राहुल नुकताच बेडवर पडला होता आणि त्यालाही मनातून वाटत होते की मम्मी कदाचित त्याच्या रूममध्ये येईल. कारण हॉलमधून ते निघाले तेव्हा त्यांनी एकमेकांना ‘गुड नाईट’ म्हटले नव्हते. तेव्हा रात्रीचे ब्रश करून, फ्रेश वगैरे झाल्यावर झोपायच्या आधी मम्मी नक्कीच त्याला ‘गुड नाईट’ बोलायला येईल आणि त्याला ‘गुड नाईट’ करूनच झोपायला जाईल असा त्याचा अंदाज होता. आणि आता मम्मी त्याला ‘गुड नाईट’ म्हणायला आलीय असेच त्याला वाटले.

“राहुल मला तुझ्याशी बोलायचेय.” म्हणत रती त्याच्या बेडवर बसली.

“मला पण तुझ्याशी बोलायचं होतं, मम्मी. बरं झालं तू आलीस.” राहुल उठून मागे टेकून बसत म्हणाला.

“मला काल रात्री जे झालं त्याबद्दल आणि आज सकाळबद्दल बोलायचं होतं.” रती त्याला म्हणाली.

“आज सकाळचं? काय?” राहुलने किंचित आश्चर्याने विचारले.

“सकाळी मी तुला पाहिले. मा‍झ्या रूमच्या दरवाज्याच्या फटीजवळ उभा होतास.” रतीने म्हटले.

“ओहह तेव्हा?” राहुलच्या लक्षात आले की तिने त्याला नोटीस केले होते तर.

“तू मला बघत होतास. मी कपडे घालत होते.” रतीने त्याच्या नजरेला नजर भिडवत म्हटले.

“आय ॲम सॉरी, ममा. मी आलो होतो तुला बघायला. पण तू कपडे घालत होतीस. तेव्हा मी तुला डिस्टर्ब केले नाही. मी बाहेर उभा राहूनच पाहत राहलो.” राहुलने तिची नजर चुकवत हळूहळू म्हटले.

“हंम्म. का पाहत होतास?” रतीने हळूच त्याला विचारले.

“असेच! म्हणजे आधी मला वाटले मी मागे फिरावे पण तू तेव्हा ते तुझी बऽऽ बऽऽ ब्रा नीट करत होतीस. मला ते पाहायला मजा वाटली. म्हणून मी बघत राहलो.” राहुलने खुलासा केला.

“मजा कसली वाटली बघायला ते?” रतीने विचारले.

“माहीत नाही, मम्मा. पण मला पाहत राहवलसं वाटलं म्हणून मी पाहत राहलो.”

“आणि मग?” तिने विचारले.

“आणि मग? मग काय?” राहुलने गोंधळत विचारले.

“मग काय झालं? तू काय केलंस?”

“मऽऽ मीऽऽ काही नाही. पाहत होतो. मग मी निघून गेलो.” राहुलने उत्तर दिले.

“अरे मला तू पाहत होतास? मग तू निघून गेलास? पण मला पाहत असताना तू काय करत होतास?” रतीने त्याला खुलासा करून सांगत विचारले.

“मऽऽ मी? काय करत होतो?” राहुल गोंधळत असे दाखवू लागला जसे त्याला आठवतच नव्हते.

“राहुल!! मम्मा काय म्हणाली काल तुला? आपल्यात काही सिक्रेट नाही. आपण एकमेकांना सगळे प्रामाणिकपणे सांगायचे. हो की नाही?”

“हं हो, मम्मा.” राहुलने कबूल करत म्हटले.

“हो ना? मग मला सांग. सकाळी तू मला बघत होतास तेव्हा तू काय करत होतास? खाली तेथे तुझ्या शॉर्टमध्ये?” रतीने राहुलच्या लंडाकडच्या भागाकडे सूचक इशारा करत विचारले.

“ते मी माझा हात शॉर्टमध्ये घालून त्याला हात लावत होतो.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले.

“नुसते हात लावत होतास? बाकी काही करत नव्हतास? तुझा हात चांगला हलत होता तेव्हा.” रतीने मिश्किलपणे त्याला म्हटले.

“तेऽऽ मीऽऽ मम्मा. येसऽऽ!! मी त्याला हलवत होतो.” शेवटी राहुलने कबूल केले.

“का हलवत होतास?” रतीने त्याच्याकडे रोखून पाहत विचारले.

“कारणऽऽ कारण मम्माऽऽ तू खूप छान दिसत होतीस.” राहुलने वर तिच्याकडे पाहत लाजत म्हटले.

“छान दिसत होते? ती तर मी रोजच दिसते. मग आज सकाळी इतकी काय छान वाटले मी तुला?” रतीने कुतुहल दाखवत विचारले.

“कारणऽऽ कारणऽऽ.” इतके बोलून राहुल थबकला.

“येस्स! काय कारण? सांग मम्माला.” रतीने त्याला पुढे बोलते केले.

“कारण तू ते ती ब्रा पॅन्टी घातली होतीस म्हणून.” राहुलने हळूहळू म्हटले.

“हंम्म्म. ब्रा-पॅन्टी तर मी रोजच घालते. मग त्यात काय इतके विशेष?” रतीने किंचित हसून म्हटले.

“हो. पण मम्मा मी तुला तसे पाहिले नव्हते. म्हणजे पाहिले असेल आधी कधी पण ते काल रात्री आपल्यात जे झाले त्याच्या नंतर पहिली वेळ मी तुला तसे पाहिले म्हणून.”

इतके म्हणत राहुल थांबला आणि रतीकडे पाहू लागला. रती त्याच्याकडेच रोखून बघत होती. त्यांची नजरा नजर झाली तसे तिने एक भुंवई उडवत त्याला विचारले,

“म्हणून काय? बोल पुढे.”

“म्हणून तू मला छान वाटलीस.” राहुलने म्हटले. ते मम्मीला स्पष्ट सांगताना शॉर्टमध्ये त्याचा लंड चाळवला.

“अरे मग छान वाटली, तर तू शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवण्याचे कारण काय?” रतीने त्याला खोदत विचारले.

“ओह कम ऑन, मम्मा. तू समजून घे ना. मी का तसे केले.” राहुलला सूचकपणे हसत म्हटले.

“अरे, मी काय समजून घेऊ? तू सांग ना स्पष्ट. लाजतोस कशाला? सांग ना मला प्रामाणिकपणे.” रतीने त्याला सांगायला प्रोत्साहन देत म्हटले.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!