ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते.

गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती बऱ्यापैकी खाली झुकली होती. त्यामुळे मागे वर तिच्या डेरेदार नितंबाचा विस्तार राहुलच्या नजरेसमोर अजून खुलून आला. पोटर्‍यावरून पॅन्टी खाली सरकवत रतीने एक एका पायातून ती काढली आणि हळुवारपणेच ती वर उभी होवू लागली.

झुकलेल्या अवस्थेत आपल्या मुलाला आपले डेरेदार नितंब जास्तीत जास्त मनसोक्त पहाता यावेत म्हणून ती हळुवार हालचाली करत होती. पूर्ण सरळ उभी झाल्यावर रतीने फक्त वरचे अंग किंचित वळवून तिरक्या नजरेने राहुलकडे पाहिले. राहुलची नजर तिच्या चेहर्‍याकडे गेलीच नाही.

तो रोखून भुकेल्या सारखा मम्मीचे नग्न नितंबच पाहत होता. त्याच्या नजरेतली भूक पाहून रतीला मजा वाटली आणि पुन्हा तिच्या योनीतली आग भडकली आणि एक पाझर कंट्रोल मधून सुटला. आता ती हळुवारपणे वळायला लागली आणि आपली नग्न केलेली सगळ्यात नाजूक, गूढ, खाजगी गोष्ट मुलासमोर उघड करू लागली.

पूर्णपणे वळून रती आता राहुलकडे तोंड करून उभी राहिली. एक आई आपल्या मुलाच्या कामुक नजरे समोर पूर्ण नग्न उभी राहिली होती. एक मुलगा आपल्या जन्मदात्या आईला पूर्ण नग्न पाहत होता. रतीच्या पुच्चीभोवती केसांची बारीक लव होती. तिला पुच्चीवर केसांचे जंगल झालेले आवडत नसे म्हणून ती वेळोवेळी पुच्चीवरचे केस कापून बारीक ठेवत असे.

एक तर ती उभी होती आणि पुच्चीच्या चीरेवर बारीक केस होते. त्यामुळे राहुलला मम्मीची पुच्ची स्पष्टपणे पुरेपूर दिसत नव्हती पण जे काही दिसत होते तो नजारा स्वर्गीय होता. आपल्या हपापल्या नजरेत तो मम्मीचा जांघेतला नग्नपणा साठवून घेत होता.

पुन्हा एकदा रतीने राहुलला तसे उभ्या अवस्थेत मनसोक्त नजरेत भरून घेऊ दिले आणि मगच ती मागे चेअरवर परत बसली. चेअर बसल्यानंतर ती परत मागे झुकत बॅकला टेकून रेलली आणि तिने परत पहिल्या सारखा आपला उजवा पाय उचलून, गुडघ्यात दुमडून बेडच्या कडेवर ठेवला.

अर्थात, तिने डावा पायही बाजूला फाकवून ठेवलेला होता. त्यामुळे आता तिची नग्न पुच्ची राहुलच्या नजरे समोर अजूनच उघड झाली. काही क्षणापूर्वी तिची पुच्ची पॅन्टीने आच्छादलेली होती आणि आता ती मादरजात नंगी मुलासमोर होती.

“तू थांबला का आहेस, राहुल? तुझे हलवणे चालू ठेव.” रतीने चावटपणे हसत त्याला म्हटले. जरी तिला माहीत होते की त्याची अशी स्तब्ध अवस्था का झाली आहे ते.

“करतो करतो. मला जरा तुला डोळे बघून भरून घेऊ दे ना.” राहुल अजूनही मम्मीच्या पुच्चीकडे रोखून पाहत म्हणाला.

“आता अजून किती डोळे भरून बघतोस? डोळ्याच्या खोबण्या बाहेर येतील. बस झाले की.” रती हसून म्हणाली.

“नाही, मम्मा. मन भरतच नाही. पहिली वेळ मी अशी कोणाची योनी बघतोय.” राहुल उत्तेजितपणे म्हणाला.

“पहिली वेळ कशी? तू त्या मॅगझिनमध्ये पाहिली असेल ना?” रतीने हसून म्हटले.

“होऽऽऽ पण तो फोटो होता. ही इथे लाइव्ह आहे खरोखर नग्न.” राहुलने हसून म्हटले.

अर्थात, तो मम्मीला सांगू शकत नव्हता की मम्मीची पुच्ची दुसरी होती जी त्याने लाइव्ह पाहिली होती. नग्न पाहलेली पहिली पुच्ची तर विजयच्या बहि‍णीची होती.

“ओके. पण शेवटी पाहिलीस ना तू खरोखर नग्न स्त्री! स्त्री नग्न कशी दिसते हे आता तुला समजले असेलच! हो की नाही?” रतीने लाडात त्याला विचारले.

“हो, मम्मा. चांगलेच समजले. पण तू जरा अजून उघड करू दाखव ना म्हणजे एक्झॅक्टली कशी आहे तुझी योनी?” राहुलने तिला विचारले.

“ओके. हा सगळा आहे मा‍झ्या योनीचा भाग, हे आहेत मा‍झ्या योनीवरचे केस, नॉर्मली ते चांगलेच वाढतात पण मला ते असे बारीक ठेवलेले आवडतात म्हणून मी ट्रिम करते.”

“कधी? कुठे? कसे?” राहुलने प्रश्नांची सरबत्ती केली.

“दाखवेन मी तुला. सध्या तू फक्त बघून घे. तर ही आहेत योनीची दोन्ही पटले, पाकळ्या. ही खूप नाजूक असतात. हा पाकळ्याच्या आतला लालसर भाग. हा पण खूप नाजूक असतो. स्त्रीच्या योनीत दोन होल असतात. एक हे इथे वर बारीक होल असते त्यातून आम्ही सू सू करतो. आणि हे इथे खाली मोठे होल असते त्यात लिंग घालून संभोग करतात.” रती आपली पुच्ची फाकवून राहुलला आतला भाग दाखवत सांगत होती.

“म्हणजे पप्पांचे लिंगऽऽऽ म्हणजे ते असताना त्यांनी केले असेल ना.” राहुलने पटकन विचारले.

“हो आणि त्यांनी केले म्हणून तू झालास. तू ह्याच जागेमधून बाहेर आलास.” रतीने पुढे त्याला सांगितले.

“इतक्या बारीक जागेतून? कसे काय?” राहुलने आश्चर्याने विचारले.

“अरे तेव्हा तू अगदी लहान होतास इवलेसे बाळ! आणि ह्या इथे खालच्या भागाला थोडे कट करतात डिलिव्हरीच्या वेळी मग नंतर तेथे टाके घालतात. कळले?” रतीने त्याला समजावून सांगितले.

“हो कळले, मम्मा.”

“गुड! आता मी असे सोडून दिले तेव्हा माझी योनी बंद झाली. ही उभी आहे मा‍झ्या योनीची चीर. तिला भेगही म्हणतात. आणि हा वर आहे तो योनीचा दाणा.” असे म्हणत रतीने तिची पुच्ची दोन्ही बाजूला दाबून ती किंचित उघडी करत वरचा पुच्चीदाणा त्याला दाखवत म्हणाली.

“ओहहहऽऽ हा आहे होय दाणा.” मम्मीचा दाणा पाहून राहुल खुशीत म्हणाला.

“होय. आणि ह्या दाण्याला आम्ही घासतो, चोळतो. तेव्हा आमची उत्तेजना वाढते. आम्ही कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचतो.”

“कामशिखर? ते काय असते?” राहुलने निरागसपणे विचारले.

“कामशिखर म्हणजे आमच्या उत्तेजनेचे टोक. आमच्या योनीतली उत्तेजना वाढत वाढत टोकावर पोहचते. आणि मग शिखरावर पोहचली की आम्ही कामतृप्त होत झडायला लागतो.”

“हंम्म्म. म्हणजे आम्ही गळायला लागतो तसे? हो ना?” राहुलने खुशीत म्हटले.

“येस्स! तुझी गळता आणि आम्ही झडतो.” रती हसून म्हणाली.

“आम्ही वीर्य सोडतो. तुम्ही काय सोडता?” राहुलने पटकन विचारले.

“आम्ही पण कामसलील सोडतो. हा जो ओलसरपणा दिसतोय ना. तो सगळा माझा कामसलील आहे. माझा रस आहे. कळले?” रतीने हसून मादक स्वरात म्हटले.

“कळले, मम्मा. आता दाखव ना तुम्ही कसे करता ते? कामतृप्ती!!” राहुलने प्रचंड उत्साहाने विचारले.

रती त्याचा उतावळेपणा पाहून हसली आणि ती चेअरवर किंचित पुढे सरकून अजून मागे रेलून बसली. डोके किंचित मागे घेऊन तिने डोळे मिटले आणि एक हात वर उभारावर आणून दुसरा हात खाली पुच्चीवर नेला. आणि रती एका हाताने आपला उभार कुरवळायला लागली आणि दुसर्‍या हाताने पुच्चीवर बोटे फिरवायला लागली.

राहुल श्वास रोखून तिच्या हालचाली पाहू लागला. काही क्षण रती तसे करत राहिली आणि मग ती आपले दोन्ही उभार आळीपाळीने दाबू लागली, चिवडू लागली. आणि त्याच वेळी ती आपल्या तर्जनीने पुच्चीवरील दाणा घासायला लागली.

“ओहहहऽऽ उफ्फ्फ्फ्फफऽऽऽऽ.” आपोआप रतीच्या तोंडून उन्मादाचे हुंकार बाहेर पडायला लागले आणि तिच्या पुच्चीतली कामोत्तेजना वाढायला लागली.

राहुल तिच्या दोन्ही हातांच्या हालचाली आळीपाळीने बघत होता आणि हळुवारपणे तो आपला कडक लंड कुरवाळत होता. त्याला लंडावर इतक्यात मूठ मारायची नव्हती नाहीतर तो पटकन गळाला असता. मम्मीचे झडून झाले की मग तो गाळणार होता. तेव्हा आता तो फक्त मम्मीला बघत होता.

मम्मी स्वत:ची कामतृप्ती करू घेत होती अन ते अजून जास्त नीट दिसावे म्हणून राहुल बेडवरून उठला आणि एक उशी घेऊन त्याने मम्मी समोर जमिनीवर टाकली. मग तो त्या उशीवर बसला आणि त्याने आपले पाय फाकवले. आणि मग तो आपला लंड धरून किंचित कुरवाळत जवळून मम्मीच्या पुच्चीचे मर्दन पाहू लागला.

आता तो तिच्यापासून जेमतेम एक फुटभर अंतरावर खाली बसला होता. रतीला तर कल्पनाच नव्हती की राहुल बेडवरून उतरून खाली तिच्या पायाजवळ येऊन बसलेला होता. ती आपल्याच धुंदीत डोळे मिटून घेऊन एका हाताने उभार दाबत होती तर दुसर्‍या हाताने आपला दाणा घासत होती.

तोंडाने हुंकार अन चित्कार सोडत रती आता जोराने आपले गोळे दाबत, निप्पल चिमटीत धरून चिवडत होती. आणि मधले बोट पुच्चीच्या भोकात घालून ते आत-बाहेर करत वर अंगठ्याने दाणा घासत होती. कधी ती तर्जनीही पुच्चीच्या भोकात घालून दोन बोटांनी पुच्ची झवत होती तर कधी तीन बोटे घालून झवत होती.

राहुल मंत्रमुग्ध होत मम्मीच्या बोटांची कमाल बघत होता आणि ती कसे आपल्या वेगवेगळ्या बोटांनी पुच्चीची कामतृप्ती करून घेत होती ते पाहत होता. एक तर आधीच रती राहुल बरोबर बोलून अन त्याचा लंड बघून उत्तेजित झालेली होती. त्यात त्याने तिला त्याच्या समोर पुच्चीची कामतृप्ती करून दाखवायची इच्छा व्यक्त केली, जी तिच्या कामोत्तेजनेत अजून भर टाकून गेली.

आणि ही इथे ती आता आपल्या मुलाच्या नजरेसमोर आपली पुच्ची घासत होती, बोटांनी झवत होती अन आपले गोळे दाबत, कुस्करत निप्पल पिसत होती. बघता बघता तिची कामोत्तेजना कामशिखरावर पोहचू लागली. कुठल्याही क्षणी तिचा कडेलोट होणार होता आणि ती झडायला लागणार होती.

त्या क्षणी राहुलला काय वाटले कोणास ठाऊक? पण उत्तेजनेच्या भरात त्याने त्याचा हात वर नेला आणि मम्मीच्या दाण्याला बोटाने स्पर्श केला. त्याच्या स्पर्शाने रतीच्या अंगाला एक झटका बसला. आणि तिने खाडकन डोळे उघडले.

“राहुलऽऽऽ काय करतोयस? तू इथे कसा आलास?” राहुलला आपल्या पायात बसलेले पाहून तिने आश्चर्याने डोळे मोठे करत विचारले.

“तेऽऽ मीऽऽ?? मम्मा तुला जवळून पहावे म्हणून इथे येऊन बसलो.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले.

“ओके. पण मग हात कशाला लावतोय? डोंट टच मी.” रतीने जोरात म्हटले.

“सॉरी, मम्मा. नाही लावणार आता हात.” राहुलने माफी मागत किंचित मागे सरकत म्हटले.

“मी आलेच होते झडायला. पण तुझ्या स्पर्शाने मी दचकले ना.” रती निश्वास सोडत म्हणाली.

“सॉरी सॉरी, मम्मा पुन्हा नाही करणार. तू कर आता.” राहुलने पुन्हा सॉरी म्हणत तिला ग्वाही दिली.

रतीने पुन्हा आपले डोळे मिटून घेतले आणि परत ती आपले गोळे दाबायला लागली आणि पुच्चीत दोन बोटे घालून अंगठ्याने दाणा घासायला लागली. ह्या काही सेकंदाच्या व्यत्ययाने तिची कामोत्तेजना कमी झाली होती आणि आता रती पुन्हा ती वाढवायचा प्रयत्न करू लागली.

मनातल्या मनात ती विचार करू लागली की राहुल कधी तिच्या पायात येऊन बसला तिला कळलेच नाही. त्यात आणि त्याने तिच्या पुच्चीदाण्याला स्पर्श केला तेव्हा ती किती दचकली होती. पण दचकण्यापेक्षा त्याच्या बोटाचा स्पर्श तिला दाण्यावर एक वेगळीच भावना देऊन गेला.

खूप काळानंतर तिच्या दाण्याला एखाद्या पुरुषाचा स्पर्श झाला होता. नाही म्हटले तरी तिच्या मनात परत परत राहुलच्या स्पर्शाचा विचार येऊ लागला. तिच्या नकळत त्याने तिच्या पुच्चीदाण्याला स्पर्श केला म्हणून ती थोडी दचकली ते ठीक होते.

पण त्याला तसे परत करू नको असे म्हणायची गरज होती का? आपल्याला खरोखर त्याने परत स्पर्श करू नये असे मनातून वाटतेय का? खूप काळाने कोणी तरी तिच्या दाण्याला स्पर्श केला होता. ती शक्यता गेल्या कित्येक काळापासून अजिबात नव्हती कारण तिने पुरुषांशी संबंध ठेवणे खूप काळाआधी बंद केले होते.

पण आता राहुलच्या स्पर्शाने तिच्या मनात एक वेगळीच आशेची पालवी फोडली होती. आता कोणी बाहेरचा परका पुरुष राहू दे, पण घरातच आपल्या मुलाने तिथे खाली स्पर्श केला तर काय हरकत होती? उत्सुकतेपोटी त्याने ते केले आणि अजूनही करत राहला असता तर त्यात माझे काय नुकसान झाले असते? उलट झाला असता तर फायदाच झाला असता. मग त्याला पुन्हा स्पर्श करायला परवानगी दिली तर काय हरकत आहे?

ह्या अशा विचारात रती त्वेशाने आपले गोळे दाबत पुच्चीत बोटे घालून दाणा घासत होती. आणि मग तिच्या मनात तीव्र इच्छा घर करू लागली की राहुलला पुन्हा तिच्या पुच्चीला स्पर्श करायला परमिशन द्यावी. शेवटी मग तिने हळूच डोळे उघडले आणि खाली राहुलकडे पाहिले. तसे करताना तिची मान हलली होती म्हणून राहुलनेही मान कर करून तिच्या नजरेला नजर भिडवली.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!