ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर होवू लागला तस तशी त्याची उत्तेजनाही वाढायला लागली.

रतीने गाऊन आपल्या नितंबापर्यंत वर सरकवला आणि हाताने त्याची खालची कड पकडली. आणि मग ती गाऊन कंबरेच्या वर सरकवू लागली. आता राहुलला मम्मीची सफेद पॅन्टी दिसायला लागली. मग त्याच्या नजरेस तिची किंचित खोलगट बेंबी पडली. मग तिच्या ब्राची खालची कड दिसायला लागली. मग आले मम्मीचे मोठे मोठे ब्रामध्ये कसलेले गोळे त्याच्या नजरेत. मम्मीचे गच्च उभार नजरेत आले तसे त्याची नजर वर न सरकता त्यावरच खिळली.

रतीने डोक्यावरून गाऊन काढला आणि बाजूला फेकला. आता रती निव्वळ अडीच तीन फुटावर राहुलच्या नजरेसमोर फक्त ब्रा-पॅन्टीवर उभी होती. आपल्या मम्मीला इतक्या जवळून तसे ब्रा-पॅन्टीवर पाहून राहुलचे मन उत्तेजनेने उचंबळून आले. त्याला वर तिच्या भरगच्च उभाराकडे पहावे की मध्यावरील तिचे पोट अन बेंबी पहावी की खाली तिचा पॅन्टीने आच्छादलेला पुच्चीचा भाग पहावा ते कळेना. म्हटले तर तिच्या सर्वांगावरून त्याची कामोत्तेजित नजर भिरभिरायला लागली.

रतीला तसे आपल्या मुलाच्या उत्तेजक नजरेसमोर निव्वळ काही फुटावर ब्रा-पॅन्टीमध्ये उभी राहायला वेगळीच उत्तेजना जाणवत होती. तसे तर ती आपल्या नवऱ्याच्या नजरेसमोर अशी कित्येकदा उभी राहिली होती. नवरा गेल्यानंतर काही पुरुषांशी तिने संबंध केले होते त्यांच्याही नजरेसमोर ती अशी ब्रा-पॅन्टीमध्ये उभी राहिली होती.

पण कोणाच्याही नजरेत तिला इतकी आसक्ती दिसली नाही, इतकी कामोत्तेजना दिसली नाही, जी आत्ता तिला राहुलच्या नजरेत दिसत होती. अर्थात, राहुल तिचा मुलगा होता आणि ती राहुलची मम्मी होती. त्यामुळेच कदाचित त्याच्या नजरेत एक वेगळीच आसक्त कामोत्तेजना असावी असा तिने अंदाज लावला.

मम्मीला तसे ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतक्या जवळून पाहून राहुलच्या लंडातली उत्तेजनाही शिगेला पोहचू लागली. त्याच्या लक्षात आले की तो जर असाच तिच्याकडे भुकेल्या नजरेने पाहत लंड हलवत राहला तर अजून ५/६ मुठीतच त्याचा बंध फुटणार होता.

पण त्याला इतक्यात गळायचे नव्हते. त्याला अजून बराच वेळ मम्मीला तसे अर्ध-नग्न पहायचे होते. तिच्या अर्धनग्न अंगाचे प्रत्येक उंचवटे अन खळगे त्याला नजरेत साठवून ठेवायचे होते. म्हणून त्याने लंड हलवायचा स्पीड एकदम कमी केला आणि तो जेमतेम हळुवारपणे लंडावर मूठ फिरवू लागला. गळणे थांबवण्यासाठी तो मम्मीशी बोलू लागला.

“मम्मा जरा फिर ना. मला मागून पण तुला बघू दे ना.”

आपल्या मुलाला आपली बॅक साईड बघायची उत्सुकता आहे हे जाणून रतीची उत्तेजना उचंबळून आली. काहीही न बोलता ती हळूहळू फिरायला लागली. त्याला नीट बघता यावे, मनसोक्त बघता यावे म्हणून ती अत्यंत हळुवारपणे फिरत होती. मम्मीची साईड आता राहुलला दिसत होती आणि आत त्याला मम्मीचे पुढचे अन मागचे सगळेच उंचवटे एकाच वेळी दिसायला लागले.

मम्मीच्या पायाच्या फुगीर पोटऱ्या आणि पृष्ठ भरीव मांड्या त्याला दोन्ही बाजूने दिसत होत्या. थोडे वर मम्मीचे गोलाकार विशाल नितंब मागच्या बाजूला त्याला खुणावत होते. त्यावर घट्ट बसलेली पॅन्टी नितंबाचा आकार अजूनच मादक बनवत होती.

पोटाचा साईडने दिसणार किंचित फुगवटा आज तो पहिली वेळ असा निरखून पाहत होता. जेथे तिची बेंबी होती तिथे तो फुगवटा आतल्या बाजूला दबलेला दिसत होता. आणि मग वर मम्मीच्या भरगच्च उभाराचा ब्रामध्ये तोलून धरलेला गोळा साईडने प्रचंड गोलाकार भासत होता. तिची ब्रा पाठीवर रूतलेली स्पष्ट दिसत होती म्हणजे तिचे गोळे तोलून धरायला त्यांच्यावर किती तणाव होता ते कळत होते.

त्याला आपले साईड दर्शन मनसोक्त दिल्यावर रती पूर्ण मागे वळायला लागली आणि हळूहळू रतीची मागची बाजू राहुलला स्पष्ट दिसू लागली. आता रती पूर्ण पाठमोरी झाली आणि मागून राहुलला मम्मीचे दोन्ही भरीव विशाल नितंब पॅन्टीने आच्छादलेले दिसू लागले.

अर्धे अधिक नितंब पॅन्टीने झाकलेले होते आणि त्यांची किनार नितंबावर रूतलेली दिसत होती. कधी कधी ड्रेसवरून किंवा गाऊन वरून तीचं नितंबावर रूतलेली पॅन्टी लाइन राहुलने नोटीस केली होती आणि ती पॅन्टी लाइन उघडपणे कशी दिसते ह्याचा त्याला खुलासा झाला. मागच्या बाजूनेही राहुलची मम्मी पूर्ण सेक्सी दिसत होती. खाली सडसडीत पाय, वर दोन्ही नितंबाचा विशाल डेरेदार विस्तार.

मग बारीक दिसत असलेली कंबर, त्यावर तिच्या पाठीचा सपाट गोरा भूप्रदेश, निमुळते खांदे, वर बांधलेले रेशमी मुलायम केस, गोऱ्या गोऱ्या अंगावर ती दोन सफेद तोकडी अंतर्वस्त्रे एकदम खुलून दिसत होती. राहुलची मम्मी त्याला मादक सौंदर्याची खाण असलेली जाणीव झाली आणि नकळत त्याच्या लंडाने आचका दिला.

“वळू का आता मी परत? झाले का पाहून मम्मीला मागून?” रतीने हळूच राहुलला विचारले.

“तसे तर नाही भरले मन, पण ठीक आहे, वळ तू आता.” राहुलने म्हटले.

“तुझे तर मग कधी भरणारच नाही म्हणा. मी पूर्ण रात्रभर जरी अशी उभी राहले तरी.” वळता वळता रती चावटपणे हसत म्हणाली.

“बरोबर, मम्मा! पूर्ण रात्रभर काय, मी पूर्ण दिवसभर तुला असे पाहत राहू शकतो.” राहुलने चेकाळत उत्तर दिले.

“होऽऽऽ दिवस रात्र हेच करत रहायचे, हो ना? मी अशी तुझ्यासमोर उभी राहीन आणि तू तसा हलवत बस.” रतीने पूर्ण वळून त्याच्याकडे पाहत पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले.

“माझी काही हरकत नाही, मम्मा. मी नक्कीच बघत बसेन.” राहुलने हसून म्हटले.

“तेच म्हटले. तुझी कशाला हरकत असेल? तुझ्या त्याला तर मस्त खुराक मिळेल हलवून गाळायला!” रतीने त्याच्या लंडाकडे एक मादक कटाक्ष टाकत म्हटले आणि पुढे म्हणाली, “आता मी बसू का जरा? पाय दुखायला लागले माझे उभी राहून.”

“हो हो! बस ना, मम्मा! सॉरी हं!” राहुलने ओशाळत म्हटले.

रती पुन्हा त्याच्या बेडच्या कडेवर बसायला गेली. पण मग त्याला फक्त तिच्या कंबरेवरील भाग नीट दिसला असता अन खालचा भाग स्पष्ट दिसला नसता. म्हणून राहुलने पटकन तिला म्हटले,

“मम्मा तू ती चेअर घेऊन त्यावर बस ना.” त्याच्या रायटिंग टेबल जवळ असलेल्या चेअरकडे इशारा करत तो म्हणाला.

“का रे? बेडवर बसली तर नाही का चालणार?” रतीने उत्सुकतेने विचारले.

“चालेल! पण चेअर घेऊन मा‍झ्या समोर बसलीस तर मला तुला नीट समोरून पहाता येईल.” राहुलने हसून म्हटले.

“काय पण एक एक फरमाईश अन मी पण बरी तुझे ऐकतेय!” रतीने म्हटले तर किंचित तक्रारीत पण तरीही मान्य करतेय अशा आविर्भावात म्हटले आणि ती चेअर घ्यायला गेली.

रतीने ती चेअर ओढत राहुलच्या बेड जवळ जेमतेम फुटभर अंतरावर आणली आणि त्याच्याकडे वळवून ठेवली. मग ती त्याच्याकडे तोंड करून हळूच त्या चेअर बसली आणि त्याच्याकडे पाहून हसत म्हणाली,

“ठीक आहे का? दिसतेय ना तुला सगळे?”

“हो, मम्मा! सगळे दिसतेय!” राहुलने खुशीत हसत म्हटले आणि आता तो पुन्हा पहिल्यासारखा जोमाने लंड हलवायाला लागला.

“का असे करू? म्हणजे तुला अजून सगळे स्पष्ट दिसेल.” म्हणत रतीने तिचा उजवा बेडकडील पाय उचलला आणि गुडघ्यात दुमडत त्याचे पाऊल वर बेडच्या कडेवर ठेवले.

“ओहहऽऽ चालेलऽऽ मस्तऽऽचऽऽ” तिची ती पोझ पाहून राहुल आनंदाने चेकाळून म्हणाला.

एकदम मादक सेक्सी पोझ होती रतीची. किंचित मागे झुकून चेअरच्या बॅकला ती टेकून बसली होती. तिचा डावा पाय बाहेरच्या बाजूला फाकलेला खाली जमिनीवर होता. मांड्या चांगल्या फाकलेल्या होत्या. आणि उजवा पाय वर उचलून दुमडून बेडच्या कडेवर ठेवलेला होता.

त्यामुळे जणू ती तिच्या जांघेचा भाग फाकवून त्याला दाखवतेय अशीच ती उघडी पोझ होती. मम्मीच्या फाकलेल्या जांघेचा पूर्ण नजरा राहुलच्या नजरेसमोर होता.

राहुलची नजर सहाजिकच तिच्या जांघेतच खिळली आणि पॅन्टीने आच्छादलेली मम्मीची पुच्ची तो निरखून पाहू लागला. रतीला स्वत:वर विश्वास बसत नव्हता की ती अशी स्वत:हून फाकवून मुलाच्या भुकेल्या नजरेसमोर बसली होती.

ती अशी फाकवून उघड करत बसलीय म्हणजे तो तिच्या पुच्चीकडेच बघणार हे तिला माहीत होते. आणि तरीही ती तशी पोझ घेऊन बसली होती ह्याचे तिचे तिलाच आश्चर्य वाटत होते. बहुतेक आपल्यालाच त्याने बघावे असे वाटतेय म्हणून आपण तशी पोझ घेतलीय ह्याचा तिला साक्षात्कार झाला.

ती जाणीव झाली आणि रतीच्या पुच्चीतली आग भडकली. पुन्हा तिला पुच्चीतून उत्तेजनेचा पाझर सुटल्याची जाणीव झाली अन तो बाहेर पडतोय म्हणजे तिच्या पॅन्टीवर झिरपत असणार ह्याचाही तिला साक्षात्कार झाला.

ते लक्षात आले तसे ती अस्वस्थ झाली आणि तिने तशी फाकलेली पोझ घेतलीय ह्याचा तिला किंचित पश्चाताप झाला. पण आता ती काही करू शकत नव्हती अन राहुलच्या नजरेला काही नोटीस होतेय का हेच पहाणे फक्त तिच्या हातात होते.

तिची पॅन्टी ओली झाली असावी ह्याचा रतीला अंदाज होता पण तो ओलसरपणा कितपत दिसतोय हे चेक करायला तिने हळूच नजर खाली वळवली. तिच्या नजरेला दिसले की पॅन्टी ओली झालेली स्पष्ट दिसतेय. तिने नजर वर करून राहुलच्या नजरेला भिडवली तसे तो तिच्या नजरेकडेच पाहतोय असे तिच्या लक्षात आले.

त्याच्या नजरेतील मिश्किल भाव सांगत होते की त्याने पण ते नोटीस केले होते. कारण तिच्याशी नजरा नजर झाली तसे त्याच्या चेहर्‍यावर गूढ हास्य होते आणि त्याने नजर खाली करून तिच्या जांघेत पाहिले अन परत नजर वर करून तो तिच्याकडे चावटपणे हसत पाहू लागला.

रतीला किंचित ओशाळल्या सारखे झाले कारण तिची उत्तेजना त्याच्या नजरेस पडली. कितीही झाले तरी ती त्याची आई होती आणि तो तिचा मुलगा. मम्मी कामोत्तेजित झाली आहे ह्याची मुलाला जाणीव झालीय ही बाब कोणत्याही मम्मीसाठी शरमेची होती.

तेव्हा मग शरमून की लाजून पण रतीने बेडवर ठेवलेला पाय खाली केला आणि ती पाय जवळ घेऊन बसली. पण राहुलने तो चान्स सोडला नाही आणि चावटपणे हसत तो मम्मीला म्हणाला,

“मम्मा तू पण एक्साईट झाली आहेस ना?”

“हंम्म? ह? वेलऽऽ होऽऽ!!” लपवून फायदा नाही हे समजून रतीने सरळ कबूल केले.

“कशाने? तू पण?” राहुलने उगाचच आश्चर्य दाखवत विचारले.

“ऑफकोर्स! आता तू मला असे पाहून एक्साईट होतोयस ना? मग तुला असे दाखवून मी पण एक्साईट झाले. त्यात काय एवढे?” रतीने ती एकदम कॅज्युअल गोष्ट असल्याच्या आविर्भावात म्हटले.

“मग, मम्मा. मी एक्साईट होऊन हलवतोय. तू काय करतेस मग?” राहुलने हसून विचारले.

“म्हणजे?” रतीला त्याचा प्रश्न कळला नाही.

“अगं म्हणजे तू काल म्हणालीस ना तुम्ही पण करता म्हणजेऽऽ हस्तमैथुन??” राहुल इतके म्हणत थांबला.

“हो! करतो आम्ही! म्हणाले होते मी!” रतीने कबूल करत म्हटले.

“तेव्हा मी विचारले तुला, तुम्ही कसे करता? तू म्हणाली होतीस की सांगेन नंतर. तेव्हा आता सांग ना तुम्ही कसे करता?” राहुलने तिला विचारले.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!