ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला.

एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने त्याच्या लंडातून वेदनाही बाहेर पडत होत्या, ज्याचा इफेक्ट त्याच्या चेहर्‍यावरील त्रासिक भावात दिसून येत होता.

“राहुल थांब!! स्टॉप धीस! अशाने तुझा लंड अजून दुखेल. तू त्याला दुखापत करशील. स्टॉप इट.”

रतीने काळजीच्या स्वरात ठामपणे दरडावत त्याला थांबवले. भांबावून राहुल पटकन थांबला आणि त्याने आपला लंड सोडून दिला. तो आश्चर्याने मम्मीकडे पाहायला लागला.

“तू नेहमी अशीच मूठ मारतोस?”

“हो. अशीच.” राहुलने म्हटले.

“बरोबर नाही आहे हे. थांब! मी दाखवते तुला.”

असे म्हणत रती पुढे सरकली आणि तिने हळूच राहुलचा लंड हातात पकडला. ‘ओहहहहऽऽ व्हाट अ फिलिंग’. किती काळाने रतीने पुरुषाचा लंड हातात धरला होता आणि तो लंड कोणा ऐऱ्यागैऱ्या पुरुषाचा नव्हता तर तिच्या पोटच्या गोळ्याचा होता! तिच्या लेकराचा होता! तिच्या मुलाचा होता!

राहुलच्या लंडाभोवती रतीने हळुवारपणे आपली बोटे गुंफली आणि जेमतेम त्याचा लंड मुठीत पकडत हळुवारपणे मूठ वरखाली करत त्याचा लंड हलवू लागली. राहुल जणू स्वर्गात पोहचला होता. अनामिक सुख, स्वर्गीय सुख म्हणतात ते हेच असावे ह्याची त्याला खात्री झाली.

स्वत:च्या हाताने लंड हलवणे आणि दुसर्‍या कोणी लंड हलवणे ह्यात जमीन-आस्मानचा फरक आहे हे त्याला जाणवले. आणि तो दुसरा हात त्याच्या मम्मीचा होता, त्याच्या जन्मदात्रीचा होता, त्यामुळे त्याला अजून अनोखा आनंद मिळत होता.

रतीच्या मनातही अनेक भावना उचंबळून आल्या होत्या. ती आपल्या मुलाबरोबर हे काय करत होती ह्याची आधी तिला जाणीव झाली नाही. पण मग त्या दिवशी संध्याकाळी तिच्या मनात त्याला ज्ञान देण्याबद्दल जे काहूर माजले होते त्याचेच उत्तर तिला आता सापडले होते.

कळत-नकळत तिने त्याला ज्ञान द्यायला सुरुवात केली होती. लंडावर धसमुसळेपणा न करता हळुवारपणे मूठ कशी मारावी ह्याचे प्रात्यक्षिक ती त्याला दाखवत होती. आणि नेहमीप्रमाणे फास्ट लर्नर राहुल मम्मीची शिकवण लक्षपूर्वक पाहत होता, अनुभवत होता, फिल करत होता.

मम्मी कसे त्याच्या लंडावर हळुवार पण तितकीच पॉवरफूल मूठ मारत होती ते तो डोळे भरून बघत होता. नॉर्मली तो खसखसा लंड हलवत त्वेशाने मूठ मारायचा अन जितक्या लवकर त्याची बाटली फुटून भळा भळा त्याचा लंड गळेल हे त्याचे लक्ष्य असायचे.

पण आता त्याला मम्मी दाखवत होती ते टेक्निक जगावेगळे भासत होते. ती ज्या तर्‍हेने हळुवारपणे त्याचा लंड हलवत होती त्यावरून त्याला वाटत होते की त्याचा लंड कधी गळूच नये आणि मम्मी अशीच सतत त्याचा लंड हलवत राहावी.

आता रतीने राहुलचा लंड हलवायचा स्पीड थोडा वाढवला. पण तिने फक्त आपली मूठ किंचित लंडाभोवती आवळली पण हलवायचा वेग आधीचाच ठेवला. राहुलचे मनही तिच्या हलवण्याच्या स्पीडवर उचंबळत होते आणि आता तो हळूच आपले कंबर हलवायाला लागला.

तिच्या मूठ वरखाली करण्याच्या तालावर तोही आपली कंबर वरखाली करू लागला. राहुलच्या लंडातल्या आगीत अजून तेल ओतण्यासाठी रतीने आपला दुसरा हात त्याच्या जांघेत नेला आणि त्याच्या गोट्या ती हळुवारपणे कुरवळायला लागली.

आपल्या गोट्यावर मम्मीच्या बोटांचा स्पर्श जाणून राहुलच्या लंडाने एक आचका दिला आणि त्याची कंबर अजून वर उडाली, तोंडातून सुखाचा हुंकार बाहेर पडला आणि त्याने कंबर हलवायचा स्पीड वाढवला. बहुतेक राहुल गळण्याच्या बेतास आला आहे अशी रतीला जाणीव झाली. तिने मादक स्वरात राहुलला विचारले,

“आलायस का काठावर? गळणार का आता तू?”

“हो, मम्मा. कुठल्याही क्षणी गळेल मी आता.” राहुलने कबुली दिली.

“ओके गुड. आता मी तुझ्या लंडावर कपडा धरते. आता एक काम कर मी जसे करतेय तसे तू तुझ्या हाताने लंड हलव.”

असे म्हणून रतीने राहुलचा लंड सोडून दिला तसे पटकन राहुलने त्याला पकडले आणि मग मम्मीने दाखवले तसे हळुवारपणे पण स्पीडनेच तो आपला लंड हलवायाला लागला. तो बरोबर करतोय ह्याची खात्री झाली तसे रती बेडवरून उठत उभी राहिली.

राहुलच्या नजरेला नजर भिडवत तिने हात आपल्या मागे नेले आणि मागून आपला गाऊन ती वर ओढू लागली. ती काहीतरी करतेय ह्याची राहुलला जाणीव झाली तसे त्याची नजर खाली सरकली आणि तो ती काय करतेय हे चमकत्या डोळ्याने कुतुहलाने पाहू लागला.

रतीने मागून गाऊन वर ओढला आणि आपले दोन्ही हात आत टाकले. मागून गाऊन वर झाला होता पण पुढून तो खालीच होता. गाऊनच्या आत हात टाकून रती काहीतरी करू लागली तसे राहुलच्या लक्षात आले की ती काय करतेय.

आपल्याच धुंदीत रतीने गाऊनच्या आत आपल्या पॅन्टीच्या इलास्टिकमध्ये आपली बोटे खुपसली आणि ती आपली पॅन्टी खाली सरकवायला लागली. जास्त वेळ न दवडता रतीने खसकन आपली पॅन्टी खाली सरकवली आणि खाली वाकून पायातून काढून घेतली.

पुन्हा खाली वाकल्याने तिच्या गाऊनचा गळा मोठा झाला आणि राहुलला पुन्हा एकदा त्या गळ्यातून मम्मीचे भरगच्च लोंबणारे दोन्ही उभार पाहायला मिळाले. त्या दर्शनाने त्याच्या कामवासनेत अजून तेल ओतले गेले आणि त्याच्या लंडातून उत्तेजनेची सणक गेली. पुढच्याच क्षणी त्याच्या मम्मीने काढलेली हातातली पॅन्टी त्याच्या नजरेसमोर धरली आणि ती खाली बसत तिने ती पॅन्टी त्याच्या लंडावर टाकली.

‘ओह माय गॉड! मम्मीने अंगात घातलेली पॅन्टी काढून त्याच्या लंडावर टाकली. जी पॅन्टी काही क्षणापूर्वी तिच्या पुच्चीवर होती, ती आता त्याच्या लंडावर होती. ज्या वस्त्राने ती आपली लाज झाकत होती, ते वस्त्र फेडून तिने आपल्या मुलाच्या लंडावर लाज फेकली होती.’

अचानक राहुलच्या अंगाला झटका बसला आणि त्याने मान मागे टाकून पाठीचा बाक केला. रतीच्या लक्षात आले की तो आता गळणार तसे ती पटकन परत बेडवर बसली आणि त्याच्या लंडावर टाकलेल्या पॅन्टीला तिने त्याच्या सुपाड्यावर दाबत त्याच्या मुठीवर आपली मूठ आवळली.

आता लंडावर राहुलची मूठ होती अन त्याच्या हातावर पॅन्टी होती. पॅन्टीच्या वर रतीची मूठ होती आणि दोघंही एकाच तालात तो लंड हलवत होते. काम लहरी राहुलच्या अंगातून वहात लंडात पोहचल्या आणि त्याचा लंड आचके देत गळायला लागला. रतीने तिची पॅन्टी त्याच्या सुपाड्यावर दाबली होती त्यामुळे त्याच्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या पॅन्टीतच उडत होत्या.

एका मागोमाग एक राहुल पिचकाऱ्या सोडत होता आणि त्याचा लंड गळत होता. पॅन्टीच्या आवरणामुळे त्याचे वीर्य पॅन्टी खालीच गळत राहले आणि त्याने त्याचा लंड आणि राहुलची मूठ बरबटून गेली. आणि त्यावर रतीने पॅन्टी दाबलेली होती तेव्हा तिची पॅन्टी त्याच्या वीर्याने ओली व्हायला लागली.

हळूहळू राहुलच्या लंडाचे आचके कमी कमी होत गेले आणि त्याचा लंड शांत होत गेला. लंडाचा ताठरपणा कमी व्हायला लागला तसे गलितगात्र होऊन राहुलने आपला हात लंडावरून काढून घेतला. जसे त्याने लंड सोडला तसे रतीने त्याच्या लंडावर आच्छादलेली पॅन्टी ओढून त्याच्या हातावर दाबली आणि त्याचा बरबटलेला हात ती पॅन्टीने पुसू लागली.

तिच्या दृष्टीने त्याचा हात व्यवस्थित पुसून घेतल्यावर तिने परत पॅन्टी लंडावर नेली आणि आता त्याचा मलूल पडत असलेला लंड त्या पॅन्टीने पुसून घेऊन लागली. राहुलची नर्स मम्मी एखाद्या पेशंटला जसे स्पंजिंग करायची तशा आविर्भावात ती आपल्या मुलाचा गळलेला लंड आपल्याच पॅन्टीने साफ करत होती, त्याच्या लंडाभोवतालचा सगळा भाग पुसून घेत होती.

तिच्या परीने तिने सगळे पुसून घेत साफ केले आणि ती उठून उभी राहिली. मग पुढे झुकत तिने त्याच्या ओठांवर ओठ दाबले आणि त्याच्या ओठांचे एक मादक चुंबन घेतले. काही सेकंदाचे ते चुंबन पण दोघांमध्ये एक वेगळेच अनोखे नाते निर्माण करून गेले. राहुलला ‘गुड नाईट, बेटा’ बोलत रती वर झाली आणि वळून भरभर चालत त्याच्या रूममधून बाहेर पडली.

राहुल तर ऑलमोस्ट कोमात होता आणि काय चाललेय हे फक्त मुकपणे पाहत अनुभवत होता. मम्मीने त्याला किस केले, त्याच्या ओठांवर ओठ दाबून ओठांचे चुंबन घेतले, एका आईने मुलाच्या ओठांचे चुंबन घेतले, ही भावना, ही जाणीव त्याला वेडापिसा करून गेली.

पण तीव्रपणे गळल्यामुळे त्याच्या अंगात त्राण नव्हते की तो आता काही करेल तेव्हा सुखाच्या ग्लानित डोळे मिटून घेऊन तो फक्त विचार करू लागला की काय घडले आणि कसे घडत गेले. त्यातच त्याला कधी झोप लागली ते त्याला कळलेच नाही.

राहुलच्या रूममधून बाहेर पडल्यानंतर आपल्या रूमध्ये जाताना रतीच्या मनात अनेक विचार येत होते. आपण राहुलबरोबर जे केले ते योग्य केले का? आपण तसे करायला पाहिजे होते का? आता राहुलला काय वाटत असेल? तो माझ्याबद्दल काय विचार करेल?

असे अनेक प्रश्न तिच्या मनात उभे राहले आणि ती स्वत:च त्याची उत्तरे स्वत:ला देऊ लागली. मी काहीही चूक केले नाही. राहुलला समज देणे गरजेचे होते. त्याला योग्य गोष्ट शिकवणे जरुरीचे होते आणि मी तेच केले आहे. मी केले त्यात गैर काहीच नव्हते. तेव्हा मला त्याबद्दल पश्चाताप किंवा खंत वाटायची गरज नाही.’

अशा विचारात रती आपल्या रूममध्ये आपल्या बेड जवळ आली आणि बेडर बसत मागे बॅकरेस्टला टेकून बसली. तिच्या हातात राहुलच्या वीर्याने बरबटलेली पॅन्टी अजूनही तशीच होती. नकळत तिने ती पॅन्टी आपल्या नाकाजवळ नेली आणि ती त्याचा वास घ्यायला लागली.

कित्येक महिन्याने तिने पुरुषाचा तो वास घेतला होता. तसे पुरुषाच्या वीर्याचा गंध तिला बऱ्याच महिन्याने घ्यायला मिळाला होता. त्या गंधाने तिच्या मनातली वासना चाळवली आणि तिला तिच्या मांड्यांमध्ये पुच्चीत हुळहूळ जाणवली.

राहुलच्या वीर्याच्या वासाने रतीला पुन्हा एकदा पुच्ची घासून, बोटांनी झवून तीव्रपणे झडायची इच्छा झाली. एक क्षण तिला वाटले की उठून व्हायब्रेटर काढावा. पण तिला उठायचा कंटाळा आला आणि व्हायब्रेटर शिवाय आपण तृप्त होवू हे तिच्या लक्षात आले.

ती खाली सरकून पडली आणि तिने आपला गाऊन वर कर पाय फाकवले. मग आपल्या पुच्चीवर तिने बोटे फिरवायला सुरुवात केली आणि राहुलच्या वीर्याने बरबटलेली पॅन्टी नाकावर धरत ती त्याचा वास घेऊ लागली. जसं जसे तो वीर्याचा गंध तिच्या नाकात भिनू लागला तसे तिच्या पुच्चीतली हुळहूळ वाढत तेथे आग पेटू लागली. दोन बोटे पुच्चीत घालत रती पुच्ची बोटाने झवायला लागली आणि वर अंगठा आपल्या पुच्चीदाण्यावर घासू लागली.

वीर्याने भरलेली पॅन्टी तिने नाकावर गच्च दाबून धरली आणि खाली बोटांचा स्पीड वाढवत ती आपली कामोत्तेजना वाढवू लागली. पॅन्टी नाकावर दाबून धरल्याने तिचा थोडा भाग तिच्या ओठांवर दाबला गेला.

अनावधानाने तिचे ओठ किंचित विलग झाले आणि तिची जीभ बाहेर डोकावली. जि‍भेचा स्पर्श पॅन्टीला झाला तसे नकळत ती जीभ पॅन्टीशी खेळू लागली आणि त्यातच पॅन्टीला लागलेल्या राहुलच्या वीर्याची चव तिच्या जि‍भेवर मिळायला लागली आणि मग रती अधाश्यासारखी तिची ती राहुलच्या वीर्याने बरबटलेली पॅन्टी तोंडात घेऊन चोखायला लागली.

राहुलचे त्यावर झिरपलेले वीर्यच ती चोखून घेत होती. तिलाच कळत नव्हते की ती काय करत होती. तिचे एक मन म्हणत होते की ‘अगं बाई, हे तुझ्या मुलाचे वीर्य आहे. तुझ्या पोटच्या पोराचे वीर्य आहे. तू असे कसे मिटक्या मारत चाटून चोखून घेतेय? अरे होऽऽऽ हे मा‍झ्या मुलाचे वीर्य आहे. हे मा‍झ्या पोटच्या गोळ्याचे वीर्य आहे. ओहहहऽऽ आणि मी ते चोखतेय. मी ते चाटतेय. आहहहहहऽऽ ओहहहहऽऽ’

आणि रतीचा बांध फुटला अन ती झडायला लागली.

पुन्हा एकदा अतिशय तीव्रपणे ती झडली होती आणि विशेष म्हणजे तिला जास्त वेळ लागला नव्हता. नॉर्मली तिला थोडा वेळ लागायचा पूर्ण गरम व्हायला आणि झडण्याच्या शिखरावर पोहचायला. पण राहुलच्या वीर्याची चव घेऊन तिची कामवासना रॉकेटसारखी शूट झाली आणि ती तीव्रपणे झडत कामतृप्त झाली.

आज खूप दिवसांनी ती दिवसातून दोन वेळा झडली होती आणि एक अनामिक समाधान तिला जाणवू लागले. त्याचा संबंध राहुलशी आहे हे तिला चांगले लक्षात येत होते पण त्याबद्दल तिला काही अपराध्याची भावना आता वाटली नाही. राहुलच्या विचारातच तिला झोप लागली.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुलला जाग आली तेव्हा त्याचा मूड एकदम प्रसन्न होता. नॉर्मली झोपेतून जाग आली की काही क्षण आपल्याला रात्री काय झाले ते आठवत नाही तसे राहुललाही आधी रात्रीची गोष्ट आठवली नाही.

त्याचा लंड सकाळी जाग आल्यावर जसे ताठरलेला असतो तसाच ताठरला होता पण आज जरा जास्तच कडक झालेला होता. जेव्हा त्याने लंडाला हात लावला तेव्हा त्याला पटकन रात्री काय झाले होते ते आठवले.

रात्री मम्मी त्याच्या रूममध्ये आल्यापासून त्यांचे काय काय बोलणे झाले आणि मग पुढे काय झाले. अन मग शेवटी मम्मी त्याला ओठांवर किस करून कशी बाहेर निघून गेली ते सगळे त्याला आठवले आणि त्याचे मन उत्तेजनेने उचंबळू लागले.

नकळत तो आपला लंड हलवायाला लागला आणि मम्मीचा विचार करू लागला. क्षणभर त्याला वाटले की तेथेच मूठ मारून लंड गाळावा. पण मग त्याने विचार केला की जाऊन मम्मीला बघावे. ती नॉर्मली सकाळी उठून आवरून ड्युटीवर निघून जाते. तेव्हा ती गेलेली असावी का ते पहावे असे त्याला वाटले. तेव्हा तो पटकन बेडवरून उठला आणि बाहेर निघाला.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!