कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती.

माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर गेला आणि मी त्यांचे उभार दाबू लागलो. त्यांच्या छातीची गोलाई बऱ्यापैकी मांसल होती. दाबताना मजा वाटत होती. आमचे ओठ विलग होऊन एकमेकांच्या जीभा आम्ही कधी चाटायला लागलो हे कळलेच नाही.

बराच वेळ एकमेकांना मिठी मारून आम्ही चुंबन घेत सोफ्यावर बसलो होतो. माझा हात मॅडमच्या छातीच्या दोन्ही उभारांवर मुक्तपणे फिरत होता. मध्ये मध्ये मी त्यांच्या नितंबावर आणि मांडीवर हात फिरवत होतो.

आणि अचानक बेल वाजली व आम्ही दोघे ताडकन उडालो!

कविता मॅडम पटकन पळत आपल्या जागेवर गेल्या आणि मी दरवाजा उघडायला पुढे झालो. मॅडमने मला थांबायचा इशारा केला आणि पळत पळत मा‍झ्या जवळ आल्या. आपल्या हातरुमालाने त्यांनी माझे ओठ खसाखसा पुसले आणि व्यवस्थित चेक करून त्या परत आपल्या जागेवर गेल्या.

अच्छा! तर मॅडम आपला रुमाल आणायला पळाल्या होत्या म्हणजे मा‍झ्या ओठाला लागलेली त्यांची लिपस्टीक पुसता यावी म्हणून. च्यायला! मा‍झ्या तर हे लक्षातच आले नाही. मग मी दरवाजा उघडला.

आमचे एक क्लायंट आले होते. मी त्यांना आत घेत त्यांचे स्वागत केले आणि त्यांना मिटींग रूममध्ये बसवले. नंतर कविता मॅडम आल्या आणि त्या क्लायंटला अटेंड करू लागल्या. मी ड्राफ्टींग सेक्शनमध्ये आलो आणि मा‍झ्या ड्राईंगबोर्डवर काम करू लागलो.

माझे कामात लक्ष लागत नव्हते कारण मला कविता मॅडमच्या छातीला केलेला स्पर्श आठवत होता. मस्त लुसलुशीत लागली तिची छाती हाताला. मा‍झ्या लंड टाईट व्हायला लागला होता. मी तो क्लायंट जायची वाट बघत होतो पण बराच वेळ तो जायचे नाव घेत नव्हता. दोन तीन वेळा कविता मॅडम बाहेर आल्या आणि काही फाईल्स वगैरे घेऊन पुन्हा आत गेल्या.

नंतर एकदा जेव्हा त्या बाहेर आल्या तेव्हा मी त्यांच्या टेबलजवळ गेलो आणि त्यांना विचारले,

“कधी हा क्लायंट जायचा?”

“त्याला काही मागचे रेकॉर्ड चेक करायचे आहेत तेव्हा तो लवकर जाणार नाही.” त्या हसून मला म्हणाल्या.

ते ऐकून मी थोडा हिरमुसला झालो आणि टॉयलेटकडे वळालो. कविता मॅडम हसू दाबत असल्याचा मला भास झाला तेव्हा मी त्यांच्याकडे पाहीले. त्यांनी हसू दाबत एक कटाक्ष मा‍झ्या पॅन्टकडे टाकला आणि त्या फाईल घेऊन मिटींग रूमकडे गेल्या.

ओह! म्हणजे मी उत्तेजित होतो हे त्यांना कळले तर. आणि आता तो क्लायंट जायचे नाव घेत नव्हता तर मी टॉयलेटमध्ये जाऊन स्वत:ला शांत करणार हे त्यांनी ताडले आणि म्हणून त्या हसत होत्या.

त्यांना कळले ह्याचे आता मला काही वाटत नसे तेव्हा मी तडक टॉयलेटमध्ये गेलो. पॅन्टमधून माझा लंड बाहेर काढून मी खसाखसा हलवायला लागलो आणि कविता मॅडमच्या छातीचा तसेच तिच्या अंगाचा स्पर्श आठवू लागलो. एका मिनिटात माझी पिचकारी उडाली आणि मी वीर्य गाळायला लागलो.

त्यानंतर मी मुतून वगैरे बाहेर आलो आणि मा‍झ्या जागेवर जाऊन काम करू लागलो. नंतर मग बाहेर गेलेला प्युन मुलगाही परत आला तेव्हा पुढे कविता मॅडमबरोबर काही करायला मिळण्याची शक्यता धुसर झाली.

पण त्या दिवशी तिने मला जसा तिच्या छातीला हात लावायला दिला आणि नंतर मी तिला जी चोंबळले, तिचे चुंबन घेतले ती कामगिरी पण काही कमी नव्हती.

त्या घटनेनंतर आमचे संबंध वेगळ्याच लेवलला गेल्याची मला जाणीव झाली. आता पुढे तिच्याबरोबर अजून काय काय करायला मिळेल ह्या कल्पनेने माझा उत्साह द्विगुणीत झाला!

नंतर दुसर्‍या दिवशी जेव्हा प्युन मुलगा बाहेर एका कामासाठी गेला आणि फक्त मी व कविता मॅडम ऑफीसमध्ये होतो तेव्हा मी त्यांच्या सीटजवळ गेलो. त्या काम करत होत्या पण मला पाहून त्यांनी काम थांबवले आणि माझ्याकडे त्या मिश्किलपणे हसत पाहू लागल्या. मीही हसत त्यांना म्हणालो,

“मॅडम, चला जरा साहेबांच्या केबीनमध्ये बसूया. गप्पा मारत.”

“ठीक आहे. तू हो पुढे. मी येते पाच मिनिटात.” त्यांनी हसून म्हटले.

मग मी येऊन साहेबांच्या केबीनमध्ये त्यांच्या चेअरवर बसलो. पाच मिनीटांनी कविता मॅडम आल्या आणि समोरील विजीटर चेअरवर बसल्या. मग आम्ही थोड्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारायला लागलो.

मला तर त्या गप्पांमध्ये खरे तर इंटरेस्ट नव्हता. त्यांना कसे जवळ घ्यावे आणि त्यांची छाती दाबायला सुरुवात करावी ह्याचा मी विचार करत होतो. त्यांच्याजवळ जाऊन सरळ सरळ त्यांच्या छातीला हात लावायची माझी डेअरींग नव्हती तेव्हा काय करावे ह्याच विचारात मी पडलो होतो.

शेवटी मी कालच्या प्रसंगाचा विषय काढत म्हटले,

“मॅडम, काल आपली गंमत अर्धवटच राहिली. तो क्लायंट आला नसता तर.”

“अर्धवट म्हणजे? तुझा अजून काही करण्याचा विचार होता की काय?” त्यांनी आश्चर्याने विचारले.

“नाही म्हणजे. अजून काही नाही. पण असेच. अजून थोडी गंमत.” मी गोंधळत म्हणालो, “हरकत नाही. आता पण आपण पुढे कंटिन्यू करू शकतो.” मी सुचकपणे म्हणालो.

“हे बघ सागर. काल तू माझ्यावर जबरदस्ती केलीस म्हणून तू हात लावू शकलास. नाही तर मी नसते तुला हात लावू दिले असते. त्याचा अर्थ असा नको समजूस की मी तुला सारखी सारखी हात लावायला देईल. काल मला काय झाले होते कोणास ठाऊक? पण नेहमी नाही हं मी तुला तशी जवळ येऊ देणार.” त्या थोड्या सिरिअसली म्हणाला.

आणि ते ऐकून मी अवाक झालो! माझा भ्रमनिरास झाला की मला ती पुन्हा हात लावायला देईल. पण मी चेहर्‍यावर काही दाखवले नाही आणि पान पलटत म्हणालो,

“नाही मॅडम. तसे नाही. मी गमतीत म्हणालो.”

मग आम्ही थोडा वेळ दुसऱ्याच गप्पा मारत बसलो.

थोड्या वेळाने बेल वाजली आणि आम्ही दोघे बाहेर आलो. दरवाजा उघडला तर बाहेर गेलेला प्युन परत आला होता. मग आम्ही आपापल्या जागेवर जाऊन काम करत बसलो. माझा खरे तर मूड गेला होता. कविता मॅडमबरोबर मला अजून काहीतरी मजा करायला मिळेल ह्या आशेवर मी होतो पण तिने माझा पोपट केला.

नंतर मग २/३ दिवस असेच गेले. आम्हाला ऑफीसमध्ये एकांत मिळाला की आम्ही साहेबांच्या केबीनमध्ये नाहीतर मिटींगरूममध्ये बसून गप्पा वगैरे मारत होतो. प्रसंगी आम्ही थोडी चावट चर्चा करतही होतो. पण तिला पुन्हा हात लावायचा चान्स मिळत नव्हता. तो चान्स कधी व कसा मिळेल ह्याची मी वाट पहात होतो.

चवथ्या दिवशी कविता मॅडम ऑफीसमध्ये आल्या तेव्हा त्या थोड्या उदास वाटत होत्या. मा‍झ्या ते लक्षात आले पण मी त्यांना छेडले नाही. सकाळी ऑफीसमध्ये साहेब वगैरे होते तेव्हा म्हटले दुपारी एकांत मिळाला तर त्यांची विचारपूस करावी.

लंचपर्यंत साहेब वगैरे निघून गेले. आम्ही जेवायला बसलो तेव्हा कविता मॅडम जास्त बोलत नव्हत्या. मी काही जोक केला तर त्या कसेनुसे हसत होत्या. मग मी पुढे जास्त काही बोललो नाही व शांतपणे आम्ही जेवण केले.

दुपारी प्युन ऑफिसमध्ये होता तेव्हा आम्हाला एकांत मिळत नव्हता. तेव्हा मी त्याला बाहेर एका ऑफिसमध्ये जाऊन काही डॉक्यूमेंट्स आणायला पाठवले. तो २/३ तास तरी परत येणार नव्हता.

नंतर मी कविता मॅडमकडे गेलो आणि त्यांना म्हणालो की चला साहेबांच्या केबीनमध्ये बसूया. तर त्या म्हणाल्या माझे डोके दुखतेय तर मी थोडा वेळ पडते. मग कविता मॅडम रिसेप्शन मधील सोफ्यावर पडल्या.

जसे मी आधी सांगीतले होते की रिसेप्शन एरियामध्ये एक थ्री सिटर सोफा होता ज्याला आर्मरेस्ट नव्हत्या. त्यामुळे त्या सोफ्यावर व्यवस्थित झोपायला मिळायचे. दुपारी त्या सोफ्यावर झोपून आम्ही एखादी डुलकी घेत असू.

त्या दिवशी कविता मॅडमचा मूड थोडा ऑफ होता तेव्हा त्या सोफ्यावर पडून झोपल्या होत्या. त्या झोपल्या जरी होत्या तरी त्यांना झोप लागत नव्हती. अस्वस्थपणे त्या इकडे तिकडे कुशी बदलत होत्या. काहीतरी झाले होते ज्याने त्या अस्वस्थ होत्या.

मी मा‍झ्या सेक्शनचा दरवाजा किंचित उघडा ठेवून त्या फटीतून त्यांचे गुपचूप निरीक्षण करत होतो. माझे लक्ष त्यांच्या छातीच्या उभारांवर होते. इकडे तिकडे कुस बदलताना त्यांचा पदर हलायचा आणि मला त्यांच्या छातीच्या मधल्या घळीचे दर्शन मिळायचे तर कधी त्यांचा उभार ब्लाऊजच्या गळ्यावरून दिसायचा. म्हणजे त्या पदर पुन्हा नीट छातीवर घेऊन छाती झाकून घेत होत्या.

कविता मॅडमच्या उभारांची मिळणारी झलक पाहून माझा जीव कासावीस होत होता व आता पुन्हा कधी ही छाती दबायला मिळेल ह्या आशाळभूत विचाराने मी त्यांना पहात होतो.

शेवटी मला राहवले नाही. मी काहीतरी विचार केला आणि पॅन्ट्री एरियात गेलो. तेथे मी दोन कप चहा बनवला आणि चहाचे कप घेऊन रिसेप्शन एरियात आलो. मॅडमला मी हाक मारली आणि त्यांनी डोळे उघडून माझ्याकडे पाहीले. मी हसून त्यांना म्हणालो,

“घ्या, मॅडम. चहा घ्या.”

“अरे तू कशाला आणलास बनवून? मी घेतला असता.” त्या उठून बसत म्हणाल्या.

“ठीक आहे हो. मी आणला बनवून तर त्यात काय बिघडलं,” असे बोलून मी कप त्यांच्या हातात दिला आणि विचारले, “बसू का जरा इथे?”

“अरे बस ना.” कप घेत त्या म्हणाल्या.

आणि मी त्यांच्या डाव्या हाताला सोफ्यावर बसलो. मग आम्ही गुपचूप चहा पिऊ लागलो. एखादं मिनिट कोणी काही बोलले नाही. मग मीच म्हणालो,

“मॅडम काय झालेय आज तुम्हाला? इतक्या शांत का तुम्ही?”

तरीही त्या गप्प राहिल्या आणि शुन्यात पहात चहाचे घुटके घेत राहिल्या.

“अहो मॅडम. मी तुमच्याशी बोलतोय.”

“अं? हं. काही नाही रे. असेच.” त्या भानावर येत कसेनुसे हसत म्हणाल्या.

“असेच कसे? काहीतरी झालेय नक्की. त्याशिवाय तुम्ही अश्या उदास होणार नाहीत. काय झालेय? सांगा बघू मला!” मी म्हणालो.

“काही नाही रे. असेच माझे डोके दुखतेय.” त्यांनी जुजबी कारण दिले.

“मॅडम, एक सांगू का? तुम्हाला खोटे बोलता येत नाही. तुम्ही मला काहीतरी थातूर-मातूर कारण देत आहात. खरे कारण वेगळेच आहे.” मी म्हणालो.

“नाही रे. मी खरे तेच सांगतेय.” त्या तरीही आपलीच रेकॉर्ड वाजवत होत्या.

“हे बघा, मॅडम. आता आपण दोघे जवळचे मित्र आहोत ना? मग तुमचे दु:ख मला सांगायला काय हरकत आहे? दु:ख दुसऱ्यांना सांगीतले तर हलके होते. मी तर तुमचा जवळचा मित्र आहे. तेव्हा मला काय ते सांगा. त्याने तुम्हाला हलके वाटेल.”

“आता काय सांगू तुला? नेहमीचेच रडगाणे आहे. जाऊ दे.” असे म्हणून त्यांनी चहा संपवला आणि कप बाजूच्या टिपॉयवर ठेवला.

पुन्हा एखाद मिनिट आम्ही शांत राहिलो. माझा चहा पण संपला आणि मी कप सोफ्याच्या बाजूला खाली ठेवला. मग मी त्यांच्याकडे प्रेमाने पाहीले आणि आपुलकीच्या स्वरात हळुवारपणे त्यांना म्हणालो,

“खरे सांगू का, मॅडम? तुम्ही काहीही म्हणा किंवा काहीही समजा. पण मी आता तुमच्यात भावनिकदृष्ट्या गुंतत चाललो आहे. आपली मैत्री इतकी घट्ट झाली आहे की आपली सगळी सुख-दु:ख आपण शेअर करावी असे मला वाटत असते. तुम्ही सतत हसत-आनंदी रहावे असे मला वाटत असते.

तेव्हा तुम्हाला असे उदास बघणे मला पहावत नाही. तुम्ही अश्या शांत शांत बसल्या तर मला कसेतरीच होतेय. तेव्हा प्लिज मला सांगा काय झालेय ते. तुमचे दु:ख हलके करणे मी माझे कर्तव्य समजतो.”

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!