कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे.

मी विचार केला की त्यांच्यावर जबरदस्ती करायला नको. त्यांच्या कलानेच घेऊन मग चान्स मिळेल तेव्हा हातोडा मारावा असा मी विचार केला. एक क्षण माझ्याकडे पाहून त्यांनी डोळे मिटले आणि त्या मागे झाल्या व सोफ्याच्या बॅकरेस्टवर डोके ठेवून मागे रेलून बसल्या.

काही क्षण मी कविता मॅडमकडे पहात राहिलो. त्यांचा चेहरा मोहक वाटत होता. ओठ किंचित हलत होते. उत्तेजनेने का एका अनामिक हुरहुरीने पण त्यांचे उभार जरुरीपेक्षा जास्तच वर-खाली होत होते. त्यांच्या उभाराकडे पाहून मला राहवले नाही.

मी त्यांच्या अजून जवळ सरकलो आणि खाली वाकून मी माझे ओठ त्यांच्या ओठांवर ठेवले. क्षणभर त्यांनी डोळे उघडले आणि आमची नजरानजर झाली. पुन्हा त्यांनी डोळे मिटले आणि मी त्यांचे चुंबन घ्यायला लागलो. माझा डावा हात वर झाला आणि मी त्यांचा उजवा उभार पकडला.

मग कविता मॅडमचे चुंबन घेत मी त्यांचा उभार दाबायला लागलो. उजव्या नंतर मी डावा उभार दाबला आणि मग आळीपाळीने दोन्ही उभार दाबायला लागलो. पुन्हा जवळ जवळ दहा बारा मिनिटे मी त्यांचे चुंबन घेत होतो आणि त्यांची छाती दाबत होतो.

त्या रिलॅक्स होऊन मागे रेलून पडल्या होत्या आणि मला साथ देत होत्या. त्यांच्या तोंडून हुंकार बाहेर पडत होते आणि त्या माझे चुंबन तसेच मर्दन एंजॉय करत होत्या असे वाटत होते. मला पण मजा वाटत होती आणि उत्तेजनेने माझा लंड कडक झाला होता.

अचानक बेल वाजली! आम्ही दोघेही दचकलो पण घाबरलो नाही. शांतपणे मी कविता मॅडमपासून बाजूला झालो आणि त्याही शांतपणे उठून उभ्या राहिल्या. माझ्यावर एक कटाक्ष टाकून त्या शांतपणे चालत त्यांच्या जागेकडे गेल्या.

मी उठून उभा राहिलो आणि सोफ्याच्या कोपऱ्यातील टिपॉयवर ठेवलेल्या टिश्यूच्या बॉक्समधून एक टिश्यू काढला आणि आपले ओठ त्याने पुसत पुसत मी दरवाज्याजवळ आलो. दरवाज्याच्या पिप-होलमधून मी बाहेर पाहीले तर आमचा प्युन आलेला होता. दरवाजा उघडून मी त्याला आत घेतले. आणि मग मी जाऊन मा‍झ्या सेक्शनमध्ये मा‍झ्या जागेवर बसलो.

कविता मॅडमचे उभार दाबून आणि त्यांचे चुंबन घेऊन मी उत्तेजित होतोच आणि माझा लंडही कडक झालेला होता. त्याला गाळून शांत करावा ह्या विचाराने मी उठलो आणि टॉयलेटकडे आलो.

टॉयलेटच्या पुढेच असलेल्या कविता मॅडमच्या क्युबिकलमध्ये त्या नव्हत्या. मी टॉयलेटचा दरवाजा ढकलला तर तो बंद होता. पॅन्ट्री एरियात उभा असलेला प्युन म्हणाला की मॅडम आत गेल्या आहेत. मग मी त्याला जे काम सांगीतले होते त्याची विचारपूस केली. आणि मग मी कविता मॅडमच्या क्युबिकलजवळ आलो आणि उगाचच इकडे तिकडे पाहू लागलो.

मा‍झ्या मनात विचार चालू झाले. कविता मॅडम टॉयलेटमध्ये गेल्या आहेत. म्हणजे त्या पण उत्तेजित झाल्या असतील. कदाचित त्यांची पॅन्टी ओली झाली असेल. कदाचित उत्तेजना शमवायला त्या बोटे घालून घेत असतील. खरेच त्या आत काही करत असतील का नुसत्याच मुतायला गेल्या असतील? मा‍झ्या डोक्यात असे विचार येत होते आणि मी अजून उत्तेजित होत होतो.

तेवढ्यात टॉयलेटचा दरवाजा उघडला आणि कविता मॅडम बाहेर आल्या. त्या बाहेर आल्या आणि प्युन पटकन टॉयलेटमध्ये शिरला. बहुतेक त्याला जोराची लागली होती.

कविता मॅडम मला त्यांच्या क्युबिकलजवळ बघून हसल्या आणि जवळ आल्या. मी हसून त्यांना आत जायला रस्ता दिला आणि त्या आत शिरून आपल्या सीटवर बसल्या आणि हसत म्हणाल्या,

“काय रे. काही काम होते का?”

“नाही. मी टॉयलेटला जायला आलो होतो तर तुम्ही आत गेलेल्या होत्या. तेव्हा तुम्ही बाहेर यायची वाट बघत होतो.” मी हसत म्हणालो.

“मग जा ना.”

“कसा जाऊ? तुम्ही बाहेर आलात आणि तो आत पळाला.” मी पॅन्ट्रीकडे इशारा करत प्युनबद्दल म्हणालो.

“अच्छा! मग थांब इथे. वाट बघत.” त्या म्हणाल्या.

“थांबवत नाही, मॅडम. धीर नाही धरवत.” मी गुपचूपपणे हळू आवाजात म्हणालो.

“का रे? जोराची लागली आहे का?” त्यांनी पण हळू आवाजात हसत विचारले.

“जोराची नाही. पण ह्याच्यात प्रेशर जमा झालेय.” असे बोलून मी खाली पॅन्टकडे इशारा केला.

“इश्श! काय हा चावटपणा, सागर? कोणी बघेल ना.” कविता मॅडम मा‍झ्या पॅन्टमधील उंचवट्याकडे पहात हसून म्हणाल्या.

“म्हणूनच तर त्याच्यातले प्रेशर कमी करायला जातोय आत. आता तुम्हाला हात लावून, तुम्हाला किस करून माझी अवस्था अशी होते. त्याला मी काय करू? तुमचे काय. तुम्ही शांत होऊन आला असाल.” मी मिश्किलपणे हसत म्हणालो.

“शांत होऊन म्हणजे? म्हणायचेय काय तुला?” त्यांनी आश्चर्याने विचारले.

“बस काय मॅडम. आता ते पण मीच सांगू का? मी तुम्हाला दाबत होतो, किस करत होतो तेव्हा तुम्ही पण उत्तेजित झाला असाल ना. तेव्हाच तुम्ही आत टॉयलेटमध्ये जाऊन आलात ना? थोडे स्वत:ला शांत करून आला असाल.”

“नाही हं. मी नाही बाई तसे काही करत. हां. मी थोडी उत्तेजित झाले खरे. पण तू समजतोस तसे काही मी केले नाही.” कविता मॅडमने गोंधळत नकार दिला. पण त्यांचा चेहरा शरमेने लाल झाला होता.

“अहो कशाला नाकारताय. तुम्ही नाकारले तरी मी ओळखू शकतो.” मी हसत त्यांना मस्करीत म्हणालो.

“तू ना. जा पाहू येथून. नालायक! पळ येथून.”

असे बोलून कविता मॅडम मला खोटे खोटे मारू लागल्या आणि मला ढकलून बाहेर काढू लागल्या. मी हसत हसत तेथून पळालो आणि मा‍झ्या सेक्शनमध्ये आलो.

मग काही वेळाने प्युन टॉयलेटमधून बाहेर आला आणि तो मिटींगरूममध्ये गेला. मग मी टॉयलेटमध्ये जायला निघालो. कविता मॅडमच्या क्युबिकलजवळ जेव्हा मी आलो तेव्हा त्या आतून माझ्याकडे पहात मिश्किलपणे हसत होत्या.

मी पण त्यांच्याकडे पहात चावटपणे हसलो आणि माझा लंड मी पॅन्टवरून धरला. त्याला पकडून मी हाताची मूठ मारल्यासारखी हालचाल केली. कविता मॅडम वैतागून आपल्या जागेवरून मला मारायला उठल्या. मी हसत तेथून पळालो आणि टॉयलेटमध्ये शिरलो.

मग टॉयलेटमध्ये आल्यावर मी पॅन्ट खोलून माझा लंड बाहेर काढला आणि मग कविता मॅडमच्या छातीचा स्पर्श आठवून लंड हलवायला लागलो. त्यांचे मी कसे रसभरीत चुंबन घेतले ते आठवत मी खसाखस मूठ मारायला लागलो.

मग मा‍झ्या डोळ्यासमोर मला कविता मॅडम आपल्या योनीत बोटे घालत असलेली इमेज दिसायला लागली. आपला दाणा चोळत त्या स्वत:ला तृप्त करताहेत असे मला दिसायला लागले.

मग त्यांच्या त्या योनीजवळ मला माझे तोंड दिसले. मग त्यांचा दाणा मी चाटतोय असे मला दिसायला लागले. मग त्यांची योनी मी चोखतोय, चाटतोय अशी मी कल्पना करू लागलो आणि माझा लंड गळायला लागला. खसखस मूठ मारत मी वीर्य गाळले.

दुसर्‍या दिवशी दुपारी पुन्हा प्युन ऑफीसमध्ये होता आणि आम्हाला एकांत मिळत नव्हता. त्या वेळी कविता मॅडमने त्याला काही काम देऊन बाहेर पिटाळले. मग त्या मा‍झ्या सेक्शनमध्ये आल्या आणि मा‍झ्या बाजूला उभ्या राहून लाडे लाडे माझ्याशी बोलायला लागल्या.

त्या मला आयस्क्रिम घेऊन येण्याबद्दल गळ घालत होत्या आणि मी काम आहे असे सांगत मुद्दाम टाळत होतो. सवयीप्रमाणे त्या मा‍झ्या बोर्डच्या टि-स्क्वेअरला टेकून उभ्या राहिल्या आणि त्यांचे उभार त्याला चिकटलेले होते.

काम करता करता मी टि-स्क्वेअरला हात लावायला गेलो आणि मा‍झ्या हाताला त्यांची छाती लागली. मी वळून कविता मॅडमकडे पाहीले तर त्या चावटपणे हसून माझ्याकडे बघत होत्या. माझा हात टिस्क्वेअरलाच होता आणि त्या मा‍झ्या हातावर आपली छाती दाबून उभ्या होत्या. त्याने मा‍झ्या पॅन्टमध्ये हलचल झाली आणि मी पाघळलो!

मी ठीक आहे म्हणालो आणि आयस्क्रिम आणायला निघालो. बाहेर जाऊन मी पटकन आयस्क्रिम घेऊन आलो आणि आम्ही रिसेप्शनमध्ये कालच्यासारखे सोफ्यावर बसून आयस्क्रिम खावू लागलो. आम्ही गप्पा मारत, हसत आयस्क्रिम खात होतो.

मध्ये मध्ये माझे लक्ष कविता मॅडमच्या ओठांकडे जात होते. त्या जीभ बाहेर काढून मन लावून आयस्क्रिम खात होत्या आणि मला त्या आयस्क्रिमच्या जागी माझा लंड दिसत होता. त्या विचाराने माझा लंड कडक व्हायला लागला आणि मी अस्वस्थ झालो!

मी विचित्रपणे त्यांच्याकडे पहातोय हे कविता मॅडमच्या लक्षात आले आणि मा‍झ्या मनात काय चावट विचार चालले होते हे पण त्यांनी ताडले. पण तरीही त्या हसत मजेत आयस्क्रिम खात राहिल्या. आमची आयस्क्रिम खावून झाले आणि आम्ही टिश्युने तोंड वगैरे साफ केले.

मग कविता मॅडम खाली सरकून सोफ्याच्या बॅकवर डोके टेकवून रेलून बसल्या आणि माझ्याकडे पाहून त्यांनी हसून म्हटले,

“आता मी जरा थोडा वेळ झोपते हं. काही चावटपणा करू नकोस!”

त्यांनी डोळे मिटून घेतले. त्यांच्या चेहर्‍यावर चावट स्मित हास्य होते. त्या झोपल्या खऱ्या पण त्यांच्या डोळ्यांची हालचाल मला कळत होती. त्या झोपल्यावर खरे तर मी काही केले नसते पण त्यांनी तसे बोलून मला जवळ जवळ सुचवले की चावटपणा कर.

तेव्हा मी त्यांच्या जवळ सरकलो आणि त्यांच्या उजव्या उभारावर हात ठेवत सरळ माझे ओठ मी त्यांच्या ओठांवर ठेवले. त्यांनी डोळे उघडून चमकल्यासारखे दाखवत मा‍झ्या ओठांत पुटपूटत म्हटले,

“मी म्हटले ना. चावटपणा करू नकोस. तरी मला त्रास देतोय?”

त्यांची तक्रार लटकी होती हे मला सांगायला नकोच होते. मी त्यांची छाती आत्मविश्वासाने दाबत त्यांचे चुंबन घ्यायला लागलो. त्या सुद्धा काही आढेवेढे न घेता मला साथ द्यायला लागल्या.

पाच एक मिनिटे मी त्यांचे चुंबन घेऊन त्यांची छाती दाबली आणि माझे तोंड बाजूला केले. मग कविता मॅडम सोफ्यावर सरळ बसल्या. मी त्यांना अजून चिकटलो आणि मी त्यांना गच्च मिठी मारली. त्यांनी पण मला मिठी मारली आणि पुन्हा आम्ही उत्कटपणे चुंबन घ्यायला लागलो.

आता माझा हात मुक्तपणे त्यांच्या पाठीवर फिरत होता. मध्ये मध्ये माझे हात मी खाली त्यांच्या नितंबावर नेत होतो व जमेल तितके दाबत होतो. त्या हुंकारत आपले नितंब हलवत माझ्याबरोबर किसींग करत होत्या.

पुन्हा साधारण ७/८ मिनिटे किसींग केल्यानंतर कविता मॅडमने आपले तोंड बाजूला केले. त्यांनी माझी मिठी सोडली म्हणून मी पण त्यांना सोडले. त्यांना मी जोराने मिठी मारली होती तेव्हा त्यांना जखडल्यासारखे झाले होते.

तेव्हा मी त्यांना सोडल्यावर त्यांनी सुटकेचा एक दिर्घ निश्वास टाकला. पटकन उठून उभ्या राहात त्या म्हणाल्या,

“पुरे आता. मी जाते मा‍झ्या जागेवर.” असे बोलून त्या चालायला लागल्या.

‘आयला! मला असे पेटवून ही अशी कशी चालली?’ एका क्षणात विचार करून मी कविता मॅडमचा हात धरला आणि त्यांनी मा‍झ्या अंगावर खेचले. त्या मा‍झ्या अंगावर पडल्या आणि मी त्यांना मागून विळखा घालून आवळले.

त्या लाडिकपणे तक्रार करू लागल्या, “सोड मला! नालायक! बेशरम!.” पण मी त्यांना सोडले नाही आणि त्यांची छाती दाबत त्यांच्या गालाचे चुंबन घेऊ लागलो.

त्यांनी काही क्षण मा‍झ्या मिठीतून सुटण्याचा लटका प्रयत्न केला आणि मग सुटका होत नाही असे दाखवत त्या रिलॅक्स झाल्या. हुंकारत त्यांनी आपली मान वळवली आणि माझे ओठ त्यांच्या ओठाला लागले. मग आम्ही ओठावर ओठ दाबून किसींग करायला लागलो.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!