कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो,

“ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.”

मी श्वास रोखून स्क्रिनवर बघायला लागलो. कविता मॅडमही उत्सुकतेने स्क्रिनवर बघायला लागल्या. आणि ते गाणे चालू झाले आणि माधुरी त्या फेमस ऑरेंज साडी-ब्लाऊजमध्ये नाचायला लागली.

ते पाहून मी चेकळायला लागलो आणि कविता मॅडमचा हात पकडून मी माझ्या लंडावर अजून जोरात घासायला त्यांना भाग पाडले. त्यांच्या पुच्चीत बोटे अजून त्वेशाने आत-बाहेर करत करत मी दुसऱ्या हाताने पुन्हा त्यांचा उभार दाबत हळूच त्यांच्या कानात बोलायला लागलो.

“ओहहह मॅडम. बघा ना. माधुरी कशी हलवतेय. बघा तिची छाती किती मोठी मोठी दिसतेय. कशी मस्त हलवतेय. तिची बेंबी बघा किती खोल दिसतेय. वाऊ. काय कंबर हलवली बघा. ओहहह. अनिल किती लकी आहे! कसा चोंबाळतोय बघा तिला.

बघा त्याने तिला पकडली तर तिची ती छाती त्यांच्या अंगावर दबली बघा. आयला! काय मजा आहे त्याची. ओह. बघा तिचे नितंब किती घाट्दार दिसताहेत. ती झोपली तर किती वळणदार वाटताहेत. ओहहह मॅडम. किती सेक्सी आहे ती. बघा ना. काय हलवतेय ती.”

मी कविता मॅडमच्या कानात असे आचकट-विचकट बोलत होतो आणि त्यांची उत्तेजना भडकत होती. त्यांची कंबर ज्या तऱ्हेने हलत होती त्यावरून कळत होते की आता त्या झडणार होत्या. मी माझी बोटे पण जोमाने त्यांच्या पुच्चीत घालत होतो, त्यांना तापवायला त्यांचा दाणा जास्तच घासत होतो. आणि त्यात वर मी त्यांच्या कानात चावटपणे कुजबूजत होतो.

ते गाणे संपायला येईपर्यंत मी कविता मॅडमला कामतृप्तीच्या शिखरावर आणून ठेवले आहे त्यांनी माझा हात घट्टपणे आपल्या पुच्चीवर पकडून धरला आणि त्या झडायला लागल्या. मी हात हलवण्याचा प्रयत्न करत होतो पण त्यांनी तो जाम पकडला होता. आपले तोंड कसेबसे बंद करत आपला श्वास रोखून त्या झडत होत्या.

काही क्षणानंतर त्या शांत होत गेल्या. त्यांची कंबर हलायची आता थांबली होती. माझा हात त्या आपल्या पुच्चीवरून बाजूला करायला लागल्या आणि मी पण तो शांतपणे बाजूला घेतला. माझ्या लंडावरूनही त्यांनी हात काढून घेतला.

मी काही बोललो नाही व शांत राहिलो. त्यांना नॉर्मल व्हायला मी थोडा वेळ दिला. साधारण दहा मिनीटे गेल्यावर मी रेनचिटर माझ्या मांडीवर जरा अजून ओढून घेतले. त्याचा थोडा भाग त्यांच्या उजव्या मांडीवर अजूनही होता.

मग मी रेनचिटरच्या आतमध्ये हात घातले आणि माझ्या पॅन्टची झिप खाली करू लागलो. झिप खाली करून मी हात आतमध्ये घातला आणि अंडरवेअरच्या होलमधून तसेच झिपमधून माझा लंड बाहेर काढला.

मी काहितरी करतोय हे कविता मॅडमला जाणवत होते. त्यांनी मान किंचीत हलवून खाली माझ्या मांडीकडे पाहिलेले मला जाणवलेही. पण रेनचिटरने माझी मांडी झाकलेली असल्याने त्यांना मी काय करत होतो ते काही कळले नाही.

मग रेनचिटरखालून मी तसाच हात बाजूला त्यांच्याकडे नेला आणि त्यांचा हात पकडला. मग त्यांचा हात मी माझ्या लंडाकडे नेवू लागलो. त्यांना जाणीव झाली की आता काहितरी वेगळेच होणार आहे तेव्हा त्या हात थोडा ताठपणे मागे घ्यायला बघत होत्या.

पण माझा जोर त्यांच्यापेक्षा जास्त होता तेव्हा त्यांचा हात मी माझ्या लंडापर्यंत आणलाच. जसे त्यांच्या हाताला माझ्या लंडाचा स्पर्श झाला तश्या त्या माझ्या खांद्यावर वाकल्या आणि माझ्या कानात हळूच म्हणाल्या,

“नालायका. काय करतोस?”

मी काही उत्तर दिले नाही आणि फर्मली त्यांच्या हाताची बोटे माझ्या लंडाभोवती गुंफली आणि त्यांना माझा लंड हातात पकडायला भाग पाडले. त्या हात काढून घ्यायला बघत होत्या तेव्हा मी त्यांच्या हातावर माझा हात ठेवून घट्ट पकडून ठेवले होते.

“सागर, सोड ना रे. काय हे चाळे करतोय.” त्या पुन्हा पुटपूटल्या.

पण मला जणू काही ऐकू येतच नव्हते अश्या तऱ्हेने मी त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत त्यांची मूठ माझ्या लंडावर खाली-वर करायला लागलो. त्या हात काढून घ्यायचा प्रयत्न करत होत्या आणि मी घट्टपणे त्यांचा हात पकडून माझ्या लंडावर वर-खाली करत होतो.

त्यांचा तो लटका विरोध पाहून शेवटी मी हळूच त्यांना दटावत म्हणालो,

“मॅडम. मी सांगेल ते कराल म्हणून मान्य केले होते ना? मग आता कशाला नाटक करताय? हलवा ना प्रेमाने.”

माझ्या दटावण्याने शेवटी त्यांचा विरोध कमी झाला. पण मी माझा हात काढून न घेता त्यांच्या हातावर ठेवून माझ्या लंडावर वर-खाली करत राहिलो.

काही क्षण तरी त्या किंचीत नाखुशीने करत राहिल्या. आणि मग त्यांनी स्वत:हून थोडा स्पीड वाढवला. जेव्हा माझी पुर्ण खात्री झाली की त्या हात काढून घेणार नाहीत तेव्हा मी माझा हात काढून घेतला.

आता त्या स्वत:हून माझा लंड हलवत होत्या. वाऊऽऽऽ! क्या फिलींग है! स्वत:च्या हाताने मी रोजच हलवत होतो पण असे दुसऱ्याच्या हाताने लंड हलवण्यात काही वेगळेच सुख होते. आणि खास करून तो हात कविता मॅडमचा होता!

शेकडो वेळा ती कल्पना केली होती. आई गऽऽऽ. थोडी स्लो जायला पाहिजे. नाहीतर टपकन गळेल लंड.

मी हळूच मॅडमला म्हणालो, “थोडे हळू, मॅडम. थोडा वेळ हळूहळू करा. मग नंतर स्पीड वाढवा.”

असे मी म्हटले तेव्हा कविता मॅडमने माझा लंड हलवायचा स्पीड कमी केला.

“हम्मऽऽऽऽ आता मस्त वाटतेय!”

मग मी माझा डावा हात पहिल्यासारखा पुन्हा त्यांच्या पाठीमागून पलिकडे नेला आणि त्यांच्या पदराखालून त्यांचा डावा उभार पकडला. आणि उजव्या हाताने त्यांचा उजवा उभार पकडला. आणि मग मी मनसोक्तपणे कविता मॅडमची छाती कुस्करायला लागलो.

समोर स्क्रिनवर माधुरी दिसतेय. मध्ये मध्ये तिच्या कपड्यांवरून तिच्या मस्त छातीचा, नितंबाचा आकार दिसतोय. कधी तिच्या छातीची घळ दिसतेय. ते बघून मी कविता मॅडमची छाती दाबत होतो. आणि त्याने उत्तेजित होत असलेला माझा लंड खाली कविता मॅडम हलवत होत्या. काय सुख होते ते!

माझे सेंसेशन वाढायला लागले! मी माझी कंबर किंचीत हलवायला लागलो. ते लक्षात आल्यावर कविता मॅडमने माझा लंड हलवायचा स्पीड वाढवला. मी त्यांची छाती दाबायचा स्पीड वाढवला. मला रहावले नाही आणि मी त्यांच्या कानात कुजबूजायला लागलो.

“ओहहह मॅडमऽऽऽ. काय मस्त हलवताय तुम्ही. किती मस्त वाटतय. तुमचा हात किती मुलायम आहे. माझ्या हातापेक्षा. ओहहह. रोज माझ्या हाताने हलवतो. आज तुमच्याकडून हलवायला. एकदम मस्त वाटतय. मॅडमऽऽऽ.”

“तुम्हाला मजा वाटतेय का? सांगा ना. माझा लंड कसा वाटतोय. आवडला का? बोला ना. तुम्ही नाही बोललात. तरी मला माहीत आहे. तुम्हाला आवडला माझा लंड! हो ना. बघा किती कडक झालाय. तुमच्यामुळे. त्याला आता. तुमच्या बिळाची आस आहे. कधी आता तुमच्या पुच्चीत. त्याला जायला मिळेल. असे झालेय.”

“हाऽऽ. असेच हलवा आता जोरात. तुम्ही पण चेकाळलात ना? तुम्हाला पण मजा वाटतेय ना? मी असे घाण घाण बोलतोय म्हणून. मला पण खूप मजा वाटतेय. ओहहहऽऽऽ. हलवा. असेच जोरात हलवा. माझा लंड तापलाय हो. चांगला हलवा त्याला. मॅडमऽऽऽ. नाही रहावत आता. आता गळेल मी. तुम्ही असेच हलवा. आहऽऽऽ आहऽऽऽ.”

आणि कविता मॅडम त्वेशाने माझा लंड हलवत राहिल्या.

साधारण अजून मिनीटभर त्या हलवत राहिल्या आणि माझ्या लंडातून पिचकारी सुटली. मी पटकन हात आतमध्ये घेवून मॅडमचा हात खाली दाबला जेणेकरून त्या हलवत असलेला माझा लंड खालच्या बाजूला झुकेल.

त्याने माझ्या लंडातील पिचकाऱ्या रेनचिटरवर तसेच पुढे खाली जमीनीवर पडत गेल्या. मला फक्त माझी पॅन्ट माझ्या वीर्यात भरवायची नव्हती. मी त्यांच्या हातावर माझा हात ठेवला आणि माझ्या लंडावर मूठ मारू लागलो.

माझा गळत असलेला लंड मी खालच्या दिशेने धरून ठेवला. ४/५ पिचकाऱ्या नंतर माझा लंड छोटे छोटे आचके देत हळूहळू शांत होत गेला. जेव्हा तो पुर्ण शांत झाला तेव्हा तो मलूल झाला.

कविता मॅडमने पटकन आपला हात काढून घेतला. त्यांच्या हाताला माझे थोडे विर्य लागले असावे कारण त्यांनी रेनचिटरला आपले आत घासून पुसले. मी पटकन खिश्यातून रुमाल काढला आणि खाली माझा लंड त्याने पुसून घेतला. मग मी लंडाला आत सारून झिप लावून घेतली.

अंधारात चाचपत मी मला जमेल तसे रेनचिटरवरचे विर्य रुमालाने पुसून घेतले. मग मी हात बाहेर काढले आणि रुमाल रेनचिटरच्या खिश्यात ठेवला. आणि मग रिलॅक्स होवून बसत मी हळूच मॅडमला म्हणालो,

“थँक्स, मॅडम. खूप मजा वाटली!”

“नालायक! भलतेच चाळे करतोस. मी नाही येणार तुझ्याबरोबर परत कधी पिच्चर बघायला.” त्या किंचीत त्रासिकपणे म्हणाल्या.

मी गालातल्या गालात हसलो आणि काही बोललो नाही. मग पुढील सिनेमा आम्ही तसेच शांतपणे बसून बघितला.

साधारण पंधरा मिनीटानंतर माझी उत्तेजना पुन्हा जागी व्हायला लागली. मग मी पुन्हा कविता मॅडमच्या छातीचे उभार दोन्ही बाजूने हात टाकून दाबायला लागलो. आणि मग सिनेमा संपेपर्यंत मी फक्त त्यांची छाती दाबत राहिलो आणि त्या शांत बसून सिनेमा बघत राहिल्या.

जेव्हा सिनेमा संपायला आला तेव्हा मी त्यांच्या कानात हळूच म्हटले,

“मॅडम, सिनेमा संपून आपण बाहेर पडताना तुम्ही पुढे व्हा. मी मागून येईन. मी जरा टॉयलेटमध्ये जाऊन रेनचिटर साफ करतो. तुम्ही माझी वाट बघू नका आणि सरळ रिक्षा करून ऑफीसला जा. मी मागून येईल.”

त्या काही बोलल्या नाहीत. मग सिनेमा संपायच्या आधीच काही काही लोक उठून जाऊ लागली. मग आम्ही पण उठलो. मी रेनचिटर गोळा करून माझ्या लंडासमोर धरले होते जेणे करून माझ्या वीर्याचे डाग माझ्या पॅन्टवर असले तर ते कोणाला दिसू नये म्हणून.

थिएटरच्या एक्झिट दरवाज्यातून आम्ही जेव्हा बाहेर पडलो तेव्हा मी सरळ टॉयलेटकडे वळालो. मी मागे कविता मॅडमकडे वळूनही पाहिले नाही. मला खात्री होती की त्या पण अनोळखीपणे बाहेर निघून जातील. मी टॉयलेटमध्ये आलो आणि एका संडासात घुसलो.

मग मी रेनचिटर चेक करून त्यावर कुठे वीर्याचे डाग लागले होते ते रुमालाने पुसून घेतले. माझी पॅन्ट मी चेक केली आणि त्यावर एक दोन ठिकाणी असलेले डाग मी पुसून घेतले.

सगळे नीटनेटके आहे ह्याची खात्री करून घेत मी रेनचिटर घातले आणि लघवी करून संडासातून बाहेर आलो. मग मी वॉशबेसीनच्या पाण्याखाली माझा रुमाल धुवून घेतला. ओला रुमाल नीट पिळून मी त्याची घडी केली आणि रेनचिटरच्या खिशात ठेवला.

मग मी खुशीत शीळ वाजवत टॉयलेटमधून बाहेर आलो. कविता मॅडमच्या हातात शेवटी मी लंड दिला व त्यांना हलवायला लावला ही फार मोठी कामगिरी आज मी केली होती. त्या खुशीत मी थिएटरच्या बाहेर आलो तर पाऊस अजूनही पडत होता. एकदम धो धो पडत नव्हता पण रेग्युलर पडत होता. मग मी रिक्षा केली आणि ऑफीसवर निघून आलो.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!