कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या.

साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी त्यांना म्हणालो,

“झोपा मॅडम तुम्ही आता. मी पण झोपतो तुमच्या बाजूला. आणि बिनधास्त झोपा! मी काही त्रास नाही देणार तुम्हाला.”

मी उठलो आणि रूममध्ये ट्युब लाईट चालू होती ती बंद केली. आता रूममधील उजेड कमी झाला. खिडकीच्या आणि दरवाज्याच्या फटीतून जो काही प्रकाश येत होता त्याने थोडे फार दिसत होते.

कविता मॅडमने दोन्ही उश्या बेडवर फ्लॅट ठेवल्या आणि त्या एका उशीवर डोके ठेवून उजव्या कुशीवर झोपल्या. मी जाऊन त्यांच्या मागे दुसर्‍या उशीवर झोपलो. मी पाठीवर झोपून वर छताकडे बघत बसलो.

कविता मॅडम वळल्या आणि मा‍झ्या हातावर डोके ठेवत त्या मला बिलगल्या. मी तसाच पडून राहून त्या हाताने त्यांना जवळ धरून ठेवले. त्यांनी मान वर केली व हसून मा‍झ्या ओठांचे एक चुंबन घेतले आणि त्या पुन्हा खाली मान ठेवत झोपल्या. आपले डोळे मिटून घेत त्या झोपायचा प्रयत्न करू लागल्या.

कविता मॅडमला शब्द दिल्याप्रमाणे मी खरोखर त्यांना काही करणार नव्हतो. त्यांनी अर्ध्या तासाची चांगली झोप मागितली होती आणि मी त्यांना ती पुरेपूर देणार होतो. तेव्हा मी पण डोळे मिटून घेतले आणि झोपायचा प्रयत्न करू लागलो.

नॉर्मली मला दुपारची झोप लागत नाही तेव्हा आज सकाळपासून काय काय कसे कसे घडले ते मी डोळे मिटून आठवू लागलो. पण कदाचित गोराईच्या बीचवर फिरून, पाण्यात थोडी दंगामस्ती करून मला थकवा आलेला होता तेव्हा नंतर मला कशी झोप लागली ते मला कळलेच नाही.

कोणीतरी काहीतरी खेचतेय असे सेंसेशन मला जाणवू लागले. त्याने माझी झोप थोडी चाळावली. पण मी तसाच स्तब्ध पडून राहिलो. जसे जसे माझे मन जागृत व्हायला लागले तसे तसे ते फिलींग अजून वाढू लागले.

जेव्हा माझे मन पूर्ण जागे झाले तेव्हा मला जाणवले की कोणीतरी मा‍झ्या जांघेमध्ये काहीतरी करतय. मी मिटल्या डोळ्यांनी ते जाणून घ्यायचा प्रयत्न करू लागलो आणि मला जाणवले की माझा लंड टाईट झाला होता. नंतर मला जाणीव झाली की काहीतरी ऊबदार असे त्याच्या भोवती गुंफले होते. ते ऊबदार काहीतरी मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय.

मी झटकन डोळे उघडून समोर बघितले. कविता मॅडम मा‍झ्या पायात बसून माझा लंड चोखत होत्या! त्यांनी माझी अंडरवेअर खाली केली होती. त्यांच्या ऊबदार तोंडाने मा‍झ्या लंडाला एक वेगळेच सेंसेशन मिळत होते.

त्या सुखाची जाणीव झाली आणि एक सुस्कारा मा‍झ्या तोंडून बाहेर पडला. त्या आवाजाने कविता मॅडमनी वर माझ्याकडे पाहीले. मी डोळे उघडून त्यांच्याकडे बघतोय हे पाहून त्यांनी माझा लंडावरून तोंड वर केले आणि त्या प्रसन्नपणे हसल्या. मी पण त्यांच्याकडे पाहून हसलो. त्या हसत मला म्हणाल्या,

“मला जाग आली तर तुझा हा उठलेला होता. तुझ्या अंडरवेअरचा तंबू बघून मला राहवले नाही! म्हटलं तुझ्या ह्याला गोंजारून तुला पण उठवावे.”

“किती वाजलेत? तुमची झोप झाली का?” असे विचारत मी त्यांना वर यायला खुणवले.

“जवळ जवळ सव्वा तास होऊन गेला आहे. आपण झोपलो त्यानंतर.” त्या मा‍झ्या अंगावरून वर आल्या आणि मा‍झ्या अंगावर झोपत हसून म्हणाल्या, “आणि खूप छान झोप झाली माझी! एकदम निवांत! थँक्स सागर! मला आता खूप फ्रेश वाटतय.”

कविता मॅडमनी मा‍झ्या ओठांवर आपले ओठ ठेवले. मग मी त्यांना गच्च आवळले आणि त्यांचे कसून चुंबन घ्यायला लागलो. माझा लंड टाईट होता म्हणजे मी उत्तेजित झालेलो होतोच आणि त्यात वर कविता मॅडमचे अर्धनग्न शरीर मा‍झ्या अंगावर होते.

त्यांच्या मुलायम अंगाचा ऊबदारपणा माझी कामवासना अजून भडकवू लागला. मी त्यांच्या तोंडात जीभ सारून त्यांची जीभ चोखायला लागलो. त्यांना घट्ट पकडून मी त्यांच्या अंगावरून हात फिरवू लागलो. त्यांच्या नितंबांना मी चिवडायला लागलो.

त्या सुद्धा रंगात येऊन माझ्याबरोबर किसींग करत होत्या. त्यांची पुच्ची त्या मा‍झ्या लंडाच्या वरच्या भागावर घासत होत्या.

कविता मॅडमची पॅन्टी ओली झाली होती आणि त्याच्या थंड ओलसरपणाने माझी वासना अजून चेतत होती. मी त्यांना बाजूला खाली पाडले आणि मी त्यांच्या अंगावर रेललो. मग त्यांच्या ओठावरून माझे ओठ खाली सरकत गेले. चुंबन घेत घेत मी त्यांच्या छातीवर आलो.

आळीपाळीने त्यांच्या ब्रेसीयरवरून मी त्यांचे दोन्ही उभार चोखायला लागलो. त्यांचा कडक झालेला निप्पल ब्रेसीयरच्या कपड्यातून मला खुपत होता तेव्हा मी त्यांच्या उभारावरील ब्रेसीयर खाली खेचली आणि त्यांचे निप्पल तोंडात घेऊन चघळू लागलो. त्याने त्या चेकाळल्या आणि आपली पाठ वर करून आपली छाती मा‍झ्या तोंडावर घासू लागल्या.

पण मला तेथे थांबायचे नव्हते तेव्हा माझे तोंड मी अजून खाली सरकवत गेलो. मी चुंबत चुंबत त्यांच्या पोटावर आलो. त्यांच्या बेंबीत जीभ घालून मी काही क्षण घुसळली. मग मी खाली सरकलो आणि त्यांच्या पॅन्टीच्या कडेवर आलो.

तेथून खाली माझे ओठ घासत मी त्यांच्या पुच्चीच्या वरील दाण्यावर आलो. तोंड पूर्ण वासून पॅन्टीवरून मी त्यांच्या दाण्यासकट जमेल तितकी पुच्ची मा‍झ्या तोंडात घेतली आणि उत्कटपणे चोखायला लागलो. त्याने त्या अजून चेकाळल्या आणि माझे केस धरून माझे तोंड आपल्या पुच्चीवर दाबायला लागल्या.

मी पण पूर्ण चेकाळलो होतो. माझा लंड खूपच कडक झालेला होता. तेव्हा मी त्यांच्या पुच्चीवर तोंड तसेच ठेवून फिरायला लागलो आणि फिरता फिरता मी माझी अंडरवेअर काढून टाकली. मग मी माझा लंड त्यांच्या तोंडाजवळ नेला.

कविता मॅडमनी लगेच ओळखले की मा‍झ्या मनात काय होते. कारण त्यांनी लगेच मा‍झ्या मांडीमध्ये तोंड खुपसले आणि माझा लंड गपकन आपल्या तोंडात घेतला. मी सरकलो आणि त्यांच्या डोक्याच्या दोन्ही बाजूला पाय ठेवून व्यवस्थित त्यांच्या अंगावर ओणवा झालो.

मग त्यांच्या पोटावर किंचित रेलत मी खाली झालो आणि मग त्यांच्या पुच्चीवरून त्यांची पॅन्टी बाजूला करत मी त्यांच्या नग्न पुच्चीवर तोंड ठेवले. त्यांच्या मांडीखालून हात घालून मी त्यांच्या पुच्चीत दोन बोटे सारली आणि ती आत-बाहेर करत त्यांचा दाणा चोखायला लागलो.

ह्या सिक्स्टी नाईन पोजीशनमध्ये आम्ही या आधी काही वेळा तोंडसुख घेतले होते तेव्हा काय आणि असे केले की आम्ही चेकाळतो हे आम्हाला माहीत होते.

मग जास्त वेळ न लागता आम्ही दोघेही कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचलो. पहिले कविता मॅडम झडायला लागल्या आणि त्या बेभान होऊन आपली कंबर हलवायला लागल्या. ते पाहून माझा बांध फुटला आणि मी हलकी कंबर हलवून त्यांच्या तोंडात गळायला लागलो.

कविता मॅडमने आवडीने माझे वीर्य गिळून घेतले. त्या इतक्या जोराने माझा लंड चोखत होत्या की जणून सगळे वीर्य शोषून घेत होत्या. मी त्यांच्या तोंडात उत्कटपणे गळत राहिलो. दोघेही कामतृप्त झालो तेव्हाच शांत झालो!

मग मी त्यांच्या अंगावरून बाजूला झालो व तसाच खाली लवंडलो. तसेच निपचित पडून राहत मी नुकत्याच अनुभवलेल्या कामसुखाचा उन्माद अनुभवू लागलो.

कविता मॅडम बेडवरून उठल्या आणि कोपऱ्यातील मोरीत गेल्या. मी पडल्या पडल्या त्यांच्या हालचालीचा अंदाज घेत होतो. मग मला पाण्याच्या धारेचा आवाज आला. बहुतेक त्या मोरीमध्ये मुतत होत्या. त्यांचे झाल्यावर त्यांनी मोरीत पाणी टाकल्याचा मला आवाज आला.

मग त्यांनी तोंड वगैरे धुतले असावे. आणि मग त्या बेडजवळ आल्या. मी तोंड वळवले आणि त्यांच्याकडे बघितले. त्या मा‍झ्या बाजूला पडल्या आणि त्यांनी मला मिठी मारली. मी पण त्यांना मिठी मारत म्हटले,

“मॅडम. पण तुम्ही मला अजून तुमचे पूर्ण नग्न शरीर दाखवले नाही.”

“आता अजून काही बघायचे बाकी आहे का? तुला ऑलरेडी सगळे भाग दिसले आहेत.” त्यांनी हसून म्हटले.

“हो! पण तरीही हे वितभर कपडे तुमच्या अंगावर आहेत. मला तुम्हाला पूर्ण नग्न बघायचेय. एक बोट कपडाही तुमच्या अंगावर नकोय.” मी हळुवारपणे त्यांना म्हणालो.

“ठीक आहे. कर तुझी इच्छा पूर्ण. तूच काढ मा‍झ्या अंगावरचे हे राहिलेले वितभर कपडे.” त्यांनी अचानक म्हटले आणि मी अवाक झालो!

मला वाटले कविता मॅडम अजून थोडे आढेवेढे घेतील. पण त्या पटकन तयार झाल्या होत्या! मग मी पण वेळ वाया न घालवता पटकन उठलो व बेडवरून टुणकन उडी मारून खाली उतरलो. मी पटकन जाऊन लाईट लावली आणि चटकन बेडजवळ आलो.

रूममध्ये आता पुरेसा प्रकाश पडला होता. मी लाईट लावल्यावर कविता मॅडमला लाज वाटली की काय कोण जाणे पण त्या वळल्या होत्या आणि आता आपल्या पोटावर झोपल्या होत्या. मी त्यांच्या बाजूला बसलो आणि त्यांच्या कंबरेवरील पॅन्टीत बोटे खुपसली.

मग मी त्यांची पॅन्टी खाली खाली खेचत काढून टाकली. मग त्यांच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक मी उघडला आणि ब्रेसीयर त्यांच्या पाठीवरून बाजूला सरकवली. मग मी कविता मॅडमचा हात धरून त्यांना वळवू लागलो. त्या हळूहळू वळत गेल्या आणि पाठीवर सरळ झाल्या. त्यांनी लाजून आपले डोळे मिटून घेतले होते.

पण आपल्या अंगाचा कुठलाही भाग त्यांनी झाकून घेतला नाही की त्यांनी कसला संकोच दाखवला नाही. आणि आता येथे माझ्यासमोर कविता मॅडम पूर्ण नागड्या होऊन पडल्या होत्या. त्यांना तसे पूर्ण नागडे बघायला माझा जीव कासावीस झालेला होता आणि आता माझी ती तगमग शांत होणार होती.

कविता मॅडमचे छोटे छोटे पण भरीच छातीचे उभार नग्न झाले होते. त्यावरील निप्पल ताठ होऊन मला खुणवत होते. उत्तेजनेने निप्पल भोवतीचा अरोला आकसला होता व त्यावरील लव उभी राहिली होती. जोराने श्वास घेत असल्याने त्यांचे पोट हलत होते. त्या हालचालीने पोटावरची बेंबी आकसत होती, प्रसरण पावत होती.

खाली त्यांच्या पुच्चीच्या वरच्या भागाची केसं त्यांनी ट्रिम केल्यासारखी वाटत होती. प्रथमच मी त्यांची पुच्ची इतक्या स्पष्टपणे बघत होतो. किंचित काळी असलेली त्यांच्या पुच्चीची पटल पुच्चीच्या रसाने ओली होऊन चमकत होती. लांबसडक असलेले त्यांचे पाय आणि किंचित बारीक असलेल्या त्यांच्या मांड्या मला भलत्याच सेक्सी वाटल्या!

काही क्षण मी नागड्या कविता मॅडमचे वरून-खाली निरीक्षण करत राहिलो. लज्जेने त्यांनी डोळे झाकून घेतले होते तेव्हा माझी नजर बिनधास्त त्यांच्या नागड्या अंगावरून मुक्त फिरत होती. त्यांना तसे पूर्ण नागडे बघून माझा लंड कधीच पुन्हा कडक झालेला होता.

मी नुकताच गळालो होतो हे कोणाला सांगून खरे वाटले नसते इतका तो कडक झाला होता. मी हळूच कविता मॅडमच्या बाजूला पडलो आणि त्यांच्या कानाजवळ तोंड नेवून कुजबूजलो,

“मॅडम. काय सेक्सी दिसता तुम्ही नागड्या! एकदम सेक्सी सेक्सी!”

“चल काहीतरीच काय. तू उगाच माझी स्तुती करतोय.” मा‍झ्या स्तुतीने त्या हुरळून गेल्या पण डोळे मिटून ठेवत त्यांनी लाजत म्हटले.

“खरच मॅडम. मी खोटे नाही बोलत. तुमच्या नागड्या सेक्सी अंगाची करामत बघायची आहे का? इकडे हात द्या तुमचा. दाखवतो तुम्हाला.”

असे बोलून मी त्यांचा हात पकडून मा‍झ्या लंडावर आणला आणि त्यांना माझा कडक झालेला लंड पकडायला लावला.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!