कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली.

जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड स्पर्शाने अंगावर शहारे आले! मग मी कविता मॅडमला सजेस्ट केले की आपण बीचच्या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंत चालत जावुया.

त्या उत्साहाने तयार झाल्या आणि मग आम्ही चालायला सुरुवात केली. आकाश एकदम निरभ्र होते पण थंडावा असल्याने ऊन लागत नव्हते. तो ऑड दिवस असल्याने बीचवर अजिबात गर्दी नव्हती. आमच्यासारखेच एखाद दुसरे जोडपे दिसत होते.

चालता चालता मी कविता मॅडमला काही फनी जोक्स सांगायला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्या जास्त हसत नव्हत्या पण जस जसे आम्ही पुढे जाऊ लागलो तसे त्यांचा मूड खुलत गेला. नंतर मग त्या दिलखुलासपणे हसायला लागल्या.

त्या पण काही किस्से सांगायला लागल्या आणि मी उगाचच त्यांना जास्तच दाद द्यायला लागलो. त्याने त्यांचा मूड अजून चांगला झाला! मी मुद्दाम त्यांच्या नवऱ्याचा किंवा सासरचा टॉपीक टाळत होतो जेणेकरून त्यांना त्याची आठवण न रहावी. त्या पण त्याबद्दल काही बोलत नव्हत्या.

नंतर चालता चालता मी हळूच त्यांचा हात धरला. त्यांनी तो लगेच सोडवला नाही पण आजूबाजूला नजर टाकून कोणी बघत तर नाही ना हे त्यांनी हळूच चेक केले. तसे आमच्याजवळ कोणी नव्हतेच आणि जे कोणी लांब लांब होते ते अगदी तुरळक लोक होती.

मग त्या थोड्या आश्वस्त झाल्या आणि त्यांनी माझा हात घट्ट पकडला. मग एकमेकांच्या हातात हात गुंफून आम्ही गप्पा मारत थोडा वेळ चालत राहिलो. नंतर मग मी त्यांच्या कंबरेत हात घातला आणि त्यांना खेटून चालायला लागलो.

काही क्षण त्या थोडा टेन्स झाल्या पण पुन्हा त्या रिलॅक्स झाल्या. त्यांनी पण नंतर मा‍झ्या कंबरेत हात घातला आणि मग आम्ही एकमेकांना घट्ट जवळ धरत चालत राहिलो.

गप्पा मारात मारत आम्ही बरेच दूर चालत आलो होतो. मग आम्ही परत मागे फिरलो. एका क्षणी मी कविता मॅडमला धरून पाण्यात थोडे आत आत चालायला लागलो. आधी आधी त्या थोड्या आत आल्या पण जसे पाणी गुढग्याच्या जवळ आले तसे त्यांनी बाहेर जावुया म्हटले.

मी त्यांना म्हटले चला हो अजून आत. असे म्हणून मी जबरदस्ती त्यांना आत नेवू लागलो. त्या हसून नकार द्यायला लागल्या आणि विरोध करायला लागल्या. कपडे भिजतील ह्या सबबीवर त्या अजून आत यायला मागत नव्हत्या. शेवटी मी त्यांच्यापासून बाजूला झालो आणि त्यांच्या अंगावर पाणी उडवू लागलो.

आधी कविता मॅडमला कळेना काय करावे ते आणि त्या मला बडबडत करत स्वत:चा बचाव करू लागल्या. पण मी त्यांना पूर्ण भिजवलेच. मग त्या पण चिडल्या आणि त्या मा‍झ्या अंगावर पाणी टाकू लागल्या.

मी आधी आधी थोडा बाजूला राहून स्वत:चा बचाव करण्याचे नाटक केले आणि मग मी त्यांच्या अंगावर झेप घेतली आणि त्यांना खाली पाडले. किंचाळत, हसत खिदळत त्या मला बडबड करू लागल्या.

त्यांच्याबरोबर मी पण पाण्यात पडलो होतो आणि आता आम्ही दोघेही पूर्ण भिजलो होतो. आता भिजलोच होतो तर आम्ही थोडे अजून आत कंबरे एवढ्या पाण्यात गेलो. मग मी त्यांना मिठीत घेत पाण्यात पडलो.

सुरुवातीला त्यांनी मा‍झ्या मिठीतून सुटण्याचा लटका प्रयत्न केला पण मी त्यांना सोडले नाही. मग त्या पण मा‍झ्या अंगाला चिकटल्या. मग आम्ही एकमेकांना चोंबाळत पाण्यात लोळू लागलो.

आम्ही कधी किसींग चालू केले हे आम्हाला कळलेच नाही. पाण्याच्या आत मी कविता मॅडमची छाती दाबत होतो तर कधी त्यांचे नितंब दाबत होतो. त्यांचा हातही मा‍झ्या लंडावर फिरत होता.

माझा लंड तर कडक झालाच होता आणि कविता मॅडमही उत्तेजित झाल्या होत्या. पण तेथे तसे बीचवर त्यापेक्षा जास्त आम्हाला काही करता येत नव्हते. तेव्हा मी रूमवर परतायचे ठरवले.

थोडा वेळ पाण्यात मस्ती केल्यावर आम्ही बाहेर आलो. आम्ही दोघेही पूर्ण भिजलो होतो. कविता मॅडमचा ड्रेस भिजून त्यांच्या अंगाला चिकटला होता. पण नशीब तो पारदर्शक ड्रेस नव्हता त्यामुळे आतील त्यांची ब्रेसीयर व पॅन्टी दिसत नव्हती.

पण ड्रेस भिजून अंगाला चिकटल्याने त्यांची फिगर त्यावरून कळत होती. बीचवर जास्त कोणी नव्हतेच तेव्हा लाजायचा प्रश्न नव्हता. आम्ही तसेच बीचवरून चालत गप्पा मारत परत आम्ही घेतलेल्या रूमजवळ आलो. रूमच्या जवळ तो मुलगा एक टॉवेल घेऊन उभा होता.

मी त्याच्या जवळ गेल्यावर त्याने मला सांगीतले की रुमच्या मागे एक बाथरूम आहे ज्यात शॉवर आहे. आम्ही तेथे अंघोळ करू शकतो आणि त्यासाठी तो प्रत्येकी दहा रुपये चार्ज करणार होता.

मी त्याला ‘ठीक आहे’ म्हणालो आणि ‘रुपये रूम सोडताना देतो’ असे म्हणालो. तो ‘ठीक आहे’ म्हणाला आणि आम्हाला रूमच्या मागे घेऊन गेला. बाथरूम दाखवून तो निघून गेला.

मी मॅडमला म्हणालो की ‘तुम्ही आत जाऊन सगळे कपडे काढून अंघोळ करा आणि सगळे कपडे धुवून चांगले पिळा आणि मग पुन्हा घाला. नंतर मग आपण रूममध्ये कपडे काढून सुकायला ठेवूया.’

कविता मॅडमने ठीक आहे म्हटले आणि त्या आत बाथरूममध्ये गेल्या. मी बाहेर उभा राहून त्यांची वाट बघू लागलो. साधारण पंधरा मिनीटांनी कविता मॅडम बाहेर आल्या. त्यांनी अंगावरील ड्रेस पिळून सगळे पाणी काढले होते.

केस धुतल्याने त्यांनी ते मोकळे सोडले होते. मग मी त्यांना रूममध्ये जाऊन बसायला सांगीतले आणि मग मी बाथरूममध्ये अंघोळीला गेलो. बाथरूममध्ये आल्यावर मी सगळे कपडे काढून नागडा झालो.

नागडे झाल्याबरोबर माझा लंड कडक झाला पण मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून तशीच अंघोळ केली. आणि मग मी माझे सगळे कपडे पाण्याखाली धुवून चांगले पिळले. मग ते पिळून कोरडे केलेले कपडे मी पुन्हा घातले आणि बाहेर आलो.

मी रूममध्ये आलो आणि दरवाजा लॉक करून घेतला. कविता मॅडम बेडवर एका कोपऱ्याला बसल्या होत्या. मी खिडकी वगैरे नीट लावल्यात की नाही तसेच कुठून आतले काही दिसणार नाही ना हे नीट चेक करून घेतले आणि निश्चिंत झालो!

मग मी कविता मॅडमजवळ आलो आणि हसून त्यांना म्हणालो,

“चला! आता आपण कपडे काढून वाळायला ठेवूया.”

“अरे पण कपडे काढून अंगात घालायचे काय?” उत्तर माहीत असूनही त्यांनी प्रश्न केला.

“कशाला काय घालायचे? आपण असेच रहायचे. नागडे!” मी चावटपणे हसून म्हटले.

“व्वा! शहाणा आहेस! असे बोलतोस जसे काही आपण नग्न शतकात रहातोय.” मॅडमनी जोक करत म्हटले.

“मग काय झाले? आता आपण एकमेकांना काय लाजायचे? आपल्यात काही लपून राहिले आहे का?” मी मुद्दाम हसून तिरकस प्रश्न केला.

“हंम्म्मऽऽ. कळते हो मला. तुला काय म्हणायचेय ते. इतकी काही मी दुधखुळी नाही.” त्यांनी लटकेपणे म्हटले.

“हो ना. मग झाले तर. तसेही आज मी तुम्हाला नग्न बघणार होतो. त्यासाठीच तुम्ही आज हा ड्रेस घालून आला होता.” मी हसून म्हणालो.

“हो! पण मी काय तुझ्या समोर नागडी फिरणार नव्हते. ते मी फक्त पाच दहा मिनिटे नग्न होऊन तुला दाखवणार होते.” त्यांनी किंचित आवाज चढवत म्हटले.

“हळू मॅडम हळू. मोठ्याने बोलू नका. बाहेर कोणाला ऐकू जाईल,” मी आवाज लहान करत त्यांना म्हणालो.

“हे बघा, मॅडम. पाच दहा मिनिटे तुम्ही माझ्यासमोर नग्न झाला असता तर मी तुम्हाला बघणार होतो. तुमचे अंग न अंग मी न्याहाळणार होतो. मग नंतर त्या दहा मिनीटाची अजून तीस मिनिटे झाली तर त्याने काय फरक पडतो? तुम्हाला जी लाज वाटणार आहे ती पहिली पाच मिनीटेच वाटणार आहे. नंतर तुम्हाला मा‍झ्या नजरेची सवय होईल आणि काही वाटणार नाही.” मी युक्तीवाद केला.

“नालायक! बेशरम! लाज पण वाटत नाही असे बोलायला. मी नाही बाई सगळे कपडे काढणार. मी फक्त ड्रेस काढून ठेवते.” असे बोलून कविता मॅडम उठून उभ्या राहिल्या.

“बरं ठीक आहे. आधी नुसता ड्रेस काढून ठेवा. आपण जेवेपर्यंत. मग नंतरचे नंतर बघू.” मी मिश्किलपणे हसत म्हणालो.

मा‍झ्या बोलण्यातली खोच त्यांना कळली आणि त्यांनी मारक्या म्हशीसारखे फक्त माझ्याकडे बघितले. मी त्यांच्या नजरेकडे दुर्लक्ष करून माझे कपडे काढायला लागलो. त्या पण आपला ड्रेस काढायला लागल्या.

मी शर्ट आणि पॅन्ट काढली आणि फक्त अंडरवेअरवर उभा राहिलो. कविता मॅडमनीही आपला पंजाबी ड्रेस काढला आणि त्या फक्त ब्रेसीयर व पॅन्टीवर माझ्यासमोर उभ्या राहिल्या.

आज त्यांनी क्रिम कलरची ब्रा-पॅन्टी घातली होती आणि ती थोडी ओली असल्याने मला त्यांच्या ब्रामधून डार्क अरोला आणि खाली पॅन्टीमधून पुच्चीचा काळा भाग थोडा थोडा दिसत होता. माझी नजर त्यांच्या ब्रा-पॅन्टीवर रेंगाळतेय हे कविता मॅडमच्या लक्षात आले पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

नंतर मग आम्ही त्या अर्धनग्नपणाचा जास्त बाऊ न करता आपापले लंचचे डबे बाहेर काढले. आणि मग आम्ही एका बाजूला असलेल्या छोट्या टेबल-खुर्चीवर बसून जेवायला सुरुवात केली. बोलताना आम्ही गोराई बीच आणि तेथील वातावरणाबद्दल बोलत होतो.

जेवण झाल्यावर आम्ही पाणी वगैरे प्यायलो आणि डबे पुन्हा बॅगेत ठेवून दिले. नंतर मग मी आमचे ओले कपडे त्या टेबल-खुर्चीवर वाळत घातले. ती टेबल खुर्ची मी सिलींग फॅनच्या खाली आणून ठेवली जेणेकरून कपडे लवकर सुकावेत.

तिकडे कविता मॅडम भिंतीला उश्या टेकवून त्याला रेलून बेडवर बसल्या होत्या. त्यांनी आपले पाय सरळ लांब करत पायाची अडी घातली होती. तसे बसून त्या उत्सुकतेने मा‍झ्या हालचाली बघत होत्या.

जेव्हा माझे झाले तेव्हा मी त्यांच्या जवळ गेलो आणि त्यांच्याकडे बघून हसलो. त्या पण माझ्याकडे बघून प्रसन्नपणे हसल्या. मी बेडवर चढलो आणि त्यांच्या बाजूला पडलो. आधी मी एक विताचे अंतर आमच्या मध्ये ठेवले होते पण मग मी अजून जवळ सरकलो आणि त्यांना टेकून बसलो.

त्या स्तब्धपणे बसून होत्या. मी एक हात त्यांच्या खांद्यावर टाकून त्यांना जवळ ओढले. त्या मा‍झ्या मिठीत आल्या आणि वर माझ्याकडे बघून त्या लाडिक स्वरात मला म्हणाल्या,

“सागर. तू एक चांगला मुलगा आहेस ना? माझी खूप काळजी करतोस ना?”

“ऑफकोर्स! त्यात काही शंकाच नाही.” मी अभिमानाने उत्तर दिले.

“तुला मा‍झ्या सुखाची खूप काळजी आहे, हो ना? मा‍झ्या सुखासाठी तू काहीही करायला तयार आहेस. बरोबर ना?” पुन्हा त्यांनी विचित्रपणे हसत लाडात म्हटले.

“अगदी बरोबर!” मी बेधडक कबूल केले.

“मग मी तुला एक रिक्वेस्ट करू? तू ऐकशील का?” त्यांनी अजिजीच्या स्वरात मला विचारले.

“ऐकेल ना. त्यात काय एवढे. तुम्ही फक्त सांगा.” त्यांना काय म्हणायचेय ते काही मला कळेना.

“काल रात्री मला नीट झोप मिळालेली नाही. ह्यांच्याशी भांडून मी खूप अस्वस्थ होते रात्री. माझी इतकीच रिक्वेस्ट आहे. की मला अर्धा तास व्यवस्थित झोपायचेय. तेव्हा मला झोपून देशील का? प्लिज!” त्यांनी काकुळतीला आल्यासारखी विनंती केली.

“ओह कमॉन, मॅडम. नक्की झोपून देईल. इतकी कळकळीने विनंती करायची काही गरज नाही. मला खरच तुमची खूप काळजी आहे. तुम्ही झोपा खुशाल! मी अजिबात तुम्हाला डिस्टर्ब करणार नाही. तुम्ही उठाल तेव्हाच मी उठेल.” असे बोलून मी प्रेमाने त्यांना जवळ घेतले आणि त्यांच्या ओठाचे एक चुंबन घेतले.

“ओह सागर. तू किती चांगला आहेस! तुझा हा आधार आहे म्हणून मा‍झ्या जीवनात थोडे सुख आहे.”

असे बोलून कविता मॅडम मला बिलगल्या आणि आम्ही किसींग करायला लागलो.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!