कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो.

माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या भागावर त्याला घासू लागलो. त्यांनाही मा‍झ्या लंडाचा कडकपणा जाणवत होता आणि त्या पण नकळत आपली पुच्ची मा‍झ्या लंडावर दाबत होत्या.

मग मी त्यांच्या दोन्ही उभारावरून त्यांची ब्रेसीयर खाली खेचली आणि त्यांचे उभार उघडे केले. त्याने कविता मॅडमला पुन्हा प्रचंड शरम वाटली आणि त्यांनी आपले डोळे मिटून घेतले. मग मी त्यांचे उभार आळीपाळीने चोखायला लागलो.

उत्तेजनेने कडक झालेला त्यांचा निप्पल मी तोंडात पकडून चघळायला लागलो. कधी कधी मी त्यांचे उभार हातात पकडून दाबत होतो वर निप्पल तोंडात घेऊन चोखत होतो. माझी कामवासना आता अनावर झाली होती. मा‍झ्या लंडात वेगळेच प्रेशर तयार झाले होते.

तेव्हा आता तो माझा तापलेला लंड मला कविता मॅडमच्या भोकात घालून शांत करायचा होता. तेव्हा मी खाली आमच्या जांघेत हात घातला आणि माझी पॅन्ट खोलू लागलो. तिला ते जाणवले आणि ती सावध झाली. आपले डोळे उघडून ती आश्चर्याने माझ्याकडे बघायला लागली आणि मला तिने विचारले,

“सागर. काय करतोस?”

“काय म्हणजे? माझा लंड बाहेर काढतोय.” मी अधीरपणे म्हणालो.

“कशाला? काय करायचा विचार आहे तुझा?” त्यांनी घाबरत विचारले.

“आता काय करणार? तुम्हाला झवायचा विचार आहे माझा.” मी बिनधास्त म्हणालो.

“न. नाहीऽऽ! नको! प्लिज!” त्या मला ढकलायचा प्रयत्न करत म्हणाल्या.

“नको? का? आता का थांबवता, मॅडम? मी तापलोय आता.” मी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत म्हणालो.

“नको प्लिज! ऐक माझे. प्लिज जरा एक मिनिट थांब. फक्त एक मिनिट माझे ऐक.” त्या मला विनंती करू लागल्या.

“बरं काय ते बोला लवकर.” मी तसेच थांबत त्यांना म्हणालो.

“तू जरा मा‍झ्या अंगावरून उठ तर खर. तुझ्या वजनाने मला कसेतरीच होतेय.” त्या म्हणाल्या.

तेव्हा मी त्यांच्या अंगावरून उठलो आणि बाजूला बसलो. त्या पण उठून बसल्या आणि त्यांनी आपले केस गोळा करून त्याचा मागे एक अंबाडा बांधला. मग त्या मला म्हणाल्या,

“सागर. मी तुला नकार नाही देत. पण असा घाईघाईत सेक्स नकोय मला. आणि अजूनही मा‍झ्या मनाची तयारी झालेली नाही. मग उगाच मा‍झ्या मनाविरुद्ध कशाला जबरदस्ती करतोस? तुला जसे ह्यातून सुख पाहिजे तसे मला पण आनंद मिळायला हवा ना?”

“हो! पण मग तुमची तयारी कधी होणार? मला आता रहावत नाही. आणि आता थांबण्यात काय अर्थ आहे?” मी त्रासिकपणे म्हणालो.

“मी जास्त दिवस नाही तंगवणार तुला. पण प्लिज आज नको.” त्या काकुळतीने मला म्हणाल्या.

“अहो मॅडम. पण मग मी ह्याचे काय करू? हा इतका कडक झालाय तर ह्याला कसा शांत करू?” मी सुचकपणे म्हणालो.

“मी हलवून देते ना. जसे थिएटरमध्ये केले होते तसे.” त्यांनी पटकन म्हटले.

“नाही मॅडम. नुसते तसे हलवून नाही शांत व्हायचा हा. त्याला भोक पाहिजे.”

“अरे मी मस्तपैकी हलवून देते. तुला आवडेल ते.” त्यांनी पुन्हा मला पटवायचा प्रयत्न केला.

“नाही होणार माझे समाधान त्याने,” मी त्रासिकपणे म्हणालो आणि मला काहीतरी सुचले तसे पुढे म्हणालो, “एक काम करा. माझा तोंडा घ्या.”

“कायऽऽऽ? तोंडातऽऽऽ! नको रे बाबा!” त्यांनी आश्चर्याने म्हटले.

“मग पुच्चीत घ्या. कुठल्यातरी भोकात त्याला तुम्ही घ्याच. कुठल्या ते तुम्ही ठरवा.” मी निर्वाणीचे म्हणालो.

कविता मॅडम मला सागर. ऐक माझे. मी काय म्हणते वगैरे बोलायला लागल्या पण मी त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत उठून उभा राहिलो आणि माझी पॅन्ट मी खोलली. पॅन्ट खोलून मी ती आतील अंडरवेअरसकट खाली सरकवली आणि माझा लंड टणकन ताठ उभा राहत मोकळा झाला.

मा‍झ्या लंडावर नजर पडली तसे कविता मॅडम “ई! नालायक!” म्हणत पटकन मागे सरकल्या.

मी त्यांच्या लज्जेची पर्वा न करता माझी पॅन्ट पूर्ण काढून टाकली आणि पुन्हा खाली सोफ्यावर बसलो. माझा लंड अभिमानाने ताठ होऊन उभा होता. मी कविता मॅडमकडे पहात त्याला मुठीत पकडून हळूहळू हलवायला लागलो.

त्या लाजत-मुरडत आश्चर्याने मा‍झ्या लंडाकडे बघत होत्या तर कधी वर माझ्याकडे बघत होत्या. मी हसून चावटपणे त्यांना विचारले,

“मग मॅडम काय विचार केलात तुम्ही? कुठे घेता याला?”

कविता मॅडमसमोर तसे नागडे बसून त्यांच्याशी असे चावट चावट बोलायला मला खूप मजा वाटत होती. माझा लंड कमालीचा कडक झाला होता! त्याला हलवत हलवत मी त्यांच्याशी बोलत होतो. मा‍झ्या प्रश्नाने कविता मॅडम थोड्या विचारात पडल्या होत्या.

काय उत्तर द्यावे हे त्यांना कळत नव्हते. शेवटी मी थोडे त्रासिकपणे त्यांना म्हटले,

“कमॉन, मॅडम. करा लवकर डिसाइड. मला रहावत नाही आता. प्रेशर जास्त झालेय.”

“मी. मी तोंडात घेते.” त्यांनी लाजून हळूच म्हटले.

“तोंडात? ओके! चालेल! या इकडे.” मी खूषीत म्हटले आणि त्यांचा हात धरून त्यांना जवळ ओढले.

“पण. पण तू मा‍झ्या तोंडात फिनीश होवू नकोस. म्हणजे मी बाहेर काढून फिनीश करेल. चालेल ना?” मा‍झ्या जवळ बसत त्या शाशंकपणे म्हणाल्या.

“फ्रॅन्कली सांगायचे तर नाही चालणार. पण चालवून घेईल. पहिली वेळ आहे ना आपली.” मी हसून म्हणालो आणि ते ऐकून त्यांना हायसे वाटले.

मग मी सोफ्यावर थोडा खाली सरकून बसलो. आणि मग मी कविता मॅडमचा हात पकडला आणि मा‍झ्या लंडावर ठेवला. त्यांनी आधी काही क्षण त्याला नुसते धरून ठेवले. त्या लाजत शरमत मा‍झ्या लंडाकडे चमकत्या डोळ्यांनी बघत होत्या आणि वर माझ्याकडे बघत होत्या.

मला घाई झाली होती की त्या कधी माझा लंड तोंडात घेतात याची. पण मला घाई करून त्यांच्यावर जबरदस्ती करायची नव्हती. तेव्हा मी काही न बोलता त्यांना त्यांचा वेळ घेऊ दिला. नंतर त्यांना थोडे खुलवण्यासाठी मी बोलायला सुरुवात केली.

“कसा वाटतोय माझा लंड, मॅडम? म्हणजे तुम्ही थिएटरमध्ये पकडला होता त्याला हातात. पण तेथे तुम्हाला अंधारात दिसला नसेल. आता नीट दिसतोय तर सांगा ना कसा दिसतो?”

“चांगला लांब आहे. तुझ्यासारखा.” त्या शरमेने म्हणाल्या.

“एक विचारू का? तुमच्या मिस्टरांचा केवढा आहे? म्हणजे इतकाच आहे की ह्यापेक्षा मोठा?” मी चावटपणे विचारले.

“असेल इतकाच. पण तुझा जरा जाड आहे.” त्यांनी लाजत लाजत उत्तर दिले.

“चला! काहीतरी जमेची बाजू आहे म्हणजे मा‍झ्या लंडात. म्हणजे तुम्हाला आवडायला काही हरकत नाही.” मी हसून म्हणालो.

“नाही रे बाबा. त्यांचा आत घेते तर किती त्रास होतो मला. तुझा घेतला तर माझी वाटच लागेल.” त्या घाबरून म्हणाल्या. खरेच घाबरल्या की नाटक करत होत्या ते त्यांनाच माहीत.

“काही होणार नाहे, मॅडम. सुरुवातील थोडा त्रास वाटेल. नंतर मजा येईल.” मी हसून म्हणालो आणि पुढे हळूच त्यांना म्हटले, “हलवा ना मॅडम माझा लंड. खूप बरे वाटते! खास करून तुमच्या हाताने.”

मग कविता मॅडम माझा लंड हलवू लागल्या. मा‍झ्या लंडाभोवती आपले बोटे आवळून त्या मा‍झ्या लंडावर मूठ मारायला लागल्या. त्या सुखाने मी हुरळून गेलो! माझा हात त्यांच्या गोऱ्या उघड्या पाठीवर फिरायला लागला.

थिएटरमध्ये त्यांनी माझा लंड असाच हलवला होता पण मला त्यांची छाती दाबण्याव्यतिरीक्त दुसरे काही करता आले नव्हते. पण आता येथे ऑफीसच्या एकांतात मला बरेच काही त्यांच्याबरोबर करता येणार होते.

मी हात फिरवत वर त्यांच्या मानेवर नेला आणि त्यांचा चेहरा मा‍झ्या चेहर्‍याजवळ ओढला. मग मी त्यांच्या ओठांवर ओठ ठेवून त्यांना किसींग करू लागलो.

मी डायरेक्ट माझी जीभ त्यांच्या तोंडात घातली आणि त्यांची जीभ चोखायला लागलो. माझा एक हात मी त्यांच्या पाठीवरून नितंबापर्यंत फिरवत होतो तर दुसर्‍या हाताने पुढे त्यांची छाती दाबत होतो.

पाठचा हात नितंबावर मी त्यांच्या पॅन्टीत खुपसत होतो व माझी बोटे त्यांच्या नितंबाच्या फटीत शिरायची. तर पुढे मी त्यांच्या ब्रेसीयरमध्ये हात घालून त्यांचा निप्पल पकडून दाबायचो.

मा‍झ्या हातांचा इतका मुक्त संचार कधी त्यांच्या अंगावर झाला नव्हता आणि त्यांना तसे चोंबाळताना माझी उत्तेजना चेकाळत होती. त्यांची जीभ चोखता चोखता मी हळूच त्यांना बोलायला लागलो.

“ओहह मॅडमऽऽ. तुमची ही रसाळलेली जीभ आता मा‍झ्या लंडावर फिरेल ना? तुम्ही तुमच्या ह्या टपोऱ्या ओठांमध्ये माझा लंड पकडाल ना? तुमच्या ह्या ओल्या ओल्या ऊबदार तोंडात माझा लंड घेणार ना? तुमच्या ह्या लाळेने मा‍झ्या लंड ओला कराल ना? सांगा ना! घेणार ना माझा लंड तुमच्या तोंडात. खोलवर.”

“हुंऽऽऽ.” कविता मॅडमनी हुंकार भरत आपली तयारी दर्शवली.

“मग आता कसली वाट बघताय. वाका खाली. आणि घ्या माझा लंड तोंडात. आता नाही वाट बघवत जास्त. मला बघायचेय. तुमच्या ह्या मुलायम तोंडात माझा लंड कसा आत-बाहेर होतो ते. ओहह मॅडम. घ्या ना माझा लंड!”

मी कमालीचा उत्तेजित झालो आणि मीच त्यांचे डोके खाली दाबायला लागलो. कविता मॅडमने खाली वाकायला लागल्या. हळूहळू त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडाजवळ पोहचले. त्या थोडे बाजूला सरकल्या जेणेकरून त्यांना नीट खाली वाकून लंड तोंडात घेता यावा. शेवटी एकदाचे त्यांचे ओठ मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले!

तो मा‍झ्या आयुष्यातील सगळ्यात आनंदाचा क्षण होता! कविता मॅडमबद्दल जेव्हा मी सर्वात पहिले लैंगीक विचार केले होते तेव्हापासून मी हे स्वप्न बघत होतो की त्या आपल्या तोंडात माझा लंड घेऊन चोखत आहे. आज ते स्वप्न मा‍झ्या समोर प्रत्यक्षात घडत होते.

आनंदाने मी एकदम हुरळून गेलो आणि मा‍झ्या अंगात गोड संवेदना सळसळू लागल्या! काही क्षण आपले ओठ मा‍झ्या लंडावर ठेवल्यावर त्यांनी आपले ओठ विलग केले आणि मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला.

सुपाडा पास झाला आणि बघता बघता त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर खाली खाली जात मा‍झ्या लंडाच्या मुळाला पोहचले. हुर्रेर्रेऽऽऽ! शेवटी कविता मॅडमच्या तोंडात माझा लंड पूर्ण गडप झाला!

त्या आनंदाच्या भरात मी नकळत कंबर हलवली आणि माझा लंड अजून एखाद सेंटीमीटर त्यांच्या तोंडात घुसला. त्यांने त्यांचा श्वास अडकला बहुतेक कारण पटकन त्यांनी आपले तोंड मा‍झ्या लंडावरून काढून घेतले. वर होत त्यांनी माझ्याकडे पाहून एक दिर्घ निश्वास टाकला.

मी आनंदाने त्यांच्याकडे बघून हसलो आणि त्या कसेबसे हसल्या. मी त्यांच्या मानेवर हात ठेवून त्यांना पुन्हा खाली ढकलायला गेलो तर त्यांनी स्वत:हून तोंड खाली नेले. पुन्हा त्यांनी माझा लंड आपल्या तोंडात घेतला.

आणि मग कविता मॅडम मा‍झ्या लंडावर तोंड वर-खाली करत माझा लंड चोखायला लागल्या. त्यांनी एका हाताने माझा लंड सरळ वर पकडला होता आणि त्यांचा दुसरा हात मा‍झ्या मांडीवर ठेवलेला होता. मी त्यांचा तो दुसरा हात पकडून मा‍झ्या गोट्यांजवळ आणला आणि त्यांना मा‍झ्या गोट्या कुरवळायला लावले.

आता त्या एका हाताने गोट्या कुरवाळत दुसर्‍या हाताने लंड सरळ पकडून चोखत होत्या. कामसुखाच्या संवेदनेने माझे अंग मोहरून गेले! मी पुन्हा एका हाताने त्यांचे नितंब चिवडायला लागलो आणि दुसर्‍या हाताने त्यांचे उभार कुस्करायला लागलो.

जस जसे कविता मॅडम माझा लंड चोखत गेल्या तस तसे माझी कामोत्तेजना वाढायला लागली. माझी कंबर नकळत हलायला लागली. जसे काही मी त्यांचे तोंड झवतोय अश्या तर्‍हेने मी हलके धक्के द्यायला लागलो. त्यांच्या नितंबावर फिरवत असलेला हात मी त्यांच्या नितंबाच्या फटीतून पुढे त्यांच्या पुच्चीवर नेला.

काही क्षण त्यांची पुच्ची पॅन्टीवरून चाचपल्यावर मी त्यांच्या पॅन्टीत बोटे खुपसली आणि त्यांच्या ओल्या बुळबुळीत पुच्चीत माझी बोटे घालून आत-बाहेर करू लागलो. त्यांच्या तोंडात माझा लंड आत-बाहेर होत होता आणि त्यांच्या पुच्चीत मी बोटे आत-बाहेर करत होतो.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!