कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो.

नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर आम्ही असा टाईमपास करत नव्हतो. कोण जाणे कधी त्यांनी बॉसला चुगली केली तर? म्हणून आम्ही त्यांच्यासमोर काही करायचो नाही.

कामानिमीत्त प्युन बाहेर गेला की मग आम्ही आमचा टाईमपास चालू करायचो. कित्येकदा आम्हाला एकमेकांबरोबर टाईमपास करता यावा म्हणून आम्ही प्युनला काहीना काही काम सांगून बाहेर पाठवू लागलो. तो गेला रे गेला की दरवाजा लॉक करून अक्षरश: उड्या मारत आम्ही गप्पा मारायला इकडे तिकडे बसायचो.

प्युन गेला की कधी कविता मॅडमला तर कधी मला काही ना काही खायची तल्लफ व्हायची. मग काय खायचे हे आम्ही थोडा वादीवाद करून ठरवायचो. मग आणायला बाहेर कोण जाणार यावरून आम्ही प्रेमळ हुज्जत घालायचो.

शेवटी आम्ही असे ठरवले की प्रत्येकाने आळीपाळीने जायचे. पण कित्येकदा कविता मॅडम अगदी गोड आवाज काढून मलाच जायची गळ घालायच्या. त्याने मी पाघळायचो आणि मग मीच जाऊन घेऊन यायचो.

खायची गोष्ट घेऊन आलो की आम्ही वेटींगच्या सोफ्यावर नाहीतर बॉसच्या केबीनमध्ये किंवा मिटींगरूममध्ये बसून गप्पा मारत खायचो. आम्ही आयस्क्रीम खायला आणली की मला विशेष आनंद व्हायचा, खास करून जेव्हा चोकोबार आणायचो तेव्हा.

आम्ही चोकोबार खात असताना माझी चोरटी नजर कविता मॅडमच्या तोंडावरच असायची. ज्या तर्‍हेने त्या जीभ बाहेर काढून चोकोबार चाटायच्या आणि ओठांचा चंबू करून चोखायच्या ते पाहून मा‍झ्या मनात विचार उमटत रहायचे.

‘मॅडमने माझा लंड चोखला तर असाच चोखतील का? माझा लंड चाटला तर असाच चाटतील का?’ ह्या विचारांची कल्पना करत माझे लक्ष अनेकदा त्यांच्या तोंडावर गुंग होत असे ज्याने माझा चोकोबार पाघळायचा. म्हणजे मला म्हणायचेय की मा‍झ्या हातातला चोकोबार पाघळायचा.

मग गळत असलेला भाग चाटून घ्यायची माझी धांदल उडायची. बऱ्याचदा माझी ती धांदल पाहून मॅडमला हसू यायचे व त्या विचारायच्या,

“पटकन खायला काय होत? कसल्या विचारात गुंग असतोस?”

आता त्यांना काय कप्पाळ सांगणार. की मी कुठल्या विचारात गुंग होतो ते!

कधी कधी कविता मॅडम ऑफीसमध्ये आल्या की एकदम शांत असायच्या. त्यांच्या वागण्यावरून कळायचे की त्यांचे काही बिनसले आहे. मी काही विचारले की काही नाही म्हणून सांगायच्या.

आपल्या जागेवर बसून काम करता करता त्या कधी कधी गुपचूप रडायच्या. कोणी जवळ आले की त्या गप्प व्हायच्या पण त्यांच्या लालसर डोळ्यावरून त्या रडत होत्या हे कळायचे.

नंतर जेव्हा आम्ही दोघे बॉसच्या केबीनमध्ये किंवा मिटींगरूममध्ये बसलेलो असू तेव्हा त्या नेहमी सारख्या गप्पा न मारता शांत रहायच्या आणि पुन्हा जर मी काय झाले म्हणून विचारले की त्या काही नाही म्हणूनच उत्तर द्यायच्या.

पण कविता मॅडमच्या शांततेने कळून यायचे की त्या दु:खी आहेत. तेव्हा मग मी त्यांचा पिच्छा पुरवायला सुरुवात केली की त्यांना काय झाले आहे आणि त्या शांत का रहातात. मी खूपच मागे लागल्यानंतर त्यांनी मला शेवटी सांगीतले की त्यांच्या कुटुंबात प्रॉब्लेम आहे.

त्यांचे आपल्या सासूबरोबर पटत नाही आणि त्यांच्याबरोबर नेहमी भांडणे होतात. त्यांच्या ह्या भांडणात त्यांचा नवरा आपल्या आईची बाजू जास्त घेतो व नेहमी मॅडमलाच दोष देतो. त्याने मॅडमला खूप वाईट वाटते म्हणून त्या दु:खी होतात व कधी कधी रडतात.

त्यांचा हा प्रॉब्लेम कळल्यामुळे मला त्यांच्याबद्दल जास्त सहानभुती वाटायला लागली व मी त्यांना धीर देऊ लागलो. मग आम्ही गप्पा मारत बसलो की मी मुद्दाम त्यांच्या कुटुंबाचा विषय काढून त्यांना माहिती विचारायचो.

मग त्या मला त्यांच्या घरच्या गोष्टी सविस्तरपणे सांगायला लागल्या. एखादा वाद कसा झाला हे त्या मला सांगायच्या आणि त्याबद्दल माझे मत विचारायच्या. मी पण अगदी समंजसपणाचा आव आणत त्यांच्या वादाबद्दल त्यांच्याशी चर्चा करायचो व त्या वादात मॅडमचेच म्हणणे बरोबर आहे असे माझे मत द्यायचो.

जरी कधी कधी त्यांच्या सासूचे म्हणणे किंवा त्यांच्या नवऱ्याचे म्हणणे बरोबर असले तरीही मी नेहमी मॅडमच बरोबर आहेत असे सांगायचो कारण माझा संबंध फक्त कविता मॅडमशी होता आणि त्यांना खूष ठेवण्यात माझा फायदा होता. आणि खरोखरच त्याने माझा फायदा झाला.

एकतर मला त्यांच्या प्रॉब्लेममध्ये रस आहे हे जाणून त्या माझ्याशी एकदम मोकळेपणे बोलायला लागल्या. आणि त्यात मी त्यांचीच बाजू घेऊन त्या प्रॉब्लेमवर कॉमेन्ट्स करत असे हे पाहून त्या सुखावत असत.

मग अशा चर्चेचा फायदा घेत मी कविता मॅडमला हळूहळू काही खाजगी प्रश्न विचारू लागलो. त्यावर त्या मन मोकळेपणे उत्तर देत नसत व मला म्हणत की अशा प्रश्नांसाठी मी अजून लहान आहे.

मग मी त्यांना पटवून दिले की जरी मी त्यांच्यापेक्षा बराच लहान असलो तरी मी सज्ञान आहे. त्यांना मी दाखवून दिले की त्यांच्या प्रॉब्लेममध्ये कसे मी समंजसपणे मते देतो ते.

पुढे मी त्यांना विश्वास दिला की आमच्यात जरी वयाचा फरक असला तरी मैत्रीचे संबंध आहेत आणि जेथे मैत्री असते तेथे एकमेकांपासून काही लपवले जात नाही व एकमेकांकडे मन मोकळेपणे बोलायचे असते. ते बाकी त्यांना पटले! आणि त्या माझ्याबरोबर अजूनच मोकळेपणे बोलायला लागल्या.

हळूहळू आमच्या बोलण्यात लैंगीक विषय येऊ लागले. सुरुवातीला कविता मॅडमला लाज वाटायची व हसू यायचे पण मी त्यांना विश्वास दिला की आम्ही ह्या विषयावरही मन मोकळेपणे बोलू शकतो.

मग पुढे पुढे त्या लाजायच्या बंद झाल्या आणि माझ्याशी बिनधास्त बोलायला लागल्या. आणि जशी आमच्यातली ही लैंगीक विषयाची लाज-शरम मिटली तसे आमचे एकमेकांशी वागणे-बोलणे अगदी खुले आणि मन मोकळे झाले. नंतर मग मला कविता मॅडमच्या लैंगीक आयुष्याबद्दल पुढे बरेच काही कळले.

त्यांचे लग्न बऱ्याच उशीरा म्हणजे २८ व्या वर्षी झाले आणि त्या वेळी त्यांचे पती ३५ वर्षाचे होते. आता त्या ३३ च्या आहेत व त्यांचे पती चाळीसच्या घरात. लग्नाच्या दुसऱ्या वर्षी त्यांना मुलगा झाला आणि आता तो ५ वर्षाचा आहे.

दोन खोल्यांचे त्यांचे घर आहे. बाहेरच्या खोलीत सासु-सासरे झोपतात व आतल्या खोलीत मॅडम, पती आणि मुलगा झोपतात.

सुरुवातीला मुलगा २/३ वर्षाचा होईपर्यंत त्यांचे आणि पतीचे शारीरिक संबंध नियमीत होते पण जसा मुलगा मोठा झाला तसे ते कमी कमी होत गेले. आधी आधी मुलगा आजी-आजोबांबरोबर झोपायचा व त्या दोघांना आतमध्ये चांगला एकांत मिळायचा.

पण मग नंतर जेव्हा त्यांचे सासूबरोबर खटके उडू लागले तेव्हा सासू नातवाला त्यांच्या बरोबरच झोपायला पाठवू लागल्या.

बरे मॅडमचा नवरा आईची बाजू घेत असे त्यामुळे तो पण त्याबद्दल काही बोलायचा नाही व त्यामुळे मुलगा बरोबर झोपत असल्यामुळे कित्येक दिवस त्यांचा नवरा त्यांच्याशी शारीरिक संबंध ठेवायचा नाही.

त्यांनी जरी पुढाकार घेऊन काही करायचे म्हटले तर नवरा काहीतरी कारणे सांगून टाळाटळ करायचा. मग पुढे पुढे त्यापण शांत रहायला लागल्या. कधी कधी दोन दोन महीने त्यांच्यात शारीरिक संबंध होत नसत.

ते ऐकून मी कविता मॅडमला सहानुभूती दाखवत असे की मला त्यांच्याबद्दल वाईट वाटते पण मनातून मला उकळ्या फुटायच्या की त्यांच्या ह्या अवस्थेचा मला फायदा उठवता येणार होता म्हणून.

मग मी त्यांना विचारले की कधी त्यांच्या भावना अनावर होत नाहीत का? तर त्या हताशपणे म्हणत की. होतात! पण त्यावर काही ईलाज नाही. मी मनातून म्हटले की त्यावर ईलाज आहे फक्त तुम्ही त्यासाठी तयार व्हायला हव्यात.

मग हळूहळू आमच्या बोलण्यात लैंगीक विषय सर्रास येऊ लागले आणि आम्ही बिनधास्त एकमेकांशी बोलू लागलो. मी त्यांना वेगवेगळे चावट जोक्स आणि किस्से सांगू लागलो आणि त्या मन मोकळेपणे हसत मला दाद देऊ लागल्या.

बॉसच्या केबीनमध्ये बसून जेव्हा आम्ही खिडकीच्या बाहेरची रहदारी न्याहाळत असे तेव्हा येणाऱ्या-जाणाऱ्या मुलीं आणि बायकांबद्दल मी मुद्दाम चावट कॉमेन्ट्स मारू लागलो आणि कविता मॅडमही माझ्यात सामील होऊन त्यांच्याबद्दल मोकळेपणे बोलत असत.

पुढे पुढे तर त्या स्वत:च पहिल्या कॉमेन्टस मारायच्या व मी त्यांना दुजोरा देत नंतर बोलायचो. त्या अगदी न लाजता उभार, छाती, नितंब, मांड्या, ब्रा, पँटीज वगैरे वगैरे शब्द वापरायच्या आणि मीही त्यांच्या एवढाच निर्लज्ज बनत तेच शब्द वापरून त्यांच्याशी बोलत असे.

जरी आमच्या बोलण्यात अजून आम्ही लंड, पुच्ची, झवणे वगैरे सारखे उत्तेजित करणारे बिनधास्त शब्द वापरत नसलो तरी जे शब्द आम्ही वापरत होते ते ऐकून माझा लंड नेहमीच टाईट व्हायचा.

आता मी हळूहळू कविता मॅडमची स्तुती करू लागलो. त्या ३३ वर्षाच्या आहेत पण पंचविशीच्या वाटतात हे मी त्यांना शपथेवर सांगू लागलो. त्यांनी घातलेल्या साडीची मी स्तुती करत असे. ब्लाऊजच्या स्टाईलवर कॉमेन्टस करत असे. त्या हसताना किती छान दिसतात आणि एखादा शब्द बोलण्याची त्यांची लकब किती दिलखेचक आहे हे मी त्यांना अगदी प्रेमळ शब्दात सांगू लागलो.

त्या माझे बोलणे हसण्यावारी न्यायच्या पण पुढे पुढे त्या मा‍झ्या स्तुतीने भारावून जाऊ लागल्या. चुकून मी त्यांच्याबद्दल आणि त्यांच्या कोठल्याही गोष्टीबद्दल कॉमेन्ट्स मारली नाही तर त्या स्वत:हून मला विचारू लागल्या. आणि मी लगेच त्यांना हरभऱ्याच्या झाडावर चढवत असे.

मा‍झ्या या स्तुतीचा कविता मॅडमवर चांगलाच परिणाम होवू लागला. काही काही गोष्टी त्या खास मा‍झ्या नजरेत येतात म्हणून करू लागल्या.

डार्क रंगाची लिपस्टीक मा‍झ्या नजरेत भरते हे त्यांना माहीत होते तर त्या डार्क लिपस्टीक लावून यायच्या. केसांची सिंगल पोनी बांधलेली मला आवडते हे मी त्यांना सांगीतले होते तर त्या अशीच पोनी बांधू लागल्या.

साड्यांचे लाईट रंग मला आवडतात हे मा‍झ्या बोलण्यात आले होते ते लक्षात ठेवून त्यांनी लाईट कलरच्या दोन तीन नवीन साड्या घेतल्या. शॉर्ट स्लीव्हजचे ब्लाऊज मला आवडतात म्हणून त्यांनी तसेच ब्लाऊज शिवून घेतले.

अश्या बऱ्याच गोष्टी ज्या मला आवडतात म्हणून त्या करू लागल्या.

मी मा‍झ्या स्वार्थासाठी कधी कधी कविता मॅडमची जास्तच स्तुती करत होतो. पण त्यांना ते कळत नव्हते कारण अश्या स्तुतीसाठी त्या आसुसलेल्या होत्या. त्यांचा नवरा त्यांची अशी स्तुती करत नसावा म्हणून त्या मा‍झ्या बोलण्याने पाघळायच्या आणि मला आवडेल तसे करायच्या.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!