कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या.

काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे करावे हे मला कळेना. शेवटी मी धीर गोळा केला आणि त्यांच्या खांद्यावर हात टाकला.

“मॅडम शांत व्हा! काय झाले? मला सांगा जरा.” असे म्हणत मी त्यांच्या पाठीवर हात फिरवायला लागलो.

तरीही कविता मॅडम रडत राहिल्या. अचानक त्यांनी मा‍झ्या खांद्यावर डोके ठेवले आणि त्या हमसून रडायला लागल्या. मी त्यांच्या जवळ सरकलो आणि त्यांना कवेत घेतले. त्यांच्या खांद्यावर व पाठीवर हात फिरवत मी त्यांना शांत करू लागलो. रडत रडत त्या मला काय झाले ते सांगू लागल्या.

आदल्या दिवशी रात्री कविता मॅडम ऑफीसमधून घरी गेल्यावर नेहमीप्रमाणे त्यांचे आपल्या सासूशी काही शुल्लक गोष्टीवरून खटके उडाले. मग शब्दाला शब्द लागून त्यांचे भांडण वाढले. नंतर त्यांचा नवरा आला तेव्हा सासूने त्याला तिच्या परीने झालेल्या भांडणाचा किस्सा सांगितला. त्याने कविता मॅडमचा नवरा वैतागला आणि त्याने त्यांनाच बडबड केली.

कविता मॅडम त्याला आपली बाजू सांगत होत्या पण त्याने त्यांचे काही ऐकले नाही आणि सगळा दोष त्यांनाच दिला. रात्री एकांतातही त्याने कविता मॅडमला जवळ केले नाही आणि मॅडम जवळ गेल्यावर त्यांना झिडकारले. त्यामुळेच त्या दु:खी झाल्या होत्या.

सकाळी उठल्यावरही नवऱ्याने रात्रीच्या रागाने तिच्याबरोबर अलिप्तपणा दाखवला आणि तो ऑफिसला निघून गेला. त्यामुळेच कविता मॅडम नाराज होत्या व दु:खी होत्या.

मा‍झ्या कवेत राहून मा‍झ्या खांद्यावर डोके ठेवून रडत रडत कविता मॅडमनी तो किस्सा मला सांगितला आणि मी त्यांच्या पाठीवर हात फिरवत त्यांची समजूत काढत राहिलो. खरे तर त्यांच्या किस्स्यात मला काही इंटरेस्ट नव्हता. माझे लक्ष त्यांच्या पाठीवर होते आणि मा‍झ्या अंगाला त्यांच्या छातीच्या होणाऱ्या स्पर्शाकडे होते.

माझा उजवा हात त्यांच्या पाठीवर फिरत होता आणि मध्ये मध्ये खाली कंबरेवर जात होता. कधी कधी माझी बोटे किंचित त्यांच्या बगलेत सरकत होती आणि साईडने त्यांच्या उभाराला त्यांचा ओझरता स्पर्श होत होता. असे वाटत होते की हात नेवून त्यांच्या छातीवर ठेवावा पण मी तो मोह आवरत होतो.

मध्ये मध्ये त्या मला त्यांच्या सासूचे तर कधी नवऱ्याचे कसे चुकले ते सांगत होत्या आणि मी त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देत त्यांच्या सासुचा आणि नवऱ्याचा दोष आहे हे ठामपणे सांगत होतो. त्याने त्यांना थोडे बरे वाटत होते आणि त्यांचे रडणे कमी कमी होत गेले.

त्या तरीही मा‍झ्या कवेत राहिल्या आणि मा‍झ्या खांद्यावर डोके ठेवून बसल्या होत्या. मी पण त्या जवळीकतेचा फायदा घेत त्यांच्या खांद्यावर तर पाठीवर हात फिरवत होतो. शेवटी रडायचे थांबत त्या डोळे पुसत मला म्हणाल्या,

“अरे मी मा‍झ्या नवऱ्याकडून काय अपेक्षा करत होते? तू आत्ता जसे मला प्रेमाने जवळ घेतले तेच मी त्याच्याकडून अपेक्षित करत होते. त्याने नुसते मला असे जवळ घेऊन विचारले असते तरी मी काय झाले ते सांगीतले असते. जवळ घेणे राहिले दूर. तो माझ्यावरच ओरडायला लागला.”

“जाऊ द्या हो, मॅडम. तो पण कदाचित कोठल्यातरी टेंशनमध्ये असावा. नाहीतर तुमचे काही चुकलेले नव्हते हे त्याच्या लक्षात आले असते. पण तरीही मला असे वाटतेय की तुमच्या नवऱ्याने जरा समजून घ्यायला हवे होते.”

“हो ना. मी पण तेच म्हणत होते. थोडे तरी त्याने समजून घ्यायला हवे होते. अरे सकाळी तर तो असे वागत होता जणू मी त्याची बायकोच नाही. मी घरातच नाही असे तो दाखवत होता. स्वत:च स्वत:चे सगळे केले आणि गेला ऑफीसला.” त्या तक्रारीच्या स्वरात म्हणाल्या.

“जाऊ द्या. एखाद दिवस वागेल तसा तो. मग त्याची त्यालाच चुक कळेल आणि येईल तुमच्या मागे.” मी त्यांना आश्वस्त केले.

मग कविता मॅडमने आपले डोके मा‍झ्या खांद्यावरून उचलले आणि त्या सरळ झाल्या. मी हळूच माझा हात खाली घेतला. पण मी तो पूर्ण काढून नाही घेतला तर त्यांच्या मागे खाली सोफ्यावर ठेवला. पदराच्या टोकाने त्या आपले डोळे नीट पुसत राहिल्या.

आता त्या पूर्ण शांत होत्या आणि त्यांचा चेहरा थोडा तजेलदार वाटत होता. मी हसून त्यांना म्हणालो,

“बघितलत, मॅडम. तुम्हाला हलके वाटले ना? मनावरचे एखादे ओझे उतरवल्यासारखे तुम्हाला वाटले असेल. तुमचा चेहराही थोडा टेंशनफ्री वाटतोय मला.”

“हो रे. हे बाकी बरोबर बोललास. मला खरेच बरे वाटतेय!” त्या उत्साहाने म्हणाल्या, “थँक्स हं!”

असे बोलत त्यांनी पुन्हा आपले डोके मा‍झ्या खांद्यावर ठेवले. मी पुन्हा हात वर त्यांच्या खांद्यावर आणून त्यांना जवळ घेतले आणि प्रेमाने म्हणालो,

“थँक्स कसले त्यात, मॅडम. मी म्हटले ना. तुमचे दु:ख शेअर करणे हे मी माझी कर्तव्य समजतो.”

असे बोलून मी त्यांचा खांदा दाबला आणि त्यांना अजून मा‍झ्या जवळ ओढले.

त्या पण बिनधास्त मला बिलगल्या आणि मान वर करत माझ्याकडे बघून हसत म्हणाल्या,

“आणि तू मला असे प्रेमाने जवळ घेतले ना. त्याने खरे मला जास्त बरे वाटले! जे मी मा‍झ्या नवऱ्याकडून अपेक्षित करत होते. खरेच! अशी कोणाची तरी प्रेमाची मिठी लागते खरी.”

“हंऽऽऽ मग मॅडम तुम्ही काही काळजी करू नका. मी नेहमी तुम्हाला असा मिठीत घ्यायला तयार आहे. तुम्हाला बरे वाटते ना त्याने? मग हे सुख मी नेहमी तुम्हाला देईल.”

मी कविता मॅडमला अजून जवळ घट्ट ओढले आणि त्या पण अजून मला चिकटल्या. काही क्षण आम्ही तसेच स्तब्ध राहिलो, एकमेकांच्या जवळीकतेचे सुख अनुभवत. माझा उजवा हात त्यांच्या पाठीवरून त्यांच्या उजव्या हाताच्या दंडावर स्थिरावला होता.

मग मी माझा हात त्यांच्या दंडावर वर-खाली फिरवायला लागलो. मा‍झ्या पंज्याचा मनगटाजवळचा भाग त्यांचा हात आणि त्यांची छाती याच्या मधल्या फटीवर घासला जात होता. म्हणजे त्यांच्या उभारांना साईडने त्याचा स्पर्श होत होता.

त्याने कविता मॅडमला काय वाटले कोणास ठाऊक पण त्यांनी त्यांचा डावा हात त्यांच्या उजव्या बगलेतून मा‍झ्या हाताखाली आणला आणि माझा हात ओढत मा‍झ्या हाताचा पंजा त्यांच्या उजव्या छातीच्या उभारावर ठेवला.

मी चमकून त्यांच्याकडे पाहीले. त्यांनी हळूच लाजत वर माझ्याकडे पाहीले आणि त्या चावटपणे हसल्या. मग त्यांनी मान खाली घेतली आणि आपले डोके अजूनच मा‍झ्या खांद्यात खुपसत त्या मला बिलगल्या.

काही क्षण मी माझा हात तसाच त्यांच्या उभारावर ठेवला आणि त्यांच्या डोक्यावर माझे डोके टेकवून त्यांच्या अंगाची ऊब अनुभवली. मग हळूहळू मा‍झ्या हाताची बोटे हलू लागली.

आधी मी नुसतीच बोटे हलवून त्यांच्या छातीच्या उभाराचा अंदाज घेऊ लागलो. मग मी माझा हात अजून आत सरकवत त्यांच्या पूर्ण उभारावर माझी बोटे पसरवली आणि त्यांचा पूर्ण उभार दाबायला लागलो.

त्यांचा उभार इतका काही मोठा नव्हता तेव्हा मा‍झ्या पंज्यात तो मावत होता. त्यांचा उभार हळुवारपणे दाबत मी त्यांच्या डोक्यावर माझे डोके घासायला सुरुवात केली. मग त्यांनी आपला चेहरा वर केला.

त्यांचे डोळे मिटलेले होते आणि त्यांचे ओठ मला मुक आमंत्रण देत होते. डोके किंचित खाली करून माझे ओठ मी त्यांच्या ओठाजवळ नेले. काही क्षण मी स्तब्ध झालो. त्यांना आपल्या ओठांजवळ मा‍झ्या श्वासाची जाणीव झाली. आणि त्यांनीच आपले ओठ थोडे वर करून मा‍झ्या ओठांना स्पर्श केला.

मग मी पण माझे ओठ कविता मॅडमच्या ओठांना भिडवले आणि त्यांचे चुंबन घ्यायला लागलो. त्यांच्या तोंडून निश्वास बाहेर पडला आणि त्या पण अधीरतेने मा‍झ्या चुंबनात साथ देऊ लागल्या.

आता माझा त्यांच्या उभारावरील हात जास्तच हालचाल करायला लागला. मी थोडेसे जोर लावून त्यांची छाती दाबू लागलो आणि उत्कटपणे त्यांच्या ओठांचे रसपान करू लागलो. त्यांच्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडू लागले आणि त्या अस्वस्थ हालचाल करू लागल्या.

माझा डावा हात आत्तापर्यंत त्यांच्या मांडीवर विसावलेला होता तो वर झाला आणि मी त्यांच्या डाव्या उभाराला त्याने स्पर्श केला. त्याने कविता मॅडम थोड्या चेकाळल्या आणि त्यांनी आपले ओठ विलग केले आणि आपल्या जीभेने मा‍झ्या जीभेला स्पर्श केला.

मग मी पण मा‍झ्या जीभेने त्यांच्या जीभेला स्पर्श केला. आणि मग मी त्यांचा डावा उभार मा‍झ्या डाव्या हाताने करकचून दाबला! त्याच जोशात मी त्यांच्या तोंडात जीभ सारली आणि त्यांची जीभ चोखायला लागलो.

आता मी त्यांचे दोन्ही उभार मा‍झ्या दोन्ही हातांनी दाबत होतो, कुस्करत होतो. वर मी उत्कटपणे त्यांची जीभ चोखत होतो आणि त्यांचे चुंबन घेत होतो. त्या फक्त हुंकारत होत्या आणि माझा दुहेरी हल्ला त्याच उत्कटतेने झेलत होत्या.

जवळ जवळ पंधरा मिनिटे मी त्यांची छाती कुस्करत होतो आणि त्यांना किसींग करत होतो. माझी उत्तेजना प्रचंड वाढली होती. पॅन्टमध्ये माझा लंड कडक झाला होता. आता पुढे काय करू आणि काय नको असे मला झाले होते.

शेवटी मला राहवले नाही आणि मी माझा डावा हात खाली सरकवला. त्यांच्या पोटावरून घासत मी तो हात अजून खाली सरकवला आणि त्यांच्या साडीवर आणला. खाली सरकत सरकत मी साडीवरून तो त्यांच्या दोन्ही मांड्यात खुपसला. आणि त्यांची माझ्यावरची पकड थोडी ढिल्ली झाली.

मी काही क्षण हात त्यांच्या मांड्यांमध्ये खुपसून त्यांच्या योनीला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला पण साडी तेथे गोळा झाली होती तेव्हा मला अपेक्षित स्पर्श मिळत नव्हता. तेव्हा मी हात थोडा वर नेला आणि बेंबीच्या खाली त्यांच्या साडीत घुसवायला लागलो.

कविता मॅडमने अचानक आपले तोंड बाजूला घेतले. त्यांच्या साडीत घुसणारा माझा हात त्यांनी पकडला आणि बाजूला करत त्या पटकन मला म्हणाल्या,

“नाही, सागर. नको! मला वाटते आपण मर्यादा ओलांडत चाललो आहोत.”

“पण का मॅडम? असे का म्हणता तुम्ही? आता कसली मर्यादा?” मी गोंधळून म्हणालो.

“नाही नको, सागर. मी तुला वर हात लावायला देतेय, किस करायला देतेय. इतपत ठीक आहे. पण अजून काही करण्याचा विचार नको.” मागे सरकून बसत त्या म्हणाल्या.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!