कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो.

वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला साईडला आर्मरेस्ट नव्हत्या त्यामुळे लांबलचक सोफ्यावर झोपायला बरे वाटायचे. जेव्हा सुनील होता तेव्हा आमच्या तिघांमध्ये सोफ्यावर कोण झोपणार यासाठी धावपळ व्हायची. मग जो सोफा आधी पकडेल तो तेथे झोपायचा व बाकी दोघे आप आपल्या जागेवर झोपायचे.

सुनील गेल्यानंतर नवीन प्युन समोर मी किंवा कविता मॅडम सोफ्यावर कधी झोपलो नाही. पण जर प्युन बाहेर गेला असेल तर मग आमच्यापैकी कोणी तरी सोफ्यावर झोपून एक डुलकी घेत असे.

आता आम्ही बोलत नसल्यामुळे कविता मॅडम आणि माझ्यात पहिल्यासारखी धावपळ होत नसे पण ज्याला वाटेल तो जाऊन सोफ्यावर झोपायचा. पण मला माहीत होते की जर कविता मॅडम सोफ्यावर झोपल्या तर मला त्यांचे चोरून निरीक्षण करायला मिळते.

आधी जेव्हा सुनील होता तेव्हा जर कविता मॅडम सोफ्यावर झोपलेल्या असतील तर त्याच्या उपस्थितीत मला त्यांना मन भरून बघता येत नसे. पण आता कोणीही नसताना मला त्यांना डोळे भरून बघता येत असे.

दरवाजा लॉक असायचा तेव्हा कोणी आले तर बेल वाजवायचे. त्याने मॅडम पटकन उठायच्या आणि आत पळायच्या. मग मी जाऊन दरवाजा उघडायचो.

जरी आम्ही बोलत नसलो तरी आमच्यात काही अलिखीत नियम होते. मॅडम झोपलेल्या असतील तर फोन अटेंड करणे तसेच दरवाजा उघडणे वगैरे कामे मी करायचो. आलेली व्यक्ती लगेच परत गेली की दरवाजा लावून परत मॅडम सोफ्यावर झोपायच्या.

मॅडम सोफ्यावर झोपलेल्या असल्या की पदर वगैरे व्यवस्थित घेवूनच झोपायच्या पण तरीही त्यांना तसे झोपलेले बघताना फार मजा वाटायची. त्यांचे पाय दरवाज्याच्या दिशेने असायचे व डोके ड्राफ्टींग सेक्शनच्या दिशेने असायचे. तेव्हा मागून मी दूरून त्यांना न्याहाळत आहे याची त्यांना कल्पना नसायची.

बरे कल्पना जरी असली तरी त्यांना माहीत होते की फार फार तर मी फक्त बघणार. याच्या व्यतिरिक्त काहीही करणार नाही. पण त्यांना काय माहीत नुसते बघूनच मी त्यांच्यावर काल्पनिक बलात्कार करत असे.

श्वासाच्या लयीवर वर-खाली होत असलेल्या त्यांच्या छातीच्या उभारांना मी नजरेने चोंबाळत असे, कुस्करत असे. कल्पनेत मी त्यांच्या शरीराला कवटाळत असे, त्यांच्या अंगावर झोपत असे. मनसोक्तपणे त्यांना बघून घेतल्यावर मी गुपचूप टॉयलेटमध्ये जाऊन त्यांच्या नावाने मूठ मारत असे.

कधी कधी मॅडम पर्सनल कामासाठी बाहेर जायच्या. माझ्याशी बोलत नसल्यामुळे त्या प्युनला मोठ्याने सांगून जायच्या जेणे करून मला ऐकू जावे व त्यांच्या गैरहजेरीत मी इतर कामे सांभाळून घ्यावी. आणि मग जर प्युनही बाहेर काही कामासाठी गेला की मी एकटाच ऑफीसमध्ये असायचो.

मा‍झ्या लैंगीक भावनांची भूक वेगळ्याच पद्धतीने शमवण्यासाठी मी या एकटेपणाचा चांगलाच फायदा घ्यायचो. दरवाजा लॉक करून मी तडक कविता मॅडमच्या टेबलाजवळ यायचो. त्यांची पर्स तेथे असली की मी ती पर्स तपासायचो. जर माझे नशीब जोरावर असेल तर मला त्यात त्यांची पँटीज सापडायची.

मा‍झ्या अश्या गुप्त तपासणीने मला माहीत होते की त्यांच्या पिरीयडच्या वेळेत त्यांच्या पर्समध्ये सॅनेटरी नॅपकीन्स बरोबर अशी ऐक्ट्रा पँटीज ही असते म्हणून स्त्रीयांची पर्स कधी तपासू नये म्हणतात ना. ती याचसाठी! त्यांची पँटीज सापडली की मला आसुरी आनंद व्हायचा.

त्या भांडणाच्या प्रकरणात त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे खरोखरच त्यांची पँटीज कधीही चॉकलेटी किंवा निळी नसायची. पण जर आता कधी तसा काही प्रश्न उभा राहला तर मी ठामपणे सांगू शकत होतो की त्यांच्या पँटीजचे रंग गुलाबी, आकाशी किंवा फिकट पिवळा असे लाईट कलर असतात.

मग ती पँटीज घेऊन मी तेथेच माझी पॅन्ट खाली करायचो व मा‍झ्या लंडावर गुंडाळून लंड हलवायचो. कधी त्या पँटीजच्या पुच्चीच्या भागाचे चुंबन घ्यायचो तर कधी वास घ्यायचो. मग माझा लंड गळायच्या बेतात आला की मॅडमच्या खुर्चीवर मा‍झ्या लंडातले वीर्य गाळायचो. कधी त्यांची पँटीज नाही मिळाली तर मी तसाच त्यांच्या खुर्चीवर मूठ मारून वीर्य गाळायचो.

हो! मी कविता मॅडमच्या खुर्चीवर माझे वीर्य गाळायचो! त्याने मला असा आसुरी आनंद मिळायचा की मी त्यांच्या नितंबावर माझे वीर्य गाळतोय कारण त्यांचे नितंब त्या खुर्चीवर विराजमान असतात म्हणून.

तेवढ्या पूर्ति माझी लैंगीक भूक भागली की मी भराभर टिश्युने खुर्चीवरील माझे वीर्य पुसून घ्यायचो. रेक्झीनची खुर्ची असल्यामुळे वीर्य सहज पुसले जायचे व मॅडमला कल्पना यायची नाही की थोड्या वेळापूर्वी मी त्यांच्या खुर्चीवर माझे पाणी सोडलो होते याची.

असा एकांत कधी मला जेवणाच्या वेळेआधी मिळाला तर मग मला कविता मॅडमचा जेवणाचा डबा पर्समध्ये सापडायचा. डबा सापडला की मला पँटीजपेक्षा ही जास्त आसुरी आनंद व्हायचा.

मग तो डबा उघडून मी डायनींग टेबलवर ठेवायचो. आणि पटकन पॅन्ट खाली करून मूठ मारायला सुरुवात करायचो. खसखस करत मूठ मारून मी मॅडमच्या भाजीमध्ये माझे वीर्य गाळायचो.

हो! हो! त्यांच्या भाजीत माझे वीर्य गाळायचो. माझे झाले की ती भाजी चमच्याने वर खाली करत मा‍झ्या वीर्यात मिक्स करायचो. व्यवस्थित बघून मी खात्री करून घ्यायचो की मा‍झ्या वीर्याच्या अंशाची कल्पना मॅडमला येणार नाही.

मी त्या भाजीत वीर्य गाळण्याआधी सुद्धा खात्री करायचो की माझे वीर्य त्या भाजीत मिसळून जाऊ शकते की नाही याची. जर मॅडमच्या डब्यात थोडासा रस्सा असलेली भाजी असेल तर मी त्यात वीर्य नाही गाळायचो पण थोडी ड्राय भाजी असेल तर त्यात वीर्य व्यवस्थित मिक्स व्हायचे.

सगळ्यात बेस्ट म्हणजे साबुदाण्याची खिचडी! खिचडीत माझे वीर्य इतके बेमालूम मिक्स व्हायचे की तेथल्या तेथे मी शोधले तरी मला मा‍झ्या वीर्याचा अंश त्यात शोधता यायचा नाही.

त्यांच्या खिचडीत वीर्य गाळून माझी वासना शमल्यावर मला थोडे अपराध्यासारखे वाटायचे कारण त्यांचा उपवास असायचा म्हणून त्या खिचडी आणायच्या आणि त्यांच्या नकळत मी त्यांना माझे वीर्य खायला घालायचो. पण अपराध्याची भावना फक्त थोडा वेळच मनात रहायची. नंतर मग पुन्हा जेव्हा मला चान्स मिळेल तेव्हा मी तसेच करायचो.

त्या वेळी आम्ही एकत्र जेवत नसू तेव्हा मला त्यांची भाजी किंवा खिचडी शेअर करायचा प्रश्नच नव्हता. नंतर पुन्हा जेव्हा आमचे संबंध सुरळीत झाले तेव्हा मी तो प्रकार बंद केला कारण मला त्यांची भाजी खावी लागायची.

अशा तर्‍हेने मी एकांताचा फायदा घेत माझी लैंगीक वासना शमवत होतो. आता ही मा‍झ्या विकृती होती की काय हे मी सांगू शकत नाही कारण असले प्रकार मी फक्त त्या काळात, त्या वेळी, कविता मॅडमच्या बाबतीतच फक्त केले.

नंतर पुढच्या आयुष्यात कधीही मी तसले प्रकार केले नाहीत. पण त्या वेळी दिवसातून कितीवेळा मी कविता मॅडमच्या नावाने मूठ मारून वीर्य गाळायचो याची काही गिनतीच नव्हती.

ऑफीसमधून घरी गेलो तरी मा‍झ्या डोक्यात कविता मॅडमचाच विचार असे. रात्री झोपेपर्यंत, झोपल्यावर, झोपेत स्वप्नामध्ये, पहाटे जाग आली की, सकाळी उठल्यावर, पुन्हा ऑफीसमध्ये आल्यावर. असे चोवीस तास मा‍झ्या मनात कविता मॅडम आणि फक्त कविता मॅडमच असायच्या.

ऑफीसमध्ये मी त्यांच्या जवळपास असलो आणि त्या काहीतरी करत असल्या की क्षणात त्यांच्या बद्दलच्या लैंगीक विचारांनी माझी तंद्री लागायची. मॅडमनी चान्स दिला तर या क्षणाला मी त्यांना काय काय आणि कसे कसे करेल याचे विचार मा‍झ्या डोक्यात लगेच यायला लागायचे.

त्या टायपींग करण्यात मग्न असल्या की मला फ्लॅशबॅक सारखे दिसे की मी त्यांच्या मागे उभा आहे. खाली वाकून मी त्याच्या खांद्यावर हनुवटी टेकवली आहे व मान वळवून त्यांच्या कानाची पाळी चघळत आहे तर कधी त्यांच्या गालाचे चुंबन घेत आहे.

खाली माझे हात त्यांच्या बगलेतून पुढे आले आहेत व मी त्यांच्या छातीचे उभार कुस्करत आहे. त्या जणू काही घडतच नाही आहे असे समजून त्यांचे टायपींग करत आहे. टाईपरायटरच्या तालबद्ध टकटकी मध्ये मी त्यांना कुस्करत आहे आणि चुंबत आहे.

टेबलावर काही कागदपत्र उघडी आहेत आणि कविता मॅडम त्या टेबलावर वाकून कागदपत्र तपासत असल्या की मी लगेच फ्लॅशबॅकमध्ये जाई. मी मॅडमच्या मागे उभा आहे आणि त्यांaच्या गांडीवर माझा लंड घासत आहे.

त्यांच्या कंबरेला दोन्ही हाताने पकडून मी त्यांना कपड्यावरूनच मागून झवण्याची हालचाल करत आहे. त्याने त्या हलत आहेत व त्यांना लिहायला त्रास होत आहे. मग त्या मान वर करून मला दटावत आहे,

“सागर! मी लिहीतेय ना?”

मग मी शांत राहून तसेच त्यांच्या गांडीवर माझा कडक लंड घासत आहे व नंतर हात पुढे आणून त्यांच्या छातीचे उभार चिवडत आहे.

या आणि अशा प्रकारची कितीतरी लैंगीक स्वप्ने मी क्षणो क्षणी बघत असे. तसे सगळे काही प्रत्यक्षात घडू शकते याची मला खात्री होती पण त्यासाठी मला कविता मॅडमला पटवावे लागणार होते. तेव्हा त्यांच्यात माझ्यात पुन्हा जवळीक व्हावी या दृष्टीने मी प्रयत्न चालू केले.

मग मी कविता मॅडम बरोबर बोलणे वाढवायचा प्रयत्न चालू केला पण त्या तरीही माझ्याशी कामाव्यतिरिक्त बोलायच्या नाही. पण असे फक्त कामाशिवाय न बोलता किती दिवस राहणार?

आता एकत्र काम करतोय म्हणल्यावर सतत कशा ना कशासाठी तरी एकमेकांशी बोलावे तर लागायचे. तेव्हा फक्त तेवढेच बोलून गप्प तरी किती दिवस बसणार. बरे इतर कोणीही ऑफीसमध्ये असे नव्हते की ज्याच्याबरोबर त्यांना बोलायला मिळायचे. तेव्हा शेवटी त्यांना पण आमच्यातील शांततेचा कंटाळा यायला लागला आणि मग हळूहळू कविता मॅडमचे माझ्याशी बोलणे वाढू लागले.

आधी आधी नुसतेच ऑफीसच्या कामासंबंधी बोलायला लागल्या. एखाद्या प्रोजेक्टचे डिटेल्स, रिपोर्ट, टेंडर डॉक्युमेंट्स, असे काही ना काही घेऊन येऊन त्याबाबत बोलायला लागल्या. आता आम्ही एकमेकांना काही मदत केली तर हसून ‘थँक्स’ म्हणू लागलो.

मग दुपारचे जेवण पुन्हा पहिल्यासारखे एकत्र खायला सुरुवात झाली. आधी आधी नुसतेच शांत बसून जेवत असू पण हळूहळू इकडच्या तिकडच्या गप्पा चालू झाल्या. मग वेळ मिळाला की वेटींग मध्ये बसून गप्पा चालू झाल्या.

मग बॉसच्या केबीनमध्ये बसून किंवा मिटींग रूममध्ये बसून आम्ही गप्पा मारू लागलो आणि मग हळूहळू बाहेरून खायला घेऊन यायचीही सुरुवात झाली.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!