कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या.

मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन आलो. रिसेप्शन एरियात येऊन मी रिसेप्शन टेबलमागील चेअरवर बसलो आणि समोरील सोफ्यावर झोपलेल्या कविता मॅडमला न्याहाळायला लागलो.

कविता मॅडम बिनधास्तपणे सोफ्यावर झोपल्या होत्या. आपण फक्त परकर-ब्लाऊजवर आहोत ह्याचा संकोच त्यांच्या पोजमध्ये अजिबात दिसत नव्हता. त्यांचे डोके सोफ्याच्या कडेला होता तेव्हा त्यांचे मोकळे केस खाली लोंबत होते.

आपला उजवा हात त्यांनी सोफ्याच्या बॅकवर ठेवून अर्धा आपल्या डोक्याखाली घेतला होता. उजवा पाय थोडा वर करून त्याचा गुढगा सोफ्याच्या बॅकला टेकून ठेवला होता. एक प्रकारे त्या एक मादक पोज घेऊन झोपल्या होत्या.

मी त्यांच्या डोक्याच्या मागे डाव्या हाताला तीन फूटावर रिसेप्शन टेबलच्या मागे बसून त्यांना बघत होतो. त्यांना माझी चाहूल लागली आणि त्यांनी डोळे उघडून मान वळवून वर माझ्याकडे बघितले व मला विचारले,

“तू काय असाच बसून रहाणार? जा जाऊन आत तू पण झोप जरा वेळ.”

“नाही! मी इथेच ठीक आहे. मी तुमच्याकडे बघत राहीन.” मी हसून म्हणालो.

“हॅऽऽऽ. नुसत बघत राहून काय मिळणार आहे तुला? त्यापेक्षा जाऊन जरा आराम कर.” हसू दाबत त्या म्हणाल्या.

“अहो हा आरामच आहे. तुमच्याकडे नुसते बघत राहून मला एक प्रकारच समाधान मिळेल.” मी मुद्दाम म्हणालो.

“अस्स. ठीक आहे. बस बघत. मी झोपते आपली.”

कविता मॅडम मान वळवून परत पहिल्यासारख्या डोळे मिटून पडल्या. आणि माझी नजर परत त्यांच्या अंगावरून वर-खाली फिरू लागली. कधी माझी नजर त्यांच्या चेहर्‍यावर स्थिरावत होती तर कधी त्यांच्या ब्लाऊजमधील छातीच्या उभारांमध्ये अडकत होती.

कधी ती खाली त्यांच्या सपाट पोटावरून घसत होती तर कधी त्यांच्या बेंबीच्या खळग्यात गुंतत होती. त्यांना तसे न्याहाळून माझी कामोत्तेजना मी चेतवत होतो. नंतर त्या उठल्यावर त्यांना कसे घ्यायचे आणि कसे त्यांना चोंबळायचे ह्याची स्वप्ने मी उघड्या डोळ्याने बघायला लागलो.

साधारण दहा/बारा मिनिटे गेल्यावर मी शेवटी तेथून उठलो. मी पॅन्ट्री एरियात आलो व आम्हा दोघांना मस्तपैकी कॉफी बनवली. मग कॉफीचे कप घेऊन मी रिसेप्शन एरियात आलो. कोपऱ्यातील साईड टेबलवर मी कप ठेवले आणि कविता मॅडमच्या कंबरेच्या भागाजवळ सोफ्यावर बूड टेकवून मी खाली वाकलो.

त्यांना खरोखर झोप लागली होती की त्या डोळे मिटून पडल्या होत्या ते माहीत नाही पण त्यांचा चेहरा एकदम शांत दिसत होता. चेहर्‍यावर केसांच्या काही बटा आल्या होत्या आणि त्यांचा चेहरा एकदम सेक्सी दिसत होता.

मी खाली वाकून त्यांच्या चेहर्‍याजवळ माझा चेहरा आणला आणि हळूच त्यांना हाक मारली,

“मॅडम! ओ कविता मॅडम. उठा आता.”

त्यावर त्यांनी हळूच आपले डोळे उघडले. मला पाहून त्या गोड हसल्या. मी पण त्यांच्याकडे पाहून हसलो आणि त्यांना हळूच म्हणालो,

“कॉफी तयार है मेमसाब! उठा आता. कॉफी पिऊन फ्रेश वाटेल तुम्हाला.”

मी वर झालो आणि उठून कॉफीचे कप घेऊन त्यांच्याकडे वळलो. त्या हळूच उठून बसल्या. मग त्यांनी एक मादक पोजमध्ये अंगडाई घेत आळस झटकला. आणि मग थँक्स बोलत मा‍झ्या हातातील कप घेतला. मी एक कप त्यांना देऊन त्यांच्या डाव्या हाताला सोफ्यावर बसलो. आणि मग आम्ही कॉफी पिऊ लागलो.

त्यांनी छान झोप झाली म्हणत कॉफीसाठी पुन्हा मला ‘थँक्स’ म्हटले. कॉफी पिऊन झाल्यावर त्या आलेच हं म्हणत तेथून उठल्या आणि त्या आत गेल्या. टॉयलेटचा दरवाजा बंद झालेला मी ऐकला तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की त्या टॉयलेटमध्ये फ्रेश व्हायला गेल्या होत्या. मग साधारण ७/८ मिनीटांनी त्या परत आल्या.

माझ्याकडे बघून त्या प्रसन्नपणे हसल्या आणि मा‍झ्या बाजूला बसल्या. पुन्हा एकदा एक मादक अंगडाई घेत त्या रिलॅक्स होऊन मागे बसल्या. मी त्यांच्या जवळ सरकलो आणि त्यांच्या कंबरेत हात टाकून मी त्यांना जवळ ओढलो.

मग त्यांच्या ओठांवर ओठ ठेवून मी त्यांचे चुंबन घ्यायला लागलो. त्यांनी सुद्धा मला आलिंगन दिले आणि त्या मला चुंबनात साथ देऊ लागल्या. माझा हात त्यांच्या ब्लाऊजमध्ये ठासलेल्या छातीवर गेला आणि मी त्यांची छाती आळीपाळीने दाबायला लागलो.

त्यांच्या कंबरेत घातलेला माझा दुसरा हात खाली सरकला आणि हाताला लागेल तितके त्यांचे नितंब मी चोळायला लागलो. हळूहळू आमच्या चुंबनाचा आवेग वाढला! एकमेकांची जीभ आम्ही कधी चोखायला लागलो ते कळलेच नाही.

आता फक्त त्यांची छाती दाबून माझे समाधान होत नव्हते तेव्हा माझी त्यांच्या छातीवरील बोटे आता त्यांच्या ब्लाऊजच्या गळ्यातून आत घुसायला लागली. शेवटी मला राहवले नाही आणि मी त्यांना हळूच म्हणालो,

“मॅडम. तुमचा ब्लाऊज परकर पण काढा ना. मला तुम्हाला ब्रा-पॅन्टीवर बघायचेय.”

“हॅम्मऽऽऽ. नाही हं. नंतर म्हणशील ब्रा-पॅन्टी काढा. तुम्हाला नग्न बघायचेय.” त्या नकार देत म्हणाल्या.

“नाही हो. फक्त ब्लाऊज आणि परकर काढा. तेवढे मला पुरेसे आहे. माझी खूप इच्छा आहे हो. तुम्हाला ब्रा-पॅन्टीमध्ये बघण्याची.” मी त्यांना किस करत करत विनंती केली.

“अरे पण. नको! नाही तर तू खूप पुढे जाशील.” त्या तरीही मला नकार देत होत्या.

“अहो नाही जाणार. माझ्यावर विश्वास ठेवा. फक्त पाच मिनीटाकरीता. पाच मिनिटात परत कपडे घाला. प्लिज! प्लिज नाही म्हणू नका. फक्त एकदाच मला डोळे भरून तुम्हाला बघू द्या.”

मी “प्लिज प्लिज” करत त्यांची मनधरणी करू लागलो. त्या पण आधी नाही नाही करत नकार देत होत्या पण नंतर त्यांचा विरोध क्षीण झाला! शेवटी एकदाच्या त्या तयार झाल्या!

आधी त्या म्हणाल्या की “तूच काढ मग माझे कपडे.” पण मी त्यांना म्हटले की तुम्हीच काढा मी डोळे भरून बघत राहीन. मग मी त्यांना हाताला धरून मा‍झ्या पुढे उभे केले. त्या लाजत शरमत उभ्या होत्या.

मी त्यांना दोन पाऊले अजून पुढे जायला सांगीतले आणि परकर-ब्लाऊज काढा म्हटले. त्या अजून दोन पाऊले पुढे गेल्या आणि पाठमोर्‍या उभ्या राहिल्या. काही क्षण त्या तश्याच संकोचत उभ्या होत्या तेव्हा मी त्यांना म्हटले,

“मॅडम, करा सुरुवात आता.”

मग कविता मॅडमनी हात उचलले आणि त्या ब्लाऊजचे हूक काढायला लागल्या. पाठमोर्‍या असल्याने मला ते दिसत नव्हते पण मी कल्पना करू शकत होतो. ब्लाऊजचे सगळे हूक काढून झाल्यावर त्यांनी ब्लाऊज छातीवरून बाजूला केला आणि खांद्यावरून खाली ढकलला.

मग दंडापर्यंत ब्लाऊज आणून मग त्यांनी तो ओढून काढला आणि खाली टाकला. त्यांच्या गोऱ्या गोऱ्या पाठीवर आता फक्त पांढरी ब्रेसीयर दिसत होती. मग त्यांनी आपल्या परकरची कंबरेवरील नाडी ओढली. त्याची गाठ सोडून त्यांनी परकर ढिल्ला केला आणि मग खाली ढकलला.

त्यांच्या नितंबावरून परकर खाली सरकत गेला आणि त्याने त्यांच्या पायात लोळण घेतली. परकरमधून पाय काढून त्यांनी परकर बाजूला सरकवला आणि त्या तश्याच स्तब्ध उभ्या राहला.

परकर निघाल्याबरोबर माझी नजर त्यांच्या पांढऱ्या पॅन्टीने आच्छादलेल्या मांसल भरीव नितंबावर खिळली. त्यांचे नितंब जवळ जवळ पुर्णपणे पॅन्टीत लपलेले होते पण त्यांचा आकार गरगरीत गोल होता. खाली त्यांच्या सडसडीत मांड्या दिसत होत्या. अधाश्यासारखी माझी नजर त्यांच्या अंगावरून वर-खाली फिरत होती.

“वाऊऽऽऽ एकदम सेक्सी! मॅडम. मागून तुम्ही खरोखर सेक्सी दिसता,” मी खूष होत म्हटले आणि अधीरपणे पुढे म्हणालो, “आता वळून जरा पुढचा भाग दाखवा. तो बघण्यात खरी मजा आहे.”

मग कविता मॅडम हळूहळू वळायला लागल्या. पुर्णपणे वळून त्या माझ्याकडे तोंड करून उभ्या राहिल्या. अपेक्षेप्रमाणे माझी नजर पहिली त्यांच्या छातीवर गेली. त्यांची पांढरी ब्रा तशी सिंपल होती पण स्लिम होती. त्यांचे छोटे उभार त्यात व्यवस्थित भरले होते आणि त्याचा आकार गुबगुबीत वाटत होता.

खाली सपाट पोट आणि त्या वरील बेंबी मात्र एकदम सेक्सी वाटत होती. कंबरेला पॅन्टी एकदम फिट्ट बसली होती आणि जांघेत त्यावरून पुच्चीचा फुगीरपणा दिसत होता. त्यांच्या पुच्चीच्या भागावर पॅन्टी ओली झाली होती म्हणजे त्या एक्साईट झालेल्या होत्या हे कळत होते.

कविता मॅडमच्या शरमेने लाल झालेल्या चेहर्‍यावर मोकळे सोडलेले केस रेंगाळत होते. त्यांच्या चेहर्‍यावर लज्जायुक्त हुरहूर होती आणि संकोचत त्या माझ्याकडे बघत होत्या. मी एकदा त्यांच्या पुच्चीकडे पाहीले आणि हसून वर त्यांच्याकडे बघत म्हणालो,

“व्वा, मॅडम. तुम्ही खूप एक्साईट झालेल्या दिसताय. तुमची पॅन्टी किती ओली झालीय.”

“चावट मेला! तेच बघायचे होते का तुला?” असे बोलून कविता मॅडमनी लज्जेने आपल्या हाताने आपली पुच्ची झाकून घेतली.

“अहो अशी झाकून घेऊन का तिची आग विझणार आहे. तुमच्या तिला मा‍झ्या जीभेचा थंडावाच शांत करेल.” मी चावटपणे हसत म्हणालो.

मा‍झ्या तसे बोलण्याने कविता मॅडमला प्रचंड शरम वाटली! त्या पटकन खाली वाकल्या आणि त्यांनी परकर घालायला उचलला. मा‍झ्या लक्षात आले की मला पटकन काहीतरी करायला पाहिजे नाहीतर त्या पुन्हा कपडे घालणार होत्या. तेव्हा मी बसल्या जागी पटकन पुढे झुकलो आणि हात लांब करत मी त्यांच्या हातातील परकर खेचून घेतला.

मग मी त्यांचा हात पकडून त्यांना माझ्याकडे ओढले. मागे होत मी सोफ्यावर पुन्हा नीट बसलो आणि त्यांना हाताला धरून खसकन पुढे ओढले. मी बसलेलो होतो आणि कविता मॅडम उभ्या होत्या. तेव्हा त्यांच्या पुच्चीचा भाग मा‍झ्या तोंडाच्या लेवलला होता.

मी त्यांना खसकन ओढल्याने त्यांची पुच्ची मा‍झ्या तोंडाजवळ आली. मी त्यांच्या नितंबावर हात नेवून त्यांचे नितंब घट्ट पकडले आणि त्यांना अजून पुढे ओढले. त्यांच्या पुच्चीच्या भागावर मी माझे तोंड दाबले आणि त्यांच्या नितंबाला धरून त्यांची पुच्ची मा‍झ्या तोंडावर दाबून धरली. आणि मग मी त्यांची पुच्ची पॅन्टीवरूनच चोखायला लागलो.

त्यांच्या नितंबाला मी घट्ट पकडले होते तेव्हा त्या मा‍झ्या तावडीतून सुटू शकत नव्हत्या. तसेही त्या सुटण्याचा अजिबात प्रयत्न करत नव्हत्या आणि माझे केस धरून मा‍झ्या तोंडावर आपली पुच्ची घासत होत्या.

आम्ही दोघेही तापलेलो होतो तेव्हा आता थांबायचा काही प्रश्नच नव्हता. मी त्यांचे नितंब चिवडत त्यांची पुच्ची चोखत राहिलो आणि त्या माझे डोके धरून मा‍झ्या तोंडावर आपली पुच्ची रगडत राहिल्या. आता मला अजून पाहिजे होते.

तेव्हा मी त्यांच्या हाताला धरून त्यांना मा‍झ्या बाजूला बसायला भाग पाडले आणि जेव्हा त्या बसल्या तेव्हा मी त्यांना मागे ढकलून मागे झोपायला लावले. जेव्हा त्या खाली पडल्या तेव्हा मी त्यांचे पाय फाकवले आणि एका हाताने त्यांच्या पुच्चीवरून पॅन्टी बाजूला करत त्यांच्या नग्न पुच्चीवर मी गपकन तोंड दाबले.

“आहहहऽऽ” करत कविता मॅडमनी एक चित्कार सोडला आणि त्या आपली कंबर हलवायला लागल्या. त्यांच्या पुच्चीवरचे तोंड न काढता मी जमेल तितके वर सरकलो आणि त्यांच्या छातीच्या उभारांवर मी हात नेले. मग ब्रेसीयरवरून त्यांचे उभार कुस्करत मी त्यांची पुच्ची चोखायला लागलो.

काही क्षणात कविता मॅडम रंगात आल्या आणि उत्तेजनेने बेभान झाल्या! माझे डोके धरून त्या आपली कंबर उचलून आपली पुच्ची मा‍झ्या तोंडावर घासायला लागल्या. पुढील दोन मिनिटात त्या कामोत्तेजनेच्या टोकावर गेल्या आणि झडायला लागल्या. घुसमटत, आपली कंबर हलवत त्या रत झाल्या!

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!