कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो.

मग त्यांनी चेअर मा‍झ्या जवळ सरकवली आणि पुन्हा माझा लंड तोंडात घेऊन त्या चोखायला लागल्या. मग मी आरामात मागे हात रोवून टेबलवर बसून ते सुख घेऊ लागलो.

मनात विचार आला की साहेबांनी कधी कल्पनाही केली नसेल की त्यांच्या टेबल-चेअरवर बसून कोणी अशी चोखाचोखी करत असेल. पण मग त्यातच एक वेगळी एक्साईटमेंट होती!

कविता मॅडम असे साहेबांच्या चेअरवर बसून माझा लंड चोखताहेत हे स्वप्नही मी अनेकदा पाहीले होते. आणि आता ते पण पूर्ण झाले होते. मी त्यांच्या डोक्यावरून हात फिरवत होतो तर कधी कधी त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबून धरत खालून धक्के मारत होतो. मध्ये मध्ये मी त्यांची छातीही दाबत होतो.

साधारण दहा मिनीटांनी मा‍झ्या लंडात गळायच्या भावना चालू झाल्या. मी साईडला ठेवलेल्या टिश्यु बॉक्समधून २/३ टिश्यु काढले आणि कविता मॅडमच्या हातात दिले. त्याने त्यांना कल्पना आली की मी गळायला आलो आहे.

जेव्हा मा‍झ्या भावना अनावर झाल्या आणि मला कळले की आता कोठल्याही क्षणी वीर्य बाहेर येईल तेव्हा मी त्यांना इशारा केला. मग कविता मॅडमने माझा लंड पटकन तोंडातून बाहेर काढला आणि त्यावर टिश्यु ठेवून त्या खसखस हलवू लागल्या.

काही क्षणात माझी बांध फुटला आणि मी गळायला लागलो. त्यांनी टिश्यु मा‍झ्या लंडावर धरलेला असल्याने माझे वीर्य टिश्युमध्ये गळायला लागले. मी डोळे मिटून आहह उहहह करत गळण्याचे सुख अनुभवत राहिलो.

आमचे झाल्यावर साहेबांच्या केबीनमध्ये काही पुरावे रहाणार नाहीत ह्याची आम्ही नीट तपासणी केली आणि मगच बाहेर आलो.

परत दोन दिवसांनी आम्हाला एकांत मिळाला तेव्हा मा‍झ्या अपेक्षेप्रमाणे कविता मॅडमनी पहिली विजीटर चेअर पटकावली. मला त्याचे काही वाटले नाही आणि मी खुषीत साहेबांच्या चेअरवर बसलो. मग आमची आयस्क्रिम खावून झाल्यावर कविता मॅडम मा‍झ्या जवळ आल्या.

मी त्यांना आधी मांडीवर बसवून मिठीत घेतले आणि मग मी त्यांना किस करू लागलो व त्यांची छाती दाबायला लागलो. पाच मिनीटांनी मी त्यांना समोर साहेबांच्या टेबलवर बसवले आणि त्यांना मागे सारून टेबलवर हात टेकवून रेलून पडायला लावले.

मग मी त्यांची साडी वर करून मांड्यांच्या वर सरकवली आणि त्यांचे पाय फाकवले. मी त्यांची पॅन्टी त्यांच्या पुच्चीवरून बाजूला केली आणि मग त्यांची पुच्ची मी चोखायला लागलो. त्यांची पुच्ची चोखता चोखता हात लांब करून मी त्यांची छाती पण दाबत होतो.

नंतर त्या चक्क टेबलवर झोपल्या. आपले पाय फाकवून त्या माझे डोके धरून आपल्या पुच्चीवर दाबत होत्या. मी कधी कधी त्यांच्या मांड्या चोळत होतो तर कधी त्यांचे नितंब दाबत होतो.

मध्येच फोन वाजला! मॅडम धडपडत उठायला लागल्या तर मी त्यांना रिलॅक्स व्हायला सांगीतले. साहेबांच्या टेबलवरील फोनवरचा रिसीव्हर उचलून मी विशीष्ट एक्स्टेंशन दाबले आणि कॉल घेऊन रिसीव्हर मॅडमच्या हातात दिला. कोणा सप्लायरचा फोन होता आणि मॅडम त्याच्याशी बोलू लागल्या.

मी मॅडमला पुन्हा खाली झोपायला लावले आणि मग मी त्यांची पुच्ची पहिल्यासारखी चोखायला लागलो. त्या माझे डोके आधी बाजूला घ्यायला बघत होत्या पण मी ऐकत नव्हतो तेव्हा त्यांनी तो प्रयत्न सोडून दिला.

मग मी आवडीने त्यांची पुच्ची आणि दाणा चोखायला लागलो. त्यांचे फोनवरचे बोलणे झाले आणि त्यांनी रिसीव्हर फोनवर ठेवला आणि मग माझे डोके धरून त्या आपली कंबर हलवायला लागल्या.

काही क्षणात त्या कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचल्या आणि झडायला लागल्या. झडून त्या शांत झाल्या तेव्हा मी त्यांच्या पुच्चीवरून तोंड वर उचलले. कविता मॅडम गलितगात्र होऊन टेबलवर तश्याच पडून राहिल्या.

मी टिश्यु घेऊन त्याने माझे बरबटलेले तोंड पुसले आणि कविता मॅडमची पुच्ची पण पुसून घेतली. आणि मग जेव्हा त्या नॉर्मल झाल्या तेव्हा हसत उठल्या. मी त्यांना ओढून खाली घेतले आणि मा‍झ्या मांडीवर बसवून त्यांना मिठी मारली. त्यांच्या ओठांचे चुंबन घेत मी त्यांची छाती दाबायला लागलो.

अश्या तर्‍हेने जेव्हा जेव्हा आम्हाला एकांत मिळायला लागला तेव्हा तेव्हा आम्ही एकमेकांना असे चोखून सुख द्यायला लागलो. प्रॉब्लेम इतकाच होता की एका वेळी फक्त एकालाच सुख मिळत होते.

तेव्हा एके दिवशी कविता मॅडम सोफ्यावर झोपलेल्या होत्या तेव्हा मी त्यांच्या तोंडात लंड देऊन त्यांच्या अंगावर झुकलो. त्यांची साडी वर करून मी त्यांच्या पॅन्टी बाजूला केली आणि उलटेपणे त्यांची पुच्ची चोखायला लागलो. ह्या सिक्स्टी नाईन पोजीशनमध्ये आम्हा दोघांनाही सुख मिळत होते. एकाच वेळी आम्ही एकमेकांना चोखून कामतृप्त करत होतो.

त्या वेळी मी जेव्हा गळलो तेव्हा कविता मॅडमने माझे वीर्य तोंडात घेतले. त्या दिवशी त्या खूप एक्साईट होत्या तेव्हा माझा लंड बाहेर न काढता त्यांनी माझे वीर्य गिळून घेतले. तसे सिक्स्टी नाईन पोजीशनमध्ये एकमेकांना चोखून सुख देणे त्यांनाही आवडले होते आणि मलाही.

कारण मी त्यांचा दाणा चोखता चोखता त्यांच्या पुच्चीत बोटे घालून आत-बाहेर करायचो, ज्याची त्यांना मजा वाटायची. तसेच त्यांच्या तोंडात मला गळायला मिळायचे जे मला भलतेच आवडायचे. तेव्हा आम्ही चान्स मिळाला तर तसे सिक्स्टी नाईन पोजीशनमध्ये चोखाचोखी करायला लागलो.

सगळे होत होते पण अजून काही मला कविता मॅडमला झवायचा चान्स मिळाला नव्हता. त्यांनी नाही म्हटले नव्हते पण तो चान्स कधी देणार ते पण सांगीतले नव्हते. तेव्हा मीच काहीतरी युक्ती काढून तो चान्स मारायचा विचार करत होतो.

तेव्हा खूप विचार केल्यानंतर मी काहीतरी ठरवले. त्याप्रमाणे एकदा आम्ही असेच एकांतात बसलो होतो व मी त्यांचे चुंबन घेत त्यांना दाबत होतो. तेव्हा मी त्यांना लाडाने म्हणालो,

“मॅडम. तुम्हाला झवायची माझी इच्छा तुम्ही अजून पूर्ण केली नाही.”

“अरे काय करू मी? आपल्याला पाहिजे तसा एकांत मिळत पण नाही.” त्यांनी दिलगिरीत म्हटले.

“आता अजून किती बघायची? त्यापेक्षा मिळतोय त्या एकांताचा फायदा घ्यायचा. कमीत कमी मला तुम्हाला पूर्ण नग्न बघायची इच्छा तरी पूर्ण करा.” मी लाडाने म्हटले.

“अरे पण कसे शक्य आहे ते? आपल्या वेळ कितीसा मिळतो?” त्यांनी विषन्नपणे म्हटले.

“जो काही वेळ मिळतो त्यात तुम्ही नग्न व्हा. आणि मला तुम्हाला एकदा डोळे भरून बघू द्या.” मी जोर देत म्हणालो.

“अरे पण कसे शक्य आहे ते? साडी काढायची, परकर-ब्लाऊज काढायचा. झालेच तर ब्रा-पॅन्टी काढायची. इतके सगळे काढून पुन्हा घाई गडबडीत घालायचे म्हणजे प्रॉब्लेम आहे रे.” त्यांनी अडचण सांगितली.

“मग तुम्ही एक दिवस ड्रेस घालून या. ड्रेस काढायला घालायला वेळ नाही लागत.” मी युक्ती सांगितली.

“अरे पण.” कविता मॅडम काहीतरी बोलायला गेल्या पण मी त्यांना थांबवले.

“आता पण नाही आणि बीन नाही. तुम्ही आता मला जास्त तरसवू नका. एक दिवस ड्रेस घालून या.” मी ठामपणे त्यांना सांगीतले.

त्यावर कविता मॅडम विचार करायला लागल्या आणि शेवटी त्यांनी ते मान्य केले. मला खूप आनंद झाला! त्यांना नग्न बघण्याच्या बहाण्याने नागडे करायचे आणि कसेतरी त्यांना उत्तेजित करून त्यांना झवायला भाग पाडायचे असे माझे प्लानींग होते.

त्याप्रमाणे पुढील आठवड्यात जेव्हा साहेब बाहेरगावी साईटवर जाणार होते त्या दिवशी कविता मॅडमनी ड्रेस घालून यायचे असे ठरले! मी चातकासारखी त्या दिवसाची वाट बघू लागलो.

शेवटी तो दिवस उगवला आणि मी आनंदाने ऑफीसला जायला निघालो. कविता मॅडमला झवायला मिळणार ह्या आनंदात मी लंडावरचे सगळे केस काढून साफसफाई केली होती. त्या दिवशी जरा जास्तच बॉडी स्प्रे मारून मी एकदम फ्रेश मूडमध्ये होतो.

जेव्हा मी ऑफीसच्या स्टेशनला उतरलो तेव्हा धावत पळत ऑफीसला जावे असे मला वाटत होते. मी स्टेशनच्या बाहेर पडलो आणि समोरच मला कविता मॅडम दिसल्या! अरे व्वा! आजचा दिवस एकदम लकी आहे! जिचा विचार करत होतो ती समोरच आहे! असा विचार मा‍झ्या मनात आला.

अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी पंजाबी ड्रेस घातलेला होता म्हणजे त्या पण तयारीत आल्या होत्या हे कळत होते. त्याने मला आनंद झाला!

त्यांनी मला हात केला आणि मी लगबगीने त्यांच्याजवळ गेलो. मी उत्साहाने त्यांच्याकडे पाहीले तर त्यांचा चेहरा मला उदास दिसला! तेव्हाच मा‍झ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली की काहीतरी चुकत होते! मी हळूच मॅडमला विचारले,

“काय झाले, मॅडम? तुम्ही अशा उदास का दिसताय?”

“हुं? क काही नाही. असेच.” त्यांनी मान खाली घालत म्हटले.

“काही नाही काय? तुमचा चेहरा सगळे सांगतोय. सांगा ना काय झाले ते?” मी खोदून विचारले.

“काही नाही रे. असेच. आज ऑफीसमध्ये जाऊच नये असे वाटतेय.” त्यांनी उदासपणे म्हटले.

“का हो?” ते ऐकून माझा मूडच ऑफ झाला! ऑफीसमध्ये त्या नाही येणार म्हणजे.

“काही नाही रे. मूडच नाही. म्हणून मी येथे उभी राहिलेय. तुझी वाट बघत. तुला सांगायला. की मी ऑफीसमध्ये येत नाही आज.” त्या हळू आवाजात म्हणाल्या.

“अहो पण तुम्ही आलात ना इथपर्यंत. मग आता परत कुठे घरी जाता? चला ना ऑफीसमध्ये.” मी त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करत म्हणालो.

“नाही मी घरी नाही जाणार. जाईन कुठे तरी. एखाद्या मैत्रिणीकडे.” त्यांनी शुन्यात पहात म्हटले.

ते ऐकून मी चपापलो! काहीतरी कविता मॅडमच्या घरी झाले होते आणि त्याने त्यांचा मूड ऑफ होता. आणि आता जर मी काही केले नाही तर त्या निघून जाणार होत्या. तेव्हा मी विचार करून पटकन त्यांना म्हणालो,

“मॅडम. तुम्ही जरा माझ्याबरोबर चला. आपण येथे एक रेस्टॉरंट आहे तेथे जाऊन चहा घेवूया आणि आरामात बोलूया. मग पाहिजे तर तुम्ही जा.”

“नको मी जाते.” त्या म्हणाल्या.

“अहो माझे ऐका! तुम्ही जा तुम्हाला जायचे तर. पण आपण जरा वेळ बोलूया म्हणजे तुम्हाला जरा हलके वाटेल. प्लिज, मॅडम!” मी त्यांना कळकळीची विनंती केली.

“ठीक आहे!” त्यांनी शेवटी निर्विकारपणे म्हटले.

आणि मग आम्ही जवळच एक रेस्टॉरंट होते तेथे गेलो.

ह्या रेस्टॉरंटमध्ये वर एक पोटमाळा होता जेथे जास्त गर्दी नव्हती तेथे एका कोपर्‍यात आम्ही बसलो. मग मी दोन चहाची ऑर्डर दिली आणि मग कविता मॅडमला खोदून खोदून विचारायला लागलो की काय झाले ते. आधी त्या सांगायला मागत नव्हत्या पण मग मी जास्तच फोर्स केला तेव्हा शेवटी त्यांनी सांगीतले.

आदल्या दिवशी रात्री मॅडम जरा जास्तच सेक्सच्या मूडमध्ये होत्या तेव्हा त्यांनी रात्री झोपल्यावर नवऱ्याला सेक्ससाठी चाळवायला सुरुवात केली. पण त्याने काही रिस्पॉन्स दिला नाही.

मॅडमनी त्याला किस वगैरे करून गरम करण्याचा प्रयत्न केला पण त्याने अजिबात इंटरेस्ट दाखवला नाही आणि ढिम्म पडून राहला. त्याने मॅडम वैतागल्या आणि त्यांनी नवऱ्याबरोबर बाचाबाची केली.

मग शब्दाला शब्द लागून त्यांचे भांडण झाले. भांडणात शेवटी वैतागून त्यांच्या नवऱ्याने त्यांना एक थप्पड लावून दिली. ते सांगताना कविता मॅडमच्या डोळ्यात पाणी तरळले!

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!