कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या.

त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला,

“बाप रे. तिकडे वरती ते एक कपल आहे ना. त्याने तर तिचा टॉप उघडलाय.”

“मग. मी म्हटले ना. कोणाला वेळ नाही आपल्याकडे बघायला. सगळेच मजा करताहेत.” मी हळूच त्यांना म्हणालो.

“शी, सागर! मग कशाला आपण ह्या थिएटरमध्ये आलो? मला बाई आता लाज वाटतेय.”

“अहो आता बेटा इथेच लागला होता ना. म्हणून आपण इथेच आलो. आता आलो तर काय. घ्या अंधाराचा फायदा.” असे बोलून मी पटकन त्यांचा उभार दाबला.

“शी! मला नाही बाई असे चाळे करायचे. म्हणजे मला पण सगळे त्यांच्यासारखे समजतील.” त्या किंचीत अंग आखडून घेत माझा हात काढण्याचा प्रयत्न करत म्हणाल्या.

“हे बघा, मॅडम. आता तुम्ही येथे काहीही न करता गुपचूप जरी बसल्या तरी कोणालाही वाटेल की तुम्ही काहितरी करत होत्या. म्हणजे असेही तुम्हा ते तसे समजतील आणि तसेही समजतील. मग करा ना मजा! कशाला संकोच बाळगताय.”

मी पुन्हा त्यांचा डावा उभार दाबला. त्यावर त्या काही बोलल्या नाहीत आणि तसेच किंचीत आखडत अस्वस्थपणे हालचाल करत राहिल्या. मी त्यांच्या अस्वस्थ हालचालीकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांचा उभार दाबत राहिलो.

साधारण दहा मिनीटांनी त्याचा संकोचपणा कमी झाला आणि त्या रिलॅक्स झाल्या. आता मी माझा उजवा हात उचलला आणि रेनचिटरमध्ये घालून त्यांचा उजवा उभार पकडला. आणि मग मी दोन्ही हाताने त्यांचे दोन्ही उभार कुस्करायला लागलो.

त्यांच्या श्वासाची गती वाढायला लागली आणि त्यावरून मी ताडले की त्या हळूहळू उत्तेजित व्हायला लागल्या होत्या. मी पण उत्तेजित व्हायला लागलो होतो. एक तर समोर पडद्यावर माधुरीचा सेक्सीपणा दिसत होता आणि इकडे मी कविता मॅडमची छाती दाबत होतो. तेव्हा माझा लंड कडक व्हायला लागला होता.

मला आता अजून चाळे करायचे होते. तेव्हा मी कविता मॅडमच्या उजव्या उभारवरील माझा उजवा हात खाली नेला आणि त्यांच्या उजव्या मांडीवर ठेवला. काही क्षण मी तो तेथे स्तब्ध ठेवला आणि मग त्यांच्या मांडीवर तो फिरवायला लागलो.

त्याने मॅडम पुन्हा किंचीत अस्वस्थ झाल्या आणि माझ्या कानात म्हणाल्या,

“नको ना रे अजून काही करूस.”

त्या माझा हात बाजूला करायला लागल्या. पण मी तो घट्टपणे त्यांच्या मांडीवर ठेवत हळूच म्हणालो,

“अहो, मॅडम. मी तुम्हालाच मजा देणार आहे. तुम्ही एक काम करा ना. हे रेनचिटर काढून मांडीवर घ्या. म्हणजे कोणाला कळणार नाही माझा हात कुठे आहे ते.”

त्यावर त्या काही बोलल्या नाही आणि स्तब्ध बसून राहिल्या. पण मी त्यांच्या मांडीवर हात फिरवणे चालू ठेवले. शेवटी त्यांनाच काहितरी वाटले आणि त्या हलल्या. त्यांनी किंचीत पुढे झुकत अंगावरील रेनचिटर खेचून काढले. तेवढ्या पुरता मी त्यांच्या डाव्या उभारावरील हात खाली घेतला.

त्यांनी आपल्या साडीचा डाव्या खांद्यावरील पदर आपल्या उजव्या खांद्यावर व्यवस्थित ओढून घेवून पदराखाली आपले अंग झाकून घेतले. मग रेनचिटर आपल्या मांडीवर व्यवस्थित पसरवले जेणेकरून माझा हात न दिसावा आणि मग त्या समोर स्क्रिनकडे बघू लागल्या.

मी खूष होत उत्साहाने अजून त्यांची मांडी चोळायला लागलो. मध्ये मध्ये हात नेवून मी त्यांच्या जांघेत खुपसत होतो आणि त्यांच्या पुच्चीला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण तेथे साडी गोळा झालेली असल्याने मला म्हणावा तसा स्पर्श मिळत नव्हता.

माझा डावा हात जो त्यांच्या मागून नेवून मी त्यांच्या डाव्या हाताजवळ ठेवला होता तो मी पुन्हा उचलला आणि त्यांच्या डाव्या छातीचा उभार पकडून दाबायला लागलो. मग मी त्यांच्या साडी मधल्या भागात वर ओढायला लागलो.

त्यांनी रेनचिटरखाली माझा हात पकडून मला थांबवण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला पण मी थांबलो नाही आणि त्यांची साडी वर खेचत राहिलो.

जेव्हा माझ्या हाताला त्यांच्या साडीची आणि आतील परकरची कड लागली तेव्हा मला खूप आनंद झाला! मी पटकन त्यात हात खुपसला आणि माझ्या हाताला त्यांच्या मांडीच्या त्वचेचा गरम स्पर्श झाला! बहुतेक माझ्या हाताचा थंड स्पर्श त्यांना तेथे जाणवला कारण स्पर्श झाल्याबरोबर त्या किंचीत दचकल्या.

मी काही क्षण हात तसाच आत त्यांच्या मांड्यांमध्ये ठेवून त्याला त्यांच्या मांड्यांमधली ऊब घेवू दिली. आणि मग मी त्यांच्या मांडीवर हात फिरवू लागलो. काही क्षण हात फिरवल्यावर मी त्यांच्या जांघेत हात घातला. त्यांच्या पॅन्टीला माझ्या बोटांचा स्पर्श झाला.

मी अजून आत बोटे घालू लागलो पण त्यांच्या मांड्या जवळ असल्याने बोटे अजून आत जात नव्हती. मी हळूच त्यांच्या कानाजवळ तोंड नेले आणि म्हणालो,

“मॅडम. पाय फाकवा ना थोडे.”

“नाही.” त्यांनी पुटपूटत नकार दिला.

“अहो असे काय करताय? मी तुम्हालाच सुख देणार आहे.”

“मला नको आत्ता येथे.”

“अहो घ्या हो. खूप मजा वाटेल,” मी त्यांना तापवत म्हणालो, “जरा विचार करा. असे थिएटरमध्ये इतक्या लोकांमध्ये बसून तुमचा दाणा कोणीतरी घासतोय. किती एक्साईटींग असेल ते.”

माझी ही मात्रा लागू पडली! दाणा घासतोय हे शब्द त्यांच्या कानावर पडले आणि त्या किंचीत उत्तेजित झाल्या. कारण त्यांच्या तोंडून एक हुंकार बाहेर पडला. आणि नंतर कविता मॅडमनी आपल्या मांड्या थोड्या विलग केल्या.

मी तर टपलेलोच होतो तेव्हा पटकन अजून आत बोटे घुसवली. त्यांनी आपल्या मांड्या अजून फाकवल्या आणि मला फूल ऍक्सेस दिला! मी बोटे नेवून पॅन्टीवरून त्यांच्या पुच्चीला स्पर्श केला. मग बोटांनी मी त्यांची पुच्ची पॅन्टीवरूनच चाचपू लागलो, कुरवाळू लागलो.

काही मिनीटातच कविता मॅडम तापायला लागल्या. त्या किंचीत खाली सरकल्या जेणेकरून माझ्या बोटांचा त्यांच्या पुच्चीला अजून स्पर्श व्हावा. मी त्यांचा डावा उभार दाबत होतो आणि त्यांच्या पुच्चीवरून बोटे फिरवत होतो.

मला पण तसे थिएटरमधील त्या अंधारात कविता मॅडमला तसे स्पर्श करायला मजा वाटत होती. या आधी मी अनेकदा तसे थिएटरमध्ये दुसऱ्या कपल्सना मजा करताना बघितले होते.

त्यांना चाळे करताना पाहून मी पण अनेकदा कल्पना केली होती की मला जर अशी कोणी भेटली तर मी कसे चाळे करून सुख घेईल ते. आणि आज येथे कविता मॅडमबरोबर तसे चाळे करून मी माझी ती इच्छा पुरी करून घेत होतो.

माझा लंड फूल कडक झाला होता आणि आता त्याच्याकडे लक्ष द्यायची वेळ आली होती. मी हळूच कविता मॅडमच्या कानात म्हणालो,

“मॅडम. तुम्हाला मी मजा देतोय. आता मल जरा मजा द्या ना.”

“आता काय?” त्यांनी किंचीत कुतूहलाने विचारले.

“माझा लंड बघा किती कडक झालाय. जरा हात लावून बघा ना.”

“मी नाही हं. मी नाही तसे चाळे करणार.” त्यांनी उगाच लटकेपणे नकार दिला.

मग मी पुढे काही न बोलता माझा डावा हात जो त्यांच्या डाव्या उभारावर होता तो काढून घेतला. मग मी त्यांच्या पुच्चीवरील उजवा हातही काढून घेतला. कविता मॅडमला वाटले मी अपसेट झालो म्हणून हात काढून घेतला.
तेव्हा त्या माझ्या कानजवळ तोंड नेवून म्हणाल्या,

“काय रे काय झाले? तू रागावलास?”

“हं.” मी मुद्दाम म्हणालो.

“मी नाही म्हणाले म्हणून?”

“हंऽऽऽ.”

“अरे असे रे काय करतोस? इथे असे आपण काय काय करणार?” त्या किंचीत त्रासिकपणे म्हणाल्या.

“जे सांगितले ते तुम्ही नाही करत. मग मी तरी कशाला करू? मी पण गप्प बसतो.”

मी दोन्ही हात माझ्या मांडीवर ठेवून बसून राहिलो. दोन तीन मिनीटे त्या काही बोलल्या नाही. मी पण काही बोललो नाही व तसाच बसून राहिलो. मग शेवटी त्याच म्हणाल्या,

“बरे ठिक आहे. करते मी तू सांगशील ते.”

“नक्की? मग नाही म्हणू नका.” मी मुद्दाम त्यांच्याकडून वदवून घेतले.

“हो हो. ठिक आहे.” त्या वैतागलेल्या स्वरात म्हणाल्या.

मी खूष झालो आणि मी त्यांच्या मांडीवरील रेनचिटर अर्धे माझ्या मांडीवर घेतले आणि माझ्या मांड्या त्याच्या खाली झाकून घेतल्या.

मग मी रेनचिटरखालून माझा डावा हात त्यांच्या मांडीवर नेला आणि त्यांच्या साडीत खुपसला. आत त्यांच्या साडीत मी हात नेवून त्यांच्या पुच्चीवर ठेवला. त्या किंचीत पुढे झाल्या आणि त्यांनी मला हात लावायची पुर्ण मुभा दिली.

मग मी काही क्षण पॅन्टीवरून त्यांची पुच्ची चाचपल्यावर पॅन्टीच्या कडेला बोटे नेली आणि पॅन्टीच्या लेगमध्ये बोटे खुपसली. मग त्यांची पॅन्टी मी पुच्चीवरून बाजूला केली आणि दोन बोटे नेवून त्यांच्या पुच्चीवर ठेवली.

त्यांच्या नग्न पुच्चीला माझ्या बोटांचा थंड स्पर्श झाला आणि पुन्हा त्यांचे अंग थरारले! त्यांनी हलका सुस्कारा टाकला आणि नकळत आपली कंबर हलवून आपली पुच्ची माझ्या बोटावर दाबली. मग मी बोटांनी त्यांच्या पुच्चीची चीर चाचपू लागलो.

काही क्षण तसे केल्यावर मी एका बोटाने वर त्यांचा पुच्चीदाणा घासायला लागलो आणि खाली दुसरे बोट त्यांच्या चीरेत घालून घासायला लागलो. त्याने कविता मॅडम तापायला लागल्या. त्यांनी माझ्या डावा हातातून आपला उजवा हात घालून तो घट्ट पकडला होता.

काही क्षणातच कविता मॅडमची पुच्ची ओली व्हायला लागली. माझ्या बोटांना त्यांच्या पुच्चीच्या रसाचा चिकटपणा जाणवायला लागला. त्यांची कंबर किंचीत हलायला लागली. माझा लंड कडक होताच आणि मी वाट बघत होतो की त्या कधी त्याला हात लावताहेत.

पण बराच वेळ त्यांनी हात लावला नाही तेव्हा मी ओळखले की त्यांना शरम वाटत असावी. तेव्हा मी माझा उजवा हात उचलला आणि रेनचिटरच्या आत खुपसून कविता मॅडमचा उजवा हात पकडला. आणि मग त्यांचा हात आणून मी माझ्या लंडावर ठेवला.

माझ्या लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांनी नकळत आपली कंबर जरा जास्त हलवली. कदाचित त्यांची उत्तेजना किंचीत वाढली असावी त्याने. काही क्षण त्यांनी हात तसाच माझ्या लंडावर स्तब्ध ठेवला तेव्हा मी त्यांच्या हात माझ्या लंडावर वर-खाली घासायला सुरुवात केली.

त्या मग माझ्या लंडावर हात फिरवायला लागल्या. जेव्हा त्या आपोआप हालचाल करू लागल्या तेव्हा मी माझा हात बाजूला घेतला. आता कविता मॅडम माझ्या लंडावरून स्वत:हून हात फिरवत होत्या.

ह्या क्षणाची मी आतुरतेने वाट बघत होतो. कविता मॅडम माझ्या लंडाला स्पर्श करताहेत अशी कल्पना मी अनेकदा केली होती. आणि त्या कल्पनेहून कितीतरी जास्त सुख मला प्रत्यक्षात त्यांचा हात फिरताना मिळत होते.

माझी उत्तेजना आता वाढत चालली होती. मी उत्तेजीतपणे त्यांच्या पुच्चीत बोट घालत होतो, त्यांचा दाणा घासत होतो. त्या पण आता चेकाळत चालल्या होत्या. त्यांची कंबर जरा जास्तच हलायला लागली होती.

त्यांच्या आणि माझ्या उत्तेजनेत अजून तेल ओतायला मी माझा उजवा हात वर उचलला आणि त्यांच्या पदराखालून त्यांच्या उजव्या उभारावर नेला. आणि मग मी त्यांचा तो उभारही दाबायला लागलो.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!