कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले,

“काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.”

“हो! काल एक नवीन ब्रा घेतली होती ती घातलीय आणि ती फारच घट्ट बसतेय.” मॅडमने त्रासीक स्वरात म्हटले.

“हो ना. मग सहन करा. मी मागे सांगितलेला उपाय तुम्हाला पटला नाही.” मी थोड्या उपहासाने त्यांना बोललो.

“हां. पण आता पटतोय. थांब. मी काढतेच हूक तिचा.”

असे म्हणत कविता मॅडमने हात पाठी नेले आणि ब्रेसीयरचा हूक काढायला लागल्या.

माझा उपाय त्यांना पटला हे पाहून मी आनंदाने हसायला लागलो.

मॅडमने बराच प्रयत्न केला पण त्यांना हूक काढता आला नाही तेव्हा मी त्यांना म्हटलं,

“काय झाल, मॅडम? हूक निघत नाही का?”

“हो रे. ब्रा नवीन आहे ना. म्हणून बहुतेक निघत नाही आहे. जरा काढून देशील का?” त्यांनी लाजत लाजत मला विनंती केली.

“वा! का नाही. मला वाटलं फक्त लावताना तुम्हाला माझी मदत लागेल. पण असे दिसते की काढताना पण तुम्हाला माझी मदत लागतेय. म्हणजे हूक हो.” मी हसून असे म्हणालो.

“हं? जास्त चावट बोलू नकोस. ही ब्रा नवीन आहे म्हणून मी तुला सांगतेय.”

कविता मॅडम उठल्या आणि माझ्या पुढे येऊन पाठमोऱ्या उभ्या राहिल्या. काही क्षण त्यांचे पाठमोरे निरीक्षण करून मी हात वर करून त्यांच्या बाऊजच्या कडेतून बोटे आत सरकवली. मग मी ब्रेसीयरच्या पट्ट्या पकडल्या आणि हूक दिसावा म्हणून ब्रेसीयर ब्लाऊजच्या कडेखाली ओढली.

“आऊच! हळू रे.” त्याने अर्थात मॅडमला अजून त्रास झाला आणि त्या विव्हळल्या.

“सॉरी! सॉरी” म्हणत मी हूक काढायला लागलो.

मला पण थोडा त्रास झाला हूक काढताना पण मी काढला कसातरी. हूक निघाल्याबरोबर मॅडमची ब्रेसीयर ढिल्ली झाली. मी पट्टे सोडून दिले आणि मॅडम पटकन वळून चेअरवर जाऊन बसल्या. माझ्याकडे बघून मॅडम चावटपणे हसल्या आणि ‘थँक्स’ म्हणाल्या. मीही त्यांना हसून प्रतीसाद दिला.

काही क्षणापुरता का होईना पण एका स्त्री च्या अंगावरील आंर्तवस्त्राला स्पर्श करण्याचा माझा तो पहिलाच प्रसंग अविस्मरणीय होता. नंतर मग जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात आम्ही नेहमीसारख्या गप्पा मारू लागलो. नंतर बऱ्याच वेळानी मॅडम उठल्या व माझ्या पुढे येऊन पाठमोऱ्या उभ्या राहिल्या.

“सागर. आता हूक लाव परत.”

“का हो, मॅडम? कोणी आले नाही तर राहू द्या थोडा वेळ अजून.” मी त्यांना म्हटलं.

“नको! परत कोणी आल तर धावपळ होईल. लाव तू.”

मग मी कविता मॅडमला काही फोर्स केला नाही आणि गुपचूप ब्रेसीयरचा हूक लावून दिला. मी विचार केला पहिल्या वेळेला एवढे खूप झाले नंतर कोण जाणे अजून काय काय आमच्यात घडते ते. मग नंतर हे नेहमीचेच झाले. जेव्हा आम्ही एकटेच असू तेव्हा कविता मॅडम मला त्यांच्या ब्रेसीयरचा हूक काढायला सांगायच्या आणि लावायला सांगायच्या.

खरे तर हा सगळा चावटपणा होता. कारण ब्रेसीयरचा हूक काढायला आणि लावायला त्यांना माझी गरज नाही हे मला माहीत होते आणि त्यांना पण माहीत होते. कारण कधी कधी कोणी आल की मॅडम पटकन स्वत:च हूक लावायच्या. पण तरीही इतरवेळी त्या मलाच सांगायच्या.

आता या गंमतीत त्यांना काय मजा वाटत होती ते त्याच जाणो पण मला त्यांची ब्रेसीयर थोडी का होईना पण हातळायला मिळायची म्हणून मी खूष असायचो. आणि त्यावर म्हणजे मला त्यांच्या अंगाला स्पर्श करायला मिळायचा म्हणून मी जास्तच खूष असायचो.

नंतर नंतर मला कविता मॅडमच्या अंगाचे स्पर्श सर्रास मिळू लागले. येता जाता होणारे नकळत स्पर्श जरा जास्तच होवू लागले. त्यांच्या मांसल नितंबाचे आणि छातीच्या उभारांचे नकळत मिळणारे स्पर्शसूख मला पागल करू लागले.

पण त्या तर जणू स्पर्श होतच नाही असे भासवायच्या. असे स्पर्शाचे चान्स देवून त्या मला काही सुचवत होत्या की काय कोण जाणे? आमच्यात घडणारी एक गोष्ट होती ज्याने मला राहून राहून वाटायचे की त्या मला सुचवत आहेत.

जेव्हा आम्हाला जेवायचे असेल किंवा टाईमपास करायला बाहेर बसायचे असेल तेव्हा कविता मॅडम मला बोलवायला ड्राफ्टींग सेक्शनमध्ये यायच्या. मी बोर्डवर ड्रॉईंग करण्यात मग्न असे आणि मॅडम माझ्याजवळ उभ्या राहून “सागर! जेवायला चल! बाहेर चल!” असे म्हणत रहायच्या.

मी त्यांना म्हणायचो, “हां! थांबा जरा. हा एवढा भाग पुर्ण करतो. हे एवढ काम पुर्ण करतो.” पण त्या ऐकायच्या नाहीत आणि सारख “सागर! चल सागर! चल ना.” अस टुमण लावायच्या.

मी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून खाली मान घालून माझे काम करत रहायचो. मग त्या जवळ येऊन बोर्डला चिटकून उभ्या रहायच्या.

आता मी खाली मान घालून काम करत असायचो तेव्हा मला कळायच नाही की कविता मॅडम बोर्डला चिटकून उभ्या आहेत. माझ्या सवयीप्रमाणे ड्रॉईंग बोर्डचा टि-स्क्वेअर सरकवण्यासाठी मी हात लांब करायचो आणि नेमका कविता मॅडमच्या छातीचा उभार माझ्या हाताला लागायचा.

कविता मॅडम बोर्डला चिटकून नेमक्या अश्या उभ्या रहायच्या की त्यांच्या छातीचे उभार बोर्डच्या साईड एजला चिटकायचे. आणि मग टि-स्क्वेअर सरकवण्यासाठी लांब केलेला माझा हात त्यांच्या छातीच्या उभारांना लागणे हे सहाजीकच होते.

आधी आधी मी त्यांना ‘सॉरी’ म्हणायचो आणि त्या ईट्स ओके म्हणत पटकन बाजूला व्हायच्या पण नंतर नंतर त्या बाजूलाही होत नसत आणि दिलगिरीही व्यक्त करत नसत.

बरे त्या असे पण म्हणू शकत नाहीत की मी हात का लांब करतो? कारण तो माझा बोर्ड होता आणि त्यावर टि-स्क्वेअर वर-खाली करणे हा माझ्या कामाचा भाग होता. तेव्हा असा त्यांच्या छातीला स्पर्श झाला तरीही जणू काही ही एक नॅचरल गोष्ट आहे अश्या आविर्भावात त्या तश्याच उभ्या रहायच्या. तेव्हा ह्या गोष्टीवरून माझी खात्री होत चालली की मी आता पुढची स्टेप घ्यावी असे त्या सुचवत होत्या.

मग मी निश्चय केला आणि ह्याचा फायदा घ्यायचे ठरवले. पुढच्या वेळी कविता मॅडम तश्या उभ्या राहिल्या होत्या आणि मी नकळत हात लांब केला. सहाजीकच त्यांच्या छातीच्या उभाराला माझ्या हाताचा स्पर्श झाला. मग मी सरळ बसून त्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून म्हटले,

“मॅडम! कितीवेळा तुमच्या छातीला माझा हात चुकून लागतो. तुम्ही अश्या का उभ्या रहाता?”

“अरे पण तुझा हात चुकून लागतो ना?”

“हो! पण तुम्हीच कधीतरी म्हणाल. की मी मुद्दाम हात लावतो.”

“मी म्हणाले का तसे? मी काही तक्रार केली का?” मॅडमने मिश्किलपणे म्हटले.

“नाही केली. पण मला हे बरं वाटत नाही.” मी उगाचच संतपणाचा आव आणत म्हटले.

“अरेरेरे रे! असा बोलतोयस जणू काही तुला खूपच वाईट वाटते त्याने. मनातून उकळ्या फुटत असतील. मा‍झ्या उभारांचा स्पर्श मिळतो म्हणून.”

“बघितलत! बघितलत! बोललात ना शेवटी? मला मजा वाटते असे वाटलेच ना तुम्हाला?”

“अरे पण मला जरी असे वाटले तरी त्याने तुझे काय नुकसान होतेय? मी तुला दोष दिला का?” मॅडमने चावटपणे मला पुन्हा विचारले.

“म्हणजे ह्याचा अर्थ मी असा घ्यायचा का की तुम्हाला मा‍झ्या हाताचा स्पर्श झाल्यावर मजा वाटते?” मी बेधडकपणे त्यांना विचारले.

“ते तू काहीही समज.” कविता मॅडम सुचकपणे बोलल्या आणि हसायला लागल्या.

“हो ना. मग मी तेच समजतो आणि तुम्हाला जशी मजा वाटते तशी मलाही मजा वाटते तुमच्या छातीचा स्पर्श झाला की. तेव्हा आता मी मुद्दामच तुमच्या छातीला हात लावतो.” असे म्हणत मी हसत उठलो.

“सागर. जास्त नालायकपणा करू नकोस. मा‍झ्या अंगाला हात लावू नकोस. मी मार देईन हां. सागर!”

कविता मॅडम इकडे तिकडे पळत स्वत:चा बचाव करू लागल्या आणि मी हात पसरवून उगाचच व्हिलन सारखे हसत त्यांना पकडायला जाऊ लागलो.

मॅडम ड्राफ्टींग सेक्शनच्या बाहेर पळाल्या आणि मी त्यांच्या मागे गेलो. त्या बॉसच्या केबीनमध्ये गेल्या आणि दरवाजा लावू लागल्या पण मी पटकन दरवाजा ढकलला आणि आत शिरलो.

त्यांनी मला बाजूला ढकलले आणि त्या बाहेर पळाल्या आणि मी त्यांच्या मागे. त्या मला हात लावू नकोस म्हणून धमकावत होत्या आणि मी लावणार म्हणून बोलत होतो.

शेवटी रिसेप्शन एरीयात त्या वैतागून उभ्या राहिल्या आणि निश्चयाने म्हणाल्या,

“हां. लाव हात. बघते तुझी हिंमत. लावूनच दाखव हात.”

“हा! हा! हा! नाही हो, मॅडम. मी मस्करी करत होतो.” मी हात खाली करत हसत हसत म्हणालो.

“नाही, लाव ना हात. बघू तुझ्यात किती डेअरींग आहे.” त्या तरीही मला बोलत होत्या.

“अहो, मॅडम. मी मजेत तसे बोललो. मला खरोखर काही करायचे नाही.”

“आणि करायचे जरी असते तरी तुझी काय हिंमत. मला हात लावायची?” त्या असे काहीतरी बोलून मला उकसवू लागल्या.

“बघा हां, मॅडम. उगाच मला चॅलेंज करू नका. आता मी सिरीयसली बोलतोय.” मी त्यांना वॉर्नींग दिली.

“हो का. मग बघू ना तुझी डेअरींग.” मॅडमने उगाचच छाती ताणून मला आव्हान केले.

आणि माझा नाईलाज झाला. मी पटकन पुढे झालो आणि कविता मॅडमला मा‍झ्या मिठीत घट्ट पकडले. त्या मा‍झ्या मिठीतून सुटण्याची खोटी खोटी धडपड करू लागल्या पण मी त्यांना घट्ट आवळून धरले.

त्या मला सोडण्यासाठी धमकावू लागल्या आणि मी हसत होतो. त्यांच्या चेहऱ्यावरही मिश्कीलपणा होता. लटक्या रागात त्या मला सोडायला सांगत होत्या आणि मी त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत होतो.

“सागर! सोड हां मला. लाज नाही वाटत मला अशी धरलीस ते.”

“नाही सोडणार. मला चॅलेंज करत होतात ना.”

“ऊं. मी मस्करीत बोलले.”

“पण मी सिरीयसली पकडलेय तुम्हाला.”

“पण तू हात लावणार होतास ना. मग मिठीत का घेतलेस?”

“अच्छा. तर मी हात लावलेले चालले असते पण मिठीत नव्हते घ्यायला पाहिजे काय. ठीक आहे. मग आता हात लावतो.”

मी कविता मॅडमला एका हाताने जखडून धरले आणि थोडे मागे होत दुसरा हात त्यांच्या छातीकडे नेला. पूर्ण वेळ त्या मा‍झ्या डोळ्यात डोळे घालून बघत होत्या आणि त्यांच्या ओठावर हलके हसू होतो. मी हात नेवून त्यांच्या छातीच्या उभारावर ठेवला आणि हलकेच त्याला दाबले.

“बघा मॅडम. लावलाच शेवटी मी तुमच्या छातीला हात.” त्यांच्या डोळ्यात खोलवर पहात मी म्हटले.

“हं. खूप उशीर केलास पण. खरे तर कधीच तू मा‍झ्या छातीला हात लावायला पाहिजे होतास.” त्यांनी लाडावलेल्या स्वरात म्हटले.

“हं? काय म्हणता? म्हणजे तुम्हाला पण मी हात लावावा असे वाटत होते तर.” मी आश्चर्याने विचारले.

“मग काय. आधी किती चान्स तू घालवलेस.”

“अच्छा! म्हणजे पहिल्यापासून तुम्हाला वाटत होते. की मी तुमच्या छातीला हात लावावा. ठीक आहे. अजूनही काही बिघडले नाही. आता मी सगळी कसर भरून काढतो.”

मी त्यांना मागे ढकलत सोफ्यावर बसवले आणि मी त्यांना चिटकून बसलो. मग त्यांच्या खांद्यावरून हात टाकून मी त्यांना जवळ ओढले. आमची तोंडे एकमेकांच्या जवळ आली. नजरेने एकमेकांना इशारे झाले. आणि आमचे ओठ एकमेकांना भिडले. हळूहळू आम्ही दोघे ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!